مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي: سيد شهاب حسني نسب
ايميل:
Emails: ☻=@, ☺=DOT

hasaninasabraziacir


مرتبه علمي: استاديار
دانشكده:فني و مهندسي                 
گروه:عمران
 
بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)