كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
محمد مهدي حيدري

استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه رازي

آدرس:كرمانشاه، بلوار امام خميني، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي،

دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي، گروه مهندسي آب

تلفن:38332517-083  فكس: 38323727-083

ايميل: mm.heidari@razi.ac.ir

Dr. Mohammad Mehdi Heidari

Assistant Professor in Water Structures

Department of Water Engineering

College of Agriculture & Natural Resources

Razi University, Kermanshah, Iran

Phone: +98 8338332517

Fax: +98 8338323727

Email:mm.heidari@razi.ac.irاطلاعات شخصي

  • نام و نام خانوادگي: محمد مهدي حيدري
  • تاريخ تولد:1360/11/11
  • محل تولد: ‌كرمانشاه
  • وضعيت تاهل: متاهل

تحصيلات دانشگاهي


رديف
مدرك
رشته تحصيلي
دانشگاه
شهر
سال اخذ مدرك
1
دكتري
سازه هاي آبي
تهران
تهران
1390
2
كارشناسي ارشد
سازه هاي آبي
تهران
تهران
1385
3
كارشناسي
مهندسي آب
رازي
كرمانشاه
1383

 
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري


عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:
تهيه نرم‌افزار جامع براي طراحي سد‌هاي انحرافي مشتمل بر محاسبات هيدروليكي، پايداري و اقتصادي و نيز طراحي دهانه آبگير و مجراي تخليه رسوب.
عنوان پايان نامه دكتري:
بررسي آزمايشگاهي كارآيي روابط حساسيت به منظور كاربرد در ارزيابي عملكرد هيدروليكي شبكه‌هاي آبياري

دروس تدريس شده

عنوان درس كارشناسي
عنوان درس كارشناسي ارشد
عنوان درس دكتري
مكانيك سيالات
سازه‌هاي تنظيم آب
هيدروليك عمومي
هيدروليك سيلاب
هيدروليك انهار
برنامه‌نويسي كامپيوتر
محاسبات عددي
پمپ و ايستگاه‌هاي پمپاژ
مساحي و نقشه‌برداري


سوابق علمي پژوهشي
الف- مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي
1-حيدري، م. م. ، كوچك زاده، ص. ، درويشي، ا. ، هورفر ع. ا. (1390). " تعيين دامنه كاربرد روابط زمان‌هاي انتقال موج و پاسخگويي در شبكه‌هاي آبياري"
مجله‌ي آبياري و زهكشي ايران، سال پنجم، شماره 1، 132-120.

2- Heidari, M. M., Kouchakzadeh, S., Bayat, E. (2011). "Unsteady Free Surface Flow in Corrugated Drainage Pipes: Finite Volume Solution and Experimental Verification" Journal of Agricultural Science and Technology, Vol. 13: 251-62.

3- Salajegheh, A., Kazemi, Y., Rostami, N., Heidari, M. M. (2012). "Correction on Chang et al. equation factors of suspended load estimation (Case Study: Central Alborz Rivers of Iran)" Journal of Advances in Environmental Biology, Vol. 6(2): 849-854.

4-حيدري، م. م. ،يوسفي، س. (1394). "تعيين اندازه بهينه فاصله مكاني براي شبيه سازي عددي جريان غيرماندگار در شبكه هاي آبياري"
مجله دانش آب و خاك،زمستان، شماره 2، جلد 25، 174-165.

5- حيدري، م. م. ،محمدپور، س. (1394). "تأثير اختلالات سازه اي و هيدروليكي بر پروفيل سطح آب در شبكه هاي آبياري"
مجله دانش آب و خاك،زمستان، شماره 4، جلد 25، 174-165.

6- حيدري، م. م. ، كوچك زاده، ص. (1394). "توسعه شاخص هاي حساسيت ناشي از اختلالات هيدروليكي در شبكه هاي آبياري"
مجله دانش آب و خاك، مهر، شماره 4، جلد 29، 797– 809.

7-حيدري، م. م. ، كوچك زاده، ص. (1394). "حل شبه تحليلي معادله ي سنت و نانت در محدوده جريان يكنواخت"
مجله دانش آب و خاك، زمستان، شماره 6، جلد 29، 1427– 1437.

ب-مقالات چاپ شده در كنفرانسهاي داخلي و خارجي

1-حميدي‌فر، ح.، پورمقدم، م.، حيدري، م. م. (1387) "بررسي تاثير شيب وجه بالادست سرريز لبه پهن مستطيلي بر ضريب دبي و موقعيت عمق بحراني"
دومين همايش ملي مديريت شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، اهواز-ايران.

2- حيدري، م. م. (1390) "بررسي آزمايشگاهي شاخص‌هاي مختلف حساسيت سازه‌ها‌‌ي تنظيم‌كننده در شبكه‌‌هاي آبياري"
دومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه.

3-حيدري، م. م. ، كوچك‌زاده، ص. ، گلزار، م. (1390) "بررسي آزمايشگاهي شاخص‌هاي مختلف حساسيت سازه‌ها‌‌ي آبگير"
دهمين كنفرانس هيدروليك ايران، رشت-ايران.

4- حيدري، م. م. (1391) "توسعه‌ي نرم‌افزاري به منظور طراحي طول و مقطع بهينه‌ي سدهاي انحرافي"
سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه.

5-حيدري، م. م. ، حسيني، ع. ع. (1391) "شبيه‌سازي جريان غيرماندگار در شبكه‌هاي آبياري با استفاده از شماي تنصيف زمان"
سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه.

6-كهريزي، ه. ، سهرابي شكفتي، م. ، حيدري، م. م. ، مانشتي، م. ج. (1392) " سامانه‌ي ثبت عمق آب در كانال‌هاي روباز با استفاده ازصفحات خازني"
دوازدهمين كنفرانس هيدروليك، تهران، ايران.

7-حيدري، م. م. ، يوسفي، س. (1392) " بررسي دقت شماهاي عددي مختلف در شبيه‌سازي جريان غيرماندگار در شبكه‌هاي آبياري"
چهارمين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه.

8-حيدري، م. م. ، حيدري، م. (1392) " تاثير اختلالات دبي ورودي به كانال آبياري بر پارامترهاي هيدروليكي جريان"
چهارمين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه.

9- عمراني،م.، حيدري، م. م. (1394) " بهينه‌سازي تحويل وتوزيع آب درشبكه آبياري بيله‌ وار"
دومين كنفرانس بين‌المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالش‌ها.

10-عمراني،م.، حيدري، م. م. (1394) "صحت‌سنجي مدل هيدروديناميك FLDWAV براي شبيه‌سازي جريان غيرماندگار درشبكه‌هاي آبياري"
دومين كنفرانس بين‌المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالش‌ها.

11-بهرامي،م.س.، حيدري، م. م. (1394) "بررسي شاخص هاي مختلف حساسيت در شبكه آبياري بيله وار استان كرمانشاه"
كنفرانس ملي مهندسي معماري، عمران و توسعه شهري.

12-بهرامي،م.س.، حيدري، م. م. (1394) "شبيه سازي جريان غيرماندگار در شبكه آبياري بيله وار با استفاده از مدل HEC-RAS"
كنفرانس ملي مهندسي معماري، عمران و توسعه شهري.

13-رضانيا،س.، حيدري، م. م. (1394) "قابليت اطمينان در تحليل پايداري شيب هاي سد خاكي به روش مونت كارلو
(مطالعه موردي سد خاكي جاميشان) دومين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي.

14-يوسفي،س.، حيدري، م. م.،اديب راد،م. ح. (1394) "نرم افزار طراحي سد انحرافي "
نخستين كنگره آبياري و زهكشي ايران.

عناوين راهنمايي و مشاوره پايان نامه ارشد و دكتري تخصصي
 
عنوان
نوع فعاليت
عنوان استاد  
نام دانشجو
1
بهينه سازي مقطع سد انحرافي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
پايان نامه كارشناسي ارشد
راهنما
سميرا يوسفي
2
شبيه سازي آبخوان دشت چمچمال و بررسي سناريوهاي مديريتي با استفاده از مدل GMS Simulation
پايان نامه كارشناسي ارشد
راهنما
مهدي رضايي
3
تدوين شاخص‌هاي حساسيت هيدروليكي و زمان پاسخگويي كانالBLMC شبكه‌ي آبياري بيلوار در شرايط مختلف بهره‌برداري
پايان نامه كارشناسي ارشد
راهنما
محمدسعيد بهرامي
4
بهينه سازي برنامه تحويل و توزيع آب در شبكه‌هاي آبياري با استفاده از الگوريتم ژنتيك 
پايان نامه كارشناسي ارشد
راهنما
مريم عمراني
5
بررسي تاثير آستانه بر ضريب دبي دريچه‌هاي كشويي و قطاعي در جريان آزاد
پايان نامه كارشناسي ارشد
راهنما
سحر كرمي
6
مدل سازي ديناميك بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در شرايط كم آبي(مطالعه موردي: سد بالارود)
پايان نامه كارشناسي ارشد
راهنما
معصومه زينعلي
7
بررسي عددي توزيع فشار وسرعت روي تاج سرريز اوجي
پايان نامه كارشناسي ارشد
راهنما
هوشيار احمديان
8
تاثير طول و ضخامت زهكش افقي بر دبي و خط نشت در سدهاي خاكي همگن
پايان نامه كارشناسي ارشد
راهنما
الهام فاضلي

عناوين راهنمايي و مديريت پروژه كارشناسي

 
 
عنوان
نام دانشجو
1
 صحت سنجي روابط ضريب دبي دريچه هاي كشويي در حالت جريان ازاد و مستغرق
ناظم باوندپوري گيلان
2
 بررسي و شبيه سازي پديده چكش آبي ايستگاه پمپاز شهر نودشه
شهين عبدي
3
 تعيين دامنه كاربرد موج پخشيدگي در شبيه سازي جريان غير ماندگار
مريم عمراني
4
 شبيه‌سازي آزمايشگاهي و عددي ضربه‌ي آبي در مجاري تحت فشار
محمد امين پاكيار
5
 تاثير اختلالات سازه‌اي بر پروفيل سطح آب در شبكه‌هاي آبياري
سارا محمدپور
6
 بررسي و صحت‌سنجي روش آنتروپي در محاسبه‌ي پروفيل سرعت در رودخانه‌ها  
الهام رشيدي گندابادي
7
 تعيين فواصل بهينه‌ي گره‌هاي محاسباتي در شبيه‌سازي پروفيل سطح آب
فرزاد ملكي
8
 بررسي ضريب مانينگ در رودخانه‌هاي كوهستاني  
هوشيار احمديان
9
 تعيين طول موثر پوشش رسي در بالادست مخزن سد خاكي  
 مسلم سهرابي شكفتي
10
 تاثير طول و ضخامت زهكش بر خط نشت و دبي نشت در سدهاي خاكي
الهام فاضلي
11
 برآورد توزيع سرعت در كانال هاي روباز
 محسن احمدي برشاهي
12
 شبيه سازي پروفيل عرضي سرعت جريان در رودخانه
 بهمن صارمي

طرح هاي تحقيقاتي

عنوان
نوع طرح
مؤسسه تأمين
كننده اعتبار
تاريخ
محل اجرا
بررسي آزمايشگاهي كارآيي روابط حساسيت هيدروليكي براي ارزيابي عملكرد شبكه هاي روباز در جريان غير ماندگار
كاربردي
شركت سهامي مديريت منابع آب ايران
1389-91
دانشگاه تهران
بررسي استفاده از رونديابي پخشيدگي در شبكه‌هاي آبياري
كاربردي
دانشگاه رازي
1391- در حال انجام
دانشگاه رازي
خدمات اجرايي
  • معاون گروه مهندسي آب از مهر 1392 تا كنون
  • عضو هيئت علمي گروه مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي از سال 1390 به بعد.
كارگاه ها و دوره ها

عنوان
مؤسسه
هيدروليك پيشرفته
شركت آب منطقه اي كرمانشاه
بهره برداري و نگهداري خطوط و كانالهاي انتقال، مخازن و شبكه هاي توزيع
شركت آب و فاضلاب كرمانشاه
هيدرولوژي پيشرفته
شركت آب منطقه اي كرمانشاه
طراحي ايستگاه هاي پمپاژ
شركت آب منطقه اي كرمانشاه

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)