كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي: غلامحسين شيسي
ايميل:
Emails: ☻=@, ☺=DOT

sheisiraziacir


مرتبه علمي: استاديار
دانشكده:فني و مهندسي                 
گروه:الكترونيك

نامبرده در حال حاضر بازنشسته مي باشد.

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)