كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
به نام خدا


وكيل احمدي
استاديار گروه جامعه شناسي دانشگاه رازي
 

كارشناسي پژوهشگري( دانشگاه اصفهان 1380)
كارشناسي ارشد جمعيت شناسي ( دانشگاه تهران 1383)
دكتري جامعه شناسي اقتصاد توسعه (دانشگاه اصفهان 1390)
 
رديف
عنوان
محل انتشار
تاريخ
مقالات علمي پژوهشي/ ترويجي/ISI
1
بررسي وضعيت فعاليت و اشتغال زنان در ايران با تاكيد بر سرشماري 1385
مجله مطالعات زنانسال اول شماره سوم
1386
2
بررسي وضعيت مضيقه ازدواج در ايران
مطالعات راهبردي زنانسال يازدهم شماره 41
1387
3
بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي و رفاهي سالمندان در ايران
جمعيتشماره 61 و 62
1386
4
بررسي عوامل موثر بر گرايش به مهاجرت از روستا به شهر در استان ايلام
نقش جهانسال چهارم شماره 22
1389
5
بررسي مضيقه ازدواج در استان هاي شمالي كشور
مجله مطالعات اجتماعي ايران دوره 4 شماره3
1389
6
بررسي نقش گذار جمعيتي در تغييرات جمعيتي خانواده
مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان سال دهم شماره 1
1391
7
تغيير نگرش نسبت به نابرابري جنسيتي در طي فرآيند گذار جمعيتي
جامعه شناسي كاربردي سال 24 شماره 3
1392
8
بررسي چگونگي بازتاب فرهنگ كردي در برنامه هاي سيماي ايلام
رسانه و فرهنگ سال سوم شماره 1
1392
9
بررسي تغييرات ساختاري خانواده و تأثير آن بر جامعه پذيري دانش آموزان
خانواده و پژوهش سال دهم
1392
 
همايش و سخنراني
برگزار كننده/ سطح سمينار
 
1
نقش عوامل تبعي در گرايش به مهاجرت
انجمن جمعيت شناسي/ ملي
1384
2
بررسي ويژگي هاي جمعيت داراي تحصيلات عالي بر اساس سرشماري 1385
انجمن جمعيت شناسي/ ملي
1386
3
بررسي ويژگي هاي جمعيت سالمندان بر اساس سرشماري 1385
انجمن جمعيت شناسي/ ملي
1386
4
فراتحليل اشتغال زنان
دانشگاه كاشان/ ملي
1388
5
بررسي وضعيت مضيقه ازدواج در حوزه زاگرس جنوبي
دانشگاه شهركرد/ ملي
1388
6
بررسي وضعيت مضيقه ازدواج در استان مازندران
دانشگاه مازندران/ ملي
1388
7
بررسي وضعيت مضيقه ازدواج در ايران
دانشگاه تربيت مدرس/ ملي
1390
8
محيط پژوهي صدا و سيماي ايلام
دانشگاه اصفهان/ ملي
1391
9
برآورد اعتبار محتواي مقياس هاي اندازه گيري سازه هاي پنهان در مطالعات اجتماعي
دانشگاه رازي
1391
10
بررسي مضيقه ازدواج در استان كرمانشاه
دانشگاه رازي
1391
11
اختلال رابطه اي در نظام اقتصادي
دانشگاه رازي
1391
12
نقش گذار جمعيتي در تغييرات ساختاري خانواده دانشگاه
دانشگاه يزد
1392
13
تجربه گذار جمعيتي و آينده خانواده در ايران
تهران/ بين المللي
1391
14
بررسي ويژگي هاي جمعيت داراي تحصيلات عالي در ايران بر اساس سرشماري 1390
تهران
1392
15
بررسي ويژگي هاي جمعيت داراي تحصيلات عالي در استان كرمانشاه
دانشگاه رازي
1392
16
پژوهش عملي مشاركتي و قابليت دانش بومي براي حل مسائل اجتماع محلي
دانشگاه رازي
1392
17
ارزيابي سرشماري 1390 استان كرمانشاه
دانشگاه رازي
1392
 
طرح هاي پژوهشي
كارفرما
 
1
بررسي نيازهاي آموزشي سازمان آموزش و پرورش استان ايلام
آموزش و پرورش استان ايلام
1383
2
بررسي عوامل موثر بر گرايش به مهاجرت در شهرستان هاي استان ايلام
دانشگاه آزاد ايلام
1385
3
محيط پژوهي صداو سيماي ايلام
صدا و سيماي مركز ايلام
1388
 
 
 
 
 
 
بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)