1- مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي: جمال فتح‌اللهي          تاريخ تولد: 1353           مرتبه علمي: استاديار      رشته: اقتصاد


2- سوابق تحصيلي:

مدرك و رشته تحصيلي
محل تحصيل
سال اخذ مدرك
ديپلم رياضي فيزيك
فسا
1372
كارشناس علوم اقتصادي شاخه اقتصاد نظري
دانشگاه شيراز
1377
كارشناسي ارشد علوم اقتصادي
دانشگاه فردوسي مشهد
1379
دكتري اقتصاد (گرايش1: توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، گرايش 2: اقتصاد اسلامي)
دانشگاه مفيد
1391


3- سوابق اجرايي


محل كار
پست سازماني
سال
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان(رسمي-قطعي)
كارشناس(1 سال)-  كارشناس مسوول(1 سال)- رئيس گروه (5سال)مدير(5/3 سال)
1390-1380
دانشگاه آزاد بندرعباس
هيات علمي- مدير گروه تحصيلات تكميلي
1391-1390
دانشگاه رازي كرمانشاه
عضو هيئت‌علمي گروه اقتصاد
از شهريور 1391 تاكنون

1.        كارشناس گروه مطالعات اقتصادي سازمان مديريت و برنامه­ريزي هرمزگان از مرداد 1380 لغايت مهر 81
2.       رييس گروه مطالعات اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان از مهر 81 لغايت اسفند81.
3.     مدير آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان(مركز آموزش مديريت دولتي سابق) از فروردين 82 تا آذر85.
4.       مروج بهره‌وري استان هرمزگان و نماينده استاندار هرمزگان در سازمان ملي بهره‌وري از 1380 تا 1385.
5.      دبير كارگروه صنعت و معدن استان هرمزگان 1381.
6.       دبير كميته برنامه‌ريزي شهرستان حاجي‌آباد(استان هرمزگان) 1383 و 1384.
7.      عضو هسته مطالعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ، اداره كل تعاون و سازمان بازرگاني استان هرمزگان از1381 تا85 .
8.      عضو كارگروه تحول اداري استان هرمزگان از 1382 تا 1385
9.       عضو كميته سلامت اداري و مبارزه با فساد استان هرمزگان در سال‌هاي 1384 و 1385.
10.     داور جشنواره كارآفرينان برتر در استان هرمزگان از 1388 تا 1390.
11.     رئيس گروه آمايش و برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي استانداري هرمزگان از 1387 تا آذر 1390
12. عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلاميواحد بندرعباس و مدير گروه تحصيلات تكميلي گروه حسابداري از آذر 1390 تا شهريور 13914- فعاليت‌هاي پژوهشي:
الف: راهنمايي، مشاوره و داوري پايان‌نامه‌هاي دانشجويي
1.      راهنمايي و مشاوره 5 عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد اقتصاد در دانشگاه رازي كرمانشاه
2.      داور 12عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه رازي كرمانشاه (93-1391)
3.      مشاور 12 عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد حسابداري در دانشگاه آزاد اسلامي(واحد بندرعباس).
4.      داور 6 عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي(واحد بندرعباس) تا سال 1391

ب : مقالات
رديف
عنوان مقاله
عنوان مجله/همايش
نوع
سال انتشار
1
Appropriate Theoretical Framework for Understanding and Analyzing Economic Issues in knowledge-based Economy
Journal of the knowledge economy
Scopus
Under Revision
2
پيش‌نيازهاي نهادي خلق دانش و نوآوري‌هاي مفيد و توسعه‌زا
مطالعه موردي: ابرنهاد نظام پاداش‌دهي اجتماعياقتصادي
فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي (وزارت اقتصاد)
علمي-پژوهشي
در دست داوري
3
تبيين رابطۀ ارزش‌هاي اخلاقي و عملكرد اقتصادي در عصر اقتصاد دانش‌بنيان
همايش اقتصاد اسلامي
ملي
پذيرش 1393
4
مقدمه‌اي بر تبيين رابطه بين درآمدهاي نفتي و بهره‌وري در ايران در عصر اقتصاد دانش‌محور
پژوهش‌هاي اقتصادي
علمي-پژوهشي
پذيرش دي‌ماه 92
5
اندازه‌گيري هزينه‌هاي سرقفلي واحدهاي تجاري شهر كرمانشاه
پژوهش‌هاي اقتصادي
علمي-پژوهشي
پذيرش آبان 92
6
مقدمه‌اي بر شاخص‌هاي بومي اندازه‌گيري بهره‌وري اقتصاد ملي
فصلنامه برنامه‌وبودجه
علمي-پژوهشي
1393
7
سرمايۀ اجتماعي و چگونگينقش‌آفريني آن در تحقق اقتصاد دانش‌محور
فصلنامه برنامه‌وبودجه
علمي-پژوهشي
1393
8
Iran and Knowledge Creation Infrastructures in the Knowledge Economy Era
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
ISI
June 2013
9
A Survey of the Relationship between Income Smoothing and Stock Market Prices and Financial Ratios in Accepted Firms in Tehran Stock Exchange
Journal of Life Science and Biomedicine
ISC
March 2013
10
Investigating Factors Affecting Income Distribution (Case Study: Income distribution during the Third and Fourth Plan of Economic Development in Hormozgan, Iran)
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
ISI
August 2012
11
The Necessity of Economic Structural Transformation in Developing Countries toward a Knowledge-based Economy Case Study: Iran
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
ISI
August 2012
12
درآمدي بر تبيين نهادي علل پايين بودن بهره‌وريدر اقتصاد ايران
نامه مفيد
علمي-پژوهشي
زمستان 91
13
بررسي وضعيت بهره­وري نيروي كار در اقتصاد ايران(مقايسه تطبيقي استان‌هاي كشور)
همايش منطقه‌اي
دانشگاه رازي
پاييز 91
14
بررسي نقش نهادها در وضعيت بهره­وري نيروي كار(مطالعه موردي: اقتصاد ايران)
همايش منطقه‌اي
دانشگاه رازي
پاييز 91
15
نقدي بر شاخص‌هاي اندازه‌گيري بهره‌وري اقتصاد ملي
همايش ملي
پاييز 1390
16
مقدمه‌اي بر نظريات ويليامسون و كاربرد آن در تحليل مسايل توسعه ايران
فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي
) دانشگاه تربيت مدرس(
علمي-پژوهشي
1389
17
بهره‌وري و فساد اداري: مطالعه موردي كشورهاي اسلامي
همايش منطقه‌اي-شيراز
اسفند 89
18
بهره­­وري، حقوق بشر و فساد اداري
همايش بين‌المللي- لبنان
دي‌ماه 89
19
اشتغال زنان، اهميت و استلزامات نهادي آن
همايش بين‌المللي- لبنان
دي‌ماه 89
20
Life level standard from Islamic view
همايش بين‌المللي- ايتاليا
دي‌ماه 88
21
Review of Islamic economics view about woman’s economics rights
همايش بين‌المللي-ايتاليا
دي‌ماه 88
22
علم و ايدئولوژي در اقتصاد
فصلنامه دين و اقتصاد
ترجمه
1387
23
برابري چيست؟
فصلنامه دين و اقتصاد
ترجمه
1386
24
تجزيه‌وتحليلميزان‌هاي اشتغال و بيكاري استان هرمزگان
همايش منطقه‌اي بندرعباس
1381


ج : طرح‌هاي پژوهشي:
رديف
عنوان طرح پژوهشي
مرجع تصويب
سال پايان پژوهش
1
محاسبه بودجه عملياتي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان كرمانشاه از طريق مستند سازي و بهينه سازي فرايندها
اوقاف و امور خيريه كرمانشاه
در حال انجام
2
طرح آمايش استان كرمانشاه
استانداري كرمانشاه
در حال انجام
3
مقايسه وضعيت توزيع درآمد در برنامه­هاي سوم و چهارم در استان هرمزگان
دانشگاه آزاد بندرعباس
1389
4
برآورد و تحليل ضريب جيني مسكن در استان هرمزگان
دانشگاه آزاد بندرعباس
1389
5
تحليل تقاضاي نيروي كار در شهر بندرعباس
شركت نقش كليك
1389
6
گزارش اقتصادي استان هرمزگان
استانداري هرمزگان
1388
7
گزارش ارزيابي برنامه چهارم استان هرمزگان
استانداري هرمزگان
1388
8
طرح ارتقاء درآمد سرانه استان هرمزگان
استانداري هرمزگان
1387
9
برسي اثربخشي آموزش‌هاي ويژه مديران پايه شهرستان‌هاي استان هرمزگان در سال‌هاي 1384و1385
دانشگاه آزاد بندرعباس
1386
10
ناظر طرح تحقيقاتي تهيه و تدوين جدول داده استان هرمزگان
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان
1385
11
ناظر طرح تحقيقاتي آثار سرمايه‌گذاري‌هاي دولت در استان هرمزگان
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان
1385
12
گزارش بخش آموزش عالي طرح آمايش نوار ساحلي استان
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان
1383
13
سند ملي توسعه استان هرمزگان
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان
1382
14
زمينه‌يابي اشتغال در بخش خدمات استان هرمزگان
دانشگاه آزاد بندرعباس
1382
15
طرح ميان‌مدت توسعه استان هرمزگان
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان
1381
16
امكان‌سنجي استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي(AHP) در تخصيص اعتبارات عمراني استان هرمزگان
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان
1381
17
جمع‌بندي و تلفيق سند برنامه سوم توسعه استان هرمزگان.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان
1380

 
د- جوايز

انتخاب پايان‌نامه دكتري به‌عنوان اثر شايسته تقدير در سطح ملي توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران(آذرماه 1392)


5- دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي گذرانده شده:

رديف
نام دوره يا كارگاه
مدت (روز)
سال برگزاري
كشور برگزاركننده
دانشگاه يا موسسه برگزاركننده
1
دوره‌هاي آموزشي روش تدريس
6
1390
ايران
دانشگاه آزاد بندرعباس
2
كارگاه آموزشي اقتصادسنجي
3
1389
ايران
دانشگاه آزاد بندرعباس
3
Visiting Student
30
2008
مالزي
دانشگاه بين‌المللي اسلامي مالزي IIUM
4
تحليل هزينه فايده طرح‌ها و برنامه‌ها با استفاده از نرم‌افزارCOMFAR
3
1385
ايران
موسسه توسعه مديريت كاربردي
5
اقتصاد ايران
1
1385
ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
6
دوره مروجين سلامت اداري و مبارزه بافساد
9
1385
ايران
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
7
Development of Productivity Specialist(Complementary)
5
2005
South Korea
سازمان ملي بهره‌وري
8
آمايش و برنامه‌ريزي منطقه‌اي
1
1384
ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
9
مديريت و برنامه‌ريزي استراتژيك
1
1384
ايران
مركز آموزش مديريت دولتي
10
دوره آموزشي مديريت منابع انساني
6
1384
ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
11
مروجين بهره‌وري(با حضور اساتيد خارجي)
18
1384
ايران
سازمان ملي بهره‌وري به همكاري سازمان بهره­وري آسيايي
12
Development of Productivity Specialist(D.P.S) Advanced Program
18
2004
Malysia
Asian Productivity Organization
13
مهارت‌هاي هفت‌گانه فن آوري اطلاعات
130 ساعت
1383
ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
14
بودجه‌ريزي نوين
6
1383
ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
15
بودجه‌ريزي دولتي
5
1382
ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
16
Development of Productivity Specialist(D.P.S) ElementaryProgram
17
2002
Phillipine
Asian Productivity Organization
17
فقر و اثرات اجتماعي اصلاحات
3
1380
ايران
سازمان ملل متحد
18
ساير دوره‌هاي آموزشي در زمينه مديريت و برنامه‌ريزي
بيش از800 ساعت
85-1382
ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
6- دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت برگزار شده براي مديران و كارشناسان

رديف
عنوان
سال اجرا
مخاطبين
1
اقتصاد مقاومتي
1392
مديران شهرستان بندرعباس
2
برنامه‌‌هاي دولت
1392
مديران و كارشناسان كرمانشاه
3
اقتصاد ايران
1385 و1389
مديران شهرستانهاي استان هرمزگان
4
مقررات برنامه‌ريزي
1388
كارشناسان دستگاههاي اجرايي استان هرمزگان
5
آشنايي با علم اقتصاد
1387
كارشناسان دستگاههاي اجرايي استان هرمزگان
6
برنامه‌ريزي اقتصادي
1386
مديران و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان
7
آشنايي با نظام جديد آموزش كاركنان دولت
1383
مديران شهرستانهاي استان هرمزگان
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)