رزومه علمي و پژوهشي دكتر عامر قيطورينام و نام خانوادگي: عامر قيطوري

سمت: دانشيار زبانشناسي، عضو هيات علمي دانشگاه رازي

سوابق تحصيلي:

1. كارشناسي: مترجمي زبان انگليسي از 1368.

2. كارشناسي ارشد: زبانشناسي نظري از علامه طباطبايي 1371.

3. دكتري تخصصي: زبانشناسي نظري از 1377.

سوابق پژوهشي

مقالات:

علمي پژوهشي داخلي:

1-    قيطوري ع.(1385)قرآن و گذر از نظم خطي زبان و زبان شناسي،سال دوم شماره اول.

2-     قيطوري، ع.، طاهري ح.، ميرزايي پركلي، ج.( 1386)دريدا و رومي در برابر فلاسفه حكمت و فلسفه، سال سوم شماره 12.

3-     ميرزايي پركلي، ج. قيطوري، ع.(1385)واژگان كشاورزي در گويش لكي  مجله گويش شناسي، دوره سوم شماره 5.

4-     ميرزايي پركلي، ج. قيطوري، ع. (1386)واژگان دامداري در گويش لكي  مجله گويش شناسي، دوره چهارم شماره 6.

5-     .، باتماني، ه،  قيطوري، ع.، آژير، ا. (زير چاپ)  بررسي سوره يس بر اساس نظريه سيستمي-نقشي هليدي، مجله زبان پژوهي.

6-     غلامعلي زاده، خ.، قيطوري، ع. (زير چاپ) پيشينه ساختگرايي سوسور و اهميت آن در روش شناسي علوم انساني. مجله زبان پژوهي.

 

7-   Gheitury A. & Golfam, A. (2009)God-Man Communication in the Quran: A Semiological Approach, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, 16: 1.

8-   Gheitury A. & Golfam, A.  (2008) The Quran as a Non-linear Text: Rethinking Coherence, JOURNAL OF HUMANITIES, 15:1.

9-    Hasrati, M. & Gheitury A. (2008) Iranian Women’s Negative Face in the Construction of Their Identity, TELLSI, 2: 5.

 

10-M. N. Karimi & A. Gheitury (2009) the Impact of Morphological Awareness on Iranian Pre-University Students' Listening Transcription, The Journal of Applied Linguistics, 2:2.

 

11-M. Hasrati, N. Huti, A. Gheitury (2012) A Genre Analysis of Persian Research Article Abstracts, Iranian Journal of Applied Linguistics, in press.

 

12-Abassi, B., Gheitury A., Kazzazi, K. (2014) Semantics of Hurami Kinship Terms. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES.

 

مقالات نمايه شده خارجي:

13-Gheitury A. (2009) The Book, Deconstruction, and the Religious Sign, Acta Theologica, 29:1, pp.40-60.  (ISI)

14- Gheitury A., Yasami, H., Kazzazi, K. (2010) A Note On Kalhori Kinship Terms, Iranian Studies, Routledge, 43: 4.

15-Abassi, B. & Gheitury A. (2012) Semantics of Hawrami Body Part Termsو  Iran and the CaucasusوBrill, No. 16, in press.

16-Gheitury, A., Sahraee, A. H., Hoseini, M. (2012). Language Acquisition in Late Critical Period: A case report, Deafness and Education International, 14: 3, !22-135.

17- Gheitury, A., Ashraf, V., Hashemi, R., (2013). Neurocase: the neurocals basis of cognition.

18- N. Gohardehi, N., Gheitury, A. (2014) "Gender and Text Messaging in an Iranian Context". Iranian Studies.

 

 

مقالات ترويجي و ساير:

17عامر قيطوري (1382)ساخت شكني به عنوان گزاره اي مثبت  ادبيات و فلسفه، سال هفتم شماره 75-76.

18-----------   (1377) قرآن و نظريه نشانه شناسي  نامه فرهنگ، شماره هشتم شماره اول.

      19-----------   (1378) زبان، نشانه و معني  نامه فرهنگ، شماره نهم.

 

نقد و معرفي كتاب:

1-   Gheitury, A.: "Sufism and Deconstruction" by  Ian Almond (2009). Heythrop Journal, Blackwell.

 

 

تاليف:

قيطوري، ع.(1382) قرآن، ساخت شكني و بازگشت نشانه  طه، قم.

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)