سوابق تحصيلي:
كارشناسي شيمي محض دانشگاه  ايلام  1379
كارشناسي ارشد جامعه شناسي  دانشگاه گيلان 1383
دكتراي جامعه شناسي دانشگاه تربيت مدرس 1390

مقالات:
1-"حكومت مندي: سوژه سياسي و كنش سياسي"، جامعه شناسي تاريخي، دوره سوم، شماره دو،1390  
2 -"فرا تحليل پوشش اسلامي در پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي"، مطالعات فرهنگي و ارتباطات، سال هشتم، شماره يست و شش،1391
3- "هويت اجتماعي و مقاومت فرهنگي: مطالعه كالاهاي فرهنگي غير مجاز در شهر تهران"، مطالعات جامعه شناختي( نامه علوم اجتماعي)، دوره نوزدهم، شماره دو،1391
4- جرم و جرم شناسي در سينماي ايران"، مطالعات فرهنگي و ارتباطات، سال دهم، شماره سي و چهار،1393

علايق تخصصي:
نظريه هاي جامعه شناسي، تغييرات فرهنگي

سوابق تدريس:
نظريه هاي جامعه شناسي، جامعه شناسي سياسي، تغييرات فرهنگي

 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)