كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دكتر محمود مرادي
 
1..مشخصات فردي و آدرس
نام : محمود 
نام: خانوادگي:مرادي                
 نام پدر:نورمحمد
  نام و نام خانوادگي انگليسي:                 Mahmoud Moradi                                                                        
 شماره شناسنامه: 88                                              
 محل صدور: استان كرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب      
تاريخ تولد 9/8/1344 ميلادي31/11/1965
E-mail
mmoradi44@gmail.com
mahmoudmoradi@razi.ac.ir
mmoradi44@yahoo.com
http://www.razi.ac.ir/mahmood_moradi
 
تلفن و نشاني محل كار: كرمانشاه-بلوارشهيدبهشتي-روبروي بيمارستان طالقاني-دانشكده علوم اجتماعي- گروه علم اطلاعات و دانش شناسي                                                                             
  شماره تلفن همراه:                   09121952300                                     
2.      سوابق تحصيلي و دوره هاي تخصصي:  
سوابق تحصيلي به ترتيب اخذ آخرين مدرك و درجه تحصيلي:
دكتراي، علم اطلاعات و دانش شناسي، گرايش مديريت اطلاعات، دانشگاه تهران، 1392.
كارشناسي ارشد، علوم كتابداري واطلاع رساني،دانشگاه تهران، 1378.
كارشناسي علوم كتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه تهران،تهران،1375.
كارداني كتابداري واطلاع رساني، علوم كتابداري واطلاع رساني، دانشگاه تهران،1367.
ديپلم اقتصاداجتماعي، دبيرستان قدس قصرشيرين،ايران، كرمانشاه، 1364.
 
3. دوره هاي تخصصي به ترتيب از آخرين زمان اخذ گواهي  :
1. دوره مقدماتي و پيشرفته كامپيوترپژوهشكده الميزان،تهران، 1377
2. دوره مقدماتي و پيشرفته روش تحقيق، پژوهشكده الميزان،تهران،1377
3. دوره مقدماتي و پيشرفته  SPSSپژوهشكده الميزان،تهران 1377
4. دوره مقدماتي و پيشرفته سيستم هاي اطلاعاتي مديريت، سازمان مديريت دولتي،تهران         1378
 5. زبان انگليسي تافلTOFEL  دانشگاه تهران
4. عضويت در سازمانها و انجمن هاي ملي، منطقه اي و بين المللي شود:   
    1. انجمن علم اطلاعات و دانش شناسي ايران فعاليت در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي و كتابخانه         عضوانجمن، ايران، تهران         1380   ادامه دارد
    2. نايب رئيس انجمن علم اطلاعات و دانش شناسي استان كرمانشاه           فعاليت در حوزه كتابداري و اطلاع رساني و كتابخانه  ها عضو هيات مديره انجمن      ايران     كرمانشاه            1387-1393.
    3. رئيس انجمن علم اطلاعات و دانش شناسي استان كرمانشاه فعاليت در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي و كتابخانه  ها عضو هيات مديره انجمنايران     كرمانشاه            1393 ادامه دارد
    3. عضو تخصصي انجمن كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه با حكم استاندار 1383 تاكنون.....
    4. استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر از1381 تا كنون( البته يك وقفه كوتاهي به علت ادامه تحصيل پيش آمده)...
    5. عضوتخصصي مطالعه مفيد استان كرمانشاه
5. مقام ها، جوايز علمي، مدال ها، نشان ها و تقدير نامه هاي علمي دريافت شده ملي و بين المللي
           
1 .نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور   اول       1388   نهاد كتابخانه هاي عمومي
2.جوايز متعدد از اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه
7.آشنايي با زبان هاي خارجي
انگليسي، فرانسه                                    
   8 . وضعيت استخدامي
       رسمي- آزمايشي               
    مرتبه علمي:      استاديار    پايه13                                 
تاريخ شروع فعاليت: 1379
9.  سوابق شغلي: 
    1 . معلم آموزش و پرورش،         1365- 1367    قراردادي
    2. ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري،رئيس اداره اطلاع رساني،      1370   - 1380           
    3 . دانشگاه رازي كرمانشاه، عضوهيات علمي         1380   ادامه دارد
    4. رئيس كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي،      1382-1387  
    5. رئيس كتابخانه دانشكده علوم اجتمائي دانشگاه رازي،    1393 ادامه دارد
10. مقالات چاپ شده در مجلات داخلي
1. بررسي ميزان رعايت استاندارد هاي بين المللي ايزو در گزارش هاي دولتي فارسي،فصلنامه كتاب كتابخانه ملي ايران، 1380
2. جنگ بدون مرز. مجله عكس.سال 11، شماره 12 ، 1376.
3. ملازمه مديريت و اطلاعات. روزنامه ،1376.
4. فهرست مطالب شهيد و شهادت در مطبوعات فارسي ايران، بنياد شهيد تهران، 1378.
5. ارتباط بين سواد اطلاعاتي و كتابداري مبتني بر شواهد: مورد پژوهي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهر كرمانشاه، پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني، 3(2)، 152-133.
6.             نقش رسانه هاي جمعي در پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر/ محمود مرادي، مظفر چشمه سهرابي، عليرضه برازي، مجموعه مقالات منتخب 30 كنگره استاني پيشگيري اوليه از اعتياد سال 1389، ستاد مبارزه با مواد مخدر، اداره كل فرهنگي و پيشگيري؛ دانشگاه تهران، مركز مشاوره دانشجوئي، 1390، ص. 667 – 671.
7.
11.  مقالات ارائه شده در همايش هاي داخلي:
1.      نقش رسانه هاي جمعي در پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، محمود مرادي، مظفرچشمه سهرابي
علي رضا برازي، همايش پيشگيري اوليه از اعتياد، استانداري كرمانشاه و شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان ديماه 1389. (مقاله برتر همايش).
2.      تعامل بين مديريت دانش، سواد اطلاعاتي با اقتصاد اطلاعات، محمود مرادي، زهرا نجفي، نسيم نوبهار، اولين همايش ملي نظام هاي اطلاعاتي سلامت و اقتصاد دانش، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1389 .
3.      بررسي تاثير نرم افزار هاي حسابداري بركاركردآنها در محيط كار از ديدگاه دانشجويان و شاغلين، همايش حسابداري ملي يزد،23/9/1391.
4.      بررسي اخلاق حرفه اي در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه بوعلي همدان، همايش كتابخانه ها و مردم، كرمان 17- 18 مهرماه 1392
5.ارزش گذاري اقتصادي پايگاه هاي اطلاعاتي دانشگاه علوم پژشكي كرمانشاه، باغ استفاده از روش ارزش گذاري مشروط
12. مقالات ارائه شده در همايش هاي بين المللي:
 
12. طرح هاي تحقيقاتي:
1.بررسي وضعيت كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه به منظور توسعه آنها براساس استانداردهاي كتابخانه اي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، محمود مرادي ، 1386.
2.بررسي نياز هاي اطلاعاتي هيات علمي دانشگاه رازي به منظور تعيين اولويت هاي خدماتي كتابخانه هاي دانشگاه، مجري ، 1385.
3.ارزيابي دروني گروه علم اطلاعات ودانش شناسي دانشكده ادبيات وعلوم انساني، محمود مرادي،1387.
 
13.كتاب هاي تاليفي:
1.مواد مخدر از ديدگاه فقه هاي شيعه، تدوين كنندگان: رضا صرامي، دكتر سيد حسن اسعدي، محمود مرادي، مواد مخدر رياست جمهوري،1387.
2.كتابشناسي اعتياد، محمود حقيقي، باسمه رضائي، محمود مرادي،رياست جمهوري، ستاد مبارزه با مواد
     مخدر،1382.
3.نقش رسانه هاي جمعي در پيش گيري از اعتياد به مواد مخدر، در مجموعه مقالات برگزيده همايش
     پيش گيري اوليه از اعتياد،ديماه 1389.
14.كتاب هاي ترجمه شده:
1.تحليل نظام ها براي كتابداران ومتخصصان اطلاع رساني/ تاليف لاري اوسبورن ومارگرت ناكامورا، ترجمه محمود مرادي، عليرضا رستمي گومه، انتشارات دانشگاه رازي كرمانشاه، 1386.
 
15. پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و دكترا :
      1. بررسي ميزان رعايت استاندارد هاي بين المللي ايزو در گزارش هاي دولتي فارسي، كارشناسي ارشد، دانشكده روان شناسي وعلوم تربيتي دانشگاه تهران، 1377-1378
      2.ارزش گذاري اقتصادي خدمات كتابخانه هاي عمومي با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط، دانشكده علم اطلاعات ودانش شناسي، دانشگاه تهران، 1392.
 
16.پايان نامه هاي كه استاد راهنما ومشاور بوده ام:
 1.بررسي ميزان مطالعه كتاب هاي ديني در بين دانش آموزان دبيرستاني شهر كرمانشاه/ مظفر جاسمي، استاد مشاور محمود مرادي، دانشگاه آزاد اسلامي همدان گروه كتابداري واطلاع رساني، 1390       
2. بررسي وضعيت مطالعه منابع غيردرسي دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني در دانشگاه هاي شهر كرمانشاه /ايرج بختياريان، استاد مشاور محمود مرادي، دانشگاه آزاد اسلامي همدان گروه كتابداري واطلاع رساني، 1390
3. بررسي سواد اطلاعاتي وكتابداري مبتني بر شواهد در بين كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهر كرمانشاه/ مريم بازبين، استاد مشاور محمود مرادي، دانشگاه آزاد اسلامي همدان گروه كتابداري واطلاع رساني، 1391            .
4 .بررسي كتابخانه هاي ديجيتال در فرآيند  آموزش از راه دور از ديدگاه دانش آموزان: مراكز آموزش از راه دور استان كرمانشاه/ ابوالقاسمي، مشاور محمود مرادي ، دانشگاه آزاد اسلامي همدان گروه كتابداري واطلاع رساني، 1391.
5.بررسي كيفيت كتابخانه هاي دانشگاه رازي كرمانشاه بر اساس مدل لايب كوال/ عظيمي، ، استاد مشاور محمود مرادي، دانشگاه آزاد اسلامي همدان گروه كتابداري واطلاع رساني، 1391
6.برسي ميزان استفاده از منابع لاتين كتابخانه هاي دانشگاه رازي كرمانشاه/ خانم تندكار، ، استاد مشاور محمود مرادي، دانشگاه آزاد اسلامي همدان گروه كتابداري واطلاع رساني، 1391
7.مطالعه تفكر انتقادي در بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه/خانم خونساري، استاد مشاور محمود مرادي، دانشگاه آزاد اسلامي همدان گروه كتابداري واطلاع رساني، 1391
اكنون نيز پايان نامه هاي زيادي هم مشاور و هم استاد راهنما هستم حدود 12 عنوان
17. دروس مورد علاقه در تدريس:
      1. روش تحقيق
      2.اقتصاد اطلاعات
      3. مرجع شناسي
      4.ذخيره و بازيابي اطلاعات وچكيده نويسي، نمايه سازي
      5. تاريخ علم و اخلاق علمي
      6. پايگاه هاي اطلاعاتي، كتاتبخانه هاي ديجيتالي و غيره
      7.حوزه هاي اطلاعات و ارتباطات ومديريت اطلاعات
18. مسئوليت هاي اجرائي
1. دبيراجرائي همايش  ISIو ISC  در دانشگاه رازي كرمانشاه ، دانشگاه رازي با همكاري انجمن علم اطلاعات ودانش شناسي استان كرمانشاه.
2. مسئول برگزاري همايش اخلاق علمي ، دانشگاه رازي با همكاري انجمن علم اطلاعات ودانش شناسي استان كرمانشاه.
3.دبير علمي همايش فناوري هاي نوين، دانشگاه رازي كرمانشاه، مسئول برگزاري انجمن علم اطلاعات ودانش شناسي استان كرمانشاه.
4. .دبير علمي همايش اخلاق حرفه اي كتابداران، كرمانشاه، مسئول برگزاري انجمن علم اطلاعات ودانش شناسي استان كرمانشاه.
5. .دبير علمي همايش مطالعه مفيد، انجمن علم اطلاعات ودانش شناسي استان كرمانشاه با همكاري ارشاد اسلامي استان كرمانشاه، آموزش وپرورش استان كرمانشاه.
6. .دبير اجرايي همايش خيرين كتابخانه ساز، انجمن علم اطلاعات ودانش شناسي استان كرمانشاه، اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان، ارشاد اسلامي، استان داري استان كرمانشاه.
نام و نام خانوادگي:محمود مرادي
عضو هيات علمي گروه علم اطلاعات ودانش شناسي، دانشكده علو اجتماعي وتربيتي، دانشگاه رازي كرمانشاه.
 

محمود مرادي

استاديار
گروه علم اطلاعات و دانش شناسي 
دانشكده علوم اجتماعي
دانشگاه رازي

آدرس:
ايران،كرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازي، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

Tel:09121952300

Emails: (=AT)

moradi-m razi.ac.ir

mmoraddi44 yahoo.com


Homepage: http://www.razi.ac.ir/mahmoradi


تحصيلات دانشگاهي

  سال اخذ مدرك شهر كشور دانشكده محل تحصيل گرايش رشته تحصيلي مرتبه علمي مدرك رديف
  72 تهران ايران تهران - كتابداري مربي ليسانس 1-
  78 تهران ايران تهران - - - فوق ليسانس 2-
  78 تهران ايران تهران مديريت اطلاعات - - دكترا 3-سابقه كار

  مرتبه علمي دانشگاه محل خدمت ازتاريخ تا تاريخ
  استاد يار دانشگاه رازي 1379  


Last Modified: 10 July, 2012

بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)