كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

مشخصات فردي:

جعفر جماعتي

استاديار دانشگاه رازي

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

مدارج تحصيلي

كارشناسي:               مكانيك (حرارت و سيالات) از دانشگاه فردوسي

كارشناسي ارشد:        مكانيك (تبديل انرژي ) از دانشگاه صنعتي شريف

دكتري:                     مكانيك (تبديل انرژي) از دانشگاه فردوسي

پايان نامه هاي تحصيلي (اساتيدراهنما)

كارشناسي:                 مطالعه تجربي عملكرد حرارتي ترموسيفون و تهيه نرم¬افزار براي تحليل نتايج (دكتر جواد ابوالفضلي اصفهاني)

ارشد:                       توسعه يك نرم¬افزار به منظور بررسي عملكرد حرارتي پنجره¬هاي ساختمان (دكتر بيژن فرهانيه)

دكترا:                       بررسي اختلاط الكتروكينتيك در جريانهاي لغزشي در ميكروكانالها (دكتر حميد نيازمند)

ساير:

مدير گروه مكانيك، دانشگاه پيام نور مشهد (1/4/90 الي 1/4/91)

بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)