اطلاعات فردي:
 

نام خانوادگي

نام

تاريخ تولد

مرتبه

پايه فعلي

ذوالفقاري

حسن

1345

دانشيار

31

          سوابق تحصيلي دانشگاهي به ترتيب تاريخ اخذ مدرك:
 
رديف
مدرك تحصيلي
رشته تحصيلي و گرايش
نام دانشگاه
محل دانشگاه
تاريخ اخذ
درجه
شهر
كشور
مدرك تحصيلي
1
كارشناسي
جغرافياي طبيعي
تبريز
تبريز
ايران
1366
    B.S
2
كارشناسي ارشد
جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي
تبريز
تبريز
ايران
1369
M.S
3
دكتري تخصصي
جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي
تبريز
تبريز
ايران
1380
PhD
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: پژوهشي در هيدروكليماي حوضه آبريز زولاچاي(استاد راهنما:دكتر حسن عليزاده ربيعي)
عنوان رساله دكتري:تحليل آماري سينوپتيك بارشهاي روزانه در شمالغرب و غرب ايران(استاد راهنما:دكتر سعيد جهانبخش اصل)


سوابق خدمت در موسسات آموزش عالي و پژوهشي :
رديف
تمام وقت يا پاره وقت
مرتبه دانشگاهي
سمت
تاريخ
جمع مدت
محل خدمت
از
تا
سال
ماه
1
تمام وقت
مربي
هيات علمي
1369
1380
10
1
كرمانشاه-دانشگاه رازي
2
تمام وقت
استاديار
هيأت علمي
1380
6/9/1389
8
9
كرمانشاه-دانشگاه رازي
3
تمام وقت
دانشيار
هيأت علمي
6/9/1389
ادامه دارد
 
 
كرمانشاه-دانشگاه رازي


مقالات چاپ شده در نشريات معتبر:
رديف
عنوان مقاله
عنوان نشريه
شماره چاپ
سال چاپ
1
چرا آسمان آبي است؟
نجوم
شماره 22
1372
2
نظري بر تغييرات اقليمي با تاكيد بر نقش انسان
نيوار
شماره 26
1373
3
تحليل آماري بادهاي كرمانشاه
نشريه هواشناسي منطقه غرب
شماره 3
1373
4
بررسي دوره هاي مرطوب و خشك در شمالغرب ايران
دانش كشاورزي
شماره 1 و 2
1377
5
مطالعه بارشهاي شمالغرب ايران با تاكيدبرتحليل خوشه اي
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
شماره 1 و 2
1378
6
ارزيابي نقش آب وهوا در توسعه صنعت توريسم
تشريه زمان
-
1378
7
تاثير آب وهوا بر توسعه توريسم
رشد جغرافيا
شماره 52
1378
8
مطالعه بارشهاي شمالغرب ايران
جغرافيا و توسعه
شماره 8
1378
9
تحليلي بر بارشهاي بهاري غرب ايران
نيوار
شماره 40
1378
10
بررسي حداكثر بارشهاي روزانه از شمالغرب تا جنوبغرب
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز
شماره 174
1379
11
چهارگوشها مختص زيست شناسان نيستند
رشد جغرافيا
شماره 16
1381
12
بررسي الگوهاي سينوپتيك بارشهاي روزانه در غرب ايران
تحقيقات جغرافيايي
شماره هاي 63 و 64
1384
13
بررسي شدت و دامنه خشكساليها در غرب ايران
فضاي جغرافيايي
شماره 12
1383
14
بررسي آسايش حرارتي در استان كرمانشاه
جغرافيا و توسعه ناحيه اي
شماره 3
1383
15
جغرافيايي عملي:استفاده از پرسشنامه
رشد جغرافيا
شماره 71
1384
16
بررسي فصول طبيعي در استان كرمانشاه
تحقيقات جغرافيايي
شماره 76
1384
17
بررسي سيستمهاي گرد وغبار در غرب ايران
جغرافيا و توسعه
شماره 6
1384
18
تعيين تقويم زماني مناسب براي گردش در تبريز با استفاده از شاخصهاي دما- فيزيولوژيك
پژوهشهاي جغرافيايي
شماره 61
1386
19
بررسي نسبت بارشهاي روزانه به بارشهاي سالانه در ايران
تحقيقات جغرافيايي
شماره 92
1388
20
تحليلي بر نيازهاي سرمايشي و گرمايشي درشمالغرب ايران
پژوهشهاي جغرافيايي
شماره 70
1388
21
تحليلي بر اقليم توريستي سواحل جنوبي ايران
جغرافيا و برنامه ريزي
شماره 35
1390
22
بررسي همديد طوفانهاي گردوغبار در غرب و شمالغرب ايران
جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
شماره 43
1390
23
تحليلي بر اقليم گردشگري منطقه آزاد ارس
فضاي جغرافيايي
شماره 37
1391
24
بيروني و علم اقليم شناسي
مجله ماه تاريخ و جغرافيا
شماره 14
1391
25
An analysis of highestdiurnalprecipitation changes and related annual precipitation inIran
Earth science research
3
2013
 
26
تعيين الگوهاي سينوپتيك و توده هاي هواي موثر برفصول اقليمي غرب ايران
پژوهشهاي جغرافياي طبيعي
1
1392
 
27
تاثير سامانه هاي بندالي جو بر وقوع و استمرار دوره هاي خشك غرب و شمالغرب ايران
مطالعات جغرافيايي مناطق خشك
9 و 10
1391
 
28
پيش بيني تاريخ آخرين يخبندان بهاري در غرب و شمالغرب ايران
جغرافيا و پايداري محيط
4
1391
 
29
آسيب شناسي مطالعات آب وهواشناسي در ايران با تاكيد بر آب وهواشناسي گردشگري
مجلۀ جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي
3
1392
 
30

تعيين سهم بارشهاي همرفتي تبريز براساس شاخصهاي ناپايداري

تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي
41
1392
 
31
تحليلي بر تغييرات اقليم گردشگري كرمانشاه
فرهنگ كرمانشاه
10
1392
32
تحليلي بر جنبه هاي سينوپتيكي-ديناميكي آلودگي هواي كرمانشاه
جغرافيا و مخاطرات محيطي
9
 1393
33
توانهاي اقليمي ايران براي كشت آفتابگردان ديم
جغرافيا و پايداري محيط
12
1393
34
بررسي توانهاي استان كرمانشاه براي كشت نخود ديم با استفاده از عوامل اقليمي و محيطي
پژوهشهاي جغرافياي طبيعي
2
1394
35
توان سنجي اقليمي سواحل جنوبي ايران براي توسعه گردشگري ساحلي
برنامه ريزي و آمايش فضا
3
1394
36
تحليل آماري عدم اعتماد به بارندگي در ايران
تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي
38
1394
37
ارزيابي كيفيت خدمات دانشگاهي با استفاده از ابزار سروكوال
چشم انداز مديريت دولتي
22
1394
38

Arabian Journal of Geosciences

May
2016
39
ارزيابي ساعتي شرايط آسايش اقليمي جزيره قشم براي انواع مختلف فعاليت گردشگري
برنامه ريزي و توسعه گردشگري
بهار  شماره 16
1395
40
توان هاي اقليمي ايران براي كشت سويا
جغرافيا و برنامه ريزي
تابستان شماره56
1395
41
بررسي شار گرماي محسوس و ارتباط آن با تغييرات دما و باد طي دوره گرم سال در ايران
پژوهشهاي جغرافياي طبيعي
شماره 3 پاييز
1395
42
كاربرد شاخص خشكسالي CPEIدر تعيين متغيرهاي مناسب براي مطالعه خشكساليهاي ايران
تحليل جغرافيايي مخاطرات محيطي
شماره 3
1395
43
تحليل فضايي و پهنه بندي دوره هاي خشك اقليمي در ايران بر اساس شاخص DDSLR
مخاطرات محيطي
زير چاپ
زير چاپ


مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي معتبر داخلي و خارجي :
رديف
عنوان مقاله
همايش /كنگره/كنفرانس
محل برگزاري
زمان برگزاري
1
نقش عوامل طبيعي و مصنوعي در آلودگي هواي كرمانشاه
نهمين كنگره جغرافيدانان ايران
تبريز
1373
2
سير وسفر در آيات و روايات اسلامي
اولين سمينار كرمانشاه شناسي
كرمانشاه
1373
3
تحليلي بر نقش آب وهوا در توسعه صنعت توريسم
دهمين كنگره جغرافيدانان ايران
دانشگاه امام حسين (ع)
1378
4
بررسي تاثير عوامل آب وهوايي در تشكيل هسته آلوده هوايي شمالغرب تبريز
دومين كنفرانس منطقه اي تغيير اقليم
سازمان هواشناسي تهران
1378
5
آب وهوا معياري مطمئن براي توسعه استان كرمانشاه
توسعه اجتماعي استان كرمانشاه
كرمانشاه
1378
6
خشكسالي و پيامدهاي آقتصادي آن در ايران
كنفرانس دو سالانه توسعه اقتصادي ايران
تهران
1379
7
اقليم و معماري در استان كرمانشاه
كرمانشاه گهواره تمدن
كرمانشاه
1384
8
فرصتها و تنگناهاي توسعه توريسم مذهبي-زيارتي ايران
ظرفيتهاي اقتصادي ايران
فيروزكوه
1384
9
بامهاي سبز شيوه اي كارآمد در حفظ محيط زيست و كاربري مطلوب فضا
همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي
كرمانشاه
1388
10
نظري به روابط آب و هواشناسي و توريسم با تأكيد بر شاخص TCI
همايش ملي جغرافياي طبيعي كاربردي
خرم آباد
1389
11
تحليلي بر آسايش حرارتي در سواحل جنوبي ايران
چهارمين كنگره جغرافيدانان جهان اسلام
زاهدان
1389
12
الگوهاي همديد تشكيل،انتقال و انتشار گردوغبار در غرب ايران
.دومين همايش سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه
كرمانشاه
1390
13
نگاهي به روشهاي جمع آوري آب باران براي مصارف خانگي
دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي منابع آب ايران
زنجان
1390
14
بررسي ميزان رضايتمندي و كيفيت خدمات ارائه شده در منطقه اكوتوريستي سراب نيلوفر
اولين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار
زاهدان
1390
15
بررسي روابط بين بارش و رواناب در حوضه آبريز كشكان استان لرستان 
سومين همايش تغييرات اقليمي و گاهشناسي درختي.دانشگاه ساري
ساري
1391
16
The review of climatic comfort in southern shores of Iran
31st Gingerers on Geography
Tunis
2009
17
An analysis if intensity and continuity of droughts in western parts of Iran
Conference on climate change
Moscow, Russia
2003
18
Reverence for water among Iranians
Conference on water culture
Conming/China
2005
19
Potentials and Limitations in Iran for developing Tourism International
International Symposium on Geography.
/Turkey Antalya
2007
20
- Environmental Potentials in Iran for developing the Renewable Energy resources
International Conference on Environment: Survival and Sustainability
Nicosia/Cyprus
2007
21
نگرشي تطبيقي بر اهداف،سياستها و برنامه هاي توسعه منابع انرژيهاي نو در ايران و تركيه
پنجمين كنفرانس جغرافيدانان جهان اسلام
ايران-تبريز
1391
22
تحليلي بر اقليم گردشگري در استان كرمانشاه
همايش گردشگري و توسعه
ايران-همدان
1390
23
ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي در ايران-با تاكيد بر بخش شهري و خانگي
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي 
ايران-كرمانشاه
1391
24
تحليل سينوپتيك بارشهاي سنگين شهر تهران:مطالعه موردي 23 مارس 2003
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي
ايران-كرمانشاه
1391
25
الگوهاي همديد گردوغبارفراگير غرب و جنوبغرب كشور
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي
ايران-كرمانشاه
1391
26
بررسي ميزان همبستگي بازدهي سويا در شرايط ديم و آب گرگان
سومين همايش سالانه دانشگه رازي
ايران-كرمانشاه
1391
27
تحليلي بر كاربرد مدلهاي اقليمي در گردشگري
اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين
ايران-همدان
1391
28
ريزگردها: مروري بر مطالعات و مديريت مخاطره در ايران
اولين همايش بين المللي ريزگردها
ايران-خرم آباد
1392
 
29
اسيب شناسي مطالعات آب وهواشناسي در ايران
اولين همايش ملي آب وهواشناسي
ايران-كرمان
1392
30
بررسي و پايش خشكسالي و ترسالي منطقه زاگرس با شاخص بارش استاندارد شدهspi
اولين همايش ملي جغرافيا و پايداري محيط
ايران-كرمانشاه
1392
 
31
تهيه نقشه پتانسيل توليد رواناب حوضه با استفاده از روش scsمطالعه موردي حوضه آبريز خرم آباد
اولين همايش ملي جغرافيا و پايداري محيط
ايران-كرمانشاه
1392
 
32
بررسي همديدي بارشهاي سنگين غرب ايران
اولين همايش ملي جغرافيا و پايداري محيط
ايران-كرمانشاه
1392
 
33
تحليلي بر الگوي دورپيوندي درياي شمال-خزر با خشكساليهاي سواحل جنوبي درياي خزر
اولين همايش ملي جغرافيا و پايداري محيط
ايران-كرمانشاه
1392
 
34
ارزيابي آسايش حرارتي شهرهاي رامسر،اصفهان و بندرعباس
اولين همايش ملي جغرافيا و پايداري محيط
ايران-كرمانشاه
1392
35


طرح هاي تحقيقاتي:
رديف
عنوان طرح
موسسه يا سازمان مربوطه
تاريخ اتمام طرح
1
بررسي انتظارات و رضايتمندي گردشگران سراب نيلوفر با مدل سروكوال
دانشگاه رازي
1389تأليف/ تصنيف / ترجمه كتاب :
رديف
نام كتاب
نام انتشارات
محل چاپ
سال چاپ
1
فرهنگ آب وهواشناسي
انتشارات يادواره كتاب
تهران
1383
2
مباني محيط زيست
انتشارات دانشگاه رازي
كرمانشاه
1387
3
آب وهواشناسي توريسم
سازمان انتشاراتي سمت
تهران
چاپ اول1389، چاپ دوم 1391، 
چاپ سوم 1392
چاپ چهارم 1395 (ويرايش همراه با اضافات)
4
هيدروكليماتولوژي(ترجمه)
انتشارات دانشگاه رازي
كرمانشاه
1390
5
مباني محيط زيست
(چاپ دوم با تغييرات اساسي)
انتشارات دانشگاه رازي
كرمانشاه
1391
6
درآمدي برآب وهواشناسي معماري و مديريت انرژي ساختمان
سازمان انتشاراتي سمت
تهران
1394
7
آب وهواي كره زمين
دانشگاه رازي
كرمانشاه
1393
8
مباني سامانه اقليمي زمين(ترجمه)
دانشگاه رازي
رازي كرمانشاه
1394
9
آب وهواشناسي فرهنگي
در دست تاليف
-
-
10
سرمايش جهاني- راهكارهايي براي محافظت از آب وهوا
انتشارات يار دانش- تهران
تهران
1395


پايان نامه ها:
رديف
عنوان پايان نامه
نام دانشجو
محل دفاع
سال دفاع
1
پيش بيني تاريخ وقوع آخرين يخبندانهاي بهاري در شمالغرب ايران با شبكه عصبي مصنوعي
طيبه سجادي فر
دانشگاه رازي
1387
2
كاربرد شاخصهاي PMV وPET در تعيين  تقويم زماني گردشگري در سواحل جنوبي ايران
فاطمه حيدري
دانشگاه رازي 
1387
3
بررسي ويژگيهاي زماني مكاني آسايش حرارتي در سواحل شمالي ايران
فاطمه شهبازي
دانشگاه رازي
1386
4
بررسي اثرات يخبندان بر توليد گندم ديم در شمالغرب ايران
جمال اسدي
دانشگاه رازي
1386
5
بررسي تغييرات بالاترين بارشهاي روزانه در ايران
مهدي حشمتي جديد
دانشگاه رازي
1387
6
بررسي آماري دوره هاي بارش روزانه در ايران
محمد بهرامي
دانشگاه رازي
1386
7
بررسي نسبت حداكثربارشهاي روزانه به سالانه در گستره ايران
مهدي فشي
دانشگاه رازي
1387
8
بررسي تغييرات تصادفي بارشهاي استان اصفهان
عليرضا علوي
دانشگاه رازي
1384
9
بررسي رابطه دماهاي بيشينه و كمينه مطلق سالانه در گستره ايران
مريم شمس خرم آبادي
دانشگاه رازي
1385
10
تحليل سينوپتيك سيستمهاي گردوغبار در غرب ايران
حيدرعابدزاده
دانشگاه رازي
1384
11
بررسي نيازهاي سرمايشي و گرمايشي در شمالغرب ايران
پريوش رادمهر
دانشگاه رازي
1385
12
تعيين درجه آسايش و اقليم معماري در استان كرمانشاه
فرشاد مرادي
دانشگاه رازي
1382
13
بررسي اقليم گردشگري كرمانشاه با شاخص دماي موثر و دماي معادل فيزيولوژيك
منوچهر محمدي
دانشگاه رازي
1389
14
تحليلي بر تغييرات ضريب برفي در شمالغرب ايران
علي بهارلو
دانشگاه رازي
1384
15
تعيين ويژگيهاي معماري همساز با اقليم در استان ايلام
ليلا صحرايي
دانشگاه رازي 
1389
16
بررسي شرايط سينوپتيكي حاكم بر دوره هاي آلوده هوا در كرمانشاه
فرياد شاقبادي
دانشگاه رازي
1390
17
تاثير بلوكينگ بر دوره هاي خشك شمالغرب و غرب ايران
الهه رشيدي
دانشگاه رازي
1390
18
ارتباط بين اولين بارش پاييزي و ميزان بارش سالانه در غرب ايران
علي كاكاوندي
دانشگاه رازي
1390
19
بررسي روابط بارش رواناب در حوضه آبريز كشكان .نسيبه بهاروندي
نسيبه بهاروند ي
دانشگاه رازي
1390
20
بررسي فصول طبيعي در غرب ايران با استفاده از روشهاي سينوپتيك
آذر جليليان
دانشگاه رازي
1390 
21
توان سنجي اقليمي كشت سويا در ايران
حميد رحيمي
دانشگاه رازي
1391
22
توان سنجي اقليمي كشت آفتابگردان ديم در ايران
فردين جليليان
دانشگاه رازي
1391
 
23
پهنه بندي خشكسالي در ايران با روش متغيرهاي تاثيرگذار بارشي(CPEI)
زهرا نوري سامله
دانشگاه رازي
1392
 
24
بررسي توانهاي اقليمي كشت نخود ديم در استان كرمانشاه
مژگان شهرياري
دانشگاه رازي
1392
25
توان سنجي اقليمي سواحل جنوبي درياي خزر  براي توسعه ورشهاي ساحلي
كتايون مظلوم
دانشگاه رازي
1393
26
بررسي ميزان سازگاري مدارس سنندج با اصول اقليمي
آرام بهجتي
دانشگاه رازي
1393
27
تحليل آماري عدم اعتماد به بارش در ايران
مجتبي ميرزايي
دانتشگاه رازي
1393
28
بررسي توان هاي اقليمي سواحل جنوبي ايران براي توريسم ورزشي
ميترا بساطي
دانشگاه رازي
1394
29
بررسي تغييرات زماني-مكاني شار گرماي محسوس در ايران به منظور شناسايي چشمه هاي ريزگرد(رساله دكتري)
فرزانه برزو
دانشگاه رازي
مهر 1395
30
برآورد درجه-روزهاي رشد در شمالغرب ايران با مدلهاي تغيير اقليم
شبنم چاهواري
دانشگاه رازي
ديماه 1395
31
شبيه سازي شرايط ميكروكليمايي و آسايش حرارتي در معابر اصلي شهر كرمانشاه
كلثوم محمدي
دانشگاه رازي
بهمن ماه 1395


عناوين كسب شده عناوين كسب شده :
رديف
نوع عنوان
سال دريافت
سازمان مربوطه
1
پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات و علوم انساني
1384
دانشگاه رازي
2
پژوهشگر برتر گروه جغرافيا
1385
دانشگاه رازي
3
پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات و علوم انساني
1386
دانشگاه رازي
4
پژوهشگر برتر گروه جغرافيا
1387
دانشگاه رازي
5
پژوهشگر برتر گروه جغرافيا
1389
دانشگاه رازي
6
پژوهشگر برتر گروه جغرافيا
1390
دانشگاه رازي
7
پژوهشگر برتر گروه جغرافيا
1391
دانشگاه رازي
8
پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات و علوم انساني
1393
دانشگاه رازي
9
پژوهشگر برتر گروه جغرافيا
1395
دانشگاه رازيسوابق اجرايي:

رديف
نوع مسئوليت
سال آغاز
سال پايان
1
مسئول راه اندازي گروه جغرافيا
1370
1372
2
مديرگروه جغرافيا
1372
1375
3
معاون اداري و مالي دانشكده ادبيات و علوم انساني
1380
1384
4
مدير گروه جغرافيا
1387
1394
5
معاون پژوهشي و اجرايي دانشكده ادبيات و علوم انساني
1394
-


عضويت در شوراها، كميته ها و انجمن هاي علمي :                                                            
رديف
نام فعاليت
1
عضو شوراي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني
2
عضو كميته تخصصي علوم انساني (هيات مميزه) دانشگاههاي ايلام و كرمانشاه
3
عضو كارگروه بررسي توانمنديهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني
4
عضو كارگروه تدوين آيين نامه هاي دانشگاه رازي
5
عضو انجمن ايراني اقليم شناسي
6
عضو انجمن جغرافيدانان ايران
7
عضو كميته تدوين و بازنگري رشته آب وهواشناسي و جغرافياي زيستي(وزارت علوم-تحقيقات و فناوري)
8
عضو شوراي چاپ و نشر دانشگاه رازي
 
9
عضو كميسيون نامگذاري اماكن جغرافيايي استان كرمانشاه
10
عضو هيات مميزه دانشگاه رازي
11
دبير كميسيون تخصصي ادبيات و علوم انساني (هيات مميزه)
12
مسئول كميته علمي المپياد جغرافيايي قطب 8 كشور(استانهاي همدانٰ، كرمانشاه، كردستان،لرستان و ايلام)
13
عضو كميته منتخب دانشكده ادبيات و علوم انساني


مسئوليت در نشريات علمي- پژوهشي:

رديف

نام نشريه

مسئوليت

مدت مسئوليت

1

جغرافيا و پايداري محيط

مدير مسئول

از سال 1391


 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)