دكتر ايرج جباري  ( دكترا از دانشگاه تبريز، 1375)

                           د انشيار

 تلفن : 09188332017

پست الكترونيكي: Ir_Jabbari@Yahoo.Com

                     دوره هاي آموزشي :
  GIS دورة                    پيشرفته ، دانشگاه كونكورديا، مونترآل، كانادا.
                           مدل سازي تحول رودخانه ها با نرم افزار Hec_Ras، دانشگاه كونكورديا، مونترآل، كانادا.
                           مديريت ريسك ، كانادا كالج، مونترآل، كانادا.
 
علايق تحقيق:
                          ديناميك جريان و رسوب رودخانه ها و مديريت حوضه ها و راهروهاي رودخانه اي
                          مكان يابي نقاط پايشي براي بررسي ديناميك و كيفيت آب رودها
                          مخاطرات زمين شناسي و ارزيابي ريسك
 
فعاليتهاي آموزشي:
                          مخاطرات محيطي
                          ژئومورفولوژي مناطق شهري
                           آب شناسي سطوح ارضي
                          ژئومورفولوژي و مديريت مناطق خشك
 
طرحهاي پژوهشي اجراشده:
جباري ايرج، 1388، احياي زيستگاه ها و زيست بوم هاي داخلي ثلاث باباجاني ( رودخانه زيمكان)، سازمان محيط زيست استان كرمانشاه.
جباري ايرج، 1386،  كاهش آلودگي رود سيروان، سازمان محيط زيست استان كرمانشاه، سازمان محيط زيست استان كرمانشاه.
جباري ايرج، 1386،  كاهش آلودگي رود الوند، سازمان محيط زيست استان كرمانشاه، سازمان محيط زيست استان كرمانشاه.
جباري ايرج، 1385،  ارزيابي دروني گروه جغرافياي دانشگاه رازي، وزارت علوم.
جباري ايرج، 1382، تحقيقي پيرامون علل ژئومورفولوژيك موثر در ناپايداري شيبهاي طبيعي غرب وجنوب غرب اروميه، مركز تحقيقات منابع طبيعي وامور دام استان آذربايجان غربي.
جباري ايرج، ملكي امجد، علايي طالقلاني محمود، اميدوار رضا، نجفي رسول ، 1377، ناهنجاريهاي اقليمي ده سالة اخيراستان كرمانشاه  و مقايسة آن با نرمالهاي استاندارد اقليمي ، سازمان هواشناسي و معاونت پژوهشي دانشگاه رازي.
 
منتشر شده ها:
جباري ايرج، سگوند حبيب، 1394، بررسي ارتباط ويژگي هاي لرزه شناسي با پهنه هاي زمين ريخت شناسي ايران، فضاي جغرافيايي، 49، 137- 151.
روستايي شهرام و جباري ايرج، 1392، ژئومورفولوژي مناطق شهري، چاپ ششم، سمت. تهران.
جباري ايرج، 1392، روش هاي آماري در علوم محيطي و جغرافيايي، چاپ سوم، انتشاراتي دانشگاه رازي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران.
جباري ايرج، 1392، نقش كاربري اراضي در كيفيت آب رودخانه الوند كرمانشاه، جغرافيا و برنامه ريزي، 44، 93-73.
جباري ايرج، شيرزادي سعيد، 1391، تأثير خزه ها بر ايجاد و رشد لاپيه هاي حفره اي در سنگهاي كربناته، پژوهش هاي كمي، 3، 1-12.
جباري ايرج، 1391، طراحي سامانه پايشي براي ارزيابي كيفيت آب رمكان رود كرمانشاه، جغرافيا و پايداري محيط، 2(5)، 93-110.
جباري ايرج، برنا بهروز، 1391، آستانه برداشت كنگر براي توليد رسوب، جغرافيا و توسعه، 29، 43-53.
- جباري ايرج و خزايي علي، 1390، پيش بيني آب گرفتگي دشت كرمانشاه با استفاده از نقشه هاي زمين ريخت شناسي ، جفرافيا و توسعه، 9(22)، 73-88.
جباري ايرج و طالب پور داوود، 1389، رسوبگذاري و كاهش عمر مفيد سد مهاباد و نشانه هايي از تغييرات در سامانه هاي محيطي بالادست آن، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، 25(96)، 1-20.
- جباري ايرج و فرضي هوشنگ ، 1388، توليد شن و ماسه و نتايج آن در تغيير الگوي حمل بار رسوب رودخانه رازآور، تحقيقات جغرافيايي ; 24(93):145- 160
- جواني ولي و جباري ايرج، 1388، شاخص هاي زمين ريخت شناسي در شناسايي آبهاي زيرزميني(مطالعه موردي دشت اهر)، فضاي جغرافيايي،25،51-71.
- جباري ايرج و عارفي محمدرضا، 1386، برآورد فرسايش و توليد رسوب با استفاده از اندازه گيري يك رگبار، تحقيقات جغرافيايي، 22(84)، 53-74.
- جباري ايرج و ميرنظري جواد، 1386، پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه آبريز پشت تنگ-سرپل ذهاب كرمانشاه، پژوهش هاي جغرافيايي، 39(59)، 55-68.
- جباري ايرج و عارفي محمدرضا، 1385، برآورد عمق رواناب حوضه بدون ايستگاه كبوتر لانه كنگاور با استفاده از يك رويداد بارش، مدرس علوم انساني، 48، 29-49.
-جباري ايرج، 1385، تحليلي بر محدوديتهاي پهنه بندي مناطق حساس به حركات توده اي –مطالعه موردي: غرب و جنوب غرب شهرستان اورميه، جغرافيا و توسعه، 3(6)، 71-92.
- جباري ايرج و طالب پور داوود، 1385،ارزيابي حساسيت نواحي بالادست سد مهاباد به فرسايش با استفاده از سنجش از دور و GIS، فصل نامه علوم زمين، 16(62)
- جباري ايرج، 1383، عوامل ناپايداري دامنه ها درمناطق كوهستاني غرب درياچه اورميه، پژوهش هاي جغرافيايي، 36(50)،1-18.
- جباري ايرج و رضائيان علي، 1383، علل و پيامدهاي زمين ريخت شناسي شق هاي زمين در اشكذر يزد، سرزمين، 1(2)، 48-65.
- جباري ايرج و ثقفي مهدي، 1383،پهنه هاي حساس به فرسايش بادي حوضه ي آبريز دستگرد بيرجند، فضاي جغرافيايي، 11، 73-90.
- جباري ايرج، 1382، نگاهي كوتاه به ويژگي هاي جغرافيايي استان كرمانشاه، فرهنگ كرمانشاه، پيش شماره اول، 1-9.
- جباري ايرج، 1380، درحاشية پنجمين كنفرانس بين المللي ژئومورفولوژي، رشد آموزش جغرافيا، 17(61)
- جباري ايرج، 1370، باد و لزوم مطالعه آن در عمران و برنامه ريزي محيط شهري(مطالعه موردي : شهر اروميه)، رشد آموزش جغرافيا، 27
- شام، زمين ريخت شناسي مهندسي، ترجمه :جباري ايرج، 1382، سپهر،
 
ارائه ها:
جباري ايرج، 1387، The role of flood geomorphology on the local and regional management in Iran، سي ويكمين امين كنگره ي بين المللي جغرافيا ، تونس، تونس.
جباري ايرج، 1386، بررسي تحول ريخت شناسي نيمرخ طولي حوضه گاماسياب، كنفرانس بررسي منابع آب استان كرمانشاه، كرمانشاه، ايران.
جباري ايرج، 1384، The study of parameters and affecting regions in silting up of the Mahabad Dam in North West of Iran، ششمين كنفرانس بين الملللي ژئومورفولوؤي، زاراگوزا، اسپانيا.
جباري ايرج، 1383، Modeling sheet wash erosion and sediment delivary for KAbutarlaneh watershed using a rainfall event ، سي امين كنگره ي بين المللي جغرافيا-، گلاسكو، اسكاتلند.
جباري ايرج، 1380،  The dual role of drainage basin area in flood forecasting in Uromieh lake ,IRAN، پنجمين كنفرانس بين المللي ژئومورفولوژي، توكيو، ژاپن.
جباري ايرج، 1379، مقدمه اي برجنبه هاي زمين ريخت شناختي توسعة پايدار در استان كرمانشاه، همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه. كرمانشاه، ايران.
 
پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي راهنمايي شده ( 5 سال اخير):

 درويشي مهتاب، فعاليتهاي انساني، تغييرات مجراي رودخانه و مديريت دشت سيلابي رودخانه قره سو در كرمانشاه، شروع، 1393. پايان 1394

سليماني محسن، تأثير معدن كاري بر روند تغيير چشم انداز سراب نيلوفر كرمانشاه، شروع، 1392. پايان، 1394 .
رحيمي جاويد طاهره، ديناميك مئاندرهاي رودخانة قره سو در دشت كرمانشاه، شروع، 1393،  پايان 1394 .
قاسمي سامان، بررسي قابليت نهشته هاي دشت كرمانشاه براي تصفية طبيعي فاضلاب، شروع 1392. پايان1394.

ولي زاده كمال، اثرات احداث سد بر عملكرد ژئومورفولوژيك رودخانة قشلاق سنندج، شروع 1392. پايان1394.

نجفي قيطاس آباد سعيده، تأثير برداشت شن و ماسه در زمين ريختهاي اطراف سنقر، شروع 1392. خاتمه 1393.

قادري زينب، كارشناسي ارشد، ارتباط وقوع زلزله هاي ايران با زمان و بارش، شروع: 1392. خاتمه: 1392 .

كرمي مريم، كارشناسي ارشد،  تعيين آستانه شروع رواناب سطحي بر روي دامنه هاي آهكي(مطالعه موردي:دامنه هاي آهكي طاق بستان)، شروع 1392. خاتمه 1393.

حاجي دايي منصوره،كارشناسي ارشد، تغييرات بستري رودخانه ي گاماسياب، شروع 1390، خاتمه 1392.

احمدي ملاوردي مجيد، كارشناسي ارشد، اصلاح و واستجي شاخص LFH جهت پهنه بندي سيل رودخانه قره سو، شروع 1390. خانمه 1392.

عبدلي شكوفه،كارشناسي ارشد، ارزيابي اثرات متقابل گردشگري و ويژگي هاي زيبايي شناختي رودخانه ها(مطالعه موردي: استان كرمانشاه)، شروع 1390، خاتمه 1391.

ملكي حسام، كارشناسي ارشد، تغييرات ريخت شناسي حوضه سيروان در دوره كواترنر (از روستاي مرله مرز تا خاستگاه سد داريان)، شروع 1389. خانمه 1390.

اشرفي مريم ، كارشناسي ارشد، تجزيه و تحليل DEM ها براي شناسايي زمين ريخت ها و ارتباط آن ها با وضعيت توپوگرافي و زمين شناسي توده ي پرآو، شروع 1389. خاتمه 1390.

شيرزادي سعيد ، كارشناسي ارشد، تأثير خزه ها بر ايجاد و توسعه كارن ها در سنگهاي كربنانه ، شروع 1389. خاتمه 1390.

دده جاني ايوب،كارشناسي ارشد، پهنه بندي ميزان حساسيت كرمانشاه از نظر فرسايش، شروع 1388. خاتمه 1389.

انوري جعفر،كارشناسي ارشد، ارزيابي امكانات DEM براي شناسايي زمين ريختها و ترسيم نقشه هاي زمين ريخت شناسي (مطالعه موردي: توده پراو)، شروع 1387. خاتمه 1388.

 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)