صفحه اصلي فعاليت هاي پژوهشي سوابق تدريس


 

سوابق تحصيلي:

رديف

مدرك و رشته تحصيلي

محل تحصيل

سال

1

ديپلم اقتصاد اجتماعي

اسلام آبادغرب

1364

2

فوق ديپلم آموزش ابتدايي

كرمانشاه و يزد

1366

3

ليسانس مديريت و برنامه ريزي

دانشگاه شيراز

1371

4

فوق ليسانس مديريت

دانشگاه تهران

1376

5

دكتراي مديريت

دانشگاه  FUآلمان

1389
سوابق تدريس:

رديف

دوره تحصيلي

دروس تدريس شده

1

ابتدايي

پنج پايه ابتدايي

2

راهنمايي

زبان انگليسي

3

دبيرستان

اقتصاد -روانشناسي - جامعه شناسي

4

هنرستان

كارآفريني- قانون كار -مديريت اداري

5

مراكز تربيت معلم

روش تحقيق -مديريت آموزشي- فلسفه آموزش و پرورش- تاريخ آموزش و پرورش

6

آموزشكده هاي فني - مهندسي

اصول سرپرستي - كارآفريني

7

دانشگاه فرهنگيان

روش مطالعه و تحقيق- مديريت آموزشي - برنامه ريزي آموزشي

8

دانشگاه آزاد اسلامي  مقطع كارشناسي ارشد

تئوري هاي مديريت - رفتارسازماني

9

دانشگاه رازي مقطع كارشناسي

روانشناسي يادگيري- آموزش بزرگسالان-برنامه ريزي آموزشي- برنامه ريزي درسي- اصول مديريت - تكنولوژي آموزشي

10

دانشگاه رازي مقطع كارشناسي ارشد

تئوري هاي مديريت پيشرفته- مديريت رفتارسازماني پيشرفته- روش تحقيق پيشرفته- سمينار در كارآفريني- مديريت تحول

11

دانشگاه رازي مقطع دكتري

مباني فلسفي تئوري هاي مديريت- مباني فلسفي مديريت رفتار سازماني- مديريت تكنولوژي و نوآوري
سوابق اجرايي:

رديف

سمت

محل كار

تاريخ

1

رييس مجتمع آموزشي فني و حرفه اي شهيد كلانتري

كرمانشاه

1374لغايت 1378

2

رييس اداره آموزش و پرورش

كرمانشاه- ناحيه يك

1381لغايت 1384

3

رييس دانشگاه پيام نور

جوانرود

1379لغايت 1381

4

مسئول دانشگاه پيام نور

اسلام آبادغرب

1381

5

رييس مجتمع آموزشي ايرانيان

برلين - آلمان

1384  لغايت 1386

6

مديركل حوزه رياست دانشگاه رازي

كرمانشاه

89/8/16-93/7/1

7

مدير گروه مديريت و كارآفريني دانشگاه رازي

كرمانشاه

ازسال 1390 - ادامه دارد

8

عضو شوراي دانشگاه رازي

كرمانشاه

 1391 لغايت 1393

9

مشاور رييس دانشگاه رازي

كرمانشاه

  1390 لغايت 1393

10

عضو شوراي فرهنگي دانشگاه رازي

كرمانشاه

1392 لغايت 1394

11

عضو هيأت رييسه دانشگاه رازي

كرمانشاه

 1389 لغايت1393

12

مسئول راه اندازي گروه آموزشي مديريت كارآفريني

دانشگاه رازي كرمانشاه

1389

13

رييس شوراي تحقيقات اداره آموزش و پرورش ناحيه يك كرمانشاه

كرمانشاه

1381لغايت 1384

14

مؤسس رشته مديريت كارآفريني- گرايش كسب و كارمقطع كارشناسي ارشد

دانشگاه رازي كرمانشاه

1389

15

مؤسس رشته مديريت كارآفريني- گرايش خدمات كشاورزي مقطع  كارشناسي ارشد

دانشگاه رازي كرمانشاه

1390

16

مؤسس رشته مديريت كارآفريني- گرايش آموزش و ترويج - مقطع كارشناسي ارشد

دانشگاه رازي كرمانشاه

1391

17

مؤسس رشته مديريت آموزشي- مقطع كارشناسي ارشد

دانشگاه رازي كرمانشاه

1392

18

مؤسس رشته مديريت كارآفريني مقطع دكتري

دانشگاه رازي كرمانشاه

1392

19

همكاري در تاسيس دانشكده فني مهندسي اسلام آبادغرب

اسلام آبادغرب

1389

20

همكاري در تاسيس دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود

جوانرود

1391

21

جذب پنج دانشجوي خارجي در مقطع كارشناسي ارشد در رشته كارآفريني

دانشگاه رازي كرمانشاه

ازسال1391

22

پژوهشگر برتر گروه آموزشي مديريت وكارآفريني

دانشگاه رازي كرمانشاه

1393

23

عضو هيات امناء كانون كارآفريني استان

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كرمانشاه

1393

24

عضو هيات فني صدور مجوز و ساماندهي مراكز مشاوره، اطلاع رساني و خدمات كارآفريني استان

اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان كرمانشاه

1393

25

عضوهيأت نظارت و ارزيابي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي استان كرمانشاه

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

96/5/11-93/5/11

26

عضو شوراي نظارت بر دبيرستان هاي وابسته به دانشگاه رازي

كرمانشاه

1391 لغايت1393

27

رييس انجمن مديريت آموزشي استان

كرمانشاه

1391 لغايت 1394

28

عضو كميته كارآفريني دانشگاه رازي

كرمانشاه

1391 لغايت 1394

29

عضو كميسيون تحول اداري دانشگاه رازي

كرمانشاه

1391 لغايت 1393

30

عضو كارگروه تخصصي دانشگاه جامع علمي كاربردي و موسسات آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرايي استان كرمانشاه

كرمانشاه

 1390 لغايت 1392

31

عضو كارگروه تخصصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي و دانشگاههاي آزاد اسلامي استان كرمانشاه

كرمانشاه

1390لغايت 1392

32

عضو كارگروه تخصصي دانشگاه هاي پيام نور استان كرمانشاه

كرمانشاه

1390لغايت 1392

33

رييس كميته روابط عمومي و تبليغات دومين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1390

34

عضو كميته دور كاري

دانشگاه رازي كرمانشاه

1390 لغايت 1393

35

عضو كميته هدفمندي يارانه ها

دانشگاه رازي

1389 لغايت 1393

36

عضو كميسيون تحول اداري و بهره وري

دانشگاه رازي

1389 لغايت 1393

37

عضو هيأت اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيأت علمي

دانشگاه رازي

1389  لغايت 1393

38

عضو كارگروه تخصصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

استان كرمانشاه

96/1/31-94/1/31

39

عضو شوراي پيشگيري از جرم

دانشگاه رازي

1389 لغايت 1393

40

عضو كميته ورزش كاركنان

دانشگاه رازي

1392 لغايت 1393

41

عضو كارگروه بررسي توانايي علمي گروه مديريت و كارآفريني

دانشگاه رازي

1392 لغايت 1394

42

عضويت هيأت موسس و هيأت مديره شركت دانش بنيان ايده هاي نو

كرمانشاه

از سال 1391

43

عضو كميته مركزي نظام آراستگي 5s

دانشگاه رازي

1389

44

عضوكميته تدوين سند برنامه ريزي استراتژيك

دانشگاه رازي

 1393 لغايت 1394

45

عضو كميته تدوين سند آمايش آموزش عالي استان كرمانشاه

دانشگاه رازي

1390

46

عضو كميته منتخب گروه مديريت و كارآفريني

دانشگاه رازي

95/7/22-93/7/22

47

عضو كميته علمي- تخصصي شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه

كرمانشاه

1379 لغايت 1384

48

عضو شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه

كرمانشاه

از سال1393  ادامه دارد

49

عضو شوراي هم انديشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه

كرمانشاه

از سال1393  ادامه دارد

50

عضو شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه

كرمانشاه

1381 لغايت1384كار گاهها و دوره هاي تخصصي گذرانده شده:

رديف

موضوع كارگاه

تاريخ

1

نقش و جايگاه كرسي هاي نظريه پردازي،  نقد و مناظره در علوم انساني

17 /9/ 1389

2

مديريت زمان و تفكر مثبت

89/10/2

3

ايجاد صفحات شخصي و مستندسازي

11و12/12/1389

4

مديريت و برنامه ريزي استراتژيك

12/12/1389

5

روش ها و فنون تدريس ويژه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها

89/10/14

6

پژوهش و افكارسنجي

89/12/13

7

مباني تربيت اسلامي

16و17/10/1389

8

مديريت بحران در روابط عمومي

1390/6/15

9

اخلاق علمي

1390/4/2

10

تهديدات فرهنگي اجتماعي

1391/4/4

11

علم افزايي

7و8/4/1391

12

مباني، اخلاق و تربيت اسلامي

1391/4/4

13

آشنايي با نحوه نگارش و چاپ مقالات علمي-پژوهشي research paper workshop

1391/8/18

14

تشريح الزامات ومستندسازي استاندارد آموزشي سيستم مديريت كيفيت ISO 10015

7و8/4/1391

15

روش تدريس ويژه اعضاي هيأت علمي

24و25/8/1391

16

علم افزايي

1392/8/9

17

نظريه هاي علمي جديد در آموزش

1392/12/7

18

اصول و مباني پدافند غير عامل

1392/12/7

19

مديريت ارتباطات در روابط عمومي

1390/12/18

20

علم افزايي اقتصاد مقاومتي و بررسي چگونگي سازگاري در اقتصاد سياسي ايران

1391/7/25

21

بررسي ماهيت و كاركرد هاي تفكر استراتژيك

1393/5/16

22

استاد رونق كسب و كار خود باشيم

1393/12/13

23

روش هاي تأمين مالي در بنگاههاي اقتصادي

1393

24

راهبردهاي مديريت تعارض در سازمان

1393

25

عوامل رفتاري در تصميم هاي مالي

1393
 


برگزاري كارگاه ها و سخنراني هاي علمي ارائه شده:

رديف

موضوع كارگاه يا سخنراني

تاريخ

1

برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي اعضاي هيأت علمي دانشگاه با كاربرد نظريه هاي علمي جديد

1392/12/7

2

سخنراني در همايش راه هاي موفقيت در كنكور كارشناسي ارشد و دكتري دراسلام آبادغرب

1393

3

مدرس كارگاه مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در روابط عمومي- ويژه­ي مديران روابط عمومي دانشگاههاي منطقه شش كشوري

1391

4

مدرس كارگاه مديريت رفتار سازماني ويژه مديران كميته امداد امام خميني (ره) استان كرمانشاه

1392

5

مدرس كارگاه آموزشي روش تدريس اعضاي هيأت علمي دانشگاه رازي

1389/10/14

6

مدرس كارگاه آموزشي مديريت منابع انساني كاركنان كميته امداد امام خميني (ره) استان كرمانشاه

1393

7

سخنراني در نشست ويژه مديران و كارشناسان مراكز جذب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غرب كشور

1393

8

مدرس كارگاه روش هاي نوين مديريت ويژه مديران آموزش و پرورش استان كرمانشاه

1378

9

مدرس روش هاي نوين مديريت ويژه مديران آموزش و پرورش استان همدان

1378

برگزاري و مشاركت در سمينارها، همايش ها  و كنفرانس هاي علمي- پژوهشي ملي، منطقه اي و بين المللي:

رديف

موضوع

تاريخ

1

دبير كنفرانس  بين المللي كارآفريني با تأكيد برفناوري هاي نوين

1394/5/6-8

2

عضو كميته علمي اولين همايش ملي علوم تربيتي و روانشناسي

1393

3

شركت در نخستين همايش مديريت كيفيت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور با رويكرد الگوي اسلامي ايراني

1390/8/28

4

شركت دردومين كنفرانس ملي، حسابداري و مديريت

مرداد1393


مجري و ناظرطرح هاي پژوهشي انجام شده:

 

رديف

موضوع طرح پژوهش

مسئوليت در طرح

تاريخ

1

ارزيابي ميزان موفقيت طرح تداوم آموزش در جلوگيري از رجعت به بي سوادي در استان كرمانشاه

مجري

1383

2

بررسي علل عدم گرايش دانش آموزان متوسطه پسربه رشته هاي كشاورزي شاخه كاردانش شهرستان كرمانشاه

ناظر

1381

3

ارزيابي عملكرد مديران مدارس متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك كرمانشاه

مجري

1384

4

بررسي مولفه هاي تأثير گذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه رازي

مجري

1390

5

بررسي مولفه هاي اثرگذار سرمايه اجتماعي بر رفتار كارآفريني دانشجويان كشاورزي  دانشگاه رازي

مجري

1390راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها:

 

رديف

موضوع پايان نامه ها

مقطع تحصيلي

تاريخ

نوع مسئوليت

نام دانشجو

1

بررسي عوامل محيطي و نهادي موثر بر  ورود به كارآفريني صنعتي

كارشناسي ارشد

1392

استاد راهنما

آرزو فرج زاده

2

بررسي تاثير مولفه هاي كارآفريني سازماني بر رضايت مشتريان در شركت هاي بيمه  دولتي و خصوصي

كارشناسي ارشد

1392

استاد راهنما

مريم اسدي

3

مدل تجاري سازي نوآوري هاي كشاورزي در واحدهاي فن آور مراكز رشد پارك علم و فناوري استان كرمانشاه

كارشناسي ارشد

1392

استاد راهنما

نصيببه پورفاتح

4

بررسي نقش فناوري اطلاعات در مديريت دانش سازمان جهاد كشاورزي

كارشناسي ارشد

1392

استاد مشاور

فرشاد حمزه اي

5

بررسي متقابل كارايي بازاركالا و شكوفايي كسب و كار در فضاي رقابت پذيري جهاني

كارشناسي ارشد

1392

استاد مشاور

سميرا روزبهان

6

بررسي عوامل موثر بر توسعه كسب وكارهاي خانگي

كارشناسي ارشد

1393

استاد راهنما

فاطمه ياري قلعه

7

ارزشيابي كيفيت خدمات آموزش كارآفريني با استفاده از مدل Servqual

كارشناسي ارشد

1394

استاد مشاور

صبا اجاقي

8

بررسي رابطه سرمايه فكري و هوش سازماني با كارآفريني سازماني

كارشناسي ارشد

1394

استاد مشاور

سميه مرداني

9

بررسي تأثير سبك رهبري تحول آفرين بر كارآفريني سازماني

كارشناسي ارشد

1394

استاد راهنما

سيده مريم موسوي

10

تحليل راهبردي توسعه فعاليت هاي كارآفرينانه كشاورزي استان كرمانشاه

كارشناسي ارشد

1394

استادمشاور

فرشته فرجي

11

رتبه بندي سطح پايداري واحدهاي كارآفرينانه ي كشاورزي استان كرمانشاه

كارشناسي ارشد

1394

استادمشاور

تهمينه احساني فر

12

بررسي رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني با مهارت هاي كار آفريني

كارشناسي ارشد

1394

استاد راهنما

امينه عالي

13

بررسي رابطه رضايت شغلي با كارآفريني فردي

كارشناسي ارشد

1394

استاد راهنما

ثمينه طاهري

14

بررسي رابطه بين سازمان يادگيرنده با بازاريابي كارآفرينانه

كارشناسي ارشد

1394

استاد راهنما

شيرين جاسمي

15

بررسي ارتباط هوش هيجاني بررفتار كارآفرينانه كاركنان سازمان تامين اجتماعي

كارشناسي ارشد

1394

استاد راهنما

ساناز غريب

16

بررسي اثرات رفتارشهروندي سازماني بركارآفريني سازماني

كارشناسي ارشد

1394

استاد مشاور

هيثم عبيد عبدالزهره

17

تاثير مولفه هاي آموزش كارآفريني بر نگرش هنرجويان به كسب و كار

كارشناسي ارشد

1394

استاد راهنما

صبا اميري


افتخارات مديريتي و علمي:

 

رديف

عنوان

تاريخ

1

دريافت لوح تقدير از وزير محترم علوم- تحقيقات و فناوري

1392

2

پژوهشگر برتر گروه آموزشي مديريت و كارآفريني

1393

3

رييس نمونه آموزش و پرور استان كرمانشاه

1384

4

ارائه طرح برتر نوآوري در آموزش و پرورش در سطح ملي و دريافت لوح تقديراز وزارت آموزش و پرورش

1383

5

كسب رتبه 320در كنكور سراسري و قبولي در دانشگاه شيراز

1367

6

كسب رتبه برتر در كنكور سراسري كارشناسي ارشد و نفر اول دانشگاه تهران

1371

7

كسب رتبه 18 در آزمون سراسري اعزام به مدارس خارج از كشور

1383

8

دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه رازي

1392

داوري مقالات:

رديف

عنوان

موضوع مقاله

تاريخ

1

مجله علمي- پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان

مدل سه بعدي در برنامه ريزي درسي

1390

2

مجله علمي- پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان

مقايسه و ارزشيابي فرصت هاي آموزشي در مدارس كرمان

1390

3

مجله علمي- پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان

بررسي تحليلي سبك يادگيري و عملكردتحصيلي دانشجويان

1390

4

مجله علمي- پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان

چالش هاي آموزش الكترونيكي در نظام برنامه درسي

1391

5

مجله علمي- پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان

بررسي مباني فلسفي و روانشناسي مهارت هاي زندگي و ارائه الگوي برنامه درسي

1391

6

مجله علمي- پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان

سازنده گرايي و دلالت هاي آن براي برنامه درسي

1391

7

مجله علمي- پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان

دانش بياني- دانش روش كاري و تحليل محتواي برنامه درسي مراكز تربيت معلم

1390

8

همايش ملي امنيت

كسب مهارت و كاهش بزهكاري باتأكيد برآموزش هاي فني و حرفه اي

1393

9

همايش ملي امنيت

بررسي نقش دينداري و حجاب در احساس امنيت اجتماعي زنان

1393

10

همايش ملي امنيت

بررسي ميزان دينداري در جامعه دانشجويي كرمانشاه

1393

 

مقالات علمي و پژوهشي چاپ شده:

رديف

نام مجله

موضوع پژوهش

نوع مقاله

1

ايران- فصلنامه علمي- ترويجي منابع انساني ناجا

مديريت استعداد- مفاهيم  و  رويكردها

علمي- ترويجي

2

ايران-دوفصلنامه علمي-پژوهشي روان شناسي باليني و شخصيت دانشگاه شاهد

رابطه سلامت عمومي و تعلل ورزي

 

علمي- پژوهشي

3

Austria-wulfenia

Investigating and Comparison of Student Entrepreneurial Characteristics

ISI

4

Canada- Management Science Letters

Identification and prioritization of Hazardous Materia Transportation strategies Using DEA Method l

ISC

5

ايران-  فصلنامه بهبود

رابطه ابعاد كيفيت زندگي و استفاده مفرط از تلفن همراه در دانشجويان

علمي- پژوهشي

6

Pakistan-Science International

The influence of  Social Capital on job Satisfaction among the Agriculture Faculty Members in University of Tehran

ISI

7

Iran-International Journal of Agricultural Management and Development

Research Performance of Agriculture Faculty Members: A Comparative study at West part of iran

علمي- پژوهشي

8

India-Indian journal of fundamental and Applied life Science

                       Study of the Relationship between the Organizational Culture and Knowledge sharing in the Lorestan Petrochemical Company

ISI

9

Iran-International Journal of Agricultural Management and Development

The Significance of Social Capital in the Higher Agricultural Education System

علمي- پژوهشي

مقاله هاي ارائه شده در كنفرانس ها و همايش هاي علمي، ملي و بين المللي:

رديف

موضوع پژوهش

سال ارائه

محل برگزاري كنفرانس

نوع كنفرانس يا همايش

1

Strategic Management performance Using SHSRM, EFQMror Iranian industries

2011

سوييس- مونتروكس

كنفرانس بين المللي

2

بررسي مولفه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي دانشگاه رازي

1391

ايران-كرمانشاه

همايش سالانه دانشگاه رازي

3

كارآفريني و ويژگي هاي كارآفرينان

1391

ايران-اصفهان

همايش ملي

4

بررسي مولفه هاي اثرگذار سرمايه اجتماعي بر رفتار كارآفريني

1391

ايران-كرمانشاه

همايش سالانه دانشگاه رازي

5

شناسايي موانع توسعه كارآفريني

1391

ايران- كرمانشاه

همايش سالانه دانشگاه رازي

6

بررسي مشخصه هاي كارآفريني دانشجويان

1391

ايران- كرمانشاه

همايش سالانه دانشگاه رازي

7

بررسي عوامل موثر بر شكل گيري شركت هاي تعاوني

1391

ايران- كرمانشاه

همايش سالانه دانشگاه رازي

8

بررسي نقش نوآوري به عنوان يكي از بخش هاي فرآيند كارآفريني در رقابت پذيري كشورها

1393

ايران- ساري

همايش ملي

9

The study of the relationship between transformational leadership and entrepreneurial behavior

2014

ايران- تهران

همايش بين المللي

10

تاثير توانمندسازي بر ايجاد روحيه كارآفريني

1392

ايران- كرمانشاه

همايش سالانه دانشگاه رازي

11

بررسي تاثير عوامل فردي بر ميزان سرانه مطالعه غير درسي دانش آموزان دوره متوسطه

1392

ايران- كرمانشاه

همايش سالانه دانشگاه رازي

12

Predictors of entrepreneurial intention among students in Iranian high entrepreneurship education system

2014

ايران- تهران

كنفرانس بين المللي

13

بررس قابليت هاي كارآفريني در بين دانشجويان كارشناسي ارشد

1392

ايران- همدان

همايش ملي

14

بررسي تاثير عوامل سازماني بر استقرار مديريت دانش

1392

ايران- كرمانشاه

همايش سالانه دانشگاه رازي

15

بررسي تاثير مولفه هاي كارآفريني بر رضايت مشتريان در شركت هاي بيمه دولتي و خصوصي

1392

ايران- كرمانشاه

همايش سالانه دانشگاه رازي

16

ادراك و تاثير آن در فرايند مديريت مديران و كارآفريني

1393

ايران- رشت

كنفرانس بين المللي

17

 

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با تسهيم دانش در شركت پتروشيمي لرستان

1393

ايران-رشت

 كنفرانس بين المللي

18

كنكاشي بر رهبري و رفتار سازماني با رويكرد كارآفريني

1393

ايران-ياسوج

همايش ملي

19

 

بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازمان با سيستم ارزيابي عملكرد و پاداش

1393

ايران- قم

كنفرانس بين المللي

20

بررسي نقش سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و مديريت بحران

1393

ايران- تهران

همايش ملي

21

بررسي ارتباط سيستم اطلاعات مديريت با سيستم اطلاعات حسابداري

1393

ايران- تهران

كنفرانس حملي

22

 

بررسي عوامل موثر بر كارايي مديران مدارس ابتدايي (پسرانه) شهر كرمانشاه

1393

ايران - تهران

كنفرانس بين المللي

23

سرمايه فكري- نوآوري سازماني و كارآفريني درون سازماني

1393

ايران- قم

كنفرانس بين المللي

24

كاربرد مدل هاي مديريت تغيير و تحول در سازمان ها

1393

ايران-قم

كنفرانس بين المللي

25

تجاري سازي يك ايده- بررسي طرح روز بستني دانشگاه رازي كرمانشاه

1393

ايران- تهران

كنفرانس ملي

26

تجاري سازي يك ايده- بررسي طرح روز بستني دانشگاه رازي كرمانشاه

1393

ايران- تهران

كنفرانس بين المللي

27

بررسي تأثير فعاليت زنان در توسعه بازاريابي محيطي (مطالعه موردي زنان ساكن شهرستان دالاهو)

1393

ايران-تبريز

كنفرانس بين المللي


 


 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)