دانشگاه رازي

نام: پرويز شكاري                                    متولد 1342                      
 
تحصيلات
 
دكتري 1384 دانشگاه شيراز
عنوان پايان نامه دكتري:
Soil distribution pattern analysis in a western Iran subcatchment
 
كارشناسي ارشد 1372 دانشگاه شيراز
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:
Genesis, morphology, and mineralogy of soils of Hassan-abad plain (Kermanshah province)
 
 
كارشناسي 1369 دانشگاه تهران
 
ديپلم :علوم تجربي 1360
 
 
تدريس دروس: خاك‌هاي مناطق خشك و نيمه خشك، ارزيابي اراضي، پيدايش و رده‌بندي خاك، شناسايي و تهيه نقشه خاك، رابطه آب خاك و گياه، حفاظت آب و خاك، خاكشناسي عمومي، حاصلخيزي خاك و كودها، خاك‌هاي شور و سديمي، زمين‌شناسي عمومي، ژئومورفولوژي، زبان عمومي، زبان تخصصي.
 
زمينه‌هاي مورد علاقه در پژوهش
مطالعات پيدايش و تكوين خاك، سيستم‌هاي رده‌بندي خاك، زمين آمار، خاك سنجي، تحليل اراضي.
 
زمينه‌هاي كاربردي: مطالعات خاكشناسي و تهيه نقشه‌هاي خاك، ارزيابي اراضي (رده‌بندي اراضي براي آبياري، استعداد اراضي، و مطالعات مشابه).
 
طرحهاي پژوهشي انجام شده
 
- بررسي اثر سطوح مختلف NaCl و Na2SO4 بر جذب آهن و رشد رويشي برنج رقم قصرالدشتي. 1371. دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز.
 
- مطالعه نيمه تفصيلي خاكهاي دشت فش كنگاور. 1376. در قالب طرح جامع آبخيز داري دشت فش كنگاور. معاونت پژوهشي دانشگاه رازي.
 
- مطالعات خاكشناسي بخشي از نوار ساحلي جنوب ايران (استان سيستان و بلوچستان) در قالب طرح جنگل‌كاري حاشيه ساحلي جنوب ايران. 1378.
 
- تحليل تغيير پذيري مكاني خاكهاي دانشكده كشاورزي از ديدگاه پدومتريك. 1388. معاونت پژوهشي دانشگاه رازي.
 
- مطالعه نيمه تفصيلي و پدوژنز خاكهاي دانشكده كشاورزي.
 
-بررسي و ارزيابي كاني شناختي وضعيت آزاد سازي پتاسيم در برخي خاكهاي زراعي مهم استان كرمانشاه.
 
 
 
مقالات منتشر شده در كنگره ها
- شكاري، پ. و ع. ابطحي. 1373. مطالعه تشكيل و تكامل خاكهاي دشت حسن آباد (استان كرمانشاه). مجموعه مقالات چهارمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، 9-6 شهريور.
 
- شكاري، پ. و ع. ابطحي. 1380. مطالعه شكل شناختي و كاني شناختي يك ورتيسول در منطقه نيمهخشك غرب ايران. مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه شهر كرد، شهر كرد، 7-4-شهريور.
 
- شكاري، پ. و م. باقرنژاد. 1382. رده بندي پيوسته خاكها در يك زير حوزه در غرب ايران. مجموعه مقالات هشتمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گيلان، رشت، 12-9 شهريور.
 
- شكاري، پ.، ي.عباسي و ر. فخري. 1388. تحليل توزيع اندازه ذرات خاك به روش مقياس بندي فراكتال يك بعدي. مجموعه مقالات يازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه گرگان، گرگان، 23-21 تير.
 
- شكاري، پ. و ر. فخري. 1388. خوشه بندي فازي مبنايي براي بهينه سازي نقشه هاي خاك. مجموعه مقالات همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي. دانشگاه رازي كرمانشاه 5-4 آذر.
 
-آذري، ن.، س. جلالي هنرمند، ك. چقاميرزا، پ. شكاري و س. منصوري فر. 1389. بررسي اثر توام ژنوتيپ و تنش شوري بر صفات مرتبط با جوانه زني و رشد رويشي در نخود زراعي. يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 4-2 مرداد.
 
 
مقالات چاپ شده
- شكاري، پ.، م. باقرنژاد. 1384. بررسي كاربرد روش فازي در طبقه بندي خاكها، مطالعه موردي: چشمه سفيد كرمانشاه. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، سال نهم، شماره چهارم، 68-55.
 
- عبداللهي، س.، م.ا. دلاور، پ. شكاري.1391. تحليل عددي پراكنش آلودگي خاك به برخي عناصر سنگين در منطقه انگوران زنجان. نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، جلد 26 شماره 5: 1151-1140.
 
- عبداللهي، س.، م.ا. دلاور،  پ. شكاري.1391. پهنه‌بندي مكاني و ارزيابي عناصر سرب، روي و كادميم در خاك‌هاي منطقه انگوران زنجان. نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، جلد 26 شماره 6: 1420-1410.
 
- قباديان، ر.، پ. شكاري، غ. سبعه، ر. ملكي. 1393. بررسي تغييرات عمقي هدايت هيدروليكي در اراضي دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي به روش پرمامتر گلف. نشريه پژوهش‌هاي حفاظت آب و خاك، جلد بيست‌و‌يكم، شماره دوم: 107- 85.
 
-نوريان، م.، م. ا. دلاور، پ. شكاري، س. عبداللهي. 1393. مطالعه پراكنش آلودگي خاك به عناصر سنگين با استفاده از زمين‌آمار و خوشه‌بندي فازي در منطقه ديزج‌آباد، زنجان. پژوهش‌هاي آب و خاك، جلد بيست‌و‌يكم، شماره اول: 143-125.
 
مومني، ف.، قبادي، م.، جلالي هنرمند، س.، شكاري، پ. 1393. واكنش خصوصيات فيزيولوژيك نخود به كودهاي روي و پتاسيم در شرايط ديم و آبياري تكميلي. فرآيند و كاركرد گياهي. جلد سوم، شماره نهم، صفحات83-71
 
 
مقالات در دست تهيه
 
-          Fractal scaling of soil particle-size distribution of some calcareous soil of western Iran. .(in preparation).
 
-          Geostatistical evaluation of soil organic carbon in three climatic zones of Kermanshah province, western Iran. .(in preparation).
 
-          Potassium release kinetics of major agricultural soils of Kermanshah province, western Iran. (in preparation).
 
-          Optimal sampling design using fuzzy and geostatistical methods in an alluvial landscape in western Iran.(in preparation).
 
 
مشاوره پايان‌نامه‌هاي دانشجويي
مرآتي فش، نسرين. 1386. بررسي روند تحول خاك ماهيدشت در مقايسه با چشمه سفيد با توجه به عوامل ژئومورفولوژيكي. پايان نامه كارشناسي ارشد. گروه جغرافيا. دانشكده ادبيات و علوم انساني. دانشگاه رازي.
 
درويشي، فاطمه. 1388. پيش بيني تغييرات كربن ارگانيك خاك در سه اقليم آب و هوائي استان كرمانشاه تحت سوزاندن بقاياي گندم با استفاده از تحليل شبكه عصبي مصنوعي به منظور پيش آگاهي كشاورزان. پايان نامه كارشناسي ارشد. گروه ترويج و آموزش كشاورزي. دانشكده كشاورزي. دانشگاه رازي.
 
آذري، نحله. 1389. بررسي اثر تنش شوري و خشكي در نخود زراعي. پايان نامه كارشناسي ارشد. گروه زراعت و اصلاح نباتات. دانشكده كشاورزي. دانشگاه رازي.
 
سبعه، غلامعلي. 1389. مقايسه آناليزهايروش پرمامتر گلف و چاهك وارونه جهت برآورد هدايت هيدروليكي اشباع خاك در اراضي دانشكده كشاورزي. پايان نامه كارشناسي ارشد. گروه مهندسي آب. دانشكده كشاورزي. دانشگاه رازي.
 
مومني، فردين.1390. بررسي اثر آبياري تكميلي بر خصوصيات زراعي، فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي نخود (Cicer arientinum L.) در سطوح مختلف پتاسيم و روي. پايان نامه كارشناسي ارشد. گروه زراعت و اصلاح نباتات. دانشكده كشاورزي. دانشگاه رازي.
 
 
 
راهنمائي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي
 
عبداللهي، سمانه. 1391. مطالعه كمي پراكنش آلاينده‌هاي سرب، روي و كادميم در خاك‌هاي منطقه دندي (استان زنجان) با استفاده از زمين آمار و خوشه‌بندي فازي‌. پايان نامه كارشناسي ارشد. گروه علوم و مهندسي خاك. دانشكده كشاورزي. دانشگاه زنجان.
 
نوريان، مهسا. 1391. مطالعه كمي پراكنش آلاينده‌هاي سرب، روي و كادميم در خاك‌هاي منطقه ديزج‌آباد (استان زنجان) با استفاده از زمين‌آمار و سنجش از دور. پايان نامه كارشناسي ارشد. گروه علوم و مهندسي خاك. دانشكده كشاورزي. دانشگاه زنجان.
 
يلوه، جواد. 1393. نقشه­برداري رقومي خاك با استفاده از مدل استنتاجي خاك-زمين((SoLIM. پايان نامه كارشناسي ارشد. گروه علوم و مهندسي خاك. دانشكده كشاورزي. دانشگاه رازي.
 
 
سوابق مديريتي
 
راه‌اندازي گروه علوم خاك دانشگاه رازي 1386
 
راه‌اندازي دوره كارشناسي ارشد علوم خاك 1391
 
مديريت گروه علوم خاك به مدت 8 سال
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)