اميرحسين علي بيگيدانشيار
گروه ترويج
دانشكده كشاورزي
دانشگاه رازيآدرس:
 
Emails: (=AT)

baygi1 yahoo.com
مشخصات فردي 

 • نام : اميرحسين


 • نام خانوادگي: علي بيگي


 • تاريخ تولد: 1351 شمسي


 • شغل: عضو هيأت علمي دانشگاه رازي


 • نوع استخدام: رسمي قطعي


 • تاريخ استخدام: 1376/1/1


 • مرتبه علمي: دانشيارفعاليت هاي آموزشي

 • 1- رهيافت هاي مشاركتي در توسعه روستايي (دكتري)دامپزشكي، دانشكدۀ دامپزشكي دانشگاه اروميه، 1369-1367

  2- روش هاي تحقيق پيشرفته در توسعه (دكتري)

 • 3- آمارپيشرفته، پردازش و تحليل داده ها در توسعه روستايي (دكتري)
 • 4- آمارپيشرفته در ترويج كشاورزي (دكتري)

 • 5- نظام هاي بهره برداري درواحدهاي توليدي (كارشناسي ارشد)

 • 6- درس كاربردكامپيوتر در توسعه روستايي(كارشناسي ارشد)

 • 7- آمار اجتماعي(كارشناسي ارشد)

 • 8- آمار توسعه روستايي (كارشناسي ارشد)

 • 9- نرم افزارهاي آماري مرتبط با علوم رفتاري (كارشناسي ارشد)

 • 10- آموزش كشاورزي (كارشناسي ارشد)

 • 11- روش تحقيق پيشرفته(كارشناسي ارشد)

 • 12- برنامه ريزي و كاربرد آن در توسعه‌ي روستايي(كارشناسي ارشد)

 • 13- انواع و كاركرد تعاوني هاي روستايي

 • 14- اصول ترويج كشاورزي

 • 15- آموزش مستمر (كارشناسي ارشد)

 • 16- اصول آموزش بزرگسالان

 • 17- اصول برنامه ريزي ترويجي

 • 18- عمليات كشاورزي

 • 19- مديريت در آموزش و ترويج

 • 20- اصول مقاله نويسي فني وترويجي

 • 21- اصول ترويج و آموزش كشاورزي(عمومي)

 • 22- برنامه ريزي آموزشي

 • 23- اصول آموزش كشاورزي

 • 24- كاربرد كامپيوتر در ترويج


برگزاري كارگاه آموزشي

رديف

عنوان

تاريخ

1 مدرس كارگاه آموزشي روش تدريس ويژه اعضاي هيات علمي دانشگاهها 24 و 25 بهمن 1385
2 مدرس كارگاه آموزشي روش تدريس ويژه اعضاي هيات علمي دانشگاه رازي 15آبان 1388
3 مدرس كارگاه آموزشي روش تدريس ويژه اعضاي هيات علمي دانشگاه رازي 19 اسفند 1388
4 مدرس كارگاه آموزشي آشنايي با روش هاي ارزيابي مشاركتي روستايي، PRA، ويژه كارشناسان اداره كل منابع طبيعي استان كرمانشاه


طرح هاي پژوهشي

رديف

عنوان گزارش

محل انجام فعاليت

تاريخ شروع تاريخ پايان امتياز قابل احتساب موضوع تبصره 3 بند 2-9 (1) اسامي همكاران بترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) امتياز ملاحظات
1 ارزشيابي تعاوني آبخيزداري روستاي سماق به شيوه PM&E سازمان جهاد سازندگي استان كرمانشاه، مديريت ترويج 1377 اميرحسين علي بيگي
2 زمينه يابي تشكيل تعاوني آبخيزداري روستاي قلعه لان به شيوه PRA سازمان جهاد سازندگي استان كرمانشاه مديريت ترويج 1377 اميرحسين علي بيگي
3 ارزشيابي دوره هاي قاليبافي اشتغالزايي در شهرستانهاي جنگزده استان كرمانشاه سازمان جهاد سازندگي استان كرمانشاه مديريت ترويج 1378 اميرحسين علي بيگي
4 زمينه يابي تشكيل تعاوني آبخيزداري روستاي طلسم،چغازرد،بدرآباد،ديزگران وقوري چاي در استان كرمانشاه سازمان جهاد سازندگي استان كرمانشاه، مديريت ترويج 1377 1378
5 ارزشيابي دوره هاي آموزش كابران وزارت جهاد كشاورزي در سال 1380 دفتر نظارت و ارزشيابي وزارت جهاد كشاورزي اميرحسين علي بيگي
6 طرح تدوين نشريات آموزشي براي اعضاي شوراي اسلامي بخش استان كرمانشاه استانداري كرمانشاه 1380 اميرحسين علي بيگي
7 بررسي انتظارات جامعه روستايي شهرستان كرمانشاه از شوراي اسلامي روستا و عوامل مؤثر بر اين انتظارات دانشگاه آزاد اسلامي 1380
8 بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر بر ضايعات گندم،آرد و نان در كشور.از پروژه هاي طرح ملي كاهش ضايعات نان در توليد و مصرف شوراي پژوهشهاي علمي كشور 1380 اميرحسين علي بيگي
9 ارزشيابي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در سالهاي 1381و1380 دفتر نظارت و ارزشيابي وزارت جهاد كشاورزي
10 ارزشيابي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در سالهاي 1381و1380 دفتر نظارت و ارزشيابي وزارت جهاد كشاورزي
11 ارزشيابي دوره هاي آموزش عالي علمي-كاربردي وزارت جهاد كشاورزي ،دفتر نظارت و ارزشيابي وزارت جهاد كشاورزي 1382 اميرحسين علي بيگي
12 بررسي نگرش دختران روستايي شهرستان كرمانشاه نسبت به كشاورزي پژوهشكده زنان دانشگاه الزهرا 1382
13 بررسي توقعات بازار كار و مطابقت آن با برنامه ريزي آموزش كشاورزي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران 1382
14 بررسي رضايت اولياي دانش آموزان دبستان هاي شهر كرمانشاه از مديران و معلمان سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه 1384 اميرحسين علي بيگي
15 تحليل دانش و نگرش كارشناسان ترويج در مورد كشاورزي پايدار استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1384 1385

2

اميرحسين علي بيگي، خديجه مرادي
16 تحليل رضايت شغلي اعضاي هيأت علمي دانشگاه رازي و عوامل مؤثر بر آن استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1384 1385

2

اميرحسين علي بيگي، و كيومرث زرافشاني
17 بررسي ديدگاه دانشجويان كارشناسي در مورد نياز به درس كارآفريني در كشاورزي استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1384 1385

2

حسين آگهي، اميرحسين علي بيگي و كيومرث زرافشاني
18 بررسي عوامل موثر بر بهره وري پژوهشي اعضاي هيات علمي استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1385 1386

2

اميرحسين علي بيگي و خانم اسماعيلي
19 بررسي نگرش جوانان روستايي استان كرمانشاه نسبت به روستا و وزندگي روستايي استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1385 1386

2

اميرحسين علي بيگي
20 بررسي روحيه كارآفريني دانشجويان دانشگاه رازي استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1385 1386

2

اميرحسين علي بيگي، كيومرث زرافشاني وهمايون نائلي
21 بررسي ادراك مردم كرمانشاه نسبت به عوامل مؤثر بر كاهش ضايعات نان استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1386 1387

2

اميرحسين علي بيگي
22 طراحي الگويي براي ارزشيابي كيفيت تدريس از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه رازي استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1386 1387

2

اميرحسين علي بيگي و مهدي كرمي دهكردي
23 مقايسه استانداردهاي آموزش كشاورزي با وضعيت موجود هنرستان و مراكز آموزش كشاورزي در استان كرمانشاه به منظور ارائه الگوي بهبود وضعيت استان كرمانشاه- سازمان آموزش و پرورش 1386 1387 كيومرث زرافشاني و اميرحسين علي بيگي
24 بررسي وضعيت موجود و مطلوب صلاحيت هاي عمومي دانش آموختگان كشاورزي استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1387 1388

2

اميرحسين علي بيگي و شهرزاد باراني
25 ارزيابي آموزشي، اقتصادي پذيرش و آموزش دانشجويان دوره شبانه در دانشگاه رازي استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1387 1388

2

اميرحسين علي بيگي و كيومرث سهيلي
26 ارزيابي سيستم آموزش سپهر از ديدگاه دانشجويان و كاركنان آموزش دانشگاه رازي استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1387 1388

2

اميرحسين علي بيگي و شهپر گراوندي
27 ارتباط بين سرمايه ي اجتماعي و رضامندي از شغل كشاورزي در بين كشاورزان شهرستان كرمانشاه استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1388 1388 اميرحسين علي بيگي، مرضيه جعفري نيا و فاطمه قرباني
28 بررسي ميزان سواد اطلاعاتي محققان كشاورزي استان كرمانشاه استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1388 1388 اميرحسين علي بيگي، شهپر گراوندي و زهرا اطهري
29 ادراك متخصصانِ كشاورزي استان كرمانشاه نسبت به كشاورزيِ چندكاركردي استان كرمانشاه –دانشگاه رازي 1388 1388 اميرحسين علي بيگي و غلامرضا برزو
30 بررسي ميزان رضايت صنعتگران از عملكرد شركت شهرك هاي صنعتي استان كرمانشاه 1388 اميرحسين علي بيگي
31 بررسي نگرش رايانه اي كارشناسان ترويج شركت هاي خدمات مشاوره اي شهرستان كرمانشاه 1389 اميرحسين علي بيگي و سهيلا پورجاويد
32 بررسي وضعيت بهداشتي جامعه روستايي دهستان درودفرامان با استفاده از الگوي KAB 1389 اميرحسين علي بيگي و فاطمه پورقاسم
33 عوامل موثر بر تعيين ويژگي هاي مطلوب صنعت دستي گيوه در استان كرمانشاه 1389 اميرحسين علي بيگي و رضوان قنبرعلي
34 بررسي راهكارهاي فعال سازي تعاوني راكد 348 پرورش گوساله در شهرستان كرمانشاه 1389 اميرحسين علي بيگي و شهپرگراوندي
35 آسيب شناسي شركت هاي تعاوني محصولات گلخانه اي استان كرمانشاه 1390 اميرحسين علي بيگي و شهپرگراوندي
36 بررسي وضعيت موجود صنعت دستي گيوه در استان كرمانشاه، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه. 1390 اميرحسين علي بيگي و رضوان قنبرعلي
37 تحليل نگرش روستاييان شهرستان سنقر و كليايي نسبت به تحصيل فرزندان دختر. 1390 اميرحسين علي بيگي و حسين حيدري
38 بررسي عوامل تعيين كننده انتخاب شغل كشاورزي توسط هنرجويان هنرستان هاي كشاورزي استان كرمانشاه. 1391 اميرحسين علي بيگي، عباس پورمرادي و نشميل افشارزاده
39 بررسي ميزان اثربخشي و خلاقيت تدريس در نظام آموزش عالي كشاورزي 1391 اميرحسين علي بيگي و مليحه السادات اخوان كاظمي


مقالات علمي پژوهشي چاپ شده در مجلات معتبر فارسي

رديف

عنوان مقاله

زبان

نام نشريه يا ناشر

كشور صفحات مشخصات(سال چندم، شماره) تاريخ انتشار (1) (ماه ـ سال) نمايه علمي(2) معتبر اسامي همكاران بترتيب (شامل نام متقاضي)
1

Educational and Support Needs of the Agricultural Extension Agents in Isfahan Province

انگليسي

JAST

137-141

شماره2     2000 اميرحسين علي بيگي، كيومرث زرافشاني
2

Analysis of the Training Needs of Multi-Functional Extension Agents Associated with Sustainability

انگليسي Journal of International Agriculture and Extension Education 51-58 سال اول، شماره13 2005 M. Chizari, A. H. Alibeigi and Breazeale
3 عوامل موثر بر انگيزش دختران روستايي كرمانشاه براي مشاركت در فعاليت هاي كشاورزي فارسي فصلنامه مطالعات زنان سال دوم، شماره4 1383 حسين شعبانعلي فمي، اميرحسين علي بيگي و رويا كرمي
4 تحليل نگرش اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي كشاورزي نسبت به پايداري فارسي مجله علوم كشاورزي ايران جلد38 1385 اميرحسين علي بيگي و همكاران
5 الگويي براي تلفيق پايداري در آموزش عالي كشاورزي ايران فارسي مجله علوم كشاورزي ايران جلد38 1385 هوشنگ ايرواني، حسين شعبانعلي فمي، اميرحسين علي بيگي، خليل كلانتري و سيدرضا ميرايي آشتياني
6 واكاوي شايستگي هاي دانش آموختگان كشاورزي براي ورود به بازارهاي كار در كشاورزي فارسي مجله علوم ترويج و آموزش كشاورزي جلد2 1385 اسماعيل شهبازي و اميرحسين علي بيگي
7 تحليل انتظارات روستاييان شهرستان كرمانشاه از شوراهاي اسلامي روستا فارسي فصلنامه روستا و توسعه سال نهم، شماره4 1385 عبدالحميد پاپ زن و اميرحسين علي بيگي
8 Are agricultural graduates meeting employers' expectations? A perspective from Iran. انگليسي Perspectives in Education سال سوم، شماره24 2006 A. H. Alibeigi and K.Zarafshani
9 The components associated with agricultural higher education for sustainable development in Iran انگليسي Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics 69-75 شماره84 2006 A. H. Alibegi and S.  R. Miraei-Ashtiani
10 تحليل بهره وري پژوهشي اعضاي هيئت علمي: مطالعه موردي دانشگاه رازي فارسي فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي سال سيزدهم، شماره چهارم، شماره 46. 1386 اميرحسين علي بيگي
11 تحليلي بر دانش و نگرش كارشناسان ترويج نسبت به كشاورزي پايدار فارسي مجله علوم كشاورزي ايران دوره 2-38، شماره 1 1386 اميرحسين علي بيگي
12 تحليل جنسيتي فعاليت هاي كشاورزي در روستاهاي شهرستان كرمانشاه: توصيه هايي براي عاملان توسعه روستايي فارسي فصلنامه مطالعات زنان سال پنجم، شماره2 1386 اميرحسين علي بيگي، كيومرث زرافشاني و  سعيده  اولايي
13 ارتباط سبك يادگيري با خودكارآمدي در دانشجويان كشاورزي فارسي پژوهش در نظام هاي آموزشي شماره 2و3 1386 اميرحسين علي بيگي و زهرا اطهري
14 ارزيابي پايداري كشاورزي گندم كاران آبي شهرستان سرپل ذهاب 0كاربرد الگوي DSR) فارسي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم كشاورزي ايران) ايران 54-45 39، شماره1 1387 AGRIS, FSTA,CAB,ISC اميرحسين علي بيگي و مريم بابلي
15 نگرش گندم كاران ، نانوايان و مصرف كنندگان نسبت به عوامل موثر بر كاهش ضايعات نان فارسي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم كشاورزي ايران) ايران 54-45 39، شماره1 1387 AGRIS, FSTA,CAB,ISC اميرحسين علي ييگي
16 كارشناسان نسبت به پيامدهاي ملازم كشاورزي پايدار (مطالعه موردي استان كرمانشاه). فارسي ارزيابي ادراك مجله علوم كشاورزي ايران ويژه اقتصاد و توسعه كشاورزي دوره 2-39 شماره 1. 1387 اميرحسين علي بيگي و خديجه مرادي
17 عوامل مؤثر بر مشاركت اعضا در مديريت تعاوني هاي روستايي شهرستان كرمانشاه فارسي مجله علوم كشاورزي ايران، ويژه اقتصاد و توسعه كشاورزي دوره 2-39 شماره 1. 1387 اميرحسين علي بيگي و سيدعلي نكويي
18 جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه و چالش انتخاب شغل كشاورزي فارسي روستا و توسعه سال11، شماره 1387 اميرحسين علي بيگي
19 پيامدهاي يكپارچه سازي اراضي از ديدگاه كشاورزان: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان صحنه فارسي فن آوري هاي نوين كشاورزي 49-33 شماره2 1387 اميرحسين علي بيگي، عبدالحميد پاپ زن و  ليلا وهاب پور
20 تحليل رضايت والدين دانشآموزان دبستان هاي دولتي شهر كرمانشاه از مديران و آموزگاران فارسي پژوهش هاي تربيتي ايران 91-109 دوره دوم، 13و14 1387 ISC اميرحسين علي بيگي و علي زلقي
21 The utility of discriminant analysis for predicting farmers' intensions to participate in Farmer-managed Irrigation Systems in Iran انگليسي Journal of Applied Science 679-701 4، شماره 8 2008  K. Zarafshani, A. H. Alibayg and N. Afshar
22 Training needs of Iranian extension agents about sustainability: The use if Borich’s need assessment model انگليسي African Journal of Agricultural Research 670-685 10، شماره3 2008 A. H. Alibaygi and
K. Zarafshani
23 What Can a Borich Needs Assessment Model tell us about In-Service Training Needs of Faculty in a College of Agricultural? The Case of Iran انگليسي Journal of Agricultural Education and Extension 347-357 4، شماره14 2008 K.Zarafshani and A.  H. Alibaygi
24
Predictors of job satisfaction among academics at an Iranian university, Psychological Reports
انگليسي 633-644 شماره104 2009 K. Zarafshani and A. H. Alibaygi
25 Iranian Rural Youth' Intention to Migrate to urban Areas انگليسي Asian and Pacific Migration Journal 303-313 2، شماره18 2009 A. H. Alibaygi and E. Karamidehkordi
26 بررسي سلسله مراتب نظام ارزشي كارآفرينان(مطالعه موردي استان كرمانشاه فارسي توسعه كارآفريني ايران 137-113 سال اول، شماره4 1388 ISC رضوان قنبرعلي، كيومرث زرافشاني و اميرحسين علي بيگي
27 دلايل و راهكارهاي كاهش تمايل جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه به مهاجرت فارسي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران ايران 50-39 40،شماره1 1388 AGRIS, FSTA,CAB,ISC اميرحسين علي بيگي، عبدالحميد پاپ زن و محمد دره زرشكي
28 ادراك جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه از روستا و زندگي روستايي فارسي مجله كشاورزي ايران 114-128 جلد2، شماره2 1388 ISC اميرحسين علي بيگي
29 نگرش كشاورزان شهرستان كرمانشاه نسبت به سربازان سازندگي فارسي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران ايران 98-91 40، شماره2 1388 AGRIS, FSTA,CAB,ISC اميرحسين علي بيگي، الهه حاج صادقي و شهرزاد باراني
30 عوامل دموگرافيك موثر بر مشاركت زنان روستايي در برنامه هاي ترويجي: مطالعه موردي شهرستان سنقر و كليايي فارسي مطالعلت زنان ايران 115-133 7، شماره2 1388 ISC اميرحسين علي بيگي و ليلا بني عامريان
31 ارايه الگويي مفهومي براي آموزش عالي پايدار فارسي پژوهش در نظام هاي آموزشي ايران 145-163 سال چهارم، شماره9 1389 ISC اميرحسين علي بيگي و رضوان قنبرعلي
32 تعيين عوامل موثر بر راهبردهاي مديريت ريسك در توسط كشاورزان ذرت كار شهرستان كرمانشاه فارسي پژوهش هاي روستايي ايران سال اول، شماره2 1389 ISC شهپرگراوندي و اميرحسين علي بيگي
33 تحليل ادراك كشاورزان شهرستان كرمانشاه از تعاون فارسي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران ايران 576-565 41-2، شماره4 1389 AGRIS, FSTA,CAB,ISC زهرا اطهري و اميرحسين علي بيگي
34 عوامل تعيين كننده سطح توانمدي اقتصادي زنان سرپرست خانوار در مناطق روستايي؛ مطالعه موردي استان كردستان فارسي روستا وتوسعه ايران 95-75 13، شماره4 1389 ISC محمدامين شريفي، سيدمحمد حسيني و اميرحسين علي بيگي
35 الزامات شكل گيري تعاوني هاي دانش آموختگان كشاورزي فارسي تعاون ايران 70-55 21، شماره4 1389 وحيد علي آبادي، اميرحسين علي بيگي و جعفر توكلي
36 اشتغال پذيري رشته هاي كشاورزي از ديدگاه دانشجويان فارسي تعاون ايران 48-21 21، شماره2 1389 اميرحسين علي بيگي و شهرزاد باراني
37 ارزشيابي طرح ترويجي تسريع انتقال يافته ها از ديدگاه كشاورزان مجري طرح در استان كرمانشاه فارسي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران ايران 91-79 2-42، شماره1 1390 AGRIS, FSTA,CAB,ISC اميرحسين علي بيگي، علي اصغر ميركزاده و ليلا بني عامريان
38 شناسايي تعيين كننده هاي مديريت ريسك كشاورزي: مطالعه كشاورزان شهرستان كرمانشاه فارسي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران ايران 264-255 2-42، شماره2 1390 AGRIS, FSTA,CAB,ISC شهپرگراوندي و اميرحسين علي بيگي
39 رابطه سرمايه اجتماعي و رضامندي شغلي كشاورزان شهرستان كرمانشاه فارسي برنامه ريزي منطقه اي ايران 80-69 1، شماره3 1390 ISC اميرحسين علي بيگي، معصومه جعفري نيا، فاطمه قرباني و عادل سليماني
40 ارتباط سبك يادگيري با ابعاد شخصيتي دانش آموزان مراكز اموزش كشاورزي استان كرمانشاه فارسي پژوهش در نظام هاي آموزشي ايران 88-71 5، شماره12 1390 ISC اميرحسين علي بيگي، زهرا اطهري و شهپرگراوندي
41 واكاوي ادراك و انتظارات دانشجويان كشاورزي از اشتغال پذيري رشته هاي كشاورزي در دانشكده هاي كشاورزي غرب كشور فارسي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران ايران 401-389 2-42، شماره3 1390 AGRIS, FSTA,CAB,ISC شهرزاد باراني و اميرحسين علي بيگي
42 راهكارهاي كاهش ضايعات نان در بين زنان خانه دار شهركرمانشاه فارسي جامعه شناسي زنان ايران 91-73 2، شماره4 1390 ISC اميرحسين علي بيگي، شهپرگراوندي و زهرا اطهري
43 سنجش انتظارات كشاورزان از اعضاي شركت هاي خدمات مشاوره اي فني مهندسي كشاورزي فارسي پژوهش هاي روستايي ايران 144-125 2، شماره3 1390 ISC كيومرث زرافشاني، اميرحسين علي بيگي، زهرا رنجبر و عادل سليماني
44 تحليل عوامل موثر بر پذيرش بيمه و ضرايب خطر در گاوداري هاي سنتي استان اصفهان فارسي نشريه علوم دامي(پژوهش و سازندگي) ايران 21-13 شماره90 1390 ISC محمدمهدي معيني، محمدرضا سنجابي و اميرحسين علي بيگي
45 ارزيابي پيش بين هاي خودكارآمدي تدريس اموزشگران هنرستان ها و مركزهاي اموزش كشاورزي استان كرمانشاه فارسي پژوهش مديريت آموزش كشاورزي ايران 66-55 تابستان 90، شماره17 1390 ISC سهيلا پورجاويد، اميرحسين علي بيگي و كيومرث زرافشاني
46 ارزيابي عوامل موثر بر رضايت روستاييان از دفاتر ICT روستايي فارسي پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي ايران 71-56 زمستان90، شماره4 1390 ISC بهروز راسخي، آذر رحيمي و اميرحسين علي بيگي
47 بررسي قابليت اشتغال پايدار دانشجويان كشاورزي دانشگاه هاي غرب ايران در اقتصاد دانش پايه فارسي پژوهش مديريت آموزش كشاورزي ايران 70-54 زمستان 90، شماره19 1390 ISC اميرحسين علي بيگي و شهرزاد باراني
48 Socio-demographic determinants of entrepreneurial intentions: A case from Iran انگليسي African Journal of Business Management آفريقا 13321-13316 5، شماره34 2011 ISI اميرحسين علي بيگي و مهرداد پويا
49 Needs assessment of senior agricultural students regarding sustainability knowledge انگليسي African Journal of Agricultural Research آفريقا 6546-6542 6، شماره31 2011 ISI اميرحسين علي بيگي و مهرداد پويا
50 Effectivenss of Rural ICT centers: A perspective form west of Iran انگليسي Procedia Computer Science 1184-1188 سال سوم 2011 اميرحسين علي بيگي، مهدي كرمي دهكردي و اسماعيل كرمي دهكردي
51 Effectivenss of Rural ICT centers: A perspective form west of Iran انگليسي Procedia Computer Science 1184-1188 سال سوم 2011 اميرحسين علي بيگي، مهدي كرمي دهكردي و اسماعيل كرمي دهكردي
52 رتبه بندي صندوق هاي اعتبارات خرد بر اساس توانمندسازي زنان روستايي استان كرمانشاه فارسي زن در توسعه و سياست ايران 123-105 بهار1391، شماره10 1391 ISC كيومرث زرافشاني، اميرحسين علي بيگي و مژگان فقيري
53 بررسي صلاحيت هاي عمومي موردنياز دانش آموختگان كشاورزي از ديدگاه مديران بخش كشاورزي دولتي و مهندسان كشاورزي عضو نظام مهندسي استان كرمانشاه فارسي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران ايران 111-99 2-43، شماره1 1391 AGRIS, FSTA,CAB,ISC اميرحسين علي بيگي و  شهرزاد باراني
54 تحليل اثربخشي دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي از ديدگاه روستاييان شهرستان كرمانشاه فارسي برنامه ريزي منطقه اي ايران 24-13 سال دوم، شماره7 1391 ISC مهدي كرمي دهكردي و اميرحسين علي بيگي
55 مدل ساختاري مولفه هاي سرمايه اجتماعي موثر بر ميزان ريسك پذيري روستاييان فارسي اقتصاد فضا و توسعه روستايي ايران 113-101 1، شماره1 1391 اميرحسين علي بيگي، وحيد علي آبادي و شهپر گراوندي
56 مقايسه پيشرفت تحصيلي و خودكارامدي دانشجويان روزانه و شبانه دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي فارسي پژوهش مديريت آموزش كشاورزي ايران 26-17 شماره21 1391 ISC اميرحسين علي بيگي و رضوان قمبرعلي
57 تاثير تعاوني هاي توليدي بر ميزان سرمايه اجتماعي: مطالعه تعاوني هاي بخش طيور شهرستان كرمانشاه فارسي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران ايران 472-461 2-43، شماره3 1391 AGRIS, FSTA,CAB,ISC اميرحسين علي بيگي و معصومه جعفري نيا
58 بررسي وضعيت قابليت هاي بالقوه دانشجويان كشاورزي براي تشكيل تعاوني هاي دانش آموختگان فارسي تعاون و كشاورزي ايران 38-52 23، شماره9 1391 شهرزاد باراني و اميرحسين علي بيگي
59 تحليل انگيزه هاي زنان روستايي براي مشاركت در برنامههاي آموزشي و ترويجي فارسي زن و جامعه ايران 160-139 3، شماره4 1391 ISC اميرحسين علي بيگي، محمدحسين بابايي و مصين غلامي
60 رده بندي معيارهاي كيفيت گيوه از ديدگاه توليدكنندگان استان كرمانشاه فارسي جلوه هنر ايران 71-59 دوره جديد، بهارتابستان، شماره7 1391 ISC اميرحسين علي بيگي و رضوان قمبرعلي
61 عوامل موثر بر توانمندسازي روانشناختي اعضاي تعاوني هاي پرورش محصولات گلخانه اي استان كرمانشاه فارسي تعاون و كشاورزي ايران 43-19 سال اول، شماره4 1391 ISC اميرحسين علي بيگي و آذر رحيمي
62 زيرساخت هاي توسعه تعاوني هاي دانش آموختگان كشاورزي فارسي پژوهش مديريت آموزش كشاورزي ايران 31-19 شماره23 1391 ISC اميرحسين علي بيگي، جعفرتوكلي و وحيد علي آبادي
63 آسيب شناسي برنامه هاي آموزشي ترويج كشاورزي فارسي پژوهش مديريت آموزش كشاورزي ايران 42-30 شماره24 1391 ISC محمدحسين بابايي، اميرحسين علي بيگي، مصيب غلامي و عباس پورمرادي
64 بررسي عوامل موثر بر نگرش رايانه اي كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه فارسي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران ايران 636-625 2-43، شماره4 1391 AGRIS, FSTA,CAB,ISC اميرحسين علي بيگي و سهيلا پورجاويد
65 اثربخشي تدريس اعضاي هيات علمي: مطالعه پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي فارسي نامه آموزش عالي ايران 81-61 5، شماره20 1391 ISC
66 Training needs assessment of fish farmers in Dalaho Township in Kermanshah Province انگليسي International Journal of Agriculture Research and Review 991-997 2، شماره 2012 ISC حسين آگهي، اميرحسين علي بيگي، جبار قاسمي و رضوان قمبرعلي
67 Multifunctionality of Irans Agriculture: A researchers perspective انگليسي African Journal of Agricultural Research آفريقا 1889-1892 7، شماره12 2012 ISC اميرحسين علي بيگي، موسي اعظمي، مهرداد پويا و غلامرضا برزو
68 Employability Determinants od senior agricultural students in Iran انگليسي JAST ايران 683-673 شماره15 2013 ISC,ISC اميرحسين علي بيگي، شهرزاد باراني، اسماعيل كرمي دهكردي و مهرداد پويا
69 Factors affecting entrepreneurial motivation of agricultural students at Razi University انگليسي IJAMAD 175-180 3، شماره3 2013 نعمت الله شيري، اميرحسين علي بيگي و مژگان فقيري
70 راهكارهاي بهبود اجراي طرح ترويجي تسريع انتقال يافته ها از ديدگاه كشاورزان مجري طرح در استان كرمانشاه فارسي تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران ايران 142-132 2-44، شماره1 1392 AGRIS, FSTA,CAB,ISC ليلا بني عامريان، اميرحسين علي بيگي و علي اصغر ميركزاده
71 آسيب شناسي شركت هاي تعاوني محصولات گلخانه اي استان كرمانشاه فارسي تعاون و كشاورزي ايران 40-23 سال دوم، شماره5 1392 ISC اميرحسين علي بيگي، شهپر گراوندي و زهرا اطهري
72 آسيب شناسي نظام بيمه كشاورزي فارسي بيمه و كشاورزي ايران 100-81 سال دهم، شماره35 و 36 1392 ساير اميرحسين علي بيگي و زهره آدينه وند
73 اثر سرمايه فكري بر يادگيري سازماني در بين كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه فارسي پژوهش مديريت آموزش كشاورزي ايران 38-26 شماره25 1392 ISC اميرحسين علي بيگي، روناك عربي و نعمت اله شيري
74 بررسي عوامل موثر بر تغذيه روستاييان شهرستان كرمانشاه فارسي پژوهش هاي روستايي ايران 364-347 4، شماره2 1392 ISC فاطمه پورقاسم، سهيلا پورجاويد و اميرحسين علي بيگي
75 زندگي روستايي از ديدگاه دختران روستايي شهرستان كرمانشاه فارسي روستا و توسعه ايران 123-105 16، شماره3 1392 ISC اميرحسين علي بيگي
76 تحليل تمايل كشاورزان شهرستان كرمانشاه به جايگزيني كودهاي آلي به جاي كودهاي شيميايي فارسي پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي ايران 47-33 6، شماره3 1392 ISC فاطمه پورقاسم و اميرحسين علي بيگي
77 تشكيل تعاوني هاي دانشجويي كشاورزي: قوتها ضعف ها فرصت ها و تهديدها فارسي تعاون و كشاورزي ايران 88-65 سال دوم، شماره8 1392 ISC
78 تحليل رابطه عناصر سرمايه فكري با رفتارهاي كارآفرينان در شناسايي فرصت هاي كسب و كار خلاق: كاربرد مدل سازي معادله ساختاري فارسي ابتكار و خلاقيت در علوم انساني ايران 127-103 3، شماره2 1392 ISC
79 بررسي اثر برنامه ترويج كشاورزي بر دانش و بهره وري روستاييان گندم كار شهرستان كرمانشاه فارسي اقتصاد فضا و توسعه روستايي 69-57 شماره3 پاييز92 اميرحسين علي بيگي و رضوان قنبرعلي
80 تحليل رفتار تقلب در بين دانشجويان: كاربرد مقياس بندي چندبعدي فارسي پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي 160-141 شماره70 زمستان92 ليدا شرفي و اميرحسين علي بيگي
81 اثربخشي و خلاقيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي فارسي پژوهش مديريت آموزش كشاورزي 20-12 شماره27 زمستان923 اميرحسين علي بيگي و مليحه السادات اخوان كاظمي
82 تحليل ميزان مشاركت زنان روستايي شهرستان فلاورجان در تعاوني‌ها: كاربرد نردبان مشاركت شري آرنستين فارسي زن و جامعه 44-21 4، شماره16 زمستان92 اميرحسين علي بيگي و سوده گلابي
83 شناسايي و اولويت بندي عوامل تاثيرگذار بر توسعه تعاوني هاي توليدي كشاورزي فارسي تعاون و كشاورزي 141-111 3، شماره10 تابستان92 شهره كرمي و اميرحسين علي بيگي
84
An analysis of household waste prevention behaviours (case study: Fereidan Township)
انگليسي JBES بنگلادش 186-173 4، شماره1 2014 ISC اميرحسين علي بيگي، سيدعليرضا قديمي و امير اعظمي


كتاب هاي تاليف شده، ترجمه، ويراستاري

رديف

عنوان

سال

ناشر محققان نوع كتاب
1 رهيافت ها و فنون مشاركت در ترويج كشاورزي و توسعه روستايي 1383 مؤسسه توسعه روستايي ايران حسين شعبانعلي فمي،  اميرحسين علي بيگي و ابوالقاسم شريف زاده تأليف
2 فن آوري اطلاعات،جنسيت و كشورهاي در حال توسعه 1383 دانشگاه الزهرا حسين شعبانعلي فمي و اميرحسين علي بيگي ترجمه
3 توسعه پايدار و آرمان آموزش عالي 1385 دانشگاه رازي اميرحسين علي بيگي تأليف
4 آشنايي با شيوه هاي خوداشتغالي 1386 دانشگاه پيام نور حسين شعبانعلي فمي، علي اسدي و شهلا چوبچيان ويراستاري
5 روانشناسي كارآفريني 1387 دانشگاه رازي كيومرث  زرافشاني، اميرحسين علي بيگي و فرزاد اسكندري ترجمه
6 مديريت پايداري روستايي (زيرچاپ) دانشگاه رازي اميرحسين علي بيگي، فرحناز رستمي و شهپر گراوندي تأليف
7 گيوه كردي: بررسي گونه ها و روش هاي بافت (زيرچاپ) دانشگاه رازي اميرحسين علي بيگي، نصرت الله سپهر و رضوان قنبرعلي تأليف


مقالات ارايه شده در كنفرانس هاي داخلي و خارجي

رديف

عنوان همايش علمي معتبر

محل برگزاري(كشور/ شهر)

عنوان مقاله اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) خلاصه مقاله مقاله كامل تاريخ انتشار
1 اولين همايش منابع طبيعي،مشاركت و توسعه ارزشيابي شركت تعاوني آبخيزداري سماق با روش PRA اميرحسين علي بيگي 1378
2 همايش تعاون، اشتغال و توليد گسترش واحدهاي كوچك توليدي به منظور دستيابي به اهداف بلند توسعه اميرحسين علي بيگي 1380
3 كنفرانس راه‌هاي پيشگيري از اتلاف منابع ملي بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي موثر بر ضايعات گندم، آرد و نان اميرحسين علي بيگي 1383
4 همايش نقش آموزش و پرورش در توسعه ي پايدار آموزش براي توسعه پايدار؛ مفاهيم، چالش ها و راهكارها اميرحسين علي بيگي 1383
5 همايش آموزش عالي و توسعه پايدار تلفيق پايداري در آموزش عالي، مفاهيم و بنيان ها اميرحسين علي بيگي 1383
6 همايش توسعه‌ي پايدار در چشم انداز جمهوري اسلامي ايران تبيين آموزش كشاورزي مبتني بر پايداري اميرحسين علي بيگي 1385
7 همايش شناسايي توانمندي ها، موانع و راهكارهاي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي نقش يادگيري تجربي در پرورش مهندسان كشاورزي كارآفرين اميرحسين علي بيگي 1385
8 همايش شناسايي توانمندي ها، موانع و راهكارهاي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي بررسي توقعات بازار كارو مطابقت آن با برنامه ريزي آموزش كشاورزي اميرحسين علي بيگي و اسماعيل شهبازي 1385
9 همايش بين المللي نقش زنان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامي تحليل جنسيت: راهكاري براي شناخت نقش زنان در توسعه اميرحسين علي بيگي و سعيده اولايي 1385
10 همايش بيوتكنولوژي كشاورزي ضرورت ها و زمينه هاي بكارگيري نانو تكنولوژي در توسعه كشاورزي حسين شعبانعلي فمي و اميرحسين علي بيگي 1385
11 Proceedings of the 20th Annual AIAEE Conference A comparative analysis on the status of human resources in a multi-functional extension system for Iranian rural women based on selected indices
12 Proceedings of the 20th Annual AIAEE Conference A comparative analysis on the status of human resources in a multi-functional extension system for Iranian rural women based on selected indices
13 2006 NACTA Conference at the University of British Columbia in Vancouver Sustainable Development and Future of Higher Agricultural Education: A Perspective from Iran
14 Proceedings of the 2006 ACE Annual Research Session Canada/ Quebec ضرورت ها و زمينه هاي بكارگيري نانو تكنولوژي در توسعه كشاورزي June 2 2006
15 The third vittachi international conference Morocco Transformative Intellectuals: The Role of Action Research 2006
16 The third vittachi international conference Morocco From take-a-job to make-a-job: A transformative learning model to develop agri-entrepreneurship mentality in College of Agriculture 2006
17 18th European Seminar on Extension Education Impacts of sustainable agriculture as perceived by extension agents: the case of Kermanshah Province, Iran 2007
18 18th European Seminar on Extension Education Assessing learning styles of Iranian farmers: A mixed method design 2007
19 مجموعه مقالات اولين همايش زنان روستايي در كاهش ضايعات فراورده هاي كشاورزي لزوم آموزش متناسب با فعاليت هاي زنان روستايي در افزايش بهره وري و كاهش ضايعات محصولات كشاورزي اميرحسين علي بيگي و سعيده اولايي 1386
20 مجموعه چكيده مقاله هاي دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران طبقه بندي روستاهاي شهرستان سرپل ذهاب بر اساس پايداري گندم كاري اميرحسين علي بيگي و مريم بابلي 1386
21 مجموعه چكيده مقاله هاي دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران بررسي رابطه بين ويژگي هاي فردي و اقتصادي كشاورزان با درك آن ها از پيامدهاي يكپارچه سازي اراضي در شهرستان صحنه استان كرمانشاه اميرحسين علي بيگي و ليلا وهاب پور 1386
22 دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران استراتژي هاي مديريت ريسك در كشاورزي  اميرحسين علي بيگي و شهپر گراوندي 11 و 12 دي ماه 1386
23 چهارمين همايش ملي علوم مهندسي آبخيزداري ايران- مديريت حوزه هاي آبخيز مديريت مشاركتي آبخيزها: مفاهيم، راهكارها و چالش ها  اميرحسين علي بيگي و حوريه مرادي يكم و دوم اسفند ماه 1386
24 دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران بررسي پيامدهاي يكپارچه سازي اراضي در شهرستان صحنه استان كرمانشاه تكنولوژي در توسعه كشاورزي اميرحسين علي بيگي و ليلا وهاب پور 11 و 12 دي ماه 1386
25 دومين همايش منطقه اي كشاورزي و منابع طبيعي (غرب كشور) دانشگاه كردستان پيامدهاي اجتماعي يكپارچه سازي اراضي كشاورزي شهرستان صحنه استان كرمانشاه اميرحسين علي بيگي و ليلا وهاب پور 13و14 اسفند ماه 1386
26 دومين همايش منطقه اي كشاورزي و منابع طبيعي (غرب كشور) دانشگاه كردستان نگرش كشاورزان نسبت به يكپارچه سازي اراضي: مطالعه موردي شهرستان صحنه اميرحسين علي بيگي و ليلا وهاب پور 13و14 اسفند ماه 1386
27 دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران ارايه الگوي مناسب ارزيابي پايداري كشاورزي گندم كاران اميرحسين علي بيگي و مريم بابلي 11 و 12 دي ماه 1386
28 دومين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي (غرب كشور) دانشگاه كردستان انرژي هاي ورودي: تهديدي براي پايدري كشاورزي اميرحسين علي بيگي و مريم بابلي 13 و 14 اسفند ماه 1386
29 دومين همايش منطقه اي كشاورزي و منابع طبيعي (غرب كشور) دانشگاه كردستان راهكارهايي براي پايداري كشاورزي اميرحسين علي بيگي و مريم بابلي 13و14 اسفند ماه 1386
30 دومين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي (غرب كشور) دانشگاه كردستان بررسي عوامل مؤثر بر تمايل جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه به مهاجرت و راهكارهاي كاهش آن اميرحسين علي بيگي و محمد دره زرشكي 13 و 14 اسفند ماه 1386
31 همايش ملي تعاون و كار آفريني ترويج فرهنگ تعاوني كارآفرينانه شهرزاد باراني و اميرحسين علي بيگي 24 و 25 مهر ماه 1387
32 همايش كار آفريني فرهنگ و جامعه تعيين شاخص هاي موفقيت كارآفريني روستايي: با استفاده از تحليل ... رضوان قمبرعلي، كيومرث زرافشاني و اميرحسين علي بيگي چهار ارديبهشت 1387
33 اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي سنتي زاگرس چالش ها و راهكارهاي فراوري برنامه ريزي در تدوين نظام سكونتگاههاي روستايي در ايران آرزو باباجاني و اميرحسين علي بيگي 1387
34 همايش كار آفريني فرهنگ و جامعه ارتباط بين يادگيري تجربي و كارآفريني در آموزش عالي كشاورزي اميرحسين علي بيگي و شهرزاد باراني چهار ارديبهشت 1387
35 دومين همايش ملي ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران گياهان تراريخته يا ايمني زيستي؟ مهدي كرمي دهكردي و اميرحسين علي بيگي 2-1 خرداد ماه 1387
36 اولين همايش ملي مديريت و توسعه كشاورزي پايدار در ايران تحليل مشاركت زنان روستايي شهرستان سنقروكليايي در برنامه هاي آموزشي ترويجي اميرحسين علي بيگي و ليلا بني عامريان 5-3 دي 1387
37 اولين همايش ملي مديريت و توسعه كشاورزي پايدار در ايران فناوري اطلاعات، عنصر كليدي در توسعه پايدار اميرحسين علي بيگي و مهدي كرمي دهكردي 5-3 دي 1387
38 كنگره اقتدار علمي، اقتدار ملي دانشگاه پايدار؛ سمبل پايداري اقتدار علمي اميرحسين علي بيگي 16 بهمن 1387
39 همايش خشكسالي در استان چهارمحال و بختياري و راه هاي مقابله با آن مديريت ريسك راهي براي كاهش اثرات خشكسالي در كشاورزي اميرحسين علي بيگي، شهپر گراوندي و زهرا اطهري 16 آبان 1387
40 چكيده مقالات همايش ملي توسعه كارآفريني در آموزش هاي علمي كاربردي كشاورزي تحليل روحيه كارآفريني دانشجويان علمي كاربردي كشاورزي: مطالعه موردي استان كرمانشاه اميرحسين علي بيگي، زهرا اطهري و شهرزاد باراني زمستان 1387
41 چكيده مقالات همايش ملي توسعه كارآفريني در آموزش هاي علمي كاربردي كشاورزي ترويج فرهنگ تعاوني كارآفرينانه در نظام آموزشي: رويكردي جهت بهبود اشتغال دانش آموختگان علمي كاربردي كشاورزي شهرزاد باراني و اميرحسين علي بيگي زمستان 1387
42 مجموعه مقالات همايش ملي نوآوري و شكوفايي در آموزش عالي دانشگاه شهركرد بررسي ارتباط سبك يادگيري با خودكارآمدي: مطالعه موردي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي اميرحسين علي بيگي و زهرا اطهري 1387
43 مجموعه مقالات همايش ملي نوآوري و شكوفايي در آموزش عالي دانشگاه شهركرد الگوي بهينه ارزشيابي كيفيت تدريس گامي در جهت شكوفايي آموزش عالي: مطالعه موردي دانشگاه رازي اميرحسين علي بيگي و مهدي كرمي دهكردي 1387
44 مجموعه مقالات همايش ملي نوآوري و شكوفايي در آموزش عالي دانشگاه شهركرد بهره وري پژوهشي، شاخص شكوفايي آموزش عالي بهروز راسخي و اميرحسين علي بيگي 1387
45 همايش كار آفريني فرهنگ و جامعه كارآفريني اجتماعي و نقش آن در توسعه فرهنگي پايدار اميرحسين علي بيگي و شهپر گراوندي  چهار ارديبهشت 1387
46 مجموعه چكيده مقالات سومين همايش مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران گذاري بر بيوتكنولوژي و ايمني زيستي در راستاي توسعه پايدار و حفظ محيط زيست مهدي كرمي دهكردي، اميرحسين علي بيگي و علي اصغر ميركزاده 25 تا 29 مهر 1388
47 مجموعه چكيده مقالات سومين همايش مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران تحليل كاربرد فناوري هاي بيوتكنولوژي/زيستي و لزوم تحولات نظام هاي بهره برداري مهدي كرمي دهكردي و اميرحسين علي بيگي 25 تا 29 مهر 1388
48 همايش اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي بهبود الگوي توليد در جامعه روستايي از طريق ارتقاي سرمايه اجتماعي اميرحسين علي بيگي، معصومه جعفري نيا و فاطمه قرباني 5-4 آذر 1388
49 همايش اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي كشاورزي چندكاركردي: نگرش سيستمي در استفاده بهينه از منابع توليد غلامرضا برزو و اميرحسين علي بيگي 5-4 آذر 1388
50 سومين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاوري و منابع طبيعي ايران دانشگاه فردوسي مشهد بررسي وضعيت موجود مهارت هاي آمادگي شغلي در دانش آموختگان كشاورزي: مطالعه موردي استان كرمانشاه شهرزاد باراني و اميرحسين علي بيگي 12-11 اسفند 1388
51 سومين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاوري و منابع طبيعي ايران دانشگاه فردوسي مشهد تحليل تشخيصي ميزان اشتغال پذيري دانشجويان كشاورزي در دانشكده هاي كشاورزي غرب كشور شهرزاد باراني و اميرحسين علي بيگي 12-11 اسفند 1388
52 سومين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاوري و منابع طبيعي ايران دانشگاه فردوسي مشهد تحليل عوامل شكل دهنده تصورات كشاورزان از تعاوني: مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه زهرا اطهري واميرحسين علي بيگي 12-11 اسفند 1388
53 چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي دانشگاه كردستان شناسايي و تحليل عوامل موثر بر كاربست مديريت تلفيقي آفات از سوي كلزاكاران شهرستان كنگاور وحيد علي آبادي، علي اصغر ميركزاده و اميرحسين علي بيگي -22 ارديبهشت ماه 1389
54 چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي دانشگاه كردستان بررسي نگرش كشاورزان شهرستان كرمانشاه نسبت به فرهنگ تعاوني زهرا اطهري و اميرحسين علي بيگي 23-22 ارديبهشت ماه 1389
55 چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي دانشگاه كردستان تعيين عوامل موثر بر استفاده از راهبردهاي مديريت ريسك توليد توسط كشاورزان ذرت كار شهرستان كرمانشاه شهپر گراوندي و اميرحسين علي بيگي 23-22 ارديبهشت ماه 1389
56 چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي دانشگاه كردستان  بررسي نگرش كشاورزان شهرستان كرمانشاه نسبت به فرهنگ تعاوني اميرحسين علي بيگي، شهپر گراوندي و زهرا اطهري 23-22 ارديبهشت ماه 1389
57 توسعه پايدار روستايي ايران/ همدان بررسي رضامندي روستاييان شهرستان كرمانشاه از دفاتر ICT روستايي بهروز راسخي، آذر رحيمي و اميرحسين علي بيگي * * تير90
58 توسعه پايدار روستايي ايران/ همدان ارايه مدل ساختاري تاثيرمولفه هاي سرمايه اجتماعي بر ميزان ريسك پذيري كشاورزان وحيد علي آبادي، اميرحسين علي بيگي و شهپرگراوندي * *
59 توسعه پايدار روستايي ايران/ همدان بررسي وضعيت بهداشت روستايي: كاربرد ابزار KAP اميرحسين علي بيگي و فاطمه پورقاسم * *
60 توسعه پايدار روستايي ايران/ همدان بررسي عوامل موثر بر خودكارآمدي رايانه اي كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه اميرحسين علي بيگي و سهيلا پورجاويد * *
61 توسعه پايدار روستايي ايران/ همدان تحليل نگرش جامعه روستايي شهرستان كرمانشاه نسبت به خدمات دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي مهدي كرمي دهكردي و اميرحسين علي بيگي * *
62 پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي ايران/ كردستان ارتباط روحيه كارآفريني با سبك يادگيري دانشجويان علمي-كاربردي كشاورزي اميرحسين علي بيگي و زهرا اطهري *
63 اولين همايش ملي توسعه اشتغال و كارآفريني در صنايع دستي ايران/ بيرجند توسعه كارآفريني در صنايع دستي گيوه از مستندسازي ويژگي ها اميرحسين علي بيگي و رضوان قنبرعاي *
64 اولين همايش ملي توسعه اشتغال و كارآفريني در صنايع دستي ايران/ بيرجند شناسايي مشكلات زنان كارآفرين در صنايع دستي بهروز راسخي، رضوان قنبرعلي و اميرحسين علي بيگي *
65 اولين همايش ملي توسعه اشتغال و كارآفريني در صنايع دستي ايران/ بيرجند عوامل موثر برميزان انگيزه جوانان روستايي به اشتغال در بخش صنايع دستي رضوان قنبرعلي، اميرحسين علي بيگي، مهرداد پويا و شهرزاد قاسمي *
66 همايش عملي سالانه دانشگاه رازي ايران/ كرمانشاه تحليل نگرش والدين روستاييان شهرستان سنقركلياايي نسبت به تحصيل فرزندان دختر حسين حيدري و اميرحسين علي بيگي * 20-23 آذر90
67 همايش عملي سالانه دانشگاه رازي ايران/ كرمانشاه اثربخشي و خلاقيت تدريس در آموزش عالي كشاورزي مليحه السادات اخوان كاظمي و اميرحسين علي بيگي * 20-23 آذر90
68 همايش ملي دانش آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي ايران/ تهران كاركرداصلي آموزش عالي: حركت به سوي اشتغال پذيري شهرزاد باراني و اميرحسين علي بيگي * 2و 3 آذر90
69 همايش ملي دانش آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي ايران/ تهران اقتصاد دانش محور: محرك تحولي عظيم در آموزش عالي كشاورزي ايران در افق 1404 شهرزاد باراني و اميرحسين علي بيگي * 2و 3 آذر90
70 اولين كنفرانس ملي كارآفريني تعاون جهاد اقتصادي ايران/ نايين نقش كارآفريني سازماني در توسعه اقتصادي كشور فاطمه پورقاسم و اميرحسين علي بيگي * 28 و 29 آذر 90
71 اولين كنفرانس ملي كارآفريني تعاون جهاد اقتصادي ايران/ نايين استلزامات كارآفريني روستايي در مسير توسعه فاطمه پورقاسم، حسين حيدري و اميرحسين علي بيگي * 28 و 29 آذر 90
72 هفدهمين همايش ملي انجمن متخصصان محيط زيست ايران ايران/ تهران ضايعات و بقاياي كشاورزي: فرصت يا تهديد فاطمه پورقاسم و اميرحسين علي بيگي * 10 و11 اسفند 90
73 كنگره ملي گياهان دارويي ايران/ كيش An ethnobotanical study of medicinal plants in the largest Kurdish tribe (Kalhor) نشميل افشارزاده، عبدالحميد پاپ زن، اميرحسين علي بيگي و مهرداد پويا * 28 و 29 اردي بهشت 91
74 سومين همايش ملي بيوتكنولوژي كشاورزي ايران ايران/ مشهد كدام يك؟: محصولات تراريخته يا محصولات ارگانيك اميرحسين علي بيگي * * 13تا 15 شهريور91
75 چهارمين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران/ تهران الگويي عملي براي اشتغال پذيري دانشجويان كشاورزي شهرزاد باراني، اميرحسين علي بيگي * 28 و 29 شهريور 1391
76 چهارمين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران/ تهران بررسي رابطه ارزش هاي كارآفرينان روستايي با تعريف آن ها از موفقيت رضوان قمبرعلي، كيومرث زرافشاني و اميرحسين علي بيگي * 28 و 29 شهريور 1391
77 چهارمين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران /تهران بررسي عامل هاي موثر بر پذيرش بيمه گندم در شهرستان فامنين معصومه تقي بيگي، سيده سارا موسوي بهينه و اميرحسين علي بيگي * 28 و 29 شهريور 1391
78 چهارمين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران/ تهران آيا هنرآموزان هنرستان هاي كشاورزي استان كرمانشاه خودكارآمد هستند؟ سهيلا پورجاويد و اميرحسين علي بيگي * 28 و 29 شهريور 1391
79 چهارمين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران/ تهران كاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده به منظور شناسايي عامل هاي موثر بر پذيرش بي خاكورزي فاطمه پورقاسم، اميرحسين علي بيگي و كيومرث زرافشاني * 28 و 29 شهريور 1391
80 چهارمين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران/ تهران ارائه مدلي براي مديريت پسماندها آلي بخش كشاورزي در استان كرمانشاه فاطمه پورقاسم، اميرحسين علي بيگي و كيومرث زرافشاني * * 28 و 29 شهريور 1391
81 چهارمين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران/ تهران بررسي نگرش رايانه اي كارشناسان ترويج شركت هاي خدمات مشاوره اي شهرستان كرمانشاه سهيلا پورجاويد و اميرحسين علي بيگي * * 28 و 29 شهريور 1391
82 چهارمين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران/ تهران بررسي آثار اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي قيمت گذاري آب در بخش كشاورزي: مطالعه ي شهرستان سرپل ذهاب ضياشه كرم زهي ريگي، مصيب غلامي، فخرالدين خالدي و اميرحسين علي بيگي * * 28 و 29 شهريور 1391
83 چهارمين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران/ تهران بررسي رابطه ارزش هاي كارآفرينان روستايي با تعريف آنان از موفقيت رضوان قمبرعلي، كيومرث زرافشاني و اميرحسين علي بيگي * * 28 و 29 شهريور 1391
84 6th Quality Conference in the Middle East امارات/ دبي Seeking excellence in higher education: crafting a sustainable learning system اميرحسين علي بيگي و مهرداد پويا * ژانويه 2012


راهنمايي و مشاروه پايان نامه كارشناسي ارشد

رديف

عنوان پايان نامه‌ها / رساله ها

تعداد واحد

عنوان دوره تحصيلي تاريخ دقيق دفاع نام دانشجو دانشگاه محل انجام نام اساتيد راهنما نام اساتيد مشاور
1 شناسايي و تحليل سلسله مراتبي كاركردهاي كشاورزي از ديدگاه متخصصان 5 كارشناسي ارشد 89/12/10 غلامرضا برزو رازي اميرحسين علي بيگي
2 بررسي تاثير عضويت در تعاوني هاي توليدي بر ميزان سرمايه اجتماعي: مطالعه تعاوني هاي بخش طيور شهرستان كرمانشاهمتخصصان 6 كارشناسي ارشد 89/11/12 معصومه جعفري نيا رازي اميرحسين علي بيگي
3 تعيين الزامات شكل گيري تعاوني دانش آموختگان كشاورزي 6 كارشناسي ارشد 89/11/26 وحيد علي آبادي رازي اميرحسين علي بيگي جعفر توكلي
4 بررسي اثربخشي صندوق هاي اعتبارات خرد در توانمدسازي زنان روستايي استان كرمانشاه متخصصان 6 كارشناسي ارشد 90/7/19 مژگان فقيري رازي كيومرث زرافشاني اميرحسين علي بيگي
5 تحليل ميزان توامندي اعضاي تعاوني هاي توليدمحصولات گلخانه اي استان كرمانشاه متخصصان 5 كارشناسي ارشد 90/11/5 آذر رحيمي رازي اميرحسين علي بيگي
6 بررسي پيامدهاي اجتماعي اقتصادي شركت كشت و صنعت روژين تاك بر جوامع روستايي همجوار 5 كارشناسي ارشد 90/11/30 سميره صي محمدي رازي كيومرث زرافشاني اميرحسين علي بيگي
7 آسيب شناسي نظام بيمه محصولات كشاورزي در شهرستان كرمانشاه 6 كارشناسي ارشد 91/12/15 زهره آدينه وند رازي اميرحسين علي بيگي
8 بررسي نقش درآمدهاي غيركشاورزي بر كاهش فقر روستايي شهرستان دلفان، استان لرستان 5 كارشناسي ارشد 91/9/28 حسين قاسم پوري رازي اميرحسين علي بيگي
9 شناسايي نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي تشكيل و توسعه تعاوني هاي دانشجويي كشاورزي 6 كارشناسي ارشد 91/12/15 مليحه السادات اخوان كاظمي رازي اميرحسين علي بيگي
10 پديدارشناسي مفهوم خشكسالي از ديدگاه كشاورزان (مطالعه شهرستان سرپل ذهاب) 6 كارشناسي ارشد 92/6/19 مصيب غلامي رازي اميرحسين علي بيگي
11 واكاوي تاثير آگاهي هاي اجتماعي بر ميزان توانمندي زنان روستايي بخش زنجانرود شهرستان زنجان) 6 كارشناسي ارشد 92/9/19 ثريا آستين فشان رازي اميرحسين علي بيگي اسماعيل كرمي دهكردي
12 ادراك روستاييان از مهاجرت روستا-شهري در شهرستان كرمانشاه 5 كارشناسي ارشد 92/12/14 محمدرضا همتي فر رازي اميرحسين علي بيگي
13 آسيب شناسي مديريت مشاركتي آبياري (مطالعه تعاوني هاي آب بران منطقه ميان دربند شهرستان كرمانشاه) 6 كارشناسي ارشد 92/12/14 سميه دشتستان رازي اميرحسين علي بيگي
14 بررسي پيامدهاي يكپارچه سازي اراضي كشاورزي در شهرستان صحنه استان كرمانشاه 86/7/17 ليلا وهاب پورتقي ديزج
15 ارزيابي پايداري كشاورزي در مزارع گندم كاران آبي شهرستان سرپل ذهاب بر اساس الگوي DSR 86/7/17 مريم بابلي
16 تحليل تمايل جوانان روستايي پسر شهرستان كرمانشاه به مهاجرت و عوامل موثر برآن 86/8/22 محمد دره زرشكي
17 تحليل جنسيتي مشاركت در كشاورزي در جامعه روستايي شهرستان كرمانشاه 85/12/22 سعيده اولايي
18 سنجش نگرش روستاييان شهرستان كرمانشاه نسبت به سربازان سازندگي و عوامل موثر بر اين نگرش 86/8/1 الهه حاج صادقي
19 تحليل تمايل به مشاركت در مديريت آبياري در بين اعضاي تعاوني هاي آب بران سفيدبرگ و سراب بس شهرستان جوانرود 85/12/1 نسرين افشار اميرحسين علي بيگي
20 بررسي ميزان موفقيت فني و اجتماعي تعاوني هاي توليد روستايي استان كرمانشاه فاروق رستمي تبار اميرحسين علي بيگي
21 تعيين و اولويت بندي شاخص هاي موفقيت و نظام ارزشي كارآفرينان روستايي شهرستان كرمانشاه 87/4/29 رضوان قنبرعلي اميرحسين علي بيگي
22 تحليل جنسيتي كارآفرينان روستايي از لحاظ ويژگي هاي شخصيتي (تحت مدل اختصاري LINDRCIS) در سه شهرستان منتخب از استان همدان 86/8/29 فائزه رستمي اميرحسين علي بيگي
23 سنجش انتظارات كشاورزان از مهندسان ناظر گندم سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه تير 86 ليلا عباسي اميرحسين علي بيگي
24 واكاوي عوامل موثر بر موفقيت تعاوني هاي روستايي شهرستان كرمانشاه 85/12/22 سيد علي نكويي
25 واكاوي راهبردهاي مديريت ريسك در بين كشاورزان ذرت كار شهرستان كرمانشاه 88/7/7 شهپر گراوندي
26 تحليل گرايش كشاورزان شهرستان كرمانشاه نسبت به فرهنگ تعاوني 88/7/21 زهرا اطهري
27 تحليل اثربخشي دفاتر ICT روستايي از ديدگاه روستاييان و متصديان دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي شهرستان كرمانشاه 88/11/20 مهدي كرمي دهكردي
28 واكاوي ادراك و انتظارات دانشجويان كشاورزي از اشتغال پذيري رشته هاي كشاورزي در دانشكده هاي كشاورزي غرب كشور 88/11/27 شهرزاد باراني
29 ارزيابي طرح ترويجي تسريع انتقال يافته ها از ديدگاه كشاورزان مجري طرح در استان كرمانشاه 88/12/18 ليلا بني عامريان


Last Modified: 25 January, 2015

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)