1. مشخصات شخصي
 
نام و نام خانوادگي : سهيلا آقابيگي امين
پست الكترونيك:saghabeigi@yahoo.com
 
2. سوابق تحصيلي :
 
مقطع
كشور
دانشگاه
رشته
گرايش
سال
كارشناسي
ايران
تهران
مهندسي منابع طبيعي
مرتع و آبخيزداري
1382
كارشناسي ارشد
ايران
تربيت مدرس
علوم و مهندسي آبخيزداري
هيدرولوژي و فرسايش و رسوب
1384
عنوان پايان نامه
الگوي تغييرات زماني و مكاني رسوب معلق در زيرحوزه هاي مهم رودخانه هراز
عنوان سمينار 1
 
 
سمينار 2
 
 
بررسي كاربري اراضي بر وقوع زمين لغزش در حوزه آبخيز جنت رودبار، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس- نور
مقايسه مناسب ترين توزيع فراواني براي داده هاي بارش، رواناب و رسوب در حوزه هاي آبخيز امامه و كسيليان با استفاده از نرم افزارهايHYFA   و SMADA، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس- نور
دكتري
ايران
تربيت مدرس
علوم و مهندسي آبخيزداري
هيدرولوژي و فرسايش و رسوب
1392
عنوان رساله
شبيه­سازي رسوب­نمود با استفاده از رونديابي جريان و منحني سنجه رسوب در رودخانه آبشينه در حوزه آبخيز سد اكباتان
عنوان سمينار
مقايسه پتانسيل توليد رسوب و روان آب در انواع پوشش گياهي مرتعي با استفاده از شبيه ساز باران
 
 
 
3. سوابق پژوهشي
 
 
-مقالات :
 
1. بررسي تغييرات غلظت رسوب معلق در سيلاب هاي فصلي ناشي از باران و ذوب برف، مهندسي و مديريت آبخيز ،(5)3
2. تغييرات زماني و مكاني توليد رسوب معلقزيرحوزه­هاي مهم آبخيز هراز،پژوهشنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خزر، 3(3): 15-29.
3. بررسي تغييرات زماني رسوب در ايستگاه پنجابحوزه آبخيز هراز،فصلنامه پژوهشكده محيط زيست جهاددانشگاهي، 1(4):11-16
4. تحليل مورفومتري زمين لغزش­هاي آبخيز سد اكباتان و برآورد رسوب آنها،پژوهشنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعيخزر، 5(1): 28-15.
5. The compare of potential of sediment and runoff generation in the  rangeland vegetation types using rainfall simulation. Ecopercia Journal.2014
 
6. بررسي ارتباط گون زرد(Astragalus parrowianus)  با عوامل خاكي و پستي و بلندي در مراتع كوهستاني زاگرس، مجله علمي پژوهشي مرتع 2(3): 224-208
7. بررسي برخي عوامل محيطي مؤثر بر رويشگاه گون سفيد (Astragalus gossypinus) در مراتع كوهستاني زاگرس(مطالعه موردي استان همدان) مجله علمي پژوهشي مرتع3(2): 217-202
8. بررسي شكل رويشي و جغرافيايي گياهي مناطق جلگه اي شمال كشور- مجله جغرافيا و برنامه ريزي 14 (27): 1-15
 
9. كاهش خطرات سيلاب و رسوب در بخشي از حوزه آبخيز هراز با استفاده از بررسي تغييرات زماني آنها (كنفرانس بين اللملي مخاطرات زمين دانشگاه تبريز 1385)
10. بررسي تغييرات ضريب رواناب و نفوذ در اثر اجراي عمليات آبخيزداري. مطالعه موردي: حوزه قلي كندي همدان.( اولين كنگره زمين شناسي كاربردي ايران(مشهد 1386))
11. بررسي تأثير كاربري اراضي بر وقوع زمين لغزش در حوزه آبخيز جنت رودبار( همايش دانشگاه آزاد واحد مازندران، شهرستان نور)
12. بررسي تغييرات زماني منحني سنجه رسوب ( ششمين كنفرانس هيدروليك ايران، شهر كرد، ايران، شهريور 86)
13.     بررسي ارتباط بين برخي فاكتورهاي محيطي مؤثر بر توليد رواناب و رسوب در اراضي رها شده
(چهارمين همايش فرسايش و رسوب، نور، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي نور،1389)

14.         
Timal Watershed Management using Spatial Prioritization of Sub-Watersheds in Runoff Generation ( Soil Conservation Society of India New Dehli-110012)
15.                      Time Scale Effects on Accuracy of Sediment Yield Estimation (ISCO2006)

16.
 Necessity of Studying Spatiotemporal Variations of Sedimene Yield in River Basins,(The Tenth International Symposium on River Sedimentation, August 1-4, 2007, Moscow, Russia)

17.
 Fitting and interpretation of sediment Rating curve for Abshine river in Ekbatan Dam Watershed in Iran, International Symposium of ICCE-IAHS in Chengdu from Oct. 11 to Oct. 15 2012
18.
برآورد ارزش اقتصادي هدر رفت كمي و كيفي خاك و آب در مراتع در اثر فرسايش، يازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ارديبهشت 95 - ياسوج 
 
4. زمينه هاي مورد علاقه:
هيدرولوژي- فرسايش و رسوب- حفاظت خاك
 
 
 
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)