مشخصات فردي
:
     نام و نام خانوادگي:علي طهماسبي
     ايميل: a.tahmasebi.7@gmail.com
     مرتبه علمي:استاديار
     دانشكده:ادبيات
     گروه: حقوق
 

سوابق پژوهشي:

1. دكتر محمود صادقي و علي طهماسبي، حقوق پديد آورنده پايگاههاي داده، مجله حقوقي دادگستري، شماره 50-51، سال 1384.

2. دكتر محمود صادقي و علي طهماسبي، مباني نظري حمايت از بانكهاي اطلاعات، در ويژه نامة مالكيت فكري مجلة فقه و حقوق، شمارة 13، سال 86.

3. همكارِي در انجام طرح پژوهشي با عنوان "تضمين سرمايه‌گذاري خارجي در ايران" كه مركز پژوهشهاي بازرگاني سال 1386 آن را چاپ نموده است.

4. ايرج بابايي، علي طهماسبي، محمد عيسايي تفرشي و مرتضي شهبازينيا، نقش ملاحظلات اقتصادي در حقوق تصرفات زيانبار، مجله پژوهشهاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني)، دوره 13، شماره 4، زمستان 1388

5. علي طهماسبي و كوروش عليپور بررسي اثر تقصير و مسؤوليت محض در ترغيب زيان‌زننده و زيانديده به رعايت احتياط ، مجله حقوقي دادگستري، شماره 74، تابستان 1390
6. علي طهماسبي، اختلاف مساحت در ساختمانهاي پيش‌فروش: نارسايي قواعد عام در حمايت از طرف ضعيف قرارداد، مجله دانش حقوق مدني، شماره 1، بهار و تابستان سال 1391
7. علي طهماسبي، فزون‌خواهي حقهاي اساسي: درآمدي بر اساسي‌سازي حقوق خصوصي، مجله پژوهشهاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني)، دوره 16، شماره 3، پاييز 1391
8. علي طهماسبي و علي رشيدي، جستاري در وكالت مرتهن در فروش عين مرهونه، مجله تعالي حقوق، شماره 4، پاييز 1392
9. علي طهماسبي، مطالعه تطبيقي شرايط دعواي گروهي در حقوق آمريكا و كانادا: آموزههايي براي حقوق ايران، پژوهشهاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني)، دوره 18، شماره 3، پاييز 1393


10.علي طهماسبي، تحليل قواعد دادرسي در فرض تعدد اصحاب دعوا، مجله حقوقي دادگستري، در نوبت چاپ


11. علي طهماسبي، تأملاتي در مورد دعواي مشتق از منظر حقوق دادرسي، مجله دانش حقوق مدني، در نوبت چاپ

 12. علي طهماسبي، چالشهاي نمايندگي سهامداران خواهان دعواي مشتق در حقوق ايران: با نگاهي به حقوق انگليس، پژوهشهاي حقوق تطبيقي، در نوبت چاپ


سوابق آموزشي
الف. كارشناسي
1.      عضويت هيات علمي دانشگاه رازي.
2.     تدريس در دانشگاه علم و فرهنگ، 4 ترم، سال تحصيلي 86 و85_1384، بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني، نرسيده به پل همت، كوچه پارك، دانشگاه علم و فرهنگ.  
3.      دو ترم تدريس در دانشگاه پيام نور كرمانشاه، سال تحصيلي 6-1385.
4.      تدريس در دانشگاه كردستان به مدت دو ترم، سال تحصيلي 90-1389
 
ب. كارشناسي ارشد
- 5 ترم در دانشگاه رازي
- راهنمايي 2 پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)