شيرين زردشتيان


استاديار
گروه تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشكده تربيت بدني
دانشگاه رازي

:آدرس
ايران، كرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازي،گروه تربيت بدني و علوم ورزشي 

Emails: (=AT)

zardoshtian_shirinyahoo.com.aun

Homepage:http://www.razi.ac.ir/zartoshtian


سوابق تحصيلي

  مقطع تحصيلي / مشخصات رشته تحصيلي محل اخذ مدرك سال اخذ مدرك
  كارشناسي تربيت بدني دانشگاه شهيد چمران 1372
  كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد – تهران مركز 1379
  دكتري تربيت بدني- گرايش مديريت دانشگاه تربيت معلم 1387سوابق آموزشي

  محل كار/مشخصات سمت مدت انجام فعاليت
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه تدريس واحدهاي تربيت بدني (1) و (2) 1375 لغايت 1378
  دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه تدريس واحدهاي تربيت بدني (1) و (2) 1373 لغايت 1375
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تدريس واحدهاي تربيت بدني (1) و (2) 1385 لغايت 1387
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب تدريس واحدهاي تربيت بدني (1) و (2) 1385 لغايت 1387
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عضو كميته آموزشي تخصصي تربيت بدني 1381 لغايت 1382
  دانشگاه بوعلي سينا تدريس دروس تربيت بدني مقطع كارشناسي 1387سوابق پژوهشي

  عنوان طرح پژوهشي يا مقاله/مشخصات طرح پژوهشي يا مقاله سازمان اجرا كننده يا نشريه چاپ كننده مدت انجام فعاليت مدت انجام فعاليت
  طرح پژوهشي: «بررسي مقايسه¬اي انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه¬هاي علوم پزشكي» - وزارت بهداشت
  - سخنراني در چهارمين همايش بين المللي تربيت بدني
  مجري طرح 1381
  مقاله استخراج ازپايان نامه: «بررسي رابطه فشار خون با چگونگي توريع چربي در دختران ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاههاي كرمانشاه» - چاپ در نشريه طب و تزكيه
  - پوستر در دومين كنگره بين¬المللي ورزش آسيا
  نويسنده 1381
  طرح پژوهشي: «توصيف عوامل موثر در شركت و عدم شركت دانشجويان دختردانشگاههاي علوم پزشكي در فعاليت هاي ورزشي و ارائه راهكارهاي اجرايي» وزارت بهداشت مجري طرح 1382
  طرح پژوهشي: «بررسي درصد چربي ورزشكاران و مقايسه معيارهاي بين المللي» وزارت بهداشت همكار طرح 1382
  مقاله پژوهشي « رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و منبع كنترل با سلامت عمومي دانشجويان پنجمين المپياد ورزشي دانشگاههاي علوم پزشكي - سخنراني در ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي نويسنده 1383
  كسب گواهي دوره مديريت همبستگي المپيك كميته ملي المپيك شركت كننده 1383
  مقاله استخراج از رساله دكتري : «ارتباط بين سبك¬هاي رهبري تحول¬گرا و عمل¬گراي مربيان با انگيزش رقابت بازيكنان ليگ برتر بسكتبال ايران» سخنراني در ششمين همايش بين المللي تربيت بدني سخنران 1387
  ارتباط بين سبك¬هاي رهبري تحول¬گرا و عمل¬گراي مربيان با انگيزش اجتناب از شكست بازيكنان ليگ برتر بسكتبال ايران چاپ در نشريه علمي- پژوهشي علوم حركتي و ورزش نويسنده 1387
  ارتباط بين سبك¬هاي رهبري تحول¬گرا و عمل¬گراي مربيان با انگيزش اجتناب از شكست بازيكنان ليگ برتر بسكتبال ايران چاپ در نشريه علمي- پژوهشي پژوهشكده تربيت بدني نويسنده 1387


سوابق كاري و اجرايي

  فعاليت محل كار /مشخصات سمت مدت انجام فعاليت
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه مسئول تربيت بدني دختران 1373 لغايت 1382
  دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه مسئول تربيت بدني دختران 1373 لغايت 1375
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه مسئول ورزش كارمندان 1373 لغايت 1378
  اداره كل تربيت بدني استان كرمانشاه مسئول ورزش بانوان استان 1376 لغايت 1377
  اداره كل تربيت بدني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عضو كميته برنامه ريزي تربيت بدني 1380 لغايت 1382


.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)