پنجشنبه 31 خرداد 1397   22:29:00
به نام خدااز اينكه بازديد كننده سايت ما هستيد بسيار خوشحاليم در اين بخش سعي خواهيم كرد اهم فعاليتها و رزومه كاري دفتر نظارت بر طرحهاي عمراني را در اختيار شما عزيزان قرار دهيم .

دفتر نظارت بر طرح هاي عمرانيدانشگاه در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي توسعه دانشگاه رازي و با هدف توسعه فضاهاي آموزشي وكمك آموزشي و تامين سرانه هاي لازم آن در چهارچوب طرح جامع دانشگاه فعاليت مينمايد.
بطور كلي دفتر طرحهاي عمراني دانشگاه وظيفه ي مديريت، نظارت عاليه بر حسن انجام كار، رسيدگي كارشناسي اسناد مالي و پرداختني و پيگيري شروع به كار پروژه ها، همچنين تهيه ي طرحهاي توسعه دانشگاه و مديريت مشاوران و پيمانكاران اصلي و فرعي طرح هاي عمراني و توسعه غير خدماتي را بر عهده دارد
وظايف و فعاليت ها
 • كسب اطلا عات دقيق و كامل از طرحهاي در دست اجرا به منظور تشخيص اولويتها ودفاع از بودجه پيشنهادي طرحها در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و مراجع ديگر.
 • برنامه ريزي و ارائه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي ، پژوهشي ، خدماتي و رفاهي دانشگاه .
 • نظارت بر اجراي طرحهاي مصوب ساختماني، تاسيساتي، تجهيزاتي و تزئيناتي طبق مقررات مربوطه و تهيه ي گزارشهاي لازم در صورت لزوم.
 • انتخاب پيمانكاران و مشاوران طرحهاي مصوب بر اساس قوانين و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و آيين نامه هاي معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.
 • همكاري در بررسي طرحهاي كالبدي دانشگاه و تطبيق آنها با طرحهاي جامع آموزشي مربوط
 • شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوط به تصويب مراحل مختلف انجام فعاليت هاي مربوط به طرحها.
 • برقراري تماس و ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات ذيربط به منظور تهيه و تامين نياز هاي مهندسين مشاور و طرحهاي عمراني.
 • تهيه و تنظيم برنامه ها و طرحهايي كه قانوناً اجراي آنها بر عهده ي طرحهاي عمراني دانشگاه مي باشد.
 • تهيه ي گزارش فني از فعاليت هاي انجام شده مربوط به طرح هاي عمراني دانشگاه.  
 • كارشناسي فني امور مربوط به املاك و مستغلات دانشگاه و پرديسهاي اقماري وپيگيري هاي لازم به منظور توسعه و گسترش فضاهاي كالبدي آن.
 • جمع آوري آيين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي طرحهاي عمراني و ارائه يآنها به مراجع ذيربط، حسب نياز.
 • نگهداري و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارك فني و نظارت در اجراي طرحهاي ساختماني و تاسيساتي.
 • رسيدگي و نظارت بر محاسبات مقدماتي پروژه هايي كه توسط مهندسين مشاور جهت عقدقرارداد اداره مي شود.
 • انجام محاسبات فني جهت كليه ي كارهاي تاسيساتي، تعميراتي و تغييراتي.
 • برقراري ارتباط با سازمانهاي ذيربط به منظور تهيه ي نقشه هاي ساختماني و شبكه ي تاسيساتي مورد نياز.
 • تهيه ي نقشه هاي ساختماني و شبكه ي تاسيساتي موجود دانشگاه در صورت لزوم.
 • همكاري با مجريان طرحها در مورد مطالعه و تنظيم اصلاحيه ي طرحهاي پيش بيني شده.
 • بررسي و بازديد از طرحهاي نيمه تمام و در حال اجرا و تهيه ي گزارشهاي لازم.
 • رسيدگي به صورت وضعيت هاي ارائه شده و تهيه ي گزارشهاي لازم در اين مورد.
 • رسيدگي به اختلافات پيمانكاران و مهندسين مشاور.
 • بررسي و تصويب پروژه هايي كه توسط مهندسين مشاور تهيه مي شود.
 • شركت در جلسات مربوط به طرحها و پروژه هاي تنظيم شده و تهيه گزارش لازم در صورت احتياج.

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)