دكتر داود قزويني نژاد

استاديار گروه آمار

دانشگاه رازي

كرمانشاه

 ايميل: ghazvininejad@razi.ac.ir

 

 

 

مقالات

 سوابق تحصيلي:

·         كارشناسي: آمار دانشگاه شهيد بهشتي 1364

·         كارشناسي ارشد: آمار دانشگاه شيراز 1368

·         دكتري آمار دانشگاه شيراز 1384

 

دروس تدريس شده:

 

كارشناسي:

·         رياضي عمومي

·         رياضي براي آمار

·         روشهاي آماري

·         احتمال و كاربرد

·         رگرسيون

·         آمار رياضي 1و2

·         طرح آزمايشهاي 1و2

·         روشهاي پيشرفته آماري

·         دروس آمار رشته هاي ديگر

كارشناسي ارشد:

·         استنباط آماري 1

·         استنباط آماري 2

·         روشهاي چندمتغيره

·         آمار پيشرفته رشته هاي كشاورزي وترويج وزيست شناسي


 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)