دكتر محمدي
سوابق علمي و پژوهشي و اجرايي
ويژگي هاي فردي:
 
 
 
 
ويژگي هاي فردي
 
نام
مجيد
 
نام خانوادگي
محمّدي
كد ملّي
4960293020
مرتبه علمي
استاديار پايه 2
محل خدمت
دانشگاه رازي كرمانشاه
 
 
آدرس الكترونيكي و تلفن همراه:
 
آدرس الكترونيكي
Mohammadimajid44@gmail.com                                                                         
تلفن همراه
09188399034
 
سوابق تحصيلات دانشگاهي:
 
 
سوابق تحصيلات دانشگاهي
مقطع
رشته
دانشگاه
معدّل
ورود
خروج
كارشناسي
ادبيات عرب
دانشگاه تربيت معلّم تهران
18/43
بهمن 69
بهمن 72
كارشناسي ارشد
زبان ادبيات عرب
دانشگاه تهران
18/17
مهر 72
ارديبهشت 74
دكتري تخصّصي
ادبيات عرب
دانشگاه تهران
18/67
مهر 86
دي 89
 
ويژگي هاي پايان نامه و رساله:
 
 
ويژگيهاي پايان نامه
و رساله
مقطع
موضوع
نمره
پايان نامه كارشناسي ارشد
الغدير في الأدب العربي في العصرين الأموي و العبّاسي
19
رساله دكتري
ترجمه ، شرح و تحليل هاشميات كميت بن زيد الأسدي
19/58
 
 
سوابق اجرايي:
 
مدير گروه ادبيات عرب و ديني و عربي دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه
از سال 1384تا 1386
2 سال
معاون دانشگاه آزاد و رييس مركز آموزشي و فرهنگي سما واحد كرمانشاه
از سال 1386تا 1388
2 سال
مدير پژوهش دانشكده علوم قرآني كرمانشاه
از سال 1388تا 1389
1 سال
معاون آموزشي دانشكده علوم قرآني كرمانشاه
از سال 1389 تا 1393
4 سال
 
سوابق پژوهشي:
 
سوابق
پژوهشي
مقاله تحت عنوان " نماز و نهضت مسجدسازي " در بيست و يكمين اجلاس سراسري نماز به شماره 3010/221 مورخ 15/6/1391
مقاله تحت عنوان «ديدگاه هاي سياسي-مذهبي كميت در ترازوي نقد» در مجله ي نقد ادبي دانشكده ادبيات دانشگاه رازي كرمانشاه – سال اول – شماره 1 – خرداد 1390
مقاله " نقش نماز در شكوفايي ابعاد معنوي وجود انسان از منظر قرآن" در سومين همايش منطقه اي نماز و نيايش دانشگاه آزاد كرمانشاه زمستان 1390
مقاله تحت عنوان" هاشميات جهادي از جنس قلم " در مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران مجله شماره 3 – سال سوم – زمستان 1390
مقاله " روش هاي نقد احاديث در الميزان علامه طباطبايي و جامع البيان طبري " مجله انديشه تقريب – سال ششم – شماره 24 – پاييز1389
كتاب تحت عنوان «مدح امير مؤمنان در سروده هاي شاعران»- نشر كتاب سارينا- چاپ اول مرداد 1392
 
كتاب تحت عنوان «تجلي عشق و جهاد در چكامه هاشميات» انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم(دانشكده علوم و فنون قرآن تهران) چاپ اول 1393
 
مقاله «بينامتني قرآني در شعر عبدالرحيم محمود» همايش ملي بينامتنيت قم(موسسه قرآن و عنرت و ...) - شهريور 1393
 
مقاله «بينامتني قرآني در هاشميات كميت بن زيد اسدي»» همايش ملي بينامتنيت قم(موسسه قرآن و عنرت و ...) - شهريور 1393
 
مقاله «تناص تاريخي در شعر عبدالوهاب بياتي» همايش ملي بينامتنيت قم(موسسه قرآن و عنرت و ...) - شهريور 1393
 
ويراستاري علمي :
 
ويراستاري علمي
كتاب «نقد و تحليل الرسالة الحاتمية» تأليف دكتر وحيد سبزيان پور
 
 
راهنمايي و مشاوره پايان نامه:
 
راهنمايي
و مشاوره پايان نامه ها
رهنمايي پايان نامه ارشد با عنوان «اخلاق مداري و دين محوري در اشعار عبدالمنعم فرطوسي»- مرضيه حق نجاتي- دانشگاه رازي- 1393
رهنمايي پايان نامه كارشناسي با عنوان«بررسي سيادت و سادات در مذاهب تشيع و اهل سنت»- سميه يعقوبي- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه- شهريور 1389
رهنمايي پايان نامه كارشناسي با عنوان«بررسي خشوع و خشيت در عبادت از ديدگاه اسلام»- علي كامران پور- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه- شهريور 1389
رهنمايي پايان نامه كارشناسي با عنوان «بررسي عقوبت الهي از ديدگاه قرآن و روايات »- ادريس خضري- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه- ارديبهشت 1390
رهنمايي پايان نامه كارشناسي با عنوان «بررسي سيره عملي و نظري پيامبر گرامي اسلام(ص) در امر تبليغ»- بهمن كرمي- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه- تير 1390
رهنمايي پايان نامه كارشناسي با عنوان «بررسي مسأله زوجيت در آيات و روايات»- عبداله نوري- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه- تير 1390
 
رهنمايي پايان نامه كارشناسي با عنوان «بررسي مسأله خاتميت از ديدگاه آيات و روايات»- مرضيه آدينه وند- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه- تير 1390
 
رهنمايي پايان نامه كارشناسي با عنوان «نقش گسترش فرهنگ قرآني در جلوگيري و كنترل آسيب هاي اجتماعي»- شهرام فخري- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه-شهريور 1390
 
رهنمايي پايان نامه كارشناسي با عنوان «بررسي قواعد بلاغي سوره قصص »- امين خزايي- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه- شهريور 1390
 
رهنمايي پايان نامه كارشناسي با عنوان «دين باوري و دين مداري از منظر قرآن و روايات و بررسي موانع آن عصر كنوني »- حسن رضايي- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه- خرداد 1391
 
رهنمايي پايان نامه كارشناسي با عنوان «بررسي آداب تعامل با تكيه بر سوره حجرات»- يونس بازوند- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه- شهريور 1391
 
رهنمايي پايان نامه كارشناسي با عنوان «دعوت از ديدگاه قرآن و سنت»- محمد امين يعقوبي- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه- شهريور 1391
 
رهنمايي پايان نامه كارشناسي با عنوان «بررسي نكات بلاغي سوره يس از منظر علم معاني و بيان»- مرتضي برزگري احسان- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه- ارديبهشت1392
 
موفقيت ها :
 
موفقيت ها
كسب رتبه اول كنكور دكتري دانشگاه تهران در سال 1386
پژوهشگر برتر(نفر اوّل بخش پايان نامه هاي دكتري) هفته پژوهش دانشگاه فرهنگيان در سال 1390
مدرس نمونه دانشگاه فرهنگيان (پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه) در سال 1391
استاد برتر دانشكده هاي علوم قرآني سراسر كشور در سال تحصيلي 91-90
معاون آموزشي برتر دانشكده هاي علوم قرآني سراسر كشور در سال تحصيلي 92-91
 
رزومه استاد مجيد محمدي
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)