شنبه 27 مرداد 1397   13:39:51


نحوه شكل گيري دفتر استعدادهاي درخشان:

معاونت  آموزشي دانشگاه به طور مستقل عهده دار انجام مربوط  به استعداد هاي درخشان بوده كه با تشكيل دفتر

استعدادهاي درخشان درحوزه خود، كليه موارد مربوطه رارهبري مي
نمايددر راستاي اهداف شوراي هدايت استعداد

هاي درخشان درآموزش عالي،دفتراستعدادهاي درخشان دانشگاه مستقردرحوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

دانشگاه درسال 1379 به طوررسمي فعاليت خود را آغازكرد.

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)