جمعه 31 فروردين 1397   09:20:11

 
 

صفحه اصلي

مقالات

تدريس دروس

ارتباط با ما


 

 سوابق تحصلي:

1-كارشناسي راهنمايي مشاوره - دانشگاه شهيد چمران اهواز
2-كارشناسي ارشد مشاوره خانواده - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
3- دكتري تخصصي مشاوره .دانشگاه علامه طباطبايي تهران   

 

 گواهينامه شركت در كارگاه ها و سمينارها:

 • كارگاه ارتباط بدون خشونت
• كارگاه خانواده درماني
• كارگاه مشاوره قبل از ازدواج
• كارگاه آموزش پيش از ازدواج
• گواهينامه دوره اينترنت
• گواهينامه دوره  كاربرد فناوري اطلاعات در تعليم و تربيت.
• گواهينامه دوره  مقاله نويسي به زبان فارسي.
• گواهينامه دوره آشنايي با مشكلات روانشناختي دانشجويان
• گواهينامه دوره آشنايي با نرم افزار هاي Power point،  Spss  و ....
• گواهينامه ICDL و كاربري كامپيوتر از آموزش و پرورش تهران.
• گواهينامه دوره آشنايي با اصول و فن ترجمه.
• گواهينامه  شركت در كنگره كيفيت زندگي و بيماريهاي رواني در دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه شاهد.
• برگزاري كارگاه ارتباط موثر ،spssبراي ضمن خدمت اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
• مدرس كارگاه اعتياد در دانشگاه رازي-دانشكده علوم اجتماعي
• گواهينامه  شركت در چهارمين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده -دانشگاه شهيد يهشتي ارديبهشت 89 .
• گواهينامه  شركت در  پنجمين سمينار سراسري بهداشت روان دانشجويان.دانشگاه شاهد تهران. ارديبهشت 89
• گواهينامه  شركت در كنگره بين المللي روانشناسي بين فرهنگي كشور يونان،2006
• تدريس كارگاه هاي آموزش پيشگيري از اعتياد در دانشگاه رازي
• كارگاه آشنايي با نرم افزار AMOS
• كارگاه درمان اختلال ميل جنسي

 

سوابق اجرايي:

• ارايه خدمات مشاوره در مركز مشاوره دانشگاه ازاد اسلامي دزفول
• سرپرست مركز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي دزفول به مدت يك سال
• مدير گروه رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي و راهنمايي به مدت 6 سال
• مدير گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم  و تحقيقات كرمانشاه يك دوره
• تدريس در دانشگاه پيام نور و رازي كرمانشاه و مراكز تربيت معلم
• ارايه  خدمات مشاور  در مركز مشاوره شاهد و ايثارگر به مدت 3 سال
• مدرس كلاس هاي آموزش خانواده شاهد و ايثارگر
• ارايه خدمات مشاوره در مركز مشاوره دانشگاه  علامه طباطبايي تهران.
• ارايه خدمات مشاوره در مركز مشاوره  خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه  علامه طباطبايي تهران
• ارايه خدمات مشاوره در مركز جامع خدمات مشاوره بهزيستي استان تهران
• راه اندازي آزمايشگاه مشاوره در دانشگاه آزاد اسلامي
• ارايه خدمات مشاوره مركز مشاوره دانشگاه آژاد اسلامي كرمانشاه واحد علوم و تحقيقات
• ارايه خدمات مشاوره مركز مشاوره دانشگاه رازي كرمانشاه

 طرح هاي پژوهشي:

تاثير مشاوره گروهي به روش REBT بر خودپنداره و پيشرفت تحصيلي  دانشجويان دختر (.1388).
رابطه ساده وچندگانه ابعاد بهزيستي روانشناختي، كيفيت زندگي و جهت گيري مذهبي با درگري شغلي در اعضاي هيات علمي(1392).
هنجاريابي مقياس استفاده آسيب زا از تلفن همراه (COS) و رابطه آن با سلامت عمومي در دانشجويان .(1389).
بررسي رابطه ساده و چند گانه ابعاد كيفيت زندگي، سبك هاي هويت با استفاده آسب زا از تلفن همراه در دانشجويان.1390.
اثر بخشي درمان چند وجهي لازاروس بر  فرسودگي شغلي كاركنان شركت گاز (1390).
اثر سنجي رسانه ها بر نگرش به اعتياد (1389).
بررسي اثر بخشي رويكرد نفوذ اجتماعي بر نگرش دانشجويان پسر درباره اعتياد ( 1389).
پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس متغير هاي جمعيت شناختي، كيفيت زندگي كاري و  فرسودگي شغلي ......

 

داوري مجلات:

• داور مجله علمي -پژوهشي مشاوره و رواندرماني  خانواده دانشگاه كردستان
• داور مجله علمي- پژوهشي Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences’.  دانشگاه  علوم پژشكي مازندران.
• داور مجله روانشناسي دانشگاه بجنورد
• عضو هيات تحريريه فصلنامه محقق


 كتابها:

كتاب تجزيه و تحليل داده هاي روانشناسي با 17spss.
(1390)انتشارات ارجمند.(ناشر كتب روانپزشكي و روانشناسي.)

 

 مقالات:

• ياسمي نژاد،پريسا،گل محمديان،محسن،(1390). رابطه خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي با انگيزش پيشرفت در دانش آموزان.فصلنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار. دانشگاه شاهد تهران.
• برمند نسب، مسعود و گل محمديان، محسن(1392). رابطه ساده و چند گانه مهارت اي ارتباطي ، احساس تنهايي و عزت نفس با اعتياد به اينترنت در كاربران. فصلنامه علمي پژوهشي روانشناسي اجتماعي. انجمن روانشناسي اجتماعي ايران.
• ياسمي نژاد،پريسا،گل محمديان،محسن،(1391). رابطه سلامت عمومي و تعلل ورزي. .فصلنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار. دانشگاه شاهد تهران.
• اعتمادي، احمد و گل محمديان،محسن(1391).اثربخشي مشاوره چندوجهي لازاروس بر تعلل ورزي و پيشرفت تحصيلي. فصلنامه علمي پژوهشي طب و تزكيه. دانشگاه علوم پزشكي تهران.
• ياسي نژاد،پريسا، گل محمديان،محسن، مويدفر، همام و برومند نسب مسعود(1391). رابطه ابعاد هوش معنوي و درگيري شغلي در اعضاي هيات علمي. فصلنامه علمي پژوهشي طب و تزكيه. دانشگاه علوم پزشكي تهران.
• گل محمديان،محسن ياسمي نژاد پريسا  (1389).رابطه پنج عامل شخصيت با رضايت زناشويي در بيوه زنان  مزدوج  با برادر شوهر.فصلنامه علمي پژوهشي فرهنگ مشاوره دانشگاه علامه طباطبايي.
• گل محمديان،محسن ياسمي نژاد،پريسا،(1390).پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي بر اساس  پنج عامل شخصيت نيرومند شخصيت در دانشجويان . فصلنامه علمي - پژوهشي  مطالعات روانشناسي تربيتي . دانشگاه علامه طباطبايي.
• ياسمي نژاد،پريسا،گل محمديان،محسن،(1390).رابطه ي پنج عامل شخصيت و استفاده آسيب زا از تلفن همراه در دانشجويان در فصلنامه علمي - پژوهشي  مطالعات روانشناسي اجتماعي . انجمن روانشناي اجتماعي ايران.
• ياسمي نژاد،پريسا،گل محمديان،محسن،(1391). رابطه سلامت عمومي و استفاده از تلفن همراه در دانشجويان.فصلنامه علمي پژوهشي دانش و پژوهش در روانشناسي..دانشگاه خوراسگان.
• ياسمي نژاد،پريسا،دبير، مريم، گل محمديان،محسن،(1390). رابطه درونگرايي و برونگرايي و منبع كنترل با پيشرفت تحصيلي . فصلنامه  علمي پژوهشي روانشناسي و علوم تربيتي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  .
• ياسمي نژاد، پريسا،گل محمديان،محسن،(1390). رابطه جهت گيري مذهبي با سرسختي روانشناسي در فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي، دانشگاه امام حسين سال 90 .
• ياسمي نژاد،پريسا،گل محمديان،محسن،(1391). اخلاق در مشاوره و رواندرماني. ماهنامه ي تحليلي آموزشي و پژوهشي مهندسي مديريت چاپ اسفند 89 .
• ياسمي نژاد،پريسا، سيف، علي اكبر و گل محمديان، محسن،(1390). تاثير آموز مهارتهاي زندگي بر تعلل ورزي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر. فصلنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار. دانشگاه شاهد.
• ياسمي نژاد،پريسا،گل محمديان،محسن و يوسفي،ناصر (1390) رابطه سلامت معنوي با درگيري شغلي در اعضاي هيات علمي. فصلنامه علمي پژوهشي مشاوره شغلي و سازماني. دانشگاه شهيد بهشتي.
• گل محمديان، محسن، يونسي، جلال (1389). نقش آموزش گروهي با CBT به مادران در كاهش اختلال سلوكي پسران 10-6 ساله. فصلنامه علمي پژو هشي خانواده و پژوهش. آموزش و پرورش تهران.
• ياسمي نژاد، پريسا،گل محمديان، محسن، يوسفي، ناصر (1390) رابطه تيپ هاي شخصيتي A و B با درگيري شغلي در اعضاي هيات علمي. فصلنامه علمي پژوهشي مشاوره شغلي و سازماني. دانشگاه شهيد بهشتي.
• ياسمي نژاد،پريسا،گل محمديان، محسن،(1390). هنجار يابي،روايي و پايايي مقياس COS در دانشجويان دانشگاه هاي آزاد منطقه 6.فصلنامه علمي پژوهشي يافته هاي نو در روانشناسي .دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
• پوربختيار، حسين، گل محمديان، محسن(1389).ا ثربخشي مشاوره گروهي به شيوه REBT بر خود پنداره و افت تحصيلي دانشجويان. فصلنامه علمي پژوهشي روانشناسي معاصر . انجمن روانشناسي ايران.
• ياسمي نژاد،پريسا، گل محمديان، محسن، سعيدي پور،بهمن(1389) ".دين پلي ميان معنويت و درمان مشكلات روانشناختي". فصلنامه علمي و پژوهشي قبصات.
• گل محمديان،محسن (1388)"واقعيت مجازي و رواندرماني". فصلنامه تازه هاي رواندرماني   مشهد. ".
• اصلاني،خالد،گل محمديان،محسن(1384). "سايكودراما يا درمان بيماريهاي رواني از طريق  نمايش رواني" فصلنامه صداي مشاور، سازمان بهزيستي استان تهران
• گل محمديان،محسن؛از خوش،منوچهر(1384) ."طلاق و ريشه هاي آن" فصلنامه صداي مشاور ، سازمان بهزيستي استان تهران
• ياسمي نژاد،پريسا ،گل محمديان،محسن(1386). خلاقيت در خردسالان..فصلنامه علمي پژوهشي فرهنگي دانشگاه آزاد  واحد علوم و تحقيقات تهران.
• مقالات در همايش ها، سمينار ها و كنگر ه هاي بين المللي
• گل محمديان،محسن،اميني،فروتن،روغنچي ،محمود(1385)"بررسي رابطه تيپ شخصتي A و كمال گرايي با معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز" سومين سمينار سراسري آسيب شناسي خانواده در دانشگاه شهيد بهشتي در ارديبهشت 85.
• گل محمديان،محسن(1383) " استفاده از مفاهيم قراني در خانواده درماني "ارايه شده به صورت سخنراني در همايش استفاده از مفاهيم قراني در توانبخشي انسان.دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
• گل محمديان،محسن(1383). " مشاوره و رواندرماني سوگ براي افراد داغديده "دومين كنگره بين المللي بهداشت درمان و مديريت در حوادث غير مترقبه پوستر .
• اصلاني، خالد،گل محمديان، محسن (1384)."نقش آموزش مهارتهاي ارتباطي بر افزايش كارايي خانوادگي دانشجويان متاهل". همايش سراسري بهداشت رواني دانشجويان در دانشگاه تربيت مدرس
• فروتن اميني، گل محمديان، محسن و روغنچي محمود(1384) بررسي رابطه تفكر پارانويايي و تحريف واقعيت با كمال گرايي در دانشجويان. همايش سراسري بهداشت رواني دانشجويان در دانشگاه تربيت مدرس
• روغنچي محمود ،گل محمديان،محسن (1387)"مقايسه خانواده در قبل  و بعد از اسلام" .همايش ملي سلامت خانواده . دي ماه 87.سخنراني.
• گل محمديان،محسن ،نوري،شهرام،كمر زرين، حميد(1386)".بررسي و مقايسه سلامت روان و وابستگي بين فردي دانشجويان فني و انساني" همايش سراسري بهداشت رواني دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت.
• نوري،شهرام ،گل محمديان،محسن،كمر زرين، حميد(1386)"مقايسه سلامت روان و كانون كنترل دانشجويان دختر و پسر". همايش سراسري بهداشت رواني دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت.
• گل محمديان،محسن، ياسمي نژاد پريسا و گل محمديان ،شمسي(1388).رابطه سلامت عمومي و تعلل ورزي در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان اسلام آباد غرب .همايش منطقه اي سلامت روانشناختي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه .اول اسفند 88.
• ياسمي نژاد پريسا ،سيف،علي اكبر و گل محمديان،محسن (1388).تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش تعلل ورزي و افزايش پيشرفت تحصيلي  دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان اسلام آباد غرب .همايش منطقه اي سلامت روانشناختي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه .اول اسفند 88.
• گل محمديان،محسن ياسمي نژاد پريسا ، (1389)مقايسه رضايت زناشويي بيوه زنان  مزدوج  با برادر شوهر و عادي در كرمانشاه. صورت سخنراني در چهارمين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده -دانشگاه شهيد يهشتي ارديبهشت 89 .
• ياسمي نژاد پريسا ، گل محمديان،محسن،مرادي منش فردين (1389).رابطه سلامت عموي و استفاده آسيب زا از اينترنت در دانشجويان. شده به سخنراني در پنجمين سمينار سراسري بهداشت روان دانشجويان.دانشگاه شاهد تهران. ارديبهشت 89.
• ياسمي نژاد پريسا، گل محمديان، محسن (1389). رابطه بين اضطراب وجودي و رضايتمندي زناشويي در دانشجويان زن متاهل. سمينار سراسري بهداشت روان دانشجويان رشت1391.
• گل محمديان، محسن(1393). مقايسه ابعاد هوش اخلاقي در زنان سازگار و ناسازگار. اولين كنگره ملي روانشناسي خانواده.. 30آبان 93. اهواز ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
• گل محمديان، محسن، رشيدي، عليرضا، حجت خواه، محسن و عباسي ، محمدرضا(1393).  رابطه منبع كنترل دروني بيروني و درگيري شغلي در معلمان. سمينار ملي مديريت.. 30 ديماه  93.  تهران ،دانشگاه .تهران.

 GolmohammadianM,Yaseminejad,P; (2012). Study the simple and multiple  relationships of spiritual health and family functioning in students. World family
congress, Vancouver. Canada

GolmohammadianM,Yaseminejad,P;Roghanchi,Mahmoud (2008). Using howrah in group psychotherapy. 19th international congress on cross cultural psychology
Bremen.Germany 2008

Golmohammadian,M,Yonesi,j,Taleghani,N (2006)the role of maternal group training with CBT in decreasing conduct disorder among  6-10 years old boyes.18th international congress on cross cultural psychology  11-15 July2006.
spetcess .Greece

Hemati,f; GolmohammadianM, (2004) group counseling. and psychotherapy in according to culture of Kurdish population". 2rd Asian congress on psychotherapy -2004
.Tehran.Iran

 Roghanchi,M & M , Momeni. K  & Golmohammadian,.(2008). The effect of integrating rational emotive behavior therapy and art therapy on self esteem and resilience.The Art in psychotherapy. Elsevier ISI journal

 Yaseminehad, Golmohammadian(2011).the relationship of happiness and cell phone over use in students. 1 international congress on child and adolescence psychology. Shiraz. Iran
 Golmohammadian, M, & yaseminejad,P(2011). The relationship of procrastination and cell phone over use in students. 1 international congress on child and adolescence psychology. Shiraz. Iran
  
 Golmohammadian, M, yaseminejad, P & Moradi manesh, F(2011). The relationship of procrastination and cell phone over use in students. 1 international congress on child and adolescence psychology. Shiraz. Iran 

 جوايز و تقديرنامه ها:

• پژوهشگر و استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي3 دوره
• تقديرنامه از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  در سال 82
•  -مدرك زبان MCHE   و تافل دانشگاهي
• رتبه  اول پذيرفته شدن  قطعي در آزمون هاي دكتري رشته مشاوره  خانواده دانشگاه اصفهان، و همچنين رتبه دوم  رشته مشاوره

عضويت ها:

 • عضو انجمن مشاوره ايران
• عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايران  و داراي پروانه خدمات روانشناختي و مشاوره از نظام روانشناسي و مشاوره كشور
• عضو انجمن روانشناسي ايران
• عضو انجمن روانشناسي خانواده ايران


حوزه هاي مورد علاقه:

 • MMT (Multi Model Therapy)
• خانواده درماني ساختاري(Structural Family Therapy)
• زوج درماني شناخي رفتاري، تشخيص و درمان شكست هاي عاطفي
• آموزش و مشاوره قبل از ازدواج.

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)