دكتر علي رضا زبرجدي 
دانشيار-عضو هيئت علمي دانشگاه رازي
آدرس: كرمانشاه دانشگاه رازي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي- گروه زراعت و اصلاح نباتات
پست‌الكترونيك  zebarjadiali@yahoo.com و ‌ zebarjadi@razi.ac.ir  

*ـ سوابق‌ تحصيلي‌:
مقطع‌                  دانشگاه                                ‌رشته                                                 ‌ تاريخ‌ فارغ ‌التحصيلي‌
كارشناسي            رازي كرمانشاه               زراعت و اصلاح نباتات                                                   1376
كارشناسي‌ ارشد      تربيت مدرس تهران         اصلاح نباتات                                                              1378 
دكتري‌                تربيت مدرس تهران         اصلاح نباتات- گرايش ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك         1384
دوره تحقيقاتي    AAFC- Canada        Genetic Engineering and Molecular                      
  بعد از دكتري                                                            Genetic                                      2005-2006

* -  اختراعات ثبت  شده
1) ثبت اختراع با عنوان ((توليد گياه كلزا تراريخت با كيفيت روغن بالا از طريق تكنولوژي آنتي سنس RNA antisense )) به شماره ثبت: 52652 بتاريخ 20/6/1387.
2) ثبت اختراع با عنوان ((طراحي و ساخت دستگاه ريزش سنج بذر گياه روغني كلزا)) به شماره ثبت: 60301 بتاريخ 11/05/1388.
3) ثبت ژن در پايگاه NCBI  با مشخصات زير: GenBank: JN580998.1
Phragmites australis amino acid synthase (aroA) mRNA, partial cds. (2011)
AUTHORS :  Taravat,E., Zebarjadi,A.R and Kahrizi,D.

4) ثبت ژن در پايگاه NCBI  با مشخصات زير: GenBank: KF306244.1
Corylus avellana voucher 705MPIH 3-hydroxy-3-methylglutaryl  coenzyme A reductase mRNA, complete cds. (2013).
AUTHORS : Qaderi,A., Omidi,M., Zebarjadi,A. and Hajiaghai,R.

* -  پايان نامه هاي راهنمايي و مشاوره  شده
الف) دوره دكتري:
1- انتقال ژن اينترفرون گاما- اولئوسين به گياه كلزا و بررسي گياهان ترايخت ( خديجه باقري- دانشگاه تربيت مدرس) تابستان 1388. (استاد مشاور).
2- باززايي و تراريختي در ريشه گياه خارخسك و مقايسه ويژگي هاي تشريحي و تكويني در گياه طبيعي و كشت بافت. (سارا شريفي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران) 1391. (استاد مشاور).
3- بررسي اثر تشديد بيان ژن HMGR بر ميزان توليد ايزوپرنوئيدها در فندق (Corylus avellana). (اردشير قادري- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران) 1392. (استاد راهنما).
ب) دوره كارشناسي ارشد:
1- انتقال ساختارهاي سنس و آنتي سنس ژن FAE (Fatty Acid Elongase) به كلزا. (مسلم پور خالقي- دانشگاه كرمان) تير ماه 1386 ( استاد مشاور).
2- Evaluation of molecular changes of drought tolerant factors in winter rapeseed (Brassica napus L.) genotypes. (Laleh Borjian- Razi University) March, 2008. (Supervisor).
3- Study of physiological and biochemical changes due to implementation of drought stress in, in vivo and in vitro conditions for determination of drought tolerant genotypes in Carthamus tinctorius (safflower). (Zhaleh Soheili Khah- Razi University) December, 2008. (Supervisor).
4- تاثير سوش¬هاي مختلف اگروباكتريوم ريزوژنز (Agrobacterium rhizogenes) در ايجاد ريشه¬هاي مويي در گياه دارويي سنبل¬الطيب (Valeriana officinalis). (شيوا نجفي- دانشگاه رازي) اسفند 1387 (استاد راهنما).
5- بررسي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي كلزاي پاييزه (Brassica napus  L.). (زينب چقاكبودي- دانشگاه رازي). اسفند 1387 (استاد مشاور).
6- بررسي امكان انتقال ژن جهش يافته aro A باكتريايي با واسطه آگروباكتريوم به گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.). (محمد جواد معتمدي- دانشگاه رازي). 18 بهمن 1388. (استاد راهنما).
7- مطالعه تنوع ژنتيكي جدايه هاي گونه Cytospora chrysosperma بدست آمده از درختان گردو با استفاده از نشانگرهاي مولكولي. (خديجه عباسي- دانشگاه كردستان) تاريخ دفاع 19/12/1388 (استاد مشاور).
8- بررسي اثر تنش خشكي پايان دوره رشد بر عملكرد و اجزاي عملكرد و برخي صفات مورفوفيزيولوژيك ژنوتيپ¬هاي گندم آبي (Triticum aestivum L.).. (ساره سادات سياح- دانشگاه رازي). 30 /4/1389. (استاد مشاور).
9- گزينش ژنوتيپهاي متحمل به خشكي در گندم نان بر اساس شاخصهاي مقاومت به خشكي و صفات فيزيولوژي. (تبيان ميراني- دانشگاه رازي). 25/11/1389 (استاد راهنما).
10- ارزيابي تحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي پيشرفته جو (Hordum vulgare L.) بر اساس خصوصيات آگروفيزيولوژيك و آزمايشگاهي. (عابدين عطايي- دانشگاه رازي). 25/11/1389 (استاد راهنما).
11- بررسي خصوصيات آگرو-فيزيولوژيك  ژنوتيپهاي گندم دوروم در شرايط تنش رطوبتي و نرمال. (ايرج پيرمرادي ريزوندي - دانشگاه رازي). 04/11/1389 (استاد راهنما).
12- جداسازي، همسانه¬سازي و تعيين توالي بين دو ناحيه حفاظت شده ژن EPSPS در گياه ني (Phragmites austeralis). (الهام طراوت - دانشگاه رازي). 28/06/1390 (استاد راهنما).
13-بررسي اثر سرما بر روي دو واريته پيل¬مك و كلرادو گياه گوجه فرنگي (Lycopersicum esculentum). (پگاه آزادي چالابه - دانشگاه رازي). 05/07/1390 (استاد راهنما).
14- بررسي تنوع هاپلوتايپي QTL هاي كنترل كننده تحمل به شوري در گندم (Triticum aestivum). (سميه ساردويي نسب - دانشگاه رازي). 25/10/1390 (استاد راهنما).
15- بررسي تنوع كاريوتيپي و تنوع ژنتيكي اكوتيپهايي از آويشن با استفاده از نشانگرهاي مولكولي. (ولي اله يوسفي - دانشگاه رازي). 09/12/1390 (استاد راهنما).
16- جداسازي و همسانه¬سازي پروموتر بذر اختصاصي ناپين از كلزا ((Brassica napus  L.. (مريم سهرابي - دانشگاه رازي). 09/12/1390 (استاد راهنما).
17- ساخت سازه خاموشي ژن دارويي Codeinone Reductase و انتقال آن به گياه دارويي شقايق. (مليحه عرفاني - دانشگاه لرستان). 23/12/1390 (استاد مشاور).
18- همسانه¬سازي سازه خاموشي ژن SAT (Salutaridinol 7-O-acetyltransferase) به روش تداخل RNA و انتقال آن به گياه دارويي شقايق. (زيبا نظري  - دانشگاه لرستان). 23/12/1390 (استاد مشاور).
6 -  پايان نامه هاي راهنمايي و مشاوره  شده (دانشگاه¬هاي آزاد اسلامي)‌
1- ارزيابي عملكرد، خصوصيات موفو فيزيولوژيك، بيوشيميايي و تحمل به تنش خشكي ژنوتيپ اصلاح شده نخود به صورت كشت پاييزه در شرايط ديم و آبي استان ايلام. ( محمدزمان فرجي- دانشگاه آزاد كرمانشاه) بهار 1387 (استاد مشاور).
2- مطالعه شاخص هاي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي گلرنگ با توجه به خصوصيات فيزيولوژيكي،عملكرد واجزاء آن. (فرهاد عباسي لعل آبادي- دانشگاه آزاد كرمانشاه) 1387 (استاد راهنما).
3- مطالعه اثر ژنوتيپ و تنش خشكي بر خصوصيات فيزيولوژيكي، مورفولوژيكي، فنولوژيكي و بيوشيميايي كلزاي پائيزه. (مهدي كاكائي - دانشگاه آزاد كرمانشاه) تير ماه 1388 (استاد راهنما).
4- بررسي تحمل به تنش كم آبي ارقام گلرنگ در شرايط آب و هوايي خرم¬آباد. (سليمان يارالهي- دانشگاه آزاد كرمانشاه) تاريخ دفاع 28/11/1388 (استاد مشاور).
5- ارزيابي اثر تنش خشكي بر روي برخي از صفات ژنوتيپ¬هاي مختلف جو (Hordeum vulgare L.). (رامبد عبيري- دانشگاه آزاد كرمانشاه). 30/10/1388. (استاد راهنما).
*-  عضويت‌ در مجامع‌ علمي‌:
1- عضو انجمن ژنتيك ايران   ‌
2- عضو انجمن‌  بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران
3- عضو انجمن‌  زراعت و اصلاح نباتات ايران
4- عضو جامعه نظام مهندسي كشاورزي
5-  عضوهيات مديره تعاوني فرا گير توسعه كشاورزي كرمانشاه
6- عضو انجمن‌  فيزيولوژي گياهي ايران
7- عضوء كميته ايمني دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي.
8- عضوء كارگروه ايمني زيستي وزارت علوم تحقيقات و فناوري (از 20/03/1393 بمدت 2 سال).
9- عضوء كميته ارزيابي ارتقاء اعضاء هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه لرستان (از سال 1391 بمدت 2 سال).
10- عضوء كميته ارزيابي ارتقاء اعضاء هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه ايلام (از سال 1392 بمدت 2 سال).

*-  زمينه‌ها و علايق‌ تحقيقاتي‌:
1- مهندسي‌ ژنتيك ‌
2- بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي
3- اصلاح نباتات
*- تدريس دروس در زمينه‌هاي زير در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري:
• ژنتيك
• مهندسي ژنتيك
• ژنتيك مولكولي پيشرفته
• سيتوژنتيك
• كشت بافت گياهي
• بيوتكنولوژي
• زبان تخصصي
• مباحث نوين در اصلاح نباتات
• آمار و احتمالات
• طرح آزمايشات كشاورزي
• اصول اصلاح نباتات
• اصلاح نباتات خصوصي
• روش تحقيق
• كنترل و گواهي بذر

*-  طرحهاي‌ تحقيقاتي‌ انجام‌ شده‌ ‌:
1)  طرح شماره 090-80-21-105 (وزارت جهاد كشاورزي – مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم).  تعيين مقدار بذر مصرفي جهت كشت كلزا و خردل در شرايط ديم.
2) طرح شماره 094-80-21-105 (وزارت جهاد كشاورزي – مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم).  بررسي و ارزيابي گلرنگ پاييزه در شرايط ديم.
3) طرح شماره 227-80-21-105 (وزارت جهاد كشاورزي – مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم).  بررسي و ارزيابي ارقام كلزاي پاييزه در شرايط ديم كرمانشاه.
4) طرح شماره 225-80-21-105 (وزارت جهاد كشاورزي – مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم).  بررسي ارقام زمستانه و بهاره كلزا در بلوك‌هاي دورگ‌گيري و انجام تلاقي بين آنها.
5) طرح شماره 016-80-21-100 (وزارت جهاد كشاورزي – مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم).  ارزيابي پايداري ارقام گلرنگ در شرايط ديم.
6) طرح شماره 234-80-21-100 (وزارت جهاد كشاورزي – مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم).  بررسي روشهاي مختلف كنترل علف‌هاي هرز بر عملكرد كلزا در شرايط ديم.
7) طرح شماره 226-80-21-105 (وزارت جهاد كشاورزي – مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم).  بررسي تأثير مقادير مختلف كودهاي (N,P,S)   بر روي عملكرد ارقام مختلف كلزا در شرايط ديم كرمانشاه.
8)  طرح شماره 231-80-21-105 (وزارت جهاد كشاورزي – مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم).  تعيين مقادير كود مورد نياز جهت كشت گلرنگ پاييزه در شرايط ديم كرمانشاه.
9)  طرح شماره 232-80-21-105 (وزارت جهاد كشاورزي – مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم).  تعيين مقادير كود مورد نياز جهت كشت آفتابگردان در شرايط ديم كرمانشاه.
10) طرح شماره 236-80-21-105 (وزارت جهاد كشاورزي – مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم).  بررسي تأثير تك آبياري بر عملكرد سه رقم كلزاي بهاره در منطقه كرمانشاه.
11) بررسي اثرات تنش خشكي بر روي عملكرد و اجزاء آن در برخي از ژنوتيپهاي پائيزه كلزا (Brassica napus L.) كد 542 . دانشگاه رازي. 6/9/1387.
12) مطالعه تنوع ژنتيكي ريزش بذر در كلزاي بهاره. كد 638. دانشگاه رازي. 28/12/1387.
13) مطالعه ژنتيك مقاومت به ريزش بذر و غلاف در كلزا. كد 635. دانشگاه رازي. 2/3/1388.
14) استفاده از برخي شاخص¬هاي مقاومت به خشكي براي ژنوتيپ¬هاي گلرنگ بر اساس آناليز عملكرد و اجزاء آن. كد 669. دانشگاه رازي. 10/6/1388.
15) ارزيابي تحمل به تنش رطوبتي در مرحله جوانه زني برخي ژنوتيپ¬هاي گلرنگ پائيزه در شرايط آزمايشكاهي. كد 687. دانشگاه رازي. 31/6/1388.
16) بررسي ميزان تغييرات پرولين و سرعت رشد كالوس هاي ژنوتيپ¬هاي  مختلف كلزا (Brassica napus) در شرايط آزمايشگاهي. كد 737. دانشگاه رازي خرداد 1388.
17) تأثير ژنوتيپ و تراكم كشت ريزنمونه هاي كوتيلدوني بر باززايي نوساقه گياه كلزا. كد 768. دانشگاه رازي 3/3/1389.
18) مديريت و بهره برداري بهينه از منابع آب با استفاده از ارقام كلزا متحمل به تنش كم آبياري در شرايط آب و هوايي خرم¬آباد. (طرح بين دستگاهي- دانشگاه لرستان با شركت سهامي آب منطقه¬اي لرستان) مجري: دكتر احمد اسماعيلي. (همكار طرح). (1388).
19) مطالعه روند تغييرات برخي صفات مهم فيزيولوژيك (پرولين، قند محلول و ...) كلزا تحت شرايط تنش رطوبتي. كد 787. دانشگاه رازي پائيز 1389.
20) بررسي روند تغييرات ميزان پرولين، كلروفيل و يون¬ها تحت شرايط تنش خشكي در ژنوتيپ¬هاي گلرنگ. كد 793. دانشگاه رازي دي ماه 1389.    
21) مطالعه و مقايسه كشت ديم (بدون آبياري) واعمال آبياري تكميلي در ارقام نخود در شرايط آب و هوايي منطقه¬اي اسدآباد تابستان 1389- دانشگاه پيام نور واحد اسدآباد (همكار طرح).
22) بررسي تحمل به تنش خشكي لاينهاي پيشرفته يولاف (Avena sativa L.). كد 963. دانشگاه رازي.  پائيز1391.
23) بررسي كالزايي و باززايي در گياه دارويي زوفا (Hyssopus officinalis). كد 964. دانشگاه رازي زمستان 1391.
24) بررسي تنوع ژنتيكي برخي توده هاي اسپند (Peganum harmala) ايران بر اساس نشانگرهاي مولكولي. كد 965. دانشگاه رازي زمستان 1391.
 
*-   مقالات‌ علمي‌ چاپ‌ شده خارجي  ISI ‌:
1- Mirzaie-Nadoushan, H., Zebarjadi, Alireza and Karimzadeh, Gh. (2000). Karyotypic investigations of some Bromus tomentellus populations and their karyotypic correlations. Iran. Journ. Bot. 8 (2): 287-298.
2- Zebarjadi, Alireza., Mokhtar Jalali Javaran , Ali Hatef Salmanian , Ghasem Karimzadeh , Ahmad Moeini. and Amir Mousavi  (2006). Transformation of rapeseed (Brassica napus L.) plants with sense and antisense constructs of the fatty acid elongase gene. IRANIAN JOURNAL of BIOTECHNOLOGY, Vol. 4, No. 2, April . pp: 79-87.
3- Shu Wei., Xiang Li., Margaret Y. Gruber., Rong Li., Rong Zhou., Zebarjadi, Alireza. And Abdelali Hannoufa (2009). RNAi-madiated suppression of DET1 alters the levels of cartenoids and sinapate esters in seeds of Brassica napus. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57: 5326-5333.
4- Zebarjadi, Alireza., Motamedi, J. and Kahrizi, D (2009). Micropropagation of Echinacea purpurea from hypocotyl explant. World Academy of  Science, Engineering and Technology, 57: 1167-1169.
5- Kahrizi, D., Zebarjadi, Alireza., Jalali Honarmand, S., Khah, E. M. and Motamedi, J (2009). Study of spontaneous chromosome doubling in wheat (Triticum aestivum L.) genotypes using androgenesis. World Academy of  Science, Engineering and Technology, 57: 1162-1166.
6- Bagheri, Khadijeh., Mokhtar Jalali Javaran., Fereidoun, Mahboudi., Ahmad Moeini. and Zebarjadi, Alireza (2010). Expression of human interferon gamma in Brassica napus seeds. African Journal of Biotechnology Vol. 9(32), pp. 5066-5072. (ISSN 1684–5315).
7- Zebarjadi, Alireza., Ghasempour, H. R. and Soheilikhah, Zh. (2010). Effects of Drought Stress on Some Biochemical and Physiological Parameters in Callus Cultures of Carthamus tinctorius Varieties. Acta Agronomica Hungarica. 4: 395-406.
8- Zebarjadi, Alireza.,  Motamedi, J, and Ismaili, A (2011). Indirect shoot regeneration of Iranian purple coneflower (Echinacea purpurea L.) from cotyledon and hypocotyl explants. Acta Agronomica Hungarica. 1: 65-72.
9- Motamedi, J., Zebarjadi, Alireza.,  Kahrizi,  D. and Salmanian, A.H. (2011). In vitro propagation and Agrobacterium-mediated transformation of safflower (Carthamus tinctorius L.) using a bacterial mutated aroA gene. Australian Journal of Crop Science. 4: 479-486. 
10- Zebarjadi, A.R., Najafi, Sh., Ghasempour, H. R. and Motamedi, J. (2011). Establishment a practical tissue culture for producing hairy roots of Valeriana officinalis L. via Agrobacterium rhizogenes. Journal of Medicinal Plants Research. 5(20): 4984-4992.
11- Zebarjadi, A.R., Kakaei, M. and Mostafaie, A. (2011). Genetic variability of some traits in Rapeseed (Brassica napus L.)  under drought stress and non-stress conditions. Biharean Biogigist. 5(2): 127-131. 
12- Abbasi, K., Abbasi, S., Fotouhifar, K. B., Zebarjadi, A.R. and Cheghamirza, K. (2011). Genetic diversity of Cytospora chrysosperma isolates obtained from Iranian walnut trees using molecular markers. African Journal of Biotechnology Vol. 10(70), pp. 15710-15716. (ISSN 1684–5315).
13- Ghobadi, M. E., Ghobadi, M. and Zebarjadi, A.R. (2011). The response winter wheat to flooding. World Academy of  Science, Engineering and Technology, 78: 440-442.
14- Karimi, N., Soheilikhah, Zh., Ghasempour, H. R. and Zebarjadi, A.R. (2011). Effect of salinity stress on germination and early seedling growth of different Safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes. Journal of Ecobiotechnology. 3(10): 7-13.    
15- Kahrizi, D., Molsaghi, M., Faramarzi, A., Yari, Kh., Kazemi, E., Farzadzadeh, A. M., Hemati, Sh., Hozhabri, F. Asgari, H., Chaghamirza, K. Zebarjadi, A.R. Yousofvand, N. (2012). Medicinal plant in holy Guran. American Journal of Scientific Research. 42: 62-71.
16- Rostami Ahmadvandi, H,. D, Kahrizi1,. A.R. Zebarjadi, A, Mostafaie,. F, Sohrabi  Babahadi. And S, Kiani. (2011). Study of Peganum harmala genetic diversity based on sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) analysis. Journal of  Agricultural Science and Technology. 1: 1300-1302.
17- Wei, Shu., Hannoufa, Abdelali., Soroka, Julie., Xu, Ning., Li, Xiang., Zebarjadi, Alireza. And Gruber, Margaret. (2011). Enhanced Beta-ionone Emission in Arabidopsis Oyecr-expressing AtCCD1 Reduces Feeding Damage in vivo by the Crucifer Flea Beetle. Environmental Entomology. 40(6): 1622-1630.
18- Ghobadi, M., Ghobadi, M. E., Kahrizi, D. and Zebarjadi, A.R. (2012). Evaluation of drought tolerance indices in dryland bread wheat genotypes under post-anthesis drought stress. World Academy of  Science, Engineering and Technology, 67: 776-781.
19- Sharifi, S., Nejad Sattari, T., Zebarjadi, A.R., Majd, A. and Ghasempour, H.R. (2012). Enhanced Callus Induction and High-Efficiency Plant Regeneration in Tribulus terrestris L., an Important Medicinal Plant. Journal of Medicinal Plants Research. 6(27): 4401-4408.
20- Zebarjadi, A.R., Mirani, T., Kahrizi, D., Ghobadi, M. and Nikoseresht, R. (2012). Assessment of drought tolerance in some bread wheat genotypes using drought resistance indices. Biharean Biogigist. 6(2): 94-98.
21- Chaghakaboodi, Zeinab., Kahrizi1, Danial. and Zebarjadi, Alireza. (2012). Heritability and genetic advance in rapeseed (Brassica napus L.). Iranian journal of genetics and plant breeding, Vol. 1, No. 2: 16-21.
22- Sayyah, Sareh Sadat., Ghobadi, Mokhtar., Mansoorifar, Sirous. & Zebarjadi Alireza. (2012). Evaluation of Drought Tolerant in Some Wheat Genotypes to Post-anthesis Drought Stress. Journal of Agricultural Science; Vol. 4, No. 11, 248-256.
23- Sardouie-Nasab, Somaye., Mohammadi-Nejad, Ghasem. and Zebarjadi, Alireza. (2013). Haplotype analysis of QTLs attributed to salinity tolerance in wheat (Triticum aestivum). Mol Biol Rep. DOI 10.1007/s11033-013-2561.
24- Qaderi, A., Omidi M., Zebarjadi A. R. and Hajiaghaee. (2013). R Over - expression Effect of Gene Encoding 3-hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Reductase on Production of Taxol in Iranian Hazel (Corylus avellana L.). Journal of Medicinal Plants. 12(47): 100-110.
25-  Soheilikhah, Zh., Karimi, N., Ghasempour, H. R. and Zebarjadi, A.R. (2013). Effects of saline and mannitol induced stress on some biochemical and physiological parameters of Carthamus tinctorius L. varieties callus cultures. Australian Journal of Crop Science. 7(12): 1866-1874.
26- Hashemzadeh, H., Zebarjadi A. R., Akhshi, N. and Aghaee, K. (2014). Application of transgenic plants as factories for producing biopharmaceuticals. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES). 4(4): 58-74. 
27- Sharifi, S., Nejad Sattari, T., Zebarjadi, A.R., Majd, A. and Ghasempour, H.R. (2014). The influence of Agrobacterium rhizogenes on induction of hairy roots and ß-carboline alkaloids production in Tribulus terrestris L. Physiol. Mol. Biol. Plants. 20(1): 69–80.
28- Rastgari, M., Ahmadi, H. and Zebarjadi, A.R. (2014). Combining ability analysis and gene effects in maize (Zea mays L.) using line × tester crosses. Res. on Crops. 15(3): 621-625.
29- Abbasi, K., Abbasi, S., Fotouhifar, K. B. and  Zebarjadi, A.R. (2014). Study of genetic diversity in Cytospora chrysosperma isolates obtained from walnut trees in Iran using inter simple sequence repeat (ISSR) markers. Archives of Phytopathology and Plant Protection. 30- Taravat, E., Zebarjadi, A.R., Kahrizi, D. and Yari, Kh. (2015). Isolation, cloning and partial characterization of a novel aro A gene from common reed (Phragmites australis). Pharmaceutical Biology. 53(5): 637-641.
31- Sayyah, Sareh Sadat., Ghobadi, Mokhtar., Mansoorifar, Sirous. & Zebarjadi Alireza. (2015).     The yield of wheat genotypes associated with yield components under irrigated and drought stress after anthesis. Archives of Agronomy and Soil Science.
32- Qaderi, A., Omidi M., Zebarjadi A. R. and Hajiaghaee, R. (2014). Isolation  and  characterization  of  gene  encoding  3-hydroxy-3- methylglutaryl-CoA  reductase  from  Iranian  Hazel  (Corylus avellana L.). International Journal of Biosciences | IJB |. 4(5): 216-225.
33- Ghorbani, M., Chaghamirza, K. and Zebarjadi A. R. (2015). Studying conserved regions of tufm gene between common bean (Phaseolus vulgaris),  chickpea (Cicer arietinum) and pea (Pisum sativum). Biharean Biologist. 9(1): 35-39.
34- Yousefi, V., Najaphy, A., Zebarjadi A. R. and Safari, H. (2015). Genetic Diversity and Geographic Dispersion in Thymus spp. as Detected by RAPD Markers. Philippine Journal of Crop Science (PJCS). 40 (1): 82-88.
35- Sohrabi, M., Zebarjadi, A.R., Najaphy, A. and Kahrizi, D. (2015). Isolation and sequence analysis of napin seed specific promoter from Iranian Rapeseed (Brassica napus L.). Gene. 563: 160-164.
36- Yousefi, V., Najaphy, A., Zebarjadi A. R. and Safari, H. (2015). Molecular Characterization of Thymus species using ISSR Markers. The Journal of Animal & Plant Sciences. 25 (4):  1087 1094-.
37- Minaei, H., Kahrizi, D. and Zebarjadi, A. R. (2015). Effect of Plant Growth Regulators and Explant Type upon Cell Dedifferentiation and Callus Induction in Chickpea (Cicer arietinum L.). Journal of Applied Biotechnology Report. 241-244.
 
*-   مقالات‌ علمي‌ چاپ‌ شده علمي پژوهشي داخلي‌:
1- عليرضا، زبرجدي.، ميرزايي ندوشن، حسين. و كريم زاده، قاسم. (1380). بررسي تنوع ژنتيكي گونه مرتعي
     Bromus tomentellus با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره. پژوهش و سازندگي، شماره 51.
2- ميرزايي ندوشن، حسين.، عليرضا، زبرجدي و كريم زاده، قاسم (1381). مطالعه كاريوتيپي و مورفولوژيكي جمعيتهايي از گياه مرتعي بروموس تومنتولوس. پژوهش و سازندگي، شماره 54 .
3- عليرضا، زبرجدي.، مختار جلالي جواران.، علي هاتف سلمانيان.، قاسم كريم زاده.، احمد معيني و امير موسوي (1385). جداسازي و تهيه ساختار Antisense ژن FAE و انتقال آن به گياه كلزا (Brassica napus). علوم كشاورزي ايران. شماره 2 جلد 1-37. ص 257-271.
4- عليرضا، زبرجدي.، مختار جلالي جواران ، علي هاتف سلمانيان ، قاسم كريم زاده (1390). همسانه سازي و تعيين خصوصيات ژن مسئول بيوسنتز اسيد اروسيك در گياه كلزا. مجله زيست شناسي ايران. شماره 1، 10-24.
5- كهريزي، دانيال.، سلمانيان، علي هاتف و عليرضا، زبرجدي (1386). تاثير ژنوتيپ گياه، ريزنمونه و سويه اگروباكتريوم بر كارآئي تراريختي گياه كلزا (Brassica napus L.) . ژنتيك نوين . شماره 3، 53-63.
6- كهريزي، دانيال، عليرضا، زبرجدي و سلمانيان، علي هاتف (1389). تأثير پيش تيمار سرما، طول دوره پيش كشت ريزنمونه و مدت زمان تلقيح Agrobacterium tumefaciens  بر فراواني تراريختي كلزا. فن¬آوري زيستي در كشاورزي. شماره1 ، 27-34.
7- باقري، خديجه.، جلالي جواران، مختار.، مهبودي، فريدون.، معيني، احمد و عليرضا، زبرجدي (1389). طراحي و تهيه سازه حاوي ژن اينترفرون گاما و بيان آن در بذر گياه كلزا. مجله زيست شناسي ايران. جلد 22 شماره 2 : 151-160.
8-  باقري، خديجه.، جلالي جواران، مختار.، مهبودي، فريدون.، معيني، احمد و عليرضا، زبرجدي (1387). طراحي و ساخت سازه تركيبي اولئوسين - اينترفرون گاما و انتقال آن به گياه كلزا. مجله ژنتيك نوين. شماره 3 پائيز.
9- جهانشاه بساطي.، عليرضا، زبرجدي.، علي جليليان.، محمد عبداللهيان و فارس عبدي (1389). تاثير زمان قطع آبياري آخر دوره رشد برسيلوپذيري چغندرقند. مجله چغندرقند. جلد 26 (2). 157-166.
10- مختار جلالي جواران و همكاران (33 نفر نويسنده دارد كه عليرضا، زبرجدي نفر 13 است (1388). موفقيت¬هاي كشاورزي مولكولي (Molecular Farming) در ايران. مجله بيوتكنولوژي كشاورزي. جلد 1 – شماره 1. 19-47.
11- مهدي كاكايي ، عليرضا زبرجدي ، علي مصطفايي (1388) . مقايسه فاصله ژنتيكي و مورفوفيزيولوژيلي برخي از ژنوتيپهاي كلزا بر اساس نشانگر SDS-PAGE. مجله بيوتكنولوژي كشاورزي. شماره 2: 79-93.
12- مهدي كاكايي ، عليرضا زبرجدي و علي مصطفايي. (1389). بررسي الگوي پروتئيني ژنوتيپ¬هاي كلزا تحت شرايط نرمال و تنش خشكي. فن آوري زيستي در كشاورزي. شماره 2:  49- 58.
13- مهدي كاكايي ، عليرضا زبرجدي ، علي مصطفايي و عباس رضايي زاد. (1389). شناسايي ژنوتيپ¬هاي متحمل به تنش خشكي در كلزا با استفاده از شاخص¬هاي تحمل. مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي. شماره 4:   107-124.
14- دانيال كهريزي، علي هاتف سلمانيان و عليرضا زبرجدي. (1389). تاثير رقم و تراكم كشت كوتيلدون بر باززايي نوساقه در كلزا (Brassica napus L.) . فن آوري زيستي در كشاورزي. شماره 2: 1-6. 
15- جواد معتمدي، عليرضا زبرجدي ، دانيال كهريزي ،  علي¬هاتف سلمانيان و ژاله سهيلي¬خواه. (1389). بررسي ميزان كالوس-زايي و باززايي گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از كشت قطعات هيپوكوتيل و كوتيلدون. مجله بيوتكنولوژي كشاورزي. جلد 2 – شماره 2. 99-111.
16- زينب چقاكبودي ، عليرضا زبرجدي و دانيال كهريزي. (1391). ارزيابي تحمل خشكي ژنوتيپ¬هاي كلزا (Brassica napus L.) شرايط مزرعه و آزمايشگاه. مجله به¬نژادي نهال و بذر. جلد 1-28، شماره 1:  38- 17.
17-   زينب چقاكبودي ، عليرضا زبرجدي و دانيال كهريزي. (1390).  بررسي واكنش ژنوتيپهاي كلزا به تنش خشكي از طريق كشت كالوس. فن¬آوري زيستي در كشاورزي. جلد دهم -  شماره 2. 49-57.
18- عليرضا زبرجدي و مختار قبادي. (1388). عكس العمل عملكرد كلزا به مقادير مختلف بذر در واحد سطح در شرايط ديم استان كرمانشاه. فن¬آوري توليدات گياهي (پژوهش كشاورزي). جلد نهم -  شماره1. 45-53.
19- جواد معتمدي، عليرضا زبرجدي، دانيال كهريزي و علي¬هاتف سلمانيان. (1391).  انتقال ژن جهش يافته aroA باكتريايي به كمك Agrobacterium tumefaceins به گياه گلرنگ. ژنتيك نوين. دوره هفتم، شماره 1. بهار. 57-63.
20- رامبد عبيري، عليرضا زبرجدي، مختار قبادي، اميركيوان كفاشي و نرگس اتابكي (1391). شناسايي لاين¬هاي اميد بخش و ارقام اصلاح شده جو متحمل به خشكي در شرايط كرمانشاه. مجله علوم گياهان زراعي ايران. دوره 43، شماره 1. صفحات 188-175.
21- عليرضا، زبرجدي.، سهيلي¬خواه، ژاله.، قاسمپور، حميدرضا و ويسي پور، امين (1391). تأثير تنش خشكي اعمال شده توسط PEG6000 بر خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك جوانه¬زني بذور گلرنگ (Carthamus tinctorius) بمنظور گزينش ژنوتيپ¬هاي متحمل به خشكي. مجله زيست شناسي ايران. جلد 25 شماره 2 : 12-1.
22- مهدي كاكايي.، حجت اله مظاهري لقب.، عليرضا زبرجدي و عبدالمجيد مهدوي دامغاني. (1391). ارزيابي تحمل به تنش خشكي در برخي از ژنوتيپهاي گندم نان. فنآوري توليدات گياهي. جلد دوازدهم، شماره يك. 1-13.
23- سميه ساردويي نسب.، قاسم محمدي نژاد.، عليرضازبرجدي.، بابك ناخدا.، محسن مردي.، سيد محمدتقي طباطبايي.، غلامرضا شريفي.، اشكبوس اميني. و اسلام مجيدي هروان. (1392). واكنش لاين هاي گندم نان (Triticum aestivum L.)  به تنش شوري. مجله به نژادي نهال و بذر. جلد 1-29 شماره 1: 81-102.
24- عليرضا زبرجدي.، سميرا توكلي شادپي.، عليرضا اطمينان. و رضا محمدي. (1392). ارزيابي تحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي گندم دوروم با استفاده از شاخصهاي تحمل به خشكي. مجله به نژادي نهال و بذر. جلد 1-28 شماره 1: 1-12.
25- عليرضا زبرجدي.،هادي هاشم¬زاده. و الهام طراوت. (1392).  تلومرها، انتهاي كروموزوم و آنزيم تلومراز به عنوان نشانگرهاي زيستي سرطان. ژنتيك در هزاره سوم. سال 11 شماره 1. 3018-3027.
26-  خاني، كيوان.، عبدالمحمدي، عليرضا.، فروتني¬فر، صاحب. و عليرضا زبرجدي. (1393). ارتباط چندشكلي نواحي 5 UTR و اگزون يك ژن ميوستاتين با صفت دوقلوزايي در نژاد بز مرخز. ژنتيك در هزاره سوم. سال 12 شماره 2. 3536-3543.
27-  عليرضا زبرجدي.، جواد معتمدي،. الهام طراوت. و احمد اسماعيلي. (1393). ريزازديادي گياه دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea L.) با استفاده از قطعات كوتيلدون و هيپوكوتيل. مجله پژوهشهاي گياهي (مجله زيست شناسي ايران). جلد 26، شماره 3. 311-319.
28- ولي اله يوسفي.، عبداله نجفي.، عليرضا زبرجدي. و هوشمند صفري. (1393). بررسي تنوع كاريوتيپي گونه هاي جنس Thymus ا ز نقاط مختلف ايران. پژوهشهاي ژنتيك گياهي جلد 1 شماره 1 . 65-76.
29-  مهدي كاكايي ، عليرضا زبرجدي ، علي مصطفايي و عباس رضايي زاد. (1393).  بررسي تنوع ژنتيكي و روابط بين صفات در برخي ژنوتيپ¬هاي كلزا با استفاده از روش¬هاي آماري چندمتغيره در دو شرايط رطوبتي. به نژادي گياهان زراعي و باغي. دوره 2، شماره 1. 31-45.
30- احمد اسماعيلي، امين نوروزي اصل ، عليرضا زبرجدي، رضا دريكوند و خسرو عزيزي (1394). بررسي توارث پذيري و روابط عليت صفات مختلف، عملكرد دانه و روغن كلزا در شرايط آب و هوايي خرم آباد. نشريه زراعت (پژوهش و سازندگي). (160):  170-163.
31- كيوان خان، عليرضا عبدالمحمدي، صاحب فروتني فر و عليرضا زبرجدي (1394). ارتباط چند شكلي اگزون 3 ژن ميوستاتين با صفت دوقلو زايي در بز مرخز. مجله بيوتكنولوژي كشاورزي. 117-105.
32- زيبا نظري، احمد اسماعيلي، فرهاد نظريان و عليرضا زبرجدي (1394) .بررسي تاثير هورمون و كانامايسين روي كالوسهاي گياه دارويي شقايق (Papaver somniferum). 1 (14): 10-1.
33- ژيلا كرمزاد ، محسن فرشادفر ، عليرضا زبرجدي و حيدر ذوالنوريان .(1394) .بررسي اثر غلظتهاي مختلف تو فور دي و كينيتين بر كال زايي گياه سيب زميني (Solanum tubersoum L.) واريته آگريا. مجله پژوهشهاي گياهي (زيست شناسي ايران). (28) 2: 325-316.

*-  مقالات ارائه شده در مجامع  علمي داخل كشور
1- عليرضا، زبرجدي.، جلالي جواران، مختار و كهريزي، دانيال. مروري بر روشهاي جداسازي ژنها در مهندسي ژنتيك. اولين همايش بيولوژي و بيوتكنولوژي دانشجويان سراسر كشور. دانشگاه اصفهان 23 الي 25 بهمن ماه 1380
2- عليرضا، زبرجدي و كهريزي، دانيال. كروموزومهاي مصنوعي ابزاري در مهندسي ژنتيك. اولين همايش بيولوژي و بيوتكنولوژي دانشجويان سراسر كشور. دانشگاه اصفهان 23 الي 25 بهمن ماه 1380.
3- عليرضا، زبرجدي.، ميرزايي ندوشن، حسين. و كريم زاده، قاسم. بررسي تنوع ژنتيكي گونه مرتعي
 Bromus tomentellus با استفاده از مطالعات مورفولوژيكي. اولين همايش ملي تحقيقات مديريت دام و مرتع. سمنان 2 الي 3 مرداد ماه 1380.
4- پيمان، معصومه.، داوودي، عباس و عليرضا، زبرجدي. كاربردهاي رياضيات و آمار در كشاورزي. اولين همايش معرفي توانمنديهاي علم رياضي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان – خرداد ماه 1381.
5- عليرضا، زبرجدي و نادرمحمودي، كوروش. تعيين فاصله ژنتيكي بين ارقام جو بر مبناي صفات مورفولوژيكي به منظور انتخاب والدين در برنامه‌هاي دورگ‌گيري. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 2 الي 4 شهريور ماه 1381 كرج – ايران.
6- پيمان، معصومه.، داوودي، عباس و عليرضا، زبرجدي. بررسي برق‌زدگي و فوزاريوم در ارقام عدس ديم استان قزوين. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 2 الي 4 شهريور ماه 1381 كرج – ايران.
7- عليرضا، زبرجدي.، حاتم‌زاده، حسين و اختر‌بيگ. بررسي تأثير آبياري تكميلي بر عملكرد واريته‌هاي گلرنگ (Carthamus tinctorius)  در شرايط ديم. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 2 الي 4 شهريور ماه 1381 كرج – ايران.
8- عليرضا، زبرجدي.، ميرزايي ندوشن، حسين. و كريم زاده، قاسم. آناليز پارامترهاي كروموزومي در ژنوتيپ¬هاي مختلف گونه مرتعي Bromus tomentellus در ايران. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 2 الي 4 شهريور ماه 1381 كرج – ايران.
9- عليرضا، زبرجدي.، حاتم‌زاده، حسين و اختر‌بيگ. بررسي و ارزيابي ارقام گلرنگ پاييزه (Carthamus tinctorius)  در شرايط ديم. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 2 الي 4 شهريور ماه 1381 كرج – ايران.
10- عليرضا، زبرجدي و نادرمحمودي، كوروش. بررسي و تجزيه همبستگي  (Path-Coefficent Analysis) صفات مؤثر بر عملكرد دانه در ارقام اميد بخش جو. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 2 الي 4 شهريور ماه 1381 كرج – ايران.
11- عليرضا، زبرجدي و حاتم‌زاده، حسين. بررسي و ارزيابي ارقام كلزاي پاييزه در شرايط ديم كرمانشاه. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 2 الي 4 شهريور ماه 1381 كرج – ايران.
12- جلالي جواران، مختار و عليرضا، زبرجدي. مطالعه برخي از ژن‌هاي موثر در تحمل به سرماي گياهان تراريخته. سومين همايش كاهش ضايعات ناشي از سرما و يخ زدگي محصولات زراعي وباغي كشور.19 الي 20 اسفند 1381 كرج-ايران.
13- حاتم زاده، حسين.، عليرضا، زبرجدي و اختر بيگ. بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ‌هاي مختلف گلرنگ در شرايط ديم. هشتمين كنگره ژنتيك ايران. 30 ارديبهشت لغايت 1 خرداد 1382 تهران-ايران.
14- عليرضا، زبرجدي و جلالي جواران، مختار. مروري بر خاموش شدن ژن در گياهان. هشتمين كنگره ژنتيك ايران. 30 ارديبهشت لغايت 1 خرداد 1382 تهران-ايران.
15- عليرضا، زبرجدي و جلالي جواران، مختار. توليد آنتي بادي در گياهان. سومين همايش بيولوژي و بيوتكنولوژي دانشجويان سراسر كشور. 9-7 مرداد 1382 كرمانشاه-ايران.
16- عليرضا، زبرجدي و همكاران. تاثير غلظت‌هاي مختلف تنظيم كننده‌هاي رشد NAA و BAP بر ريزازديادي گياه اركيده (Orchida viridis) . سومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 20-18 شهريور 1382 مشهد-ايران.
17- اطمينان، عليرضا و عليرضا، زبرجدي. تكنولوژي توليد بذر مصنوعي و كاربرد آن در اصلاح نباتات. نخستين همايش علمي پژوهشي دانشجويان علوم كشاورزي و منابع طبيعي سراسر كشور. 14-12 آذر 1382. دانشگاه گيلان-رشت.
18- معصوميان، مجيد. عليرضا، زبرجدي و جلالي، مختار. ارزيابي تنوع ژنتيكي كلزا بر اساس نشانگر ملكولي رپيد. اولين كنگره سراسري بيولوژي، جامعه، نگاهي به آينده. 30 ارديبهشت لغايت يك خرداد ماه 1383. مشهد.
19- رازاني، اسد. اميري نوديجه، عليرضا و عليرضا، زبرجدي. آلودگي منابع آب توسط انسان در محيط زيست و اثرات متقابل آن بر حياط جانداران.اولين كنگره سراسري بيولوژي، جامعه، نگاهي به آينده. 30 ارديبهشت لغايت يك خرداد ماه 1383 مشهد.
20- حاتم زاده، حسين. پورداد، سيد سعيد و عليرضا، زبرجدي. ارزيابي ارقام گلرنگ در كشت انتظاري در شرايط ديم. هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 3-5 شهريور 1383 دانشگاه گيلان-رشت.
21-  حاتم زاده، حسين. پورداد، سيد سعيد. عليرضا، زبرجدي.، اطمينان، عليرضا و شوشتري، ليا. تعيين زمان كاشت در بهار براي واريته هاي مختلف از گونه‌هاي براسيكا در شرايط ديم. هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 3-5 شهريور 1383 دانشگاه گيلان-رشت.
22- حاتم زاده، حسين. پورداد، سيد سعيد. عليرضا، زبرجدي و اطمينان، عليرضا. بررسي و مقايسه عملكرد دانه و روغن ارقام آفتابگردان در شرايط ديم كرمانشاه. هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 3-5 شهريور 1383 دانشگاه گيلان-رشت.
23- عليرضا، زبرجدي. جلالي جواران، مختار . سلمانيان، علي هاتف و موسوي، امير. بهينه سازي باززايي گياه كلزا از طريق جدا كشت‌هاي كوتيلدوني و هيپوكتيل با هدف انتقال ژن. دوازدهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران. 12-10 شهريور 1383 دانشگاه بوعلي سينا- همدان.
24- عليرضا، زبرجدي. جلالي جواران، مختار . سلمانيان، علي هاتف و  كريم زاده ، قاسم. بررسي روش مناسب تراريخت نمودن كلزا با استفاده از آگروباكتريوم تومه فاسينس. دومين كنگره بيولوژي كاربردي با دامنه بين المللي . 8 الي 9 مهر ماه 1383 . مشهد.
25- عليرضا، زبرجدي.، جلالي جواران، مختار . سلمانيان، علي هاتف و  كريم زاده.  استفاده از تكنولوژي RNA Antisense به منظور دستورزي ژنتيكي در تركيب اسيد چرب گياه كلزا. چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 24-26 مرداد ماه 1384 كرمان (ماهان)-ايران.
26- كهريزي، دانيال.، سلمانيان، علي هاتف. و عليرضا، زبرجدي. مطالعه باكتري Agrobacterium tumefaciens بر فراواني تراريختي گياه كلزا .(Brassica napus L.). نخستين همايش ملي ميكروبيولوژي كاربردي ايران. تير ماه 1386 دانشگاه الزهرا تهران.  
27- برجيان، لاله.، عليرضا، زبرجدي.، قاسم پور، حميدرضا.، كهريزي، دانيال و چقاكبودي، زينب. بررسي تاثير نوع و غلظتهاي مختلف تنظيم كننده هاي رشد گياهي (BAP, NAA, 2,4-D) بر كالوس زايي در كلزا (Brassica napus). پنجمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 5-3 آذر ماه 1386، تهران. 
28- باقري، خديجه.، جلالي جواران، مختار.، مهبودي، فريدون.، معيني، احمد.، عليرضا، زبرجدي و برخورداري، فرزانه. طراحي و تهيه ساختار حاوي ژن اينترفرون گاما به منظور بيان در بذر گياه كلزا. . پنجمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 5-3 آذر ماه 1386، تهران. 
29- پورخالقي، مسلم.، جلالي جواران، مختار.، حسيني پور، اكبر.، معصومي، حسين و عليرضا، زبرجدي. انتقال ساختارهاي سنس و آنتي سنس ژن Fatty Acid Elongase به كلزا. پنجمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 5-3 آذر ماه 1386، تهران.
30- جلالي جواران، مختار .، رسايي، م.ج.، رجبي معماري، حميد.، اسماعيلي، احمد.، رهبري زاده، ف.، معصومي اصل، اسد.، باقري، خديجه.، عليرضا، زبرجدي.، مهبودي، فريدون.، عليزاده، ه.، ديمياد، ص و فروزنده مقدم، م. كشاورزي مولكولي. پنجمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 5-3 آذر ماه 1386، تهران.
31- سهرابي، مريم و عليرضا، زبرجدي. نگهداري و حفاظت ژرم پلاسم گياهي از طريق كشت بافت. اولين همايش ملي دانشجوئي زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه آزاد اسلامي- كرمانشاه 11 شهريور 1386.
32- حيدري، بهزاد و عليرضا، زبرجدي. خطرات كاربرد مهندسي ژنتيك در توليد محصولات كشاورزي. اولين همايش ملي دانشجوئي زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه آزاد اسلامي- كرمانشاه 11 شهريور 1386.
33- باقري، خديجه.، جلالي جواران، مختار.، مهبودي، فريدون.، عليرضا، زبرجدي و برخورداري، فرزانه.  تهيه ساختار فيوژن اولئوسين-اينترفرون گاما و انتقال آن به گياه كلزا.  دهمين كنگره ‍ژ نتيك  ايران. 3-1 خرداد ماه 1387، تهران. 
34-  جلالي جواران، مختار .، معصومي اصل، مهبودي، فريدون.، عليزاده، ه.،  رسايي، م.ج.، رجبي معماري، حميد.، اسماعيلي، احمد.، عليرضا، زبرجدي.، باقري، خديجه.، رهبري زاده، ف.، اسد.، ديمياد، ص و فروزنده مقدم، م. استفاده از گياهان جهت توليد پروتئين هاي نوتركيب با هدف پدافند غير عامل. دهمين هم انديشي بسيج اساتيد كشور. مشهد. 2-6 مرداد 1387.
35- ابراهيمي، ا.، كهريزي، د.، عليرضا، زبرجدي. و حقي، ي. مطالعه ژنتيكي ريزش بذر در ژنوتيپهاي كلزاي پائيزه (Brassica napus L.) در شرايط ديم كرمانشاه. دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. كرج، 28-30 مرداد 1387.
36- بساطي، ج.، عليرضا، زبرجدي.، كهريزي، د.، جليليان،ع. و عبدالهيان نوقايي، م.  اثر زمان قطع آبياري آخر دوره رشد بر كميت، كيفيت و سيلوپذيري چغندرقند. . دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. كرج، 28-30 مرداد 1387.
37- عليرضا، زبرجدي و معتمدي، جواد. تجزيه عليت عملكرد دانه گلرنگ و اجزاي آن در شرايط ديم. دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. كرج، 28-30 مرداد 1387.
38- سهيلي¬خواه، ژاله.، عليرضا، زبرجدي و قاسمپور، حميدرضا. بررسي تاثير تنش خشكي بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه هاي 10 ژنوتيپ گياه گلرنگ. اولين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران. 21-22 مرداد 1388 دانشگاه صنعتي اصفهان.
39- سهيلي¬خواه، ژاله.، عليرضا، زبرجدي و قاسمپور، حميدرضا. اثر تنش خشكي بر تجمع پرولين و تغيير يون ها در 14ژنوتيپ گلرنگ. اولين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران. 21-22 مرداد 1388 دانشگاه صنعتي اصفهان.
40- چقاكبودي، زينب.، كهريزي، دانيال و عليرضا، زبرجدي. بررسي تحمل خشكي ژنوتيپ¬هاي كلزاي پاييزه (Brassica napus L.) در شرايط درون شيشه اي. ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 22-24 مرداد ماه 1388، تهران.
41- معتمدي، جواد و عليرضا، زبرجدي. بهينه¬سازي كشت بافت و بررسي ميزان باززايي گياه دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea L.) . ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 22-24 مرداد ماه 1388، تهران.
42-  نجفي كاكاوند شيوا.، قاسمپور حميدرضا.، عليرضا، زبرجدي و سهيلي¬خواه ژاله. بررسي امكان القاي كالوس از ريزنمونه¬هاي برگ، ساقه و ريشه در گياه دارويي سنبل الطيب (Valeriana officinalis). ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 22-24 مرداد ماه 1388، تهران.
43- كاكايي، مهدي.، عليرضا، زبرجدي.، مصطفايي، علي و زبرجدي، مريم. ارزيابي عملكرد روغن كلزا تحت شرايط ديم. همايش ملي گياهان دانه روغني. دانشگاه صنعتي اصفهان. 1 و 2 مهر ماه 1388.
44- حيدري سيد بهزاد.، كهريزي دانيال.، عليرضا، زبرجدي و شيخه¬پور سعيد. ارزيابي ژنوتيپ¬هاي مختلف كلزا (Brassica napus) به¬منظور شناسايي ژنوتيپ¬هاي مقاوم به ريزش دانه و غلاف. همايش ملي گياهان دانه روغني. دانشگاه صنعتي اصفهان. 1 و 2 مهر ماه 1388.
45- عليرضا، زبرجدي.، قبادي، مختار و عباسي، فرهاد. دسته¬بندي ژنوتيپ¬هاي گلرنگ با استفاده از تجزيه خوشه¬اي (Cluster Analysis) به¬منظور استفاده در برنامه¬هاي اصلاحي. سومين همايش يافته¬هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي (غرب كشور). دانشگاه كردستان. 14 و 15 اسفند 1387.
46- زبرجدي، مريم و عليرضا، زبرجدي. مطالعه تاثير مقادير مختلف كودهاي ازت، فسفر و گوگرد بر عملكرد كلزا در شرايط ديم. يازدهمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 21-24 تير ماه 1388.
47- عليرضا، زبرجدي.، قبادي، مختار و عباسي لعل آبادي، فرهاد.، قبادي، محمد اقبال و رشيدي، نريمان. ارزيابي برخي صفات فيزيولوژيك مرتبط با تنش خشكي در ژنوتيپ¬هاي گلرنگ (Carthamus tinctorius L.). اولين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران. 21-22 مرداد 1388 دانشگاه صنعتي اصفهان.
48- سياح، ساره¬سادات.، قبادي، مختار.، عليرضا، زبرجدي و منصوري¬فر، سيروس. اثر تنش خشكي آخر فصل بر پتانسيل انتقال مجدد در ژنوتيپ¬هاي گندم (Triticum aestivum L.). اولين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران. 21-22 مرداد 1388 دانشگاه صنعتي اصفهان.
49- سياح، ساره¬سادات.، قبادي، مختار.، عليرضا، زبرجدي و منصوري¬فر، سيروس. ارزيابي عملكرد و اجزاي آن در ژنوتيپ¬هاي مختلف گندم نان تحت شرايط تنش خشكي آخر فصل. اولين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران. 21-22 مرداد 1388 دانشگاه صنعتي اصفهان.
50- قبادي، محمد اقبال.، قبادي، مختار و عليرضا، زبرجدي. اثرات تنش غرقابي بر رشد گياهچه¬ گندم زمستانه. اولين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران. 21-22 مرداد 1388 دانشگاه صنعتي اصفهان.
51- چقاكبودي، زينب.، كهريزي، دانيال.، عليرضا، زبرجدي و برجيان، لاله. ارزيابي ژنوتيپ¬هاي كلزا (Brassica napus L.) تحت تنش رطوبتي در شرايط كنترل شده. دومين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي. 24 و 25 تير ماه 1388. دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
52- سياح، ساره¬سادات.، قبادي، مختار.، منصوري¬فر، سيروس و عليرضا، زبرجدي. اثر تنش اسمزي بر خصوصيات جوانه¬زني بذر ژنوتيپ¬هاي گندم نان (Triticum aestivum L.). دومين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي. 24 و 25 تير ماه 1388. دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
53- عليرضا، زبرجدي.، سهيلي¬خواه، ژاله.، قاسمپور، حميدرضا.، قبادي، مختار و سياح، ساره¬سادات. ارزيابي تحمل به تنش خشكي ژنوتيپ¬هاي گلرنگ در مرحله جوانه¬زني در شرايط آزمايشگاهي. دومين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي. 24 و 25 تير ماه 1388. دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
54- كاكايي، مهدي.، مصطفايي، علي و عليرضا، زبرجدي.  مطالعه الگوي پروتئيني 7 ژنوتيپ كلزا با الكتروفورز در ژل پلي اكريل آميد. ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 22-24 مرداد ماه 1388، تهران.
55- باقري، خديجه.، جلالي جواران، مختار.، مهبودي، فريدون.، معيني، احمد و عليرضا، زبرجدي. بيان ژن اينترفرون گاماي انساني در بذر گياه كلزا. ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 22-24 مرداد ماه 1388، تهران.
56-  حيدري، بهزاد.، كهريزي، دانيال.، شيخه¬پور، سعيد. و عليرضا، زبرجدي. طراحي و ساخت دستگاه جديد ريزش سنج براي برآورد ميزان ريزش دانه گياه روغني كلزا. همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي. 5-4 آذر ماه 1388. دانشگاه رازي كرمانشاه.
57- ميرزائي، حسين و عليرضا، زبرجدي. مديريت كم آبياري در كشاورزي. همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي. 5-4 آذر ماه 1388. دانشگاه رازي كرمانشاه.
58- حيدري، بهزاد.، كهريزي، دانيال. و عليرضا، زبرجدي. مطالعه عوامل موثر بر ريزش بذر گياه روغني كلزا و راهكارهاي كاهش آن. همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي. 5-4 آذر ماه 1388. دانشگاه رازي كرمانشاه.
59- چقاكبودي، زينب.، اكبري، ليلا.، جمشيدي، بيتا.، گراوندي، مهدي و عليرضا، زبرجدي. استفاده تجاري از آنتي¬بادي¬هاي منوكلونال در كشاورزي. همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي. 5-4 آذر ماه 1388. دانشگاه رازي كرمانشاه.
60- عليرضا، زبرجدي.، مختار جلالي جواران.، علي هاتف سلمانيان. و قاسم كريم زاده. توليد گياه كلزا تراريخت با كيفيت بالا از طريق تكنولوژي آنتي¬سنس (RNA Antisense). همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي. 5-4 آذر ماه 1388. دانشگاه رازي كرمانشاه.
61- مدبرنيا، محمد هادي.،  عليرضا، زبرجدي و حيدري، بهزاد. فيلم هاي چند لايه در نانو تكنولوژي. همايش ملي كاربرد نانو تكنولوژي در علوم محض و كاربردي. 6 – 7 اسفند  1388. باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد كرمانشاه.
62- عليرضا، زبرجدي.، مهرشاد براري.، محمدزمان فرجي و محمد آرميون. بررسي روند تغييرات برخي صفات مهم فيزيولوژيك در ژنوتيپ¬هاي نخود تحت شرايط تنش رطوبتي. سومين همايش ملي حبوبات. 29و 30 ارديبهشت 1389 كرمانشاه.
63- كاكايي، مهدي.، عليرضا، زبرجدي.، مصطفايي، علي. بررسي تخمين سود ژنتيكي برخي صفات در ژنوتيپهاي كلزا پائيزه تحت استرس خشكي. يازدهمين كنگره ژنتيك ايران. 1-3 خرداد 1389. تهران.
64-  كاكايي، مهدي.، عليرضا، زبرجدي.، مصطفايي، علي. ارزيابي تعدادي صفت فيزيولوژيك مرتبط با تحمل خشكي در ژنوتيپهاي جنس براسيكا. يازدهمين كنگره ژنتيك ايران. 1-3 خرداد 1389. تهران.
65- معتمدي، جواد.، و عليرضا، زبرجدي ،  كهريزي، دانيال و سلمانيان، علي هاتف. انتقال ژن جهش يافته EPSPS به گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با واسطه Agrobacterium tumefaciens.. يازدهمين كنگره ژنتيك ايران. 1-3 خرداد 1389. تهران.
66- عليرضا، زبرجدي ،  معتمدي، جواد و زبرجدي مريم. بررسي روند تغييرات برخي صفات مهم فيزيولوژيك كلزا در شرايط تنش خشكي. يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 2-4 مرداد 1389 . تهران
67-چقاكبودي، زينب، كهريزي، دانيال، - عليرضا، زبرجدي ، زبرجدي، مريم. بررسي تنش خشكي ژنوتيپ هاي كلزاي پاييزه (Brassica napus.L) در شرايط درون شيشه اي . يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 2-4 مرداد 1389. تهران.
68-عبيري، رامبد، عليرضا، زبرجدي ، قبادي ،مختار ، كفاشي ،امير كيوان ، اتابكي،نرگس. بررسي اثر تنش خشكي در مرحله پر شدن دانه روي فتوسنتز جاري و انتقال مجدد مواد ذخيره اي ساقه و سنبله در ژنوتيپ هاي پيشرفته جو. يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 2-4 مرداد 1389 .تهران
69- كاكايي، مهدي، عليرضا، زبرجدي، مصطفايي، علي. گروه بندي برخي ژنوتيپ هاي پاييزه كلزا با استفاده از تجزيه كلاستر. همايش ملي دستاوردهاي نوين در توليد گياهان با منشاء روغني. خرداد ماه 1389. بجنورد.
70- كاكايي، مهدي، عليرضا، زبرجدي، مصطفايي، علي. آناليز عليت و همبستگي خصوصيات زراعي با عملكرد روغن در كلزا تحت شرايط ديم. يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.2-4 مرداد 1389.تهران.
71- كاكايي، مهدي، عليرضا، زبرجدي، مصطفايي، علي. تجزيه به عامل ها در برخي از ژنوتيپ هاي جنس براسيكا تحت شرايط تنش خشكي. همايش ملي دستاوردهاي نوين در توليد گياهان با منشاء روغني. خرداد ماه 1389. بجنورد.
72- عباسي، خديجه. عباسي، سعيد. فتوحي فر، خليل بردي و عليرضا، زبرجدي. بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي قارچ Cytospora chrysosperma بدست آمده از درختان گردو با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR . نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران.9-12 مرداد 1389.تهران.
73- عليرضا، زبرجدي ، حميدرضا قاسمپور، شيوا نجفي كاكاوند، و الهام طراوت. انتقال ژن ريشه زايي به گياه سنبل الطيب (Valeriana officinalis). همايش علمي سالانه دانشگاه رازي. 28 آذرالي 1 دي ماه 1389. كرمانشاه.
74- محمد جواد معتمدي، عليرضا، زبرجدي و دانيال كهريزي. ريزازديادي گياه گلرنگ (Carthamus tincturius) با استفاده از ريزنونه كوتيلدون. همايش علمي سالانه دانشگاه رازي. 28 آذرالي 1 دي ماه 1389. كرمانشاه.
75- زينب چقاكبودي، دانيال كهريزي و عليرضا، زبرجدي. بررسي روابط همبستگي و تجزيه ضرايب مسير بين عملكرد و اجزاي عملكرد در كلزا (Brassica napus L.). همايش علمي سالانه دانشگاه رازي. 28 آذرالي 1 دي ماه 1389. كرمانشاه.
76- 
*-  مقالات ارائه شده در مجامع  علمي خارج از  كشور
1- Zebarjadi, Alireza and Jalali Javaran, M.  Antibody production in plants (Plantibody). 30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference The Protein World. July 2-7, 2005 Budapest, Hungary.
2- Zebarjadi, Alireza et al., Isolation and Cloning of Gene and Promoter of KCS Enzyme for Production of Erucic Acid in Rapeseed and Sense Construct Design. 30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference The Protein World. July 2-7, 2005 Budapest, Hungary.
3- Zebarjadi, Alireza et al., Cloning and Molecular Characterization of the Fatty Acid Elongase (FAE) Gene from Brassica napus. 8th Iranian Congress of Biochemistry and The First International Congress of Biochemistry & Molecular Biology. September 11-15, 2005 Tehran I.R. IRAN.
4- Zebarjadi, Alireza., Mokhtar Jalali Javaran , Ali Hatef Salmanian , Ghasem Karimzadeh. Brassica napus plant regeneration and transformation via Agrobacterium-mediated-transformation. The 12 th International Rapeseed Congress. March 26-30, 2007. Wuhan, China.
5- Zebarjadi, Alireza., Hossein Hatamzadeh., Mokhtar Ghobadi and Akhtar Beg. Responses of yeild and yield componenets of rapeseed to seeding rates in dryland conditions. The 12 th International Rapeseed Congress. March 26-30, 2007. Wuhan, China.
6- Zebarjadi, Alireza., Danial Kahrizi & Ahmad moeini. Investigation of effect of genotype upon spontaneous choromosome doubling via androgenesis in haploid wheat (Triticum aestivum L.). Asia Pacific Conference on Plant Tissue Culture and Agribiotechnology (APaCPA). 17-21 June 2007. Kuala Lumpur, Malaysia.
7- Ghobadi, M. E., Ghobadi, M. and Zebarjadi, Alireza. Effects of waterlogging stress on root and shoot growth in winter wheat (Triticum aestivum L.). The 5 th International Crop Science Congress and Exhibition. Jeju, Korea. April 13-18, 2008.
8- Ghasempour, H. R., Zebarjadi, Alireza. and Borjian, L. Molecular aspects of drought tolerance in five genotypes of Brassica napus, evaluated with callus cultures understress. The XVI Congress of the Federation of European Societies of the Plant Biology (FESPB). Tampere, Finland, 17-22 August 2008.
9- Zebarjadi, Alireza., Bourjian, L., Ghasempour, H. R. and Kahrizi, D. Study on effect of different  concentration of plant hormones (BAP, NAA, 2,4-D and Kinetin) on callus induction in Brassica napus. 13 th International Biotechnology Symposium and Exhibition (IBS 2008). 12-17 October 2008. Dalian, China.
10- Kakaei, M., Zebarjadi, Alireza. and Mostafaei, A. The investigation of genetic variation of some Brassica napus genotypes via gel electrophoresis (SDS-PAGE) based on leaf proteins. The second Iranian Proteomics Congress. Royan Institute, Tehran, Iran. April 23-24, 2009.
11- Ghasempour, H.R., Zebarjadi, Alireza., Soheilikhah, ZH. And Najafi, SH. Optimization of In vitro callus induction in Safflower (Carthamus tinctorius). The 6th National Biotechnology congress of Iran. 13-15 Aug, 2009. Tehran-Iran.
12- Kakaei, M., Mostafaei, A and. Zebarjadi, Alireza. study of protein pattern of Nine Genotype of Brassica napus by sodiom DodecyI sulfate Polyacrylamid Gel Elrctrophoresis.The 3rd Iranian Proteomics congress Pasteur Insteur of Iran. 26-27 May 2010. Tehran-Iran.

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)