شرح وظايف هيأت رئيسه


- فراهم كردن زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادره از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
- بررسي و تصويب نمودارهاي پيشنهادي تشكيلاتي هيأت اجرايي و اصلاحات لازم و ضروري براي اداره امور داخلي دانشگاه و پيشنهاد به هيأت امناء از طريق رياست دانشگاه
- بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات مصوب و نظارت بر عملكرد واحدهاي ذيربط دانشگاه
- ايجاد زمينه مردمي كردن دانشگاه به منظور تأمين نيازها و كمك به خودكفايي دانشگاه و واحدهاي ذيربط
- ايجاد هماهنگي لازم بين حوزه هاي معاونت ها و واحدها
- بررسي آيين نامه هاي اداري و مالي و معاملاتي دانشگاه براي طرح در هيأت امناء و تهيه پيشنهادها، طرحها و برنامه هايي كه بايد در دستور كار هيأت امناء قرار گيرد
- پيشنهاد بودجه تفصيلي ساليانه دانشگاه براي طرح در هيأت امناي دانشگاه
- پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصتهاي مطالعاتي و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي آموزشي و پژوهشي تعلق مي گيرد، از طرف رياست دانشگاه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)