يكشنبه 6 خرداد 1397   05:57:23

 
      

برابر آئين نامه شماره 22354/د مورخ 2/3/91 13 دانشجويان جزء استعدادهاي
  درخشان عبارتند از :

الف)دوره كارشناسي

 1-  دارندگان نشان طلاي كشوري المپيادهاي دانش آموزي (موضوع مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باعنوان پذيرش دانش آموزان برگزيده در دانشگاه ها بدون شركت در آزمون سراسري)در رشته مرتبط با معرفي دبيرخانه

     2- برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم جشنواره هاي معتبر علمي (ازقبيل خوارزمي ، جوان ، رازي ، فارابي)دررشته يا گروه آموزشي مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه اي كه در آن برگزيده شده اند، با معرفي دبيرخانه هريك از جشنواره ها با مشاركت حداقل سي و پنج درصد.

    3-برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور

 

 ب)دوره كارشناسي ارشد

1- برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم نهايي المپياد هاي علمي – دانشجويي براي ورود به همان رشته برگزيده يا رشته هاي مرتبط با معرفي دبيرخانه المپياد

 

2- دانشجويان نمونه كشوري (در دوره كارشناسي) با معرفي معاونت دانشجويي وزارت به شرطي كه به لحاظ ميانگين كل همتراز پانزده درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي در دانشگاه متقاضي باشند.

3- برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم جشنواره هاي معتبر علمي (ازقبيل خوارزمي ، جوان ، رازي ،فارابي)در رشته يا گروه آموزشي مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه اي كه در آن برگزيده شده اند، بامعرفي دبيرخانه هريك از جشنواره ها با مشاركت حداقل سي و پنج درصد.

4- دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته ، كه پس از گذراندن شش نيمسال (با گذراندن حداقل 100 واحد درسي) به لحاظ ميانگين كل جزء ده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند وحداكثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شوند.

5  - دانش آموختگاني كه به لحاظ ميانگين كل دوره با احتساب نمره پايان نامه (دفاع از پايان نامه بادرجه عالي)جزء رتبه هاي اول تا سوم دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند و داراي دو مقاله مستخرج از پايان نامه  علمي پژوهشي يا isi يا isc پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو)در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد

6- دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد ، داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه

7-دانش آموخته رتبه اول در دو دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه

8- دارندگان نشان طلاي كشوري المپيادهاي دانش آموزي داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه

9- برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم جشنواره هاي معتبر علمي (ازقبيل خوارزمي ، جوان ، رازي ،فارابي)دردوره كارشناسي ارشد با مشاركت حداقل سي و پنج درصد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه

10 - طرح ملي يا اثر بديع يا تاليف و طرح پژو هشي تقاضا محور (براساس نياز يك دستگاه) با تاييدمعاونت پژوهشي و فناوري وزارت مي تواند به جاي يك مقاله در هريك از بندهاي مذكور مي تواندجايگزين شود.

 

 

 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)