كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
رزومه علمي پژوهشي

                               مشخصات فردي

 

مشخصات فردي:

 

 

 

نام
عبدالعلي
Abdolali
نام خانوادگي
چاله چاله
Chalechale
مرتبه علمي
استاديار
Assistant Prof.
رشته تحصيلي
دامپزشكي- انگل شناسي
Veterinary Parasitology
آدرس
دانشكده دامپزشكي، دانشگاه رازي
Vet. College ,Razi University
تلفن
083-38324042
083-38320041
فكس
 
ايميل
 
 

 

تحصيلات دانشگاهي:

رديف

مدرك

مرتبه علمي

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

كشور

شهر

سال اخذ

1-

دكتراي حرفه اي

مربي

دامپزشكي

تهران

ايران

تهران

1369

2-

دكتراي تخصصي

استاديار

انگل شناسي

آكادمي دولتي دامپزشكي و بيوتكنولوژي مسكو

روسيه

مسكو

1382

 

 

 

                سوابق شغلي:

تاريخ

موسسه

1370-ادامه دارد

عضو هيئت علمي دانشگاه رازي

 

               سوابق اجرايي:

تاريخ

عنوان

1374 - 1371

معاونت آموزشكده دامپزشكي دانشگاه رازي

1378 -1374

رئيس دفتر رياست دانشگاه

1378 - 1374

رئيس آموزشكده دامپزشكي دانشگاه رازي

1389-  1384

   رئيس دانشكده دامپزشكي دانشگاه رازي

1389 -1393

معاون دانشجويي دانشگاه رازي

 

                 سوابق آموزشي:

تاريخ

عنوان

از 1370 تا كنون

تدريس در آموزشكده و دانشكده دامپزشكي

 

تدريس در دانشكده كشاورزي

 

تدريس در مراكز آموزش عالي غير دولتي

              

                 مسئوليتهاي مشورتي:

 

تاريخ

عنوان

سال 1385  -  ادامه دارد

عضو كميته كار آفريني دانشگاه

سال 1386  -  ادامه دارد

استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر

سال 1386  -  ادامه دارد

عضو كميته توسعه ر ا هبردي د انشگاه رازي

سال 1387  ادامه دارد

 

عضو كميسيون تخصصي دامپزشكي هيئت مميزه دانشگاه

1393 -1389

عضو شوراي فرهنگي دانشگاه

 

فعاليتهاي علمي ـ پژوهشي:                               

عنوان

انجام 4 پروژه تحقيقاتي

ارائه مقاله در كنفرانسهاي داخلي و خارجي

چاپ مقالات در مجلات علمي-پژوهشي

پژوهشگر برتر گروه دامپزشكي سال 88

 

            طرحهاي تحقيقاتي:

تاريخ

عنوان

1373

بررسي آلودگي گوشتهاي چرخ كرده به باكتري سالمونلا درقصابيهاي شهر كرمانشاه

1377

تعيين پارامترهاي بيوشيميايي خون اسب نژاد كرد

1387

بررسي كشتارگاهي آلودگيهاي كرمي دستگاه گوارش نشخوار كنندگان كوچك در كرمانشاه

1388 (همكار طرح)

بررسي فن تك ياخته هاي دستگاه گوارش گوسفند سنجابي

 

 

ساير عضويت ها:
عضو انجمن انگل شناسان روسيه و كشورهاي مشترك المنافع،

عضو پيوسته انجمن علم و فناوري دانش آموختگان ايراني از دانشگاههاي روسيه و كشورهاي مشترك المنافع.
عضو شوراي مركزي بسيج اساتيد دانشگاه رازيجزوات درسي :
انگل شناسي 1و2 دوره كارشناسي
انگل شناسي 1و4 دوره دكتراي عمومي
اصول همه گير شناسي دوره كارداني و دكتراي عمومي
فيزيولوژي دامپزشكي دوره كارداني
كلينيكال پاتولوژي دوره كارشناسي
فيزيولوژي توليد مثل دوره كارشناسي
اصول معاينه دام دوره كارداني

اصول تكنيكهاي اختصاصي انگل شناسي دوره كارشناسي
اسلايد هاي آموزشي:

انگل شناسي و بياريهاي انگلي 1 (كرمهاي گرد)
انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 4 (بندپايان)
اصول همه گير شناسي
اصول تكنيكهاي اختصاصي انگل شناسي

مقالات علمي چاپ شده در مجلات و يا ارائه شده در كنفرانسها:

 1-نقش آفلاتوكسين B1 در تضعيف سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي (‌پژوهش و سازندگي سال 71 ص 120 188 ترجمه )

2 نقش سيستم نگهداري در سلامت و توليد گاوهاي شيري ( پژوهش و سازندگي سال 72 ص 171 164 مقاله تحليلي )
3 انتقال بروسلاملي تنسيس از گوسفندان به بره ها ( دامپزشك 1379 ترجمه ص 32 35 ع . چاله چاله ا. بهاري)
4 تعيين دامنه مرجع برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم اسبهاي كرد (پژوهش و سازندگي سال 79 مقاله ص 86 - 83   ا . بهاري –ع. چاله چاله ح . راهي )
5 تعيين دامنه مرجع برخي آنزيمها و الكتروليتهاي سرم در اسبهاي كرد ( پژوهش و سازندگي سال 80 - مقاله ص 75 - 72   ا. بهاري _ع . چاله چاله ح . راهي )
6 آناليزپروتئينهاي سرم اسبهاي كرد ( دومين كنفرانس بين المللي ايران و روسيه چاپ مقاله در مجموعه مقالات سال 2001 - مقاله بصورت سخنراني چاپ در مجموعه مقالات كنفرانس ص 413 - 408 ا.بهاري-ع.چاله چاله – ح.راهي –م پوركبيره )
7 ارزيابي وضعيت ايمني در گوسفندان آلوده شده تجربي به انگل اكينوكوك ( نوزاد انگل ) و برپايه ايمنوتراپي ( مجموعه مقالات چاپ شده در كنگره مسائل تنوريك و عملي انگل شناسي روسيه مسكو سال 2001 - مقاله بصورت سخنراني , چاپ خلاصه مقاله ص 287 286 ع . چاله چاله )
8 تغييرات پادتن اختصاصي با روش اندازه گيري آنزيمي در گوسفندان آلوده شده به اكينوكوك بر پايه واكسيناسيون واكسنH-Polyvak  (كنگره عملي انگل شناسي سن پطرزبورگ روسيه سال 2001 - مقاله بصورت سخنراني , چاپ خلاصه مقاله ص 216 215 ع . چاله چاله M.Reziapkin  )
9 تعيين دامنه مرجع پروتئين تام سرم و فراكسيونهاي آن در اسبهاي كرد به روش الكتروفورز استات سلولوز ( مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران سال 1380 - مقاله چاپ شده ص 79 75 ا . بهاري ع . چاله چاله ح . راهي م . عبا سعلي پوركبيره )
10 تغييرات سلولهاي خوني موثر در ايمني گوسفندان آلوده شده تجربي به انگل اكنيوكوك بر اساس تداخلات دارويي ( كنگره فارماكولوژي جديد در دامپزشكي ودامپروري روسيه كراسنادار سال 2001 - مقاله ارائه شده بصورت سخنراني چا پ خلاصه مقاله ص 204 ع . چاله چاله - E.Daugalieva  )
11 تغييرات انديسهاي سلولي و غيرسلولي دستگاه ايمني در بره هاي آلوده شده با انگل اكينوكوك ( مجموعه مقالات چاپ شده در كنفرانس مسائل تئوري و عملي انگل شناسي - روسيه   مسكوسال 2002 - مقاله ارائه شده بصورت سخنراني چاپ مقاله ص 360 - 358 ع . چاله چاله )
12 شيميوتراپي و ايمنوتراپي در اكينوكوكوزيس سگها ( سومين كنفرانس بين المللي ايران روسيه - سال 2002 - مقاله ارائه شده بصورت سخنراني و چاپ خلاصه مقاله ص 144 ع . چاله چاله - E. Daugalieva))
13 تعيين دامنه مرجع پارامترهاي بيوشيميايي سرم اسب كرد ( سومين كنفرانس بين المللي ايران و روسيه سال 2002 - مقاله ارائه شده بصورت سخنراني و چاپ خلاصه مقاله ص 129 - ا . بهاري - ع . چاله چاله - ح . راهي - م . عباسعلي پور كبيره )
14 تعيين اثرات ايمنيت زايي دو تركيب دارويي جديد (ژورنال پژوهشي انيستيتوي انگل شناسي روسيه موسوم به اسكريا بين سال 2002 مسكو - روسيه مقاله چاپ شده در ژورنال پژوهشي انستيتوي انگل شناسي   ص 294 - 289 ع . چاله چاله E. Daugalieva  )
15 – بر رسي آلودگي به كيست هيداتيد در اندامهاي دامهاي كشتار شده در كشتارگاه شهرستان سنندج(سال 1383 , چهارمين كنفرانس بين المللي ايران و روسيه , مقاله ارائه شده به صورت سخنراني و چاپ مقاله كامل ص52-51 . ع.چاله چاله-ه.خان بابائي)
16 – ارزيابي اثر داروي جديد آزينوكس در درمان و پيشگيري اكينوكوكوزيس سگها (1384 كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي دامهاي كوچك ارائه بصورت سخنراني و چاپ خلاصه مقاله در مجموعه مقالات .ع.چاله چاله _ E. Daugalieva )
17 مقايسه آلبومين سرم اسب با دو روش الكتروفورز و رنگ سنجي(مقاله ارائه شده در همايش آزمايشگاه و بالين 21 الي 24 ديماه 1385 تهران
ايران. چاپ خلاصه مقاله ص 125 . ا.بهاري،ع.چاله چاله،ز.بختياري.
18- بررسي گذشته نگر شيوع انگل تريكوموناس واژيناليس در زنان مراجعه كننده به آزمايشگاه هاي پاتو بيولوژي شهر كرمانشاه مركز استان كرمانشاه. اولين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي.تهران،ايران(چاپ خلاصه مقاله)
19- داروهاي گياهي ضد انگل در فرهنگ بومي مناطق كرد نشين ايران ، گنجي پنهان و ناشناخته. : پنجمين كنفرانس بين المللي ايران و روسيه در كشاورزي و منابع طبيعي،روسيه،سن پطرزبورگ. 10-7 اكتبر 2009 .چاپ خلاصه مقاله به روسي و انگليسي ص 117 .ع.چاله چاله، ا.كريمي.
20 - بررسي كشتارگاهي آلودگي كرمي دستگاه گوارش گوسفندان بومي در شهرستان كرمانشاه. اولين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي.تهران،ايران.(چاپ خلاصه مقاله)
21 – اثرات جرب درمانيسوس گالينه بر سلامت مرغان تخمگذار .اولين كنگره مديترانه اي بهداشت و بيماريهاي طيور.آتن، يونان.سال 2008. چاپ مقاله كامل ص 581-578 .م.رحيمي، ع. چاله چاله.
22 – بررسي آلودگي فصلي گوشت گوسفند با باكتري سالمونلا . بيست و پنجمين كنفرانس جهاني بيوتريكس. 2008،بوداپست .مجارستان.چاپ خلاصه مقاله ص 269 .ا.بحيرايي، ع.چاله چاله، م.پويان مهر.
23- الگوي مناسب مصرف داروهاي ضد انگل در شرايط جغرافيايي استان كرمانشاه.همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي، 1388 .كرمانشاه .ايران.(چاپ خلاصه مقاله)
24 – مروري بر حقوق حيوانات در فقه شيعه. هفته پژوهش ،1388. دانشكده دامپزشكي دانشگاه رازي.كرمانشاه . ايران.
25- تعيين فن تك ياخته گان تاژك دار موجود در شكمبه گاوان در غرب ايران(اولين گزارش) .نخستين كنگره بين المللي كلينيسين هاي دامهاي بزرگ،5-4 اسفند ماه 1389 تهران،ايران. چاپ خلاصه مقاله ص 54 .ع.چاله چاله،ا.كريمي،ي.ايواني،م.هادي پور.
26- وقوع فلجي ناشي از گزش كنه ريپي سفالوس بورسا در يك راس بره .هشتمين همايش سراسري انگل شناسي و بيماريهاي انگلي در ايران. كرمان، ايران.18-16 اكتبر 2012 .ا. چاپ خلاصه مقاله ص 1566.ا.بهاري،ز.صادقي، ع.چاله چاله، ا.صادقي نسب.
27- بررسي آلودگي هاي كرمي دستگاه گوارش در اسبداريهاي حومه كرمانشاه.دومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي اسب.شيراز، ايران.29-28 فروردين 1392.چاپ خلاصه مقاله ص 216. ع.چاله چاله، م.جاوداني، ا.خسروي.
28-گزارش بيماري ليگولوز در ماهيان كپور استان كرمانشاه.سومين همايش ملي پاتوبيولوژي دامپزشكي.گرمسار ، ايران.7-6 اسفند 1393.چاپ خلاصه مقاله ص 88 .صابر الفتي،عبدالعلي چاله چاله،هوشمند فرهادي،لادن حيدريان.
29-بررسي ميزان شيوع انگل هاي روده اي در گاوهاي كشتاري كشتارگاه كرمانشاه.سومين همايش ملي پاتوبيولوژي دامپزشكي.گرمسار ، ايران.7-6 اسفند 1393.چاپ خلاصه مقاله ص 102 .فريد رضايي،محمد هاشم نيا،عبدالعلي چاله چاله،مريم قلي زاده،مريم صيادپور.
30-ارزيابي تغييرات هماتولوژي سلول هاي خوني و نسبت
H/L در گله كبوتر مبتلا به فرم باليني Hemoproteus columbea .سومين همايش ملي پاتوبيولوژي دامپزشكي.گرمسار ، ايران.7-6 اسفند 1393.چاپ خلاصه مقاله ص 63 .صابر الفتي، زهرا نيكوصفت ،هوشمند فرهادي، عبدالعلي چاله چاله.
31- شناسايي و بررسي شيوع گونه هاي مختلف ايمريا در گاو در حومه كرمانشاه.سومين همايش ملي پاتوبيولوژي دامپزشكي.گرمسار ، ايران.7-6 اسفند 1393.چاپ خلاصه مقاله ص 23.محمد هاشم نيا، فري رضايي،عبدالعلي چاله چاله،مريم قلي زاده،مريم صيادپور.
32-بررسي آلودگي انگلي دستگاه گوارش اسب هاي نژاد دره شوري در شهرستان شهرضا.سومين كنگره ملي بهداشت و بيماريهاي اسب.شيراز،ايران.9-11 ارديبهشت 1394 . چاپ مقاله كامل.ص267-265 .عبدالعلي چاله چاله،موسي جاوداني،صابر الفتي،زهرا نيكوصفت،محمد مهدي فردوسيان.
 
 
 Chalechale A, Karimi I (2010) The prevalence of Trichomonas vaginalis infection amongpatients that presented to hospitals in the Kermanshah districtof Iran in 2006 and 2007. Turkish Journal of Medical Sciences 2010; 40 (6): 971-975

 Isaac Karimi, Behruz Sohrabi, Abdolali Chalechale, Aliasghar Moghaddam, Hussein Mohammadi, Amir Dadyan, Reza Ali Rahmati Asl, Másume Yousefi (2010) Effects of tail shaving on milk quality and udder cleanliness in a dairy farm. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(16); 2146-2153

 Isaac Karimi, Farzaneh Noori, Naser Agh, Aliasghar Moghaddam, Abdolali Chalechale, Másume Yousefi, Amir Dadyan (2010) Distribution of lipase activity in tissues of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Applied Biological Sciences. 4 (1): 39-46
 Isaac Karimi, Lora A. Becker, Abdolali Chalechale, Ali Ghashghaii (2011) Biochemical plasma profile of male rats exposed to smoke of agarwood (Aquilaria spp.). Comparative Clinical Pathology DOI 10.1007/s00580-011-1227-2; 2011

 Abdolali Chalechale, Isaac Karimi, Mohammadmehdi Hadipour, Jorge Ortiz-Maya (2011) Rumen Ciliate fauna of Sanjabi Sheep: The first taxonomic report of Iran complemented with a mini-review in Middle East. Global Veterinaria 7(2):100-107

Norollah Pakdel, Soraya Naem, Farid Rezaii, Abdolali Chalechlae.(2013) Asurvey on helminthic infection in mice and rats in Kermanshah, Iran. Veterinary Research Forum, Vol.4, No. 2, June 2013,105-109

 F.Rezaii,M.Hashemnia,A.Chalechale,S.Seidi,M.Gholizadeh.(2014) Prevalence of ectoparasites in free-range backyard chickens, domestic pigeons (Colomba livia domestica) and turkeys of Kermanshah province, west of Iran.(2014).J.Parasit. Dis.DOI 10.1007/s12639-014-0524-5;2014

 M.Hashemnia, F.Rezaii,A.Chalechale.(2014) Prevalence,intensity,and pathological lesions of Eimeria infection in goats in western Iran.Comp.Clin. Pathology,DOI10.1007/s00580-014-1986-7

M.Javdani,F.Rezaii,M.Hashemnia,A.Chalechale,Z.Nikousefat.(2014)Survey of gastrointestinal parasites in laboratory animals.Online Jornal of Veterinary Research Vol.18(3):269-277,2014

Z.Nikousefat,M.Gavdani,M.Hashemnia,F.Rezaii,A.Chalechale.(2014)Hematology of a green iguana infected by Entamoeba invadense . Online Jornal of Veterinary ResearchVol.18(11):851-858, 2014

Nikusefat Z,Javdani M,Chalechale A,Heydarian L,Jalili A.Comparison of two different clinical pathology profiles of goats with theleriosis referred to Veterinary Teaching Clinic,Razi University ICLAP 2015.9-8 February Tehran,Iran.P.138

 Abdolali Chalechale,Mohammad Hashemnia,Farid Rezaei,Maryam Sayadpour.Echinococcus granulosus in humans associated with diseaseincidence in domestic animals in Kermanshah, west of Iran. Indian Society for Parasitology 2015.DOI.1007/s12639-015-0681-1.
 
بيشتر
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت محفوظ و متعلق به معاونت امور فني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مي باشد
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)