مشخصات فردي:
نام: عيسي 
نام خانوادگي: نجفي
آدرس پست الكترونيكي: enajafi1 @yahoo.com

وضعيت استخدامي:
مرتبه علمي: استاديار
دانشگاه: رازي- كرمانشاه

سوابق تحصيلي:

مدرك تحصيلي رشته محل اخذ مدرك تاريخ اخذ مدرك
كارشناسي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي  1374
كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران 1376
دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي 1381

پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري:

عنوان پايان نامه استاد راهنما
(تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز) يعني چه؟ دكتر مظاهر مصفا
برداشت ها و تعابير صوفيه مسلمان در مورد فنا تا قرن هفتم هجري دكتر محمد حسين بيات

فعاليت هاي علمي:

• مقالات چاپ شده در مجلات داخلي
عنوان مجله تاريخ
بررسي تحول كاركردهاي حرف(را) در ادوار نثر فارسي فصلنامه بهار ادب دانشگاه  تهران(مجله علمي – پژوهشي( ISC )
) تابستان
1390
باز تاب انديشه هاي ابوالحسن ديلمي در آثار برخي از بزرگان تصوف اسلامي
(مطالعه مورد پژوهش: عشق الهي) مجله مطالعات عرفاني دانشگاه  كاشان(مجله علمي – پژوهشي( ISC )
) بهار و تابستان
1391
مقايسه سبك شناسانه تشبيهات شاهنا مه با تشبيهات گرشاسبنامه فصلنامه بهار ادب دانشگاه  تهران(مجله علمي – پژوهشي( ISC )
) بهار 1392


• مقالات چاپ شده در مجلات خارجي

- Measuring the Returns to Scale Effect on Profitability of Manufacturing Industries, Evidence from Iran, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2013.

• كتاب

نام اثر نويسنده
ترجمه كتاب ختم الاوليا حكيم ترمذي  به تصحيح عثمان يحيي
ترجمه كتاب رسائل خراز  ابو سعيد خراز-نسخه قاسم سامرايي
ترجمه كتاب عطف الالف المالوف علي اللام المعطوف
(عرفان و تصوف اسلامي) ابوالحسن ديلمي
مجموعه مقالات در مورد شاهنا مه عيسي نجفي


• طرح پژوهشي:

مشتركات علم معاني با نظريات زبانشناسان گرايس، يا كوبسن دانشگاه رازي 1386
رابطه انسان و خدا در اساطير يونان و ايران دانشگاه رازي 1389
بررسي سير تاريخي حرف (را) از نظر دستوري و معنايي دانشگاه رازي 1387

• پايان نامه هاي راهنمايي شده:

تاثير غربت بر اشعار ناصر خسرو دانشگاه رازي 20/4/1386
تابو در شاهنامه دانشگاه رازي 25/7/1387
توتم در شاهنامه دانشگاه رازي 21/7/1387
بررسي تحليلي- تطبيقي مفهوم واژه مغ در آثار سنايي،عطار و حافظ دانشگاه رازي 21/7/1388
مقايسه آرمانشهر در فرهنگ  شرق و غرب دانشگاه رازي 20/9/1389
بررسي عناصر اربعه در غزليات صائب تبريزي دانشگاه رازي 6/11/1389
كاركرد تصاوير حيوانات در مثنوي مولانا دانشگاه رازي 6/11/1389
سبك شناسي كتب تاريخي عصر  صفوي دانشگاه رازي 29/4/1390
مقايسه سبك شناسانه30غزل از سعدي با 30 غزل از مولوي دانشگاه رازي 30/6/1390
بررسي برخي از اشعار روايي اخوان ثالث بر مبناي مولفه هاي تحليل گفتمان دانشگاه رازي 30/11/1391
باز نگري تاريخ در شاهنامه ي فردوسي دانشگاه رازي 7/12/1391
بررسي مسايل اقتصادي دردر زندگي صوفيان مسلمان دانشگاه رازي 18 /7/1391
بررسي مسايل اقتصادي در شاهنامه فردوسي دانشگاه رازي 23/6/1392
مقايسه محتوايي روايات طومار نقالي با شاهنامه فردوسي دانشگاه رازي 25/6/1393
برسي چهره اسطوره اي زال در شاهنامه فردوسي دانشگاه رازي 20/7/1393
بررسي  مينيماليسم در حكايات گلستان سعدي دانشگاه رازي 27/7/1393

بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)