زيرپورتال استاد معصوم پور
:.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود كاربران
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رمز و راز دستيابي به ثروت و نعمت آن است كه ذهن را بر آنچه نداريد متمركز نكنيد
و از هر مجالي براي شكرگزاري و قدرداني از نعمت هايي كه داريد بهره گيريدبه نام خدا

به صفحۀ شخصي دكتر جعفر معصوم پور خوش آمديد

 


جعفر معصوم پور
استاديار گروه جغرافياي دانشگاه رازي كرمانشاه

 
مشخصات فردي و وضعيت اشتغال
نام و نام خانوادگي تاريخ تولد مرتبه علمي پايه فعلي
جعفر معصوم پور 1359/6/20 استاديار 4

آدرس الكترونيكي و تلفن محل كار

j_masompour27yahoo.com or j.mclimate27gmail.com or j.masoompourrazi.ac.ir

34283907 - 083

آدرس: كرمانشاه، باغ ابريشم، دانشگاه رازي، دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا


سوابق دانشگاهي
مقطع رشته گرايش دانشگاه
كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي اقليم شناسي دانشگاه تهران
دكتري جغرافياي طبيعي اقليم شناسي دانشگاه تهران
 


ويژگي هاي پايان نامه و رساله

مقطع عنوان استاد راهنما
پايان نامه كارشناسي ارشد مطالعه سينوپتيكي خشكساليهاي فراگير در سواحل جنوبي درياي خزر دكتر فرامرز خوش اخلاق
رساله دكتري مكانيسم شكل گيري نسيم دريا در سواحل جنوبي درياي خزر دكتر قاسم عزيزي


مقالات چاپ شده در مجلات علمي - پژوهشي
 1.    فرامرز خوش اخلاق، نوذر قنبري، جعفر معصوم پور سماكوش(1387)، مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالي بر رژيم بارش و دماي سواحل جنوبي درياي خزر، پژوهش هاي جغرافياي طبيعي،  سال 40، شماره 66، صص 57-70.
 2.      نوذز قنبري، جعفر معصوم پور سماكوش (1386)، مطالعه سينوپتيكي- آماري خشكسالي ها و ترسالي هاي فراگير در سواحل جنوبي درياي خزر، فصلنامه آمايش محيط، سال 2، شماره 4، صص
 3.      فرامرز خوش اخلاق، جعفر معصوم پور سماكوش(1388)، نظريه ،مفاهيم و روشها در پژوهش آب و هوا- گردشگري، سپهر(علمي – ترويجي)، سال 18، شماره 71، صص 30-26.
 4.      فرامرز خوش اخلاق، فيروز رنجبر، سجاد طولابي، جعفر معصوم پور سماكوش(1389)، بررسي خشكسالي در سال آبي 87-1386 و اثرات آب بر منابع آب و كشاورزي(مطالعه موردي: شهرستان مرودشت)، فصلنامه جغرافيا، سال 8، شماره 24، صص 136-119.
 5.      حسين ويسي پور، جعفر معصوم پور سماكوش، يدالله يوسفي، بهمن صحنه (1389)، تحليل پيش بيني روند بارش و دما با استفاده از مدل هاي سري زماني(ARIMA) (نمونه موردي : شهرستان كرمانشاه)، نشريه جغرافيا(دانشگاه آزاد واحد تهران مركز)، سال 3، شماره 12، صص 80-65
 6.      قاسم عزيزي، جعفر معصوم پور سماكوش، فرامرز خوش اخلاق، عباس رنجبر، پيمان زوار رضا (1389)، شبيه سازي عددي نسيم دريا در سواحل جنوبي درياي خزر بر مبناي مشخصه هاي اقليمي، پژوهشهاي اقليم شناسي، سال 1، شماره 1، صص 38-21.
 7.     فاطمه كوچكي نژاد، مهدي رمضانزاده، جعفر معصوم پور سماكوش، احد الله فتاحي (1390)، بررسي و سنجش كيفيت زندگي در نواحي روستايي  بخش مركزي شهرستان كرمانشاه، چشم انداز جغرافيايي، سال 6، شماره 14، صص138-120
 8.      مجيد شمس، جعفر معصوم پور سماكوش، شهرام سعيدي، حسين شهبازي (1390) بررسي مديريت بحران زلزله در بافت هاي فرسوده شهركرمانشاه (مطالعه موردي: محله فيض آباد)، فصلنامه آمايش محيط، سال4، شماره 13، صص 66-41.
 9.      حسن ذوالفقاري، جعفر معصوم پور سماكوش، شاپور شايگان، محمد احمدي (1390) بررسي همديد توفان هاي گردوغبار در مناطق غربي ايران طي سالهاي 1384  تا 1388 (مطالعه موردي: موج فراگير تير ماه 1388)، جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، سال 22، شماره 43، صص34-17
 10.      نوذر قنبري، مهدي رمضانزاده، جعفر معصوم پور سماكوش (1390) نگرش ساكنين از ابعاد مساكن روستايي(مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان كرمانشاه)، نگرش هاي نو در جغرافياي انساني، سال 3، شماره 3، صص  120-106
 11.      حسن ذوالفقاري، جعفر معصوم پور سماكوش، الهه رشيدي ناصرخاني، مرتضي ميري (1391) تأثير سامانه‌هاي  بندالي جو بر وقوع و استمرار دوره‌هاي خشك غرب و شمال غرب ايران، مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال 3، شماره 9 و 10، صص 119-101.
 12.     جعفر معصوم پور سماكوش، فرامرز خوش اخلاق، مرتضي ميري، مجتبي رحيمي (1391) واكاوي همديد دوره‌هاي ماهانۀ خشك فراگير در سواحل جنوبي درياي خزر، جغرافياي طبيعي لارستان، سال 5، شماره 18، صص 48-35.
 13.      حسن ذوالفقاري، جعفر معصوم پور سماكوش، آذر جليليان، امان الله فتح نيا (1392)، تعيين  الگوهاي سينوپتيك و توده هاي هواي موثر بر فصول اقليمي غرب ايران، پژوهش هاي جغرافياي طبيعي، سال 45، شماره 1، صص 70-53.
 14.      جعفر معصوم پور سماكوش، مرتضي ميري، رضا دوستان، جليل صحرايي (1392)، بررسي همديدي- ديناميكي الگوهاي بارش حدي بهاره در سواحل جنوبي درياي خزر، جغرافيا و مخاطرات محيطي، سال 2، شماره 6، صص 88-71.
 15.     مصطفي كرم پور، جعفر معصوم پور سماكوش، مرتضي ميري، يدالله يوسفي (1392)، بررسي الگوهاي سينوپتيكي بارشهاي سيل آسا در استان لرستان، فضاي جغرافيايي، سال 13، شماره 43، صص 113- 99.
 16.   جعفر معصوم پور سماكوش، مرتضي ميري، حسن ذوالفقاري، داريوش ياراحمدي (1392) تعيين سهم بارش‌هاي همرفتي شهر تبريز بر اساس شاخص‌هاي ناپايداري، نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، سال 13، شماره 31، صص 245-227.
 17.      فيروز مجرد، جعفر معصوم پور سماكوش (1392) برآورد حداكثر بارش محتمل به روش سينوپتيكي در استان كرمانشاه، مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال 4، شماره 13، صص 16-1.
 18.       همت­الله رورده،  يدالله يوسفي، جعفر معصوم پور سماكوش، وحيد فيضي (تابستان 1393) تغييرپذيري زماني- مكاني بارش­هاي حدي در ايران، جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، سال 25، پياپي 54، شماره 2، صص346-25.
 19.   جعفر معصوم پور سماكوش، سعيد رجايي، مريم يگانه فر(1393)، تغييرپذيري زماني- مكاني و روند تبخيروتعرق گياه مرجع در ايران، نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، سال چهاردهم، شماره 34، پاييز 93، صص 26-7.
 20.          قاسم عزيزي، جعفر معصوم پور سماكوش، فرامرز خوش اخلاق، عباس رنجبر سعادت آبادي (1393) تأثير شارش هاي همديد مقياس بر روي نسيم دريا در سواحل جنوبي خزر، جغرافياي طبيعي لارستان، سال 7، شماره 26، زمستان 93، صص 140-121.
 21.          فيروز مجرد، جعفر معصوم پور سماكوش، طيبه رستمي (1394)، تحليل آماري-همديدي امواج گرمايي بالاي 40 درجۀ سلسيوس در غرب ايران، جغرافيا و مخاطرات محيطي، سال 4،شماره 13، بهار 94، صص 57-41.
 22. جعفر معصوم­پور سماكوش، احمد فجاد (1394) واكاوي آماري ترموديناميكي طوفان‌هاي تندري ايران، جغرافيا و توسعه ناحيه­اي مشهد، سال 13، شماره 2، صص 227-248.
 23. حسن ذوالفقاري، جليل صحرايي، جعفر معصوم­پور سماكوش، فرزانه برزو (1395) بررسي شار گرماي محسوس و ارتباط آن با تغييرات دما و باد طي دوره گرم سال در ايران، پژوهش هاي جغرافياي طبيعي، دورۀ 48، شماره 3، صص 431-450.
 24. فاطمه كوچكي نژاد، جعفر معصوم­پور سماكوش (1395) تحليل عملكرد مديريتي در زمينۀ مديريت بلاياي طبيعي در نواحي روستايي داراي ظرفيت گردشگري (مطالعه موردي: نواحي روستايي بخش مركزي شهرستان كرمانشاه)، سال 14، شماره 49، صص 373-388.
 25. جعفر معصوم­پور سماكوش، مرتضي ميري، مجتبي رحيمي (1395) واكاوي آماري- همديدي توفانهاي تندري سواحل جنوبي ايران، فيزيك زمين و فضا، دورۀ 42، شماره 3، صص 697-708. 
 26. آئيژ عزمي، جعفر معصوم پور و علي شاهمرادي (1395) بررسي نقش مردم بومي در درك مخاطرات طبيعي و آمادگي در برابر آن­ها درسطح دهستان زالوآب بخش مركزي شهرستان روانسر-استان كرمانشاه، فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران، د ورة ششم، شمارة چهارم، صص 383-391.
 27.   امان اله فتح­نيا، علي احمدآبادي، سعيد رجايي و جعفر معصوم­پور سماكوش (1395) پايش و پيش بني اثر خشكسالي­ها بر دبي چشمه­هاي كارستي شهرستان كرمانشاه، پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي، سال 5، شماره 3، صص 38-51.1)      Jafar Masoompour Samakosh, Sajjad Bagheri, Mahmod Davodi, Daryoush Yarahmadi, Maryam Jafari Aghdam, Mohsen Soltani (2013), Assessing And Mapping The Vulnerability of Karstic Aquifer Using GIS And Cop Model, Global Nest Journal, Vol 15, No 3, Pp 384-393.

2)      Yadollah Yousefi, Hosein Mohammadi, Ghasem Azizi, Farahnaz Taghavi, Adel Masomnia Hematollah Roradeh, Jafar Masompour Samakosh (2013), Spatial And Temporal Study of Extreme Precipitation over North of Iran, Global Nest Journal, Vol 15, No 3, Pp 305-314

3)      Yadollah Yousefi, Jafar Masoompour Samakosh (spring 2014) Temporal-Spatial Variability of the Severest Dry Spells in the North-west of Iran, DESERT, Vol 19, No 1, pp 17-25.

4)      Masoompour Samakosh, J., Soltani, M., Hanafi, A., Azizi, Gh., Mirzaei, E., Ranjbar SaadatAbadi, A., Yousefi, Y.,(2014) The Omega Blocking Condition and Extreme Rainfall in Northwestern Iran during 25-28 October 2008, Journal of the Earth and Space Physics, Vol. 40, No. 3, Pp 55-74.

5)      Mofidi, A., Soltanzadeh, E., Yousefi, Y., Zarrin, A., Soltani, M., Masoompour Samakosh, J., Azizi, Gh., Miller, S.T.K., (2015) Modeling the Exceptional South Foehn event (Garmij) over the Alborz Mountains during the Extreme Forest Fire of December 2005, Natural Hazards, 75:2489–2518.

6)      Hasan Zolfaghari, Jafar Masoompour, Maryam Yeganefar, Mehry Akbary (2016) Studying Spatial and Temporal Changes of Aridity in Iran, Arabian Journal of Geosciences, 9: 375: DOI 10.1007/s12517-016-2379-9

7)      Gholamreza Roshan, Jafar Masoompour Samakosh, Jose´ A. Orosa (2016) The impacts of drying of Lake Urmia on changes of degree day index of the surrounding cities by meteorological modeling, Environmental Earth Science, 75:1387: DOI 10.1007/s12665-016-6200-6 

      مقاله هاي پژوهشي پذيرش شده

 فرامرز خوش اخلاق، مرتضي ميري، جعفر معصوم­پور، پهنه بندي توان هاي اقليم گردشگري بيابان لوت با  استفاده از نمايه  TCI، پذيرش شده در مجله علمي - پژوهشي پژوهش هاي بوم شناسي شهري دانشگاه پيام نور

جعفر معصومپور سماكوش، عبدالله جليليان، احترام ياري، تحليل سري‌هاي زماني بارش‌هاي فصلي در ايران، پذيرفته شده در نشريه پژوهشهاي جغرافياي طبيعي.


مقالات ارائه شده در همايش ها

عنوان

نام همايش 

سطح همايش

برگزار كننده

تاريخ برگزاري

Economic and social impacts of rural tourism case study: rural areas of noushar county, Iran

كنفرانس جهاني توريسم فرهنگي

جهاني

كشور كره

اكتبر 2008

خشكسالي و فرايندهاي مديريتي و برنامه ريزي آن

خشكسالي، پي آمدها و راهكارهاي مقابله با آن

منطقه اي

دانشگاه آزاد (واحد بيرجند)

1و2/12/86

مديريت بحران هاي طبيعي با تأكيد بر سيل در ايران

مديريت بحران

ملي

دانشگاه آزاد (واحد ملاير)

27و28/8/87

تحليل پيش بيني روند بارش و دما با استفاده از مدل ARIMA (نمونه موردي : شهرستان كرمانشاه)

همايش ملي الگوي مصرف در كشاورزي

ملي

دانشگاه رازي كرمانشاه

5-4 آذر ماه 1388

ارزيابي آسيب پذيري جوامع روستاي در برابر بلاياي طبيعي با تاكيد بر سيل(مورد: حوضه آبخيز تيرو رود شهرستان تنكابن)

دومين همايش سراسري دانشجويان جغرافيا

ملي

دانشگاه تهران

زمستان 1388

واكاوي شدت پديده گرد و غبار در جنوب غرب ايران

ريزگردها، مديريت عوامل و پيامدها

بين المللي

دانشگاه لرستان

ارديبهشت 1392

آسيب شناسي مطالعات آب وھواشناسي در ايران(با تاكيد بر آب وھواشناسي توريسم)

نخستين كنفرانس آب و هواشناسي ايران

ملي

دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان

31 ارديبهشت و 1 خرداد 1392

شبيه سازي نقش عوامل همرفتي در توفان هاي تندري (نمونه موردي: ايستگاه مهرآباد)

دومين كنفرانس مخاطرات محيطي

بين المللي

دانشگه خوارزمي

7-8 آبان 1392

سردچال هاي جوي عرض هاي ميانه و اثر آنها بر بارش هاي غرب ايران

چهارمين همايش سالانه

 

دانشگاه رازي

كاربرد مدل TAPM جهت شبيه سازي نسيم دريا در سواحل جنوبي درياي خزر(ماههاي مي تا سپتامبر)

اولين همايش جغرافيا و پايداري محيط ملي دانشگاه رازي كرمانشاه  14 اسفند 1392 

بررسي تأثير نوسانات اقليمي بر ويژگي‌هاي كيفي منابع آب سطحي (مطالعه موردي رودخانه ديره گيلانغرب)

همايش علوم جغرافيايي ايران

ملي

دانشگاه تهران

31 ارديبهشت 1393 طرح هاي پژوهشي

عنوان طرح

كارفرما

نوع همكاري

اقليم شناسي ديرينه و محيط زيست ديرينه پايكوه هاي جنوبي البرز مركزي با تأكيد بر دشت قزوين

سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي

همكار  طرح

برسي و ارزيابي مكانگزيني شهرهاي جديد حوزه كلانشهر تهران از نظر توانهاي محيطي

پژوهشكدة علوم انساني جهاد دانشگاهي مركز تهران

همكار طرح

مديرت عملياتي بحران طوفان شن در ايران مركزي

پژوهشكدة علوم انساني جهاد دانشگاهي مركز تهران

همكار طرح

مطالعه سينوپتيكي آماري خشكسالي ها و ترسالي هاي فراگير در سواحل جنوبي درياي خزر

دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه

همكار  اصلي طرح

 پيش بيني داده هاي بارش و دما با استفاده از مدل هاي سري زماني (مطالعه موردي: غرب ميانه ايران ؛ دورة آماري 2006-1965)

دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه

همكار طرح

ارزيابي مخاطرات و بلاياي طبيعي در نواحي روستايي( نواحي روستايي شهرستان كرمانشاه)

دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه

همكار طرح

برآورد حداكثر بارش محتمل به روش سينوپتيكي در استان كرمانشاه دانشگاه رازي كرمانشاه همكار طرح
 تحليل فضايي بزه سرقت در شهر كرمانشاه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) نيروي انتظامي استان كرمانشاه مجري طرح
مديريت بحران بلاياي طبيعي در نواحي روستايي استان كرمانشاه در راستاي ارتقاء تاب آوري(مطالعه موردي: روستاهاي بالاي 50 خانوار) بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان كرمانشاه مجري طرح
اثر تغيير اقليم بر آبدهي و ويژگيهاي كمي-كيفي چشمه هاي كارستي استان كرمانشاه با استفاده از مدلهاي اقليمي براي پيش بيني دوره هاي بلند مدت

شركت اب منطقه اي استان كرمانشاه

مجري طرح


راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد

           

 1. مشخصه‌‌هاي ترموديناميكي توفان‌هاي تندري در ايران بر اساس شاخص هاي ناپايداري(احمد فجاد)
 2. مطالعه روابط بين بارندگي‌هاي حداكثر روزانه و بارش‌هاي كوتاه مدت در استان كرمانشاه ( عبدالرضا جليلي)
 3. تحليل سري‌هاي زماني بارش‌هاي فصلي در ايران (احترام ياري)
 4. پيش­بيني و بررسي تغييرات مكاني زماني دماي ماهانه در ايران بر اساس مدل­هاي GCM (مريم محمودي كرياني)
 5. ارزيابي كارايي مدل هاي CMIP5 براي پيش بيني بارش ماهانه در ايران (فاطمه پوركمر)مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 1. برآورد حداكثر بارش محتمل در حوضه آبريز گاماسياب (ليلا ملكي)
 2. تعيين فصول اقليمي در غرب ايران با روش سينوپتيك (آذر جليليان)
 3. تحليل آماري سينوپتيك دماهاي بالاي 40 درجه سانتيگراد دوره گرم سال در غرب ايران (طيبه رستمي)
 4. تأثير بلوكينگ بر دوره­هاي خشك غرب و شمال­ غرب ايران (الهه رشيدي ناصرخاني)
 5. تغييرپذيري  زماني - مكاني خشكي در ايران (مريم يگانه فر)
 6. نقش خليج‌فارس و درياي عمان بر تغييرات زماني- مكاني شبنم در مناطق جنوبي و مركزي ايران(فاطمه رشيدي)
 7. برآورد درجه-روزهاي رشد در شمالغرب ايران بر اساس مدلهاي تغيير اقليم (شبنم چاهواري)
 8. بررسي تغييرات زماني و مكاني شار گرمايي در ايران به منظور شناسايي چشمه هاي ريزگرد(فرزانه برزو رساله دكتري )
دروس تدريس شده:
دوره كارشناسي:
 1) اقليم شناسي ديناميك
2) اقليم شناسي فيزيكي
3) مباني هيدرولوژي
4) نقشه ونمودارهاي اقليمي
5) نرم افزارهاي اقليمي
6) كاربرد اقليم در برنامه ريزي
7) آب و هواي كره زمين
8) اصول آمايش سرزمين
9) هيدروكليماتولوژي
10) ميكروكليماتولوژي

دروس كارشناسي ارشد:
1) آب و هواشناسي كاربردي
2) مباني اقليم شناسي سينوپتيك
3) مديريت و برنامه ريزي محيطي
4) هيدرومتئورولوژي
5) مدل هاي آب و هوايي

دورس دورۀ دكتري:
1) مدلسازي آب و هوايي

داوري مجلات علمي

مجله علمي پژوهشي پژوهشهاي جغرافياي طبيعي

مجله علمي پژوهشي آمايش محيط

مجله علمي پژوهشي مطالعات جغرافيايي مناطق خشك

مجله علمي پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

 مجله علمي ترويجي نيوار(سازمان هواشناسي)

مجله علمي پژوهشي آمايش جغرافيايي فضا

مجله علمي پژوهشي تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي

مجله علمي پژوهشي جغرافيا و مخاطرات محيطي
مجله علمي پژوهشي فيزيك زمين و فضا
Asian Journal of Atmospheric Environment


افتخارات

رساله برتر رشته جغرافياي طبيعي(دوره دكتري) در اولين دوره جايزه استاد محمد حسن گنجي

 

رتبه نخست مجري طرح پژوهشي با عنوان" تحليل فضايي بزه سرقت در شهر كرمانشاه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)" در دهمين جشنوارۀ كشوري علمي نظم و امنيت در سال 1392

1
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)