حميد توپچي نژاد، استاديار گروه مهندسي عمران دانشگاه رازي
h.toopchinezhad@razi.ac.ir


تحصيلات
دكتري مهندسي سازه دانشگاه مك مستر، هميلتون، كانادا (1388-1383)
فوق ليسانس مهندسي سازه دانشگاه شيراز، شيراز، ايران (1375-1372)
ليسانس مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، ايران (1372-1367)

سوابق علمي
استاديار گروه مهندسي عمران دانشكده فني مهندسي دانشگاه رازي (1390-تا كنون)
محقق دوره فوق دكتري، گروه مهندسي عمران دانشگاه مك مستر كانادا (1390-1388)
دانشجوي دوره دكتري، گروه مهندسي عمران دانشگاه مك مستر كانادا (1388-1383)
عضو هيات علمي تمام وقت، گروه مهندسي عمران دانشگاه رازي كرمانشاه (1383-1375)
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد سازه، بخش راه و ساختمان دانشگاه شيراز (1375-1372)
دانشجوي دوره كارشناسي مهندسي عمران-عمران، دانشكده عمران دانشگاه صنعتي امير كبير تهران (1372-1367)

سوابق حرفه اي
سرپرست دفتر فني دانشگاه صنعتي كرمانشاه (1390 – تا كنون)
عضو سازمان نظام مهندسي استان كرمانشاه (پايه 1 نظارت و محاسبه) (1376- تا كنون)
محقق دوره فوق دكتري در دانشگاه مك مستر كانادا (1388-1390)
مامور به تحصيل در مقطع دكتري در دانشگاه مك مستر كانادا (1383-1388)
سرپرست دفتر نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه رازي (1380-1383)
مشاور فني مدير عامل شركت ايثار، كارخانه خانه سازي كرمانشاه (1380-1381)
مدير دفتر فني شركت ايثار، كارخانه خانه سازي كرمانشاه (1376-1380)

سابقه تدريس
دوره دكتري: كنترل سازه ها، بهسازي لرزه اي سازه ها
دوره كارشناسي ارشد: ديناميك سازه ها، طرح ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله، طرح ساختمانهاي فلزي و بتني مقاوم در برابر زلزله
دوره كارشناسي: اصول مهندسي زلزله، اصول مهندسي پل، بارگذاري سازه ها، كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران، تحليل سازه ها 1 و 2، مقاومت مصالح 1 و 2، طرح سازه هاي بتن آرمه 1 و 2، پروژه طرح سازه بتن آرمه، آزمايشگاه مقاومت مصالح

زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه
كنترل ارتعاش سازه ها
مطالعه آزمايشگاهي رفتار سازه ها و يا اجزاي سازه اي به كمك آزمايشات استاتيكي، شبه استاتيكي، شبه ديناميكي و ديناميكي
تعمير و تقويت سازه ها
پايش سلامت سازه ها
سازه هاي پيش ساخته و توليد صنعتي ساختمان
سازه هاي سبك
(Net-Zero Energy Buildings) ساختمان هاي داراي مصرف خالص انرژي صفر
(Green Buildings) ساختمان هاي سبز

جوايز و افتخارات علمي
انجمن مهندسين عمران كانادا در سال 2009 ميلادي بابت انتشار مقاله زير Casimir Gzowski مدال
Simplified Analysis of a Low-Rise Building Seismically Isolated with SU-FREIs (Stable Unbonded Fiber-Reinforced Elastomeric Isolators)

اختراعات علمي
• بالشتك هاي الاستومري مسلح به الياف با رفتار شبه غلتان پايدار (گواهي نامه ثبت اختراع به شماره 81860 مورخ 9/11/1392 داوري و تاييد شده توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله)
• Self-reinforced masonry blocks, walls made from self-reinforced masonry blocks, and method for making self reinforced masonry blocks. International publication number: WO 2012/034224 A1
• Stable unbonded fiber reinforced elastomeric seismic isolators for base isolation system. United States Patent, Number: US 8,291,651 B2

سوابق عضويت در انجمن هاي علمي و سازمان هاي حرفه اي
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه
انجمن مهندسين عمران كانادا

(Canadian Society for Civil Engineering) CSCE

موسسه تحقيقات مهندسي زلزله

(Earthquake Engineering Research Institute (EERI

طرح هاي پژوهشي انجام يافته و يا در دست انجام
• توپچي نژاد، حميد، (1391). "بررسي رفتار سيستم هاي كف قوي در آزمايشات سازه (مطالعه موردي)"، كارفرما: دانشگاه رازي كرمانشاه (كد طرح: 1012)، وضعيت: پايان يافته، تاريخ انتشار گزارش نهايي: بهمن ماه 1391.
• توپچي نژاد، حميد، (1392). "استفاده از بلوك هاي بتني مجوف تسليح شده بعنوان يك سيستم سازه اي نمايان و بادوام در ساختمان مدارس"، كارفرما: اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان كرمانشاه، وضعيت: پايان يافته.

گزيده مقالات علمي منتشر شده
• مقالات ISI
• Toopchi-Nezhad H. (2014). “Horizontal stiffness solutions for unbonded fiber reinforced elastomeric bearings”, Structural Engineering and Mechanics, an International Journal, 49(3): 395-410.

• Toopchi-Nezhad H., Tait M.J., and Drysdale R.G. (2013). “Influence of thickness of individual elastomer layers (1st shape factor) on the response of unbonded fiber reinforced elastomeric bearings”, Composite Materials, 47(27): 3433-3450.

• Love J. S., Tait M. J., and Toopchi-Nezhad H. (2011). “A Hybrid Structural Control System Using a Tuned Liquid Damper to Reduce the Wind Induced Motion of a Base Isolated Structure.” Engineering Structures, 33(3): 738-746.

• de Raaf M. G. P., Tait M. J., and Toopchi-Nezhad H. (2011). "Stability of Fiber Reinforced Elastomeric Bearings in an Unbonded Application." Composite Materials, 45(18): 1873-1884.

• Toopchi-Nezhad H., Tait M. J., and Drysdale R. G. (2011). “Bonded versus Unbonded Strip Fiber Reinforced Elastomeric Isolators: Finite Element Analysis.” Composite Structures, 93(2): 850-859 (available online since Aug. 2010).

• Toopchi-Nezhad H., Tait M. J., and Drysdale R. G. (2009). “Simplified Analysis of a Low-Rise Building Seismically Isolated with SU-FREIs (Stable Unbonded Fiber-Reinforced Elastomeric Isolators).” Canadian Journal of Civil Engineering, 36(7): 1182–1194.

• Toopchi-Nezhad H., Tait M. J., and Drysdale R. G. (2009). “Shake Table Study on an Ordinary Low-Rise Building Seismically Isolated with SU-FREIs (Stable Unbonded Fiber-Reinforced Elastomeric Isolators).” Earthq. Engng. & Struct. Dyn., 38(11):1335–1357.

• Toopchi-Nezhad H., Drysdale R. G., and Tait M. J. (2009). “Parametric Study on the Response of Stable Unbonded Fiber-Reinforced Elastomeric Isolators (SU-FREIs).” Journal of Composite Materials, 43(15), 1569-1587.

• Toopchi-Nezhad H., Tait M.J., and Drysdale R.G. (2008). “Lateral Response Evaluation of Fiber-Reinforced Neoprene Seismic Isolators Utilized in an Unbonded Application.” Structural Engineering, ASCE, 134(10), 1627-1638.

• Toopchi-Nezhad H., Tait M.J., and Drysdale R.G. (2008). “Testing and Modeling of Square Carbon Fiber-Reinforced Elastomeric Seismic Isolators.” Struct. Control and Health Monit., 15(6), 876-900.

• مقالات علمي پژوهشي ISC
• منظوري، علي و توپچي نژاد، حميد. (1393). "شبيه سازي حلقه هاي پسماند نيرو تغييرمكان جانبي در جداسازهاي اليافي با درنظرگرفتن اثر مولينز." مجله عمران تربيت مدرس (پذيرش شده).

• مقالات كنفرانسي

• احساني، بهرنگ و توپچي نژاد، حميد. (1393). "عوامل موثر بر ضريب اصطكاك و پايداري لغزشي جداگرهاي اليافي غير متصل." سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان، مشهد مقدس، شهريور ماه 1393.
• مسعودي، احسان و توپچي نژاد، حميد. (1393). "بررسي فنآوري هاي موجود مقاوم سازي سازه هاي بتني در برابر انفجار." سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان، مشهد مقدس، شهريور ماه 1393.
• شريفي، سميه و توپچي نژاد، حميد. (1393). "در ضرورت اصلاح ضرايب رفتار پيشنهادي استاندارد 2800 در قابهاي بتن آرمه اي كه به روش حالات حدي طرح ميشوند." نخستين كنفرانس مهندسي عمران، معماري و مديريت پايدار شهري، استان گلستان، گرگان، تير ماه 93.
• مرادي، رسول و توپچي نژاد، حميد. (1393). "بررسي عملكرد لرزه اي گونه اي متعارف از قابهاي خمشي بتن آرمه مورد استفاده در ساختمانهاي مسكوني." هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشكده مهندسي عمران بابل، ارديبهشت 93.
• سلطاني، عليرضا، يعقوبي، مهران و توپچي نژاد، حميد. (1393). "كنترل ارتعاشات لرزه اي يك قاب فولادي دو بعدي با استفاده از ميراگرهاي اصطكاكي." اولين كنگره ملي مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني، گرگان، ارديبهشت 93.
• توپچي نژاد، حميد، پرويزي، مهدي و ياقوتي، سميه. (1392). "تعيين نقطه عملكرد سازه با در نظر گرفتن اثر بارهاي ثقلي." چهارمين همايش ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، آذر 92.
• منظوري، علي و توپچي نژاد، حميد. (1392). "كاربرد مدل بوك-ون در شبيه سازي حلقه هاي پسماند نيرو-جابجايي داراي سخت شدگي مجدد." كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، آذر 92.
• توپچي نژاد، حميد. (1392). "جداگرهاي اليافي غيرمتصل داراي تغييرشكل شبه غلتان پايدار به عنوان نسل جديد جداگرهاي لرزه اي الاستومري." دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين، دانشگاه اصفهان، اسفند 92.
• توپچي نژاد، حميد. (1391). "لرزه جداسازي ساختمانهاي معمولي." سومين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، آذر 91.


• Toopchi-Nezhad H., Tait M. J., and Drysdale R. G. (2010). “The Performance and Modeling of SU-FREIs (Stable Unbonded-Fiber Reinforced Elastomeric Isolators).” Engineering Mechanics Institute (EMI 2010) Conference, University of Southern California, Los Angeles, CA.
• Toopchi-Nezhad H., Tait M. J., and Drysdale R. G. (2010). “Stiffness Analysis of Fiber-Reinforced Rubber Isolators under Compressive Loads: A Finite Element Approach.” 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, Toronto, Ontario.
• Toopchi-Nezhad H., Tait M. J., and Drysdale R. G. (2009). “Effects of Bearing Geometry on Base Isolation Characteristics for Masonry Structures.” 11th Canadian Masonry Symposium, Toronto, Ontario.
• Toopchi-Nezhad H., Tait M. J., and Drysdale R. G. (2008). “A Novel Base Isolation System for Seismic Mitigation of Low-Rise Buildings.” Proceedings, the 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China.
• Tait M. J., Toopchi-Nezhad H., and Drysdale R. G. (2008). “Influence of End Geometry on Fiber Reinforced Elastomeric Isolators.” Proceedings, the 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China.
• Toopchi-Nezhad H., Tait M. J., and Drysdale R. G. (2007). “Experimental Study on Carbon-Fiber-Reinforced Square Seismic Isolators.” Proceedings, 9th Canadian Conference on Earthquake Engineering, Ottawa, Ontario.
• Toopchi-Nezhad H., Tait M. J., and Drysdale R. G. (2007). “Base Isolation of Small Low-Rise Buildings using Fiber-Reinforced Elastomeric Bearings.” Proceedings, CSCE Annual General Meeting & Conference, Yellowknife, Northwest Territories, Canada.

گزارشات علمي بين المللي
Tait M. J., Drysdale R. G., Toopchi-Nezhad H., Foster B. and de Raaf M.G.P. (2011). “Seismic Isolation of Residential Wood Frame and Low-Rise Masonry Buildings”, Prepared for Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC), Ottawa, Ontario.

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)