شنبه 27 مرداد 1397   13:41:12

CFD چيست؟
محاسبات ديناميكي سيال راه حل تئوري جهت بررسي و پيش بيني عملكرد سيستمهايي است كه در گـير جريان سيال، انتـقال انرژي و پديدههاي مـربوطه ماننـد احتراق و واكنشـهاي شيميايي مي باشند. اين محاسبات با شبيه سازي كامپيوتري همراه ميباشد. كدهاي CFD معادلات پيوستگي جرم، انرژي و اندازه حركت را روي يك دامنه كه توسط كاربر مشخص ميشود، حل مينمايند. تكنيك بسيار قوي بوده و محدودة بزرگي از كاربردهاي صنعتي را در برميگيرد. مثالهايي در زمينة كاربردهاي مهندسي شيمي به شرح زير ميباشد:
 • پليمريزاسيون
 • جريانهاي چند فازي در راكتورها (به عنوان مثال برجي كه از حبابهاي گاز در آن استفاده ميشود)
 • مدلسازي راكتورها
 • ته نشيني
 • جداسازي
 • شبكه هاي پيچيده خطوط لوله
 • اختلاط
 • و فرآيندهايي كه حركت سيال در آنها نقش اساسي را داشته باشد.
حل عددي معادلات موازنه انرژي و اندازه حركت ميتواند با معادلات جريان تركيب شده تا انتقال حرارت و واكنشهاي شيميايي را در جريان توضيح دهند . نتابج شبيه سازي ميتواند به فرمهاي مختلفي باشد: عددي، گرافيكي و يا مصور. كدهاي CFD بر اساس الگوريتهاي عددي ساختار بندي شدهاند. بستههاي نرم افزاري تجاري CFD براي وارد كردن پارامترها و بررسي نتايج با رابطهاي كاربر به هم مي پيوندند.

متأسفانه در ايران هنوز
CFD در مهندسي شيمي و پتروشيمي و صنايع وابسته جايگاه اصلي خود را پيدا نكرده است.به جرأت مي توان ادعا كرد كه مركز CFD گروه مهندسي شيمي دانشگاه رازي كرمانشاه اولين و تنها تيمي مي باشد كه هم اكنون توانايي شبيه سازي اكثر فرآيند هاي مهندسي شيمي و پترو شيمي را با استفاده از روش محاسبات ديناميكي سيالCFD در ايران دارا مي باشد.خاطر نشان مي شود كه CFD تا سالهاي اخير مختص رشته هاي مكانيك و هوا فضا بوده وگروهي از مجموعه مهندسي شيمي در ايران در اين زمينه فعاليت چشمگيري نداشته است .و اين در حاليست كه CFD قادر به شبيه سازي فرآيند هاي مهندسي شيمي و پتروشيمي در حدي بوده كه حتي ساير نرم افزار هاي تخصصي موجود در مهندسي شيمي اين قابليت را دارا نمي باشند.
قابل ذكر است كه در اين مركز از پيش پردازنده
GAMBIT جهت ساختن هندسه سيستم ومش بندي آن و از نرم افزار تجاري FLUENT جهت تعريف شرايط مرزي و تعيين نوع مواد و انتخاب مدل مناسب جهت حل معادلات مربوطه استفاده مي شودو در جايي كه لازم باشد از كد هاي محلي نيز استفاده مي گردد.
امكانات موجود در مركز:
 1. شش دستگاه كامپيوتر پنتيوم 4
 2. دو پايلوت مخازن داراي بهم زن جهت بررسي اختلاط
 3. يك تانك بهم زن جهت نمايش سه بعدي اختلاط
 4. پايلوت film evaporator
 5. دستگاههاي سنجش online پارامترهاي PH, Conductivity, Salinity, TDS
 6. نرم افزارهايFluent 6, Flow3D, MixSim
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)