كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
 
 

به نام خدا

                                          

دكتر خديجه مرادي

       

Khmoradi110@yahoo.com

                 عضو هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني- دانشگاه رازي كرمانشاه                         

 

الف:مدارك تحصيلي

1.      كارشناسي ارشد:فقه و حقوق اسلامي مدرسه عالي شهيد مطهري

موضوع پايان نامه: بررسي فقهي-حقوقي ديه غيرمسلمان در قتل و صدمات بدني

 

2.      دكتري: فقه و حقوق خصوصي- مدرسه عالي شهيد مطهري

موضوع رساله: تأثير عسر و حرج بر قراردادها و مقايسه آن با نظريه تغيير اوضاع و احوال

 

ب) سوابق آموزشي

1.      تدريس دروس فقه و اصول فقه-حقوق مدني-حقوق تجارت-حقوق جزاي اختصاصي و حقوق اساسي در مقطع كارشناسي

2.      تدريس دروس آيين دادرسي مدني- قواعد فقه- مسؤليت مدني- حقوق مدني،متون فقه،تاريخ حقوق و فلسفه حقوق  در مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

 

 

ج)سوابق پژوهشي

1.      مقاله:آثار و احكام نكاح فضولي كبيرين در فقه اماميه و حقوق ايران با رويكردي به نظر امام خميني-                      پزوهشنامه متين- تابستان 1389(علمي-پژوهشي)

2.      مقاله:ضمانت اجراي شرط ترك فعل- فصلنامه فقه اهل بيت- تابستان 1389(علمي-ترويجي)

3.       مقاله:معاذبر محدود كننده اصل لزوم- فصلنامه صادق- زمستان 1389

4.      مقاله:الزام شوهر به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه در عقد موقت فصلنامه صادق- زمستان 1390

5.      مقاله: تحليل فقهي روايات حيل ربا- فصلنامه فقه جعفري و حقوق نوين- 1391

6.       مقاله:تحليل مباني تعديل قضايي در حقوق ايران و فقه اماميه،فقه و مباني حقوق اسلامي، زمستان 1392(علمي-پژوهشي)

7.      مقاله:حقوق و اختيارات سهامداران در حقوق ايران و لبنان،فصلنامه حقوق،زمستان1392(علمي-پژوهشي)

8.      مقاله:بررسي فقهي-حقوقي تزاحم دو ضرر، فصلنامه فقه جعفري و حقوق نوين1392

9.      Comparative study of electeronic contracts acceptance based on iran law and the Vienna convention of 1980  ، PHILIPIN SCIENT JOURNAL،2013

10.  Comparativ Study of Rejection of Contraditions in iran law and Imamieh Principeles in the Light of French law، International JOURNAL  Of Economy ، 2014

11.  احترام به حق مكتسب در حقوق داخلي و بين المللي، INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMY MANAGEMENT AND SOCIAL scientist  ،2014

12.  قرار دستور موقت در دعواي حضانت، دوفصلنامه علمي ترويجي فقه و حقوق خانواده، بهار تابستان 1393(علمي-ترويجي)

13.  راهنمايي 30پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي

14.  مشاوره 35 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي

 

 

 

شركت در همايش هاي داخلي و بين المللي

1.      همايش حقوق كودك،دانشگاه امام صادق،ارائه مقاله با عنوان«مسؤليت مدني صغير»،1382

2.      همايش سيره امام علي، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارائه مقاله با عنوان«حق حيات در نامه هاي نهج البلاغه»، 1389

3.                                          همايش نيايش و آرامش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه مقاله با عنوان تأثير دعا در استحكام بنيان خانواده 1391

4.                                          همايش راهكارهاي ازدواج آسان،، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه مقاله با عنوان فرهنگ تزويج آسان و راهكارهاي آن، 1391

5.      وضعيت عمل حقوقي مخالف شرط ترك فعل حقوقي،آذزماه 1389، اولين همايش سالانه دانشگاه رازي

6.       اهليت جنين و اداره اموال او- آذزماه0 139،  دومين همايش سالانه دانشگاه رازي

7.      حجيت استصحاب كلي از ديد گاه امام خميني، سومين همايش سالانه دانشگاه رازي،1391

8.      برسي فقهي تأثير توبه محارب در سقوط حد محاربه با رويكردي به قانون مجازات اسلامي مصوب1391، چهارمين همايش سالانه دانشگاه رازي،1392

9.      مصلحت سلوكيه شيخ انصاري و مقايسه آن با سببيت، چهارمين همايش سالانه دانشگاه رازي،1392

10.  احكام فقهي حقوقي فرزند خواندگي و تأثيرات آن در سلامت خانواده، اولين همايش ملي چالشهاي خانواده ايراني،دانشگاه الزهراء

 

 

سوابق اجرايي

1.عضو حقوقدان كميته انضباطي دانشگاه رازي

2. عضو حقوقدان كميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه رازي

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)