رزومه
                           معصومه فراستي

استاديار گروه مهندسي آب
دانشگاه رازي
                                                  آدرس: گروه مهندسي آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه رازي كرمانشاه
مشخصات فردي
نام: معصومه
نام خانوادگي: فراستي
تاريخ تولد: 31/06/1362
مرتبه علمي: استاديار پايه 3
گروه: مهندسي آب
دانشكده: كشاورزي
رشته تحصيلي: دكتري آبياري و زهكشي
تحصيلات دانشگاهي
كارشناسي مهندسي آب، دانشگاه رازي كرمانشاه
كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي، دانشگاه شهيدچمران اهواز
دكتري آبياري و زهكشي، دانشگاه شهيدچمران اهواز
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد
" بررسي عملكرد چند نوع قطره چكان تنظيم كننده فشار به منظور كاربرد در اراضي شيب دار"
عنوان پايان نامه دكتري
"بررسي تاثير نانو ساختار ني و پوشال نيشكر بر حذف نيترات از آبهاي آلوده"
مقالات چاپ شده در كنفرانسهاي داخلي و خارجي
1- بررسي تأثير سد مخزني كرخه بر شوري آب ورودي به مخزن سد در نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير دانشگاه شهيد باهنر كرمان. معصومه فراستي، هادي معاضد. بهمن ماه 86.
2- بررسي اثرات تخليه فاضلاب شهري شهر اهواز بر روي آلودگي آب رودخانه كارون در سمينار جايگاه آبهاي بازيافتي و پساب در مديريت منابع آب. معصومه فراستي، هادي معاضد. ارديبهشت ماه 87.
3- بررسي عملكرد هفت نوع قطره چكان تنظيم كننده فشار موجود در بازار ايران در دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي دانشگاه شهيد چمران اهواز. مجيد بهزاد، معصومه فراستي. بهمن ماه 87.
4- ارزيابي خصوصيات هيدروليكي قطره چكان هاي تنظيم كننده فشار در همايش جامع بهره برداري آب كرمان. معصومه فراستي، مجيد بهزاد. اسفندماه 87.
5- بررسي علل گرفتگي قطره چكان ها و راههاي جلوگيري از آن در سيستم آبياري قطره اي در كنفرانس سراسري مديريت جامع بهره برداري آب كرمان. معصومه فراستي، حيدرعلي كشكولي. اسفندماه 87.
6- بررسي كيفيت شيميايي آب زيرزميني دشت دزفول انديمشك جهت مصارف كشاورزي در سال هاي خشك و ترسالي در سمينارخشكسالي شيراز. معصومه فراستي، مجيد بهزاد، عبدعلي ناصري. ارديبهشت ماه 88.
7- مطالعه وابستگي دبي خروجي از قطره چكانها به تغيييرات دبي در سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي. مهدي دلقندي، سعيد برومندنسب، مجيد بهزاد، معصومه فراستي. اسفندماه 89.
8- بررسي خاصيت خورندگي و رسوب دهي آب هاي زيرزميني دشت دزفول انديمشك در نخستين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي منابع آب ايران. معصومه فراستي، هادي معاضد. ارديبهشت ماه 89.
9- بررسي تاثير خشكسالي­هاي اخير بر كيفيت آب زيرزميني به كمك روش­هاي آماري (مطالعه موردي دشت­هاي مهم استان خوزستان) درنخستين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي منابع آب ايران. حيدر زارعي، معصومه فراستي، هادي معاضد، شبنم نوروزپور. ارديبهشت ماه 89.
10- بررسيخاصيت خورندگي و رسوب دهي آب هاي زيرزميني در كنفرانس سراسري مديريت جامع بهره برداري آب. معصومه فراستي، هادي معاضد، مهدي دلقندي. اسفندماه 87.
11- بررسيخشكسالي هواشناسي در استان خوزستان با استفاده از شاخص دهك ها و شاخص ماركف درنخستين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي منابع آب ايران. شبنم نوروزپور، علي محمد آخوندعلي، حيدر زارعي، معصومه فراستي. ارديبهشت ماه 89.
12- تهيه كربن فعال ني و پوشال نيشكر به منظور تصفيه آبهاي نامتعارف در سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي. معصومه فراستي، هادي معاضد، سعيد برومندنسب، جهانگير عابدي كوپايي. اسفندماه 89.
13- برآورد نشت از كانالهاي آبياري و راههاي جلوگيري از آن (مطالعه موردي شبكه آبياري بريموند در كرمانشاه) در سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي. اعظم احمدي، معصومه فراستي، مهدي دلقندي، مجيد حيدري، صفر معروفي. اسفندماه 89.
14- تصفيه آبهاي نامتعارف با استفاده از جاذبهاي گياهي در همايش سالانه دانشگاه رازي. معصومه فراستي. آذرماه 90
15- استفاده از فناوري نانو به منظور تصفيه پساب ها در كارگاه بين‌المللي آموزشي و همايش تخصصي نمك‌زدايي آب‌هاي شور، لب‌شور و تصفيه پساب دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور. معصومه فراستي. خرداد ماه 91.
16- معرفي روش جديد تعيين زاويه تماس آب با خاك رسي در اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي. معصومه فراستي، وهاب باقري. اسفندماه 92.
17- مقايسه روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق گياه مرجع تحت شرايط مختلف اقليمي در اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي. معصومه فراستي، مصيب كريمي. اسفندماه 92.
18- تعيين مناسب ترين زمان اندازه گيري دبي به منظور تعيين رابطه دبي-اشل در اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي. مريم سليماني، مجتبي كاشاني، سيد مرتضي سيديان، معصومه فراستي. اسفندماه 92.
19- تعيينزاويهتماسآبباخاكومقايسهدردوبافترسيوشني در همايش برنامه ريزي حفاظت حمايت از محيط زيست و توسعه پايدار . معصومه فراستي، وهاب باقري. اسفندماه 92.
20- بررسي تاثير كم آبياري بر كارايي مصرف آب عدس در خرم آباد در اولين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار . مريم صارمي، بهمن فرهادي، عباس ملكي، معصومه فراستي. دي ماه 92.
21- تعيين فرمول مناسب برآورد ETO با استفاده از نرم افزار REF-ET در خرم آباد در اولين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار . مريم صارمي، بهمن فرهادي، عباس ملكي، معصومه فراستي. دي ماه 92.
22- تعيين ضريب گياهي عدس با استفاده از ميكرولايسيمتر در خرم آباد در اولين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار . مريم صارمي، بهمن فرهادي، عباس ملكي، معصومه فراستي. دي ماه 92.
23- استفاده از آزمون آماري به منظور حداقل سازي داده ها در منحني دبي- رسوب در همايش ملي عمران و توسعه پايدار .سيد مرتضي سيديان، مجتبي كاشاني، معصومه فراستي. آذرماه 91.
24- بررسي تأثير پارامتر محاسباتي زمان تمركز (T) بر تخمين بار رسوب با استفاده از تكنيك عصبي – فازي در نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. سيد مرتضي سيديان، معصومه فراستي. بهمن ماه 91.
25- مقايسه چند روش رگرسيوني به منظور پيش بيني بار رسوب در نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. سيد مرتضي سيديان، معصومه فراستي، آرش جاعل، نادر برهمند. بهمن ماه 91.
26- اثر شوري آب آبياري بر تعيين رطوبت خاكهاي مختلف توسط دستگاه TDR در همايش تغييرات اقليم و مهندسي پايدار كشاورزي و منابع طبيعي. معصومه فراستي، مهسا رحماني. تيرماه 93.
27- بررسيانتشارپذيريكلريدسديمدرخاكماسهاي در همايش تغييرات اقليم و مهندسي پايدار كشاورزي و منابع طبيعي. معصومه فراستي. تيرماه 93.
28- ارزيابي كارايي روش هاي تركيبي در تخمين تبخير-تعرق در همايش تغييرات اقليم و مهندسي پايدار كشاورزي و منابع طبيعي. سيد مرتضي سيديان، معصومه فراستي. تيرماه 93.
29- مطالعه بر روي ضريب گياهي گياهان زراعي در همايش تغييرات اقليم و مهندسي پايدار كشاورزي و منابع طبيعي. سيد مرتضي سيديان، معصومه فراستي. تيرماه 93.
30- تعيين پارامترهاي موثر بر تبخير-تعرق با استفاده از آزمون گاما در همايش تغييرات اقليم و مهندسي پايدار كشاورزي و منابع طبيعي. سيد مرتضي سيديان، معصومه فراستي. تيرماه 93.
31- كاربرد زهكشي زيستي و مدلهاي زهكشي در همايش تغييرات اقليم و مهندسي پايدار كشاورزي و منابع طبيعي. سيد مرتضي سيديان، معصومه فراستي. تيرماه 93.
32- اثرات آبياري با كيفيت متفاوت بر خصوصيات هيدروليكي خاك در دومين كنفرانس بين المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا. هادي معاضد، آمنه طرزي، معصومه فراستي. ارديبهشت ماه 92.
33- عوامل موثر بر انسداد قطره چكان ها در دومين همايش كشاورزي و توسعه پايدار. معصومه فراستي، سيد مرتضي سيديان. مهرماه 93.
34- روشهاي اندازه گيري رطوبت و كاربرد آنها در مهندسي آب دومين همايش كشاورزي و توسعه پايدار. سيد مرتضي سيديان، معصومه فراستي. مهرماه 93.
35- تخمين بار رسوب و پديده پسماند در مواقع سيلابي با استفاده از ANFIS. سيد مرتضي سيديان، معصومه فراستي. ارديبهشت ماه 92.
36- بررسي آزمايشگاهي توانايي چند گياه طبيعي به عنوان جاذب براي لكه هاي نفتي در اولين كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي. رضا بهنود، نعمت اله جعفرزاده، باقر انوري پور، معصومه فراستي. مهرماه 91.
37. Preparation of micro and nano adsorbents and its performance on nitrate removal from aqueous solution. 1st international conference on nanostructures and nanomaterials: science and applications. Masoomeh Farasati and Nemat Jaafarzadeh. 07-09 Feb 2012
38. Use of nanostructure phragmites australies for nitrate removal. 15th Iranian Physical Chemistry of Tehran, Tehran, September2012. Masoomeh Farasati and saeed Boroomandnasab
مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي داخلي و ژورنال هاي معتبر خارجي (ISI)
1- بررسي عملكرد چند نوع قطره چكان تنظيم كننده فشار موجو در بازار ايران در مجله علمي پژوهشي علوم و مهندسي آبياري اهواز. معصومه فراستي، مجيد بهزاد، سعيد برومندنسب. تابستان 89.
2- شبيه سازي اثر دما بر دبي قطره چكان ها در مجله علمي پژوهشي علوم و مهندسي آبياري. مهدي دلقندي، سعيد برومندنسب، مجيد بهزاد، معصومه فراستي.
3- توليد كربن فعال ني به منظور كاهش جامدات محلول آب آبياري در مجله علمي پژوهشي علوم و مهندسي آبياري. معصومه فراستي، هادي معاضد، سعيد برومندنسب، جهانگير عابدي كوپايي، نعمت اله جعفرزاده.
4- بررسي اثر ضخامت و بافت خاك بر انتشار پذيري آلاينده ها در خاك هاي ماسه اي در مجله علمي ترويجي مهندسي آب. هادي معاضد، معصومه فراستي، مهدي دلقندي.
5- برآورد مكاني نسبت جذب سديم و ميزان كلر آب زيرزميني با استفاده از روش­هاي زمين آمار در مجله علمي پژوهشي علوم و مهندسي آبياري. عزيزالله ايزدي، مهدي دلقندي، معصومه فراستي.
6- استفاده از نانو جاذب هاي گياهي به منظور حذف نيترات از محلول هاي آبي در مجله علمي و پزوهشي تحقيقات منابع آب. معصومه فراستي، نعمت اله جعفرزاده، سعيد برومند نسب، هادي معاضد، هيوا حسيني، جهانگير عابدي كوپايي.
7- بررسي تاثير خشكسالي­هاي اخير بر كيفيت آب زيرزميني به كمك روش­هاي آماري (مطالعه موردي دشت­هاي مهم استان خوزستان) در مجله علمي ترويجي مهندسي آب. حيدرعلي زارعي، معصومه فراستي، هادي معاضد.
8- حذف نيترات از آب هاي آلوده با استفاده از نانوذرات ني اصلاح شده در مجله آب و فاضلاب. معصومه فراستي، هادي معاضد، سعيد برومندنسب، نعمت اله جعفرزاده، جهانگير عابدي كوپايي.
9- تصفيه آب هاي آلوده با استفاده از ميكرو و نانوساختارهاي جاذب پوشال نيشكردر مجله علمي پزوهشي آب و خاك اصفهان. معصومه فراستي، سعيد برومندنسب، جهانگير عابدي كوپايي، نعمت اله جعفرزاده. هادي معاضد.
10- حذف جامدات محلول آب با استفاده از كربن فعال ني و پوشال نيشكر در مجله علمي پژوهشي علوم و مهندسي آبياري. معصومه فراستي، هادي معاضد، سعيد برومندنسب، جهانگير عابدي كوپايي ، نعمت اله جعفرزاده.
11- بررسي اثر ضخامت و بافت خاك بر انتشار پذيري آلاينده ها در خاك هاي ماسه اي در مجله علمي و ترويجي مهندسي آب شوشتر. هادي معاضد، معصومه فراستي، مهدي دلقندي. بهمن ماه 90
12- بررسي تاثير خشكسالي­هاي اخير بر كيفيت آب زيرزميني به كمك روش­هاي آماري (مطالعه موردي دشت­هاي مهم استان خوزستان) در مجله علمي و ترويجي مهندسي آب شوشتر. حيدر زارعي، معصومه فراستي، هادي معاضد. بهمن ماه 90
13- اثرات آبياري با سطوح مختلف اختلاط زه آب و آب رودخانه بر خصوصيات هيدروليكي خاك در مجله علمي و پژوهشي گرگان. هادي معاضد، آمنه طرزي، معصومه فراستي.
14- توليد كربن فعال ني به منظور كاهش جامدات محلول در آبهاي آبياري در مجله علمي پژوهشي علوم و مهندسي آبياري. معصومه فراستي، سيد مرتضي سيديان، هادي معاضد، سعيد برومندنسب، جهانگير عابدي كوپايي ، نعمت اله جعفرزاده.
15- اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم با استفاده از نرم افزار HYDRUS 2D در نشريه آب و خاك مشهد. معصومه فراستي، سيدمرتضي سيديان. آبان ماه 92.
16- شبيه سازي انتشارپذيري نمك در خاك در مجله علوم و مهندسي آبياري. معصومه فراستي.
17- بررسي تغيير الگوي جريان در آبگير جانبي با مايل شدن ديواره‌ي كانال اصلي در مجله علوم و مهندسي آبياري. سيد مرتضي سيديان، محمد شفاعي بجستان، معصومه فراستي. خردادماه 92.
18. Performance Evaluation of Several Types of Pressure Compensating Emitters. Res on Crops. 2010, 11(1):125-132. Majid Behzad, Masoomeh Farasati, Saeed Boroomandnasab.
19. A kinetic study of nitrite adsorption onto modified phragmites and sugarcane strawworld applied sciences Journal. 2011, 13(6): 1502-1511. Masoomeh Farasati, Hadi Moazed, Saeed Boroomand nasab, Nemat Jafarzadeh and Jahangir Abedi kupaee.
20. Application of sugarcane straw anion exchanger for nitrate removal. Nature and Science, 2011, 9(7). Masoomeh Farasati, Saeed Boroomand nasab, Hadi Moazed, Nemaat Jafarzadeh, Jahangir Abedi kupaee.
21. Dispersivity of Chlorine through medium and coarse – grained materials. Res on Crops 2012, Vol. 13, No. 1 (April). Hadi moazed, masoomeh farasati and hooshang ghamarneia.
22.Batch and Column studies on the evaluation of micrometer and nanometer Phragmites australis for nitrate removal, in Desalination and Water Treatment journal.masoumeh Farasati, morteza seyedian, Saeed Boroomandnasab, Nemat. Jaafarzadeh, Hadi Moazed, Houshang Ghamarnia.2013.
23.Effect of bank slope on the flow patterns in river intakes in hydrodynamics journal. Morteza seyedian, mahmood shafaee bajestan, masumeh farasati. 2014.
24.Crude Oil Layer Sorption from Saline Water Surface by Raw and Acetylated Sugarcane Bagasse in science international. Reza Behnood1, Bagher Anvaripour1, Nematollah Jaafarzadeh Haghighi Fard,
masoumeh Farasati.2014
25.Oil Spill Sorption Using Raw and Acetylated Sugarcane Bagasse in Journal of Dispersion Science and Technology. Reza Behnood , Bagher Anvaripour, Nematollah Jaafarzadeh and masoomeh Farasati. 2014.
26.Petroleum Hydrocarbons Adsorption from Aqueous Solution by Raw Sugarcane Bagasse. International Journal of Emerging Science and Engineering (IJESE). Reza Behnood , Bagher Anvaripour , Nematollah Jaafarzadeh and masoomeh Farasati. 2013.
27.Application of Natural Sorbents in Crude Oil Adsorption, Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology. Reza Behnood , Bagher Anvaripour , Nematollah Jaafarzadeh and masoomeh Farasati. 2013.
شركت در كارگاههاي تخصصي
- همكاري در برگزاري كارگاه آموزشي واسنجي قطره چكان ها در سيستم هاي آبياري قطره اي" در تاريخ 8/3/87
- شركت در كارگاه "اثرات زيست محيطي طرحهاي آبياري و زهكشي"
- شركت در كارگاه " سامانه هاي آبياري تحت فشار"
- شركت در كارگاه آموزشي واسنجي قطره چكان ها در سيستم هاي آبياري قطره اي" در تاريخ 8/3/87
- شركت در دومين همايش ملي" مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي" دانشگاه شهيد چمران اهواز
- شركت در كارگاه آموزشي "كم آبياري و خشكسالي" سازمان آب و برق خوزستان.
- شركت در نهمين جشنواره ممتازين، مبتكرين و نوآوران دانشجوي بسيجي، شاهد و ايثارگر استان خوزستان در تاريخ 18/12/89.
- شركت در كارگاه آموزشي " توسعه آبياري تحت فشار در استان خوزستان، چالشها و راهكارها در تاريخ 15/10/89.
- شركت در كارگاه آموزشي " آشنايي با منطق فازي و كاربردهاي آن در تحليل مسايل مهندسي آب" در تاريخ 24/9/87.
- شركت در كارگاه آموزشي Endnote در تاريخ 26/8/90.
پايان نامه هاي كارشناسي ارشد تحت مشاوره
- پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان "جذب هيدروكربن هاي نفتي از محلول هاي آبي توسط باگاس ميكروساختار و نانو ساختار"
- پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان" برآوردآب مصرفي گياه عدس با استفاده ازميكرو لايسيمتر درخرم آباد".
دروس تدريس شده
دروس تدريس شده در دوره كارشناسي
آبياري عمومي، رابطه آب، خاك و گياه، آبهاي زيرزميني، هيدرولوژي عمومي، هيدرولوژي مهندسي، هيدرولوژي كاربردي، عمليات كشاورزي، اصول زهكشي، هيدرولوژي آبهاي سطحي، طراحي سيستم هاي زهكشي، نرم افزارهاي مهندسي آب
دروس تدريس شده در دوره كارشناسي ارشد
جريان در محيطهاي متخلخل، رابطه آب-خاك و گياه
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)