به صفحۀ شخصي دكتر سالميان خوش آمديد!


   الف) مشخّصات فردي:
 
مشخصات فردي و وضعيت اشتغال
نام و نام خانوادگي
تاريخ تولد
مرتبۀ علمي
پايۀ فعلي
نوع اشتغال
غلامرضا سالميان
1354
استاديار
8
تمام وقتنشاني و شماره تلفن
نشاني: كرمانشاه، باغ ابريشم، دانشگاه رازي، دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني، گروه فارسي
تلفن و دورنگار محل كار
4265027-0831


نشاني رايانامه

 ب) پيشينۀ تحصيلي:
مقطع
رشته تحصيلي
دانشگاه
سال فراغت از تحصيل
كارشناسي
زبان و ادبيات فارسي
رازي
1375
كارشناسي ارشد
زبان و ادبيات فارسي
بين المللي امام خميني(ره)
1379
دكتري
زبان و ادبيات فارسي
اصفهان
1389
 
 
 
 
    ج) فعّاليّت­هاي پژوهشي:
   كتاب:
رديف
عنوان
ناشر
محل و تاريخ نشر
1
مركز نشر دانشگاهي            
تهران ، 1386
  

  
مقالات علمي ـ پژوهشي:
 
رديف
عنوان
مجله
شماره و تاريخ
1
ستي و بازتاب آن در ادب فارسي
فردوسي مشهد
ش41 ، بهار 1387
2
نگاهي به واژگان علمي و عمومي كفايه التعليم
نامۀ فرهنگستان(ويزه نامۀ فرهنگ نويسي)
ش3، بهمن1389
3
سرچشمه­هاي جامي در داستان­هاي بهارستان
متن پژوهي ادبي دانشگاه علامه طباطبايي
ش52، تابستان1391
4
نقش تذكره­ها و فرهنگ­ها در تصحيح متون(مورد مطالعه ديوان مسعود سعد سلمان)
متن شناسي ادب فارسي دانشگاه اصفهان
ش3، پاييز1391
5
بررسي تطبيقي دلالت­هاي معمايي نمادها در ادبيّات كلاسيك و اشعار احمد شاملو
زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه خوارزمي(تربيت معلّم)
ش73، پاييز1391
6
تحليل تقابل­ها و تضادهاي واژگاني در شعر سنايي
پژوهش‌هاي ادب عرفاني (گوهر گويا)
ش24 بهار و تابستان 1392
7
كاربرد عبارت­هاي عربي در مرزبان­نامه
كاوش­نامۀ ادبيّات تطبيقي
ش8زمستان1391
8
بازتاب مؤلّفه­هاي مكتب رئاليسم در رمان «شوهر آهو خانم»
زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه خوارزمي(تربيت معلّم)
ش75پاييز93
9
آرش كمانگير در مقدّمۀ قديم شاهنامه
آيينۀ ميراث
پذيرش
10
پيشنهادهايي براي تصحيح برخي از بيت­هاي ديوان معزّي و ذكر شعرهاي نويافتۀ وي(بر پايۀ تذكره­هاو جُنگ­هاي كهن)
كهن­نامۀ ادب پارسي
پذيرش


 
مقالات ساير:
 
رديف
عنوان
مجله
شماره و تاريخ
نگاهي ديگر به تازيانه­هاي سلوك
كيهان فرهنگي
شهريور1379
2
كرمانشاه در آينۀ سفرنامه­ها
فصلنامۀ فرهنگ كرمانشاه
بهار 1380
3
سيماي بيستون و تاق بستان در آثار جهانگردان
كتاب ماه تاريخ و جغرافيا
اسفند1382و فروردين1383
4
نگاهي به تعليات ياحقي و سيّدي بر تاريخ بيهقي
كتاب ماه ادبيّات
آبان1390، ش55
5
پاره­اي از ريشه شناسي­هاي نادرست كتاب المعرّب و الدّخيل
كتاب ماه ادبيّات
ارديبهشت1391، ش61
6
مقايسۀ برخي از آيين­هاي سوگواري مردم كرمانشاه با آيين­هاي سوگواري در شاهنامه
ادبيّات و زبان­هاي محلّي ياسوج
ش3، بهار1391
7
رابطۀ حكايت­هاي بهارستان با متون فارسي پيش و پس از آن
ادبيّات داستاني دانشگاه رازي
ش1، زمستان1391
 
   
همايش­ها:

رديف
عنوان
همايش
تاريخ و محل
1
ضرورت تصحيح دوبارۀ ديوان فارسي فضولي بغدادي
بين المللي فضولي بغدادي
خرداد86، اروميه
2
سنايي و نقد صوفيه
بين المللي بزرگداشت سنايي
دي 87، تهران
3
سنايي و مولوي
هفته پژوهش
آذر 88، كرمانشاه
4
ايران دوستي اقبال لاهوري
نخستين همايش سالانۀ دانشگاه رازي
دي89، كرمانشاه
5
سيري در نام­هاي برتر ايران
مهندسي فرهنگ نام
دي 89، تهران
6
تصاوير طلوع و غروب خورشيد در تاريخ جهانگشاي جويني و مقايسه آن با شاهنامه فردوسي
 
آغاز هزارۀ دوم شاهنامه
ارديبهشت90، مشهد
7
بررسي تطبيقي دعا و نيايش در شاهنامه، برزونامه، بهمن نامه و بانوگشسب نامه
آغاز هزارۀ دوم شاهنامه
ارديبهشت90، مشهد
8
تأثير اقليم كرمانشاه در تصويرسازي­هاي دو تن از شاعران اين منطقه
ششمين همايش انجمن ترويج
خرداد90، مازندران
9
سيري در نيايش­هاي حماسۀ كوش نامه
دومين همايش سالانۀ دانشگاه رازي
آذر1390، كرمانشاه
10
بررسي مقايسه­اي مضامين اخلاقي در مثنوي­هاي سنايي و كيمياي سعادت امام محمد غزالي
دومين همايش سالانۀ دانشگاه رازي
آذر1390، كرمانشاه
11
بررسي و تحليل اشارات اسطوره­اي ـ تاريخي در اشعار نصرت رحماني
دومين همايش سالانۀ دانشگاه رازي
آذر1390، كرمانشاه
12
نيايش­هاي سنايي در حديقه
همايش سنايي
دي1390، زاهدان
13
اندوه نرگس
سومين همايش سالانۀ دانشگاه رازي
آذر1391، كرمانشاه
14
جلوه هاي حماسه درتاريخ جهانگشا
سومين همايش سالانۀ دانشگاه رازي
آذر1391، كرمانشاه
15
زيبايي شناسي نيايش هاي كوش نامه
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي
آذر1391، كرمانشاه
16
مأخذيابي شواهد شعري سندبادنامه
ششمين همايش پژوهش هاي ادبي دانشگاه شهيد بهشتي
دي1391، تهران
17
كاركردهاي استعاره و تشبيه در شعر نزار قباني و فريدون مشيري
ششمين همايش پژوهش هاي ادبي دانشگاه شهيد بهشتي
دي1391، تهران
18
نظم­آهنگ شعر وحشي بافقي
همايش وحشي بافقي
آبان1392، يزد
19
هنجارگريزي معنايي در مثنوي كارنامۀ بلخ سنايي
چهارمين همايش سالانه دانشگاه رازي
آذر1392، كرمانشاه
 
د) پيشينۀ اجرايي:
 •        معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني از 21/9/89 تا كنون
 •        معاون اداري و مالي دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني از 21/9/98 تا 20/6/90
 •       عضو كميتۀ مشورتي سازمان ثبت احوال استان كرمانشاه
 •        عضو كارگروه تخصصي زبان و ادبيات فارسي جذب دانشگاه علمي كاربردي
 •        مسئول كميتۀ تجليل از دانشجويان برتر پژوهشي دانشگاه در سال 1390
 •        مشاور فرهنگي دانشگاه
 •        عضو كميتۀ تخصيص پژوهانه دانشگاه 
 •       عضو پيوستۀ انجمن ترويج زبان و ادب فارسي
 •       دبير كميتۀ منتخب دانشكدۀ ادبيّات و علوم انساني
   

    ه) افتخارات:
 •        كسب رتبۀ برتر چهاردهمين دورۀ كتاب سال دانشجويي 1386
 •       كسب عنوان عضو هيئت علمي برتر آموزشي دانشكدۀ ادبيّات و علوم انساني در سال تحصيلي90-1389
 •    كسب عنوان عضو هيئت علمي برتر آموزشي گروه زبان و ادبيّات فارسي در سال تحصيلي91-1390
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)