مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: شايسته غلامي

آدرس الكترونيكي:   shaiestegholami@gmail.com    

سوابق تحصيلي

- اخذ مدرك كارشناسي رشته­ مهندسي منابع طبيعي- جنگلداري- دانشگاه كردستان- سال 1381

- اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته­ي مهندسي منابع طبيعي- جنگلداري از دانشگاه تربيت مدرس- ارديبهشت ماه 1384

پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان: اثر خاك، وجين، عمق و زمان كاشت بذر روي ويژگي هاي كمي و كيفي نهال هاي بنه (Pistacia atlantica) در نهالستان

-اخذ مدرك دكتري جنگلداري- دانشگاه تربيت مدرس- ارديبهشت ماه 1390

رساله دكتري با عنوان :  الگوي پراكنش مكاني ماكروفون خاك در ارتباط با تراكم پوشش گياهي و ويژگي­هاي خاك در جنگل­هاي حاشيه رودخانه كرخه(پناهگاه حيات وحش كرخه)

-دوره تحقيقاتي در كشور آلمان در سال 2010.

سوابق پژوهشي

مقالات

- شايسته غلامي, سيد محسن حسيني, احسان صياد. اثر وجين، عمق و زمان كاشت بذر روي رشد نهال هاي بنه در نهالستان (1386). مجله علمي- پژوهشي پژوهش و سازندگي, شماره 75, صفحه 80-72.   

- احسان صياد, سيد محسن حسيني, مسلم اكبري­نيا, شايسته غلامي. مقايسه خواص خاك جنگلكاري­هاي صنوبر اورامريكن Populus eurmaericana (Dode) Guinier خالص و آميخته با توسكاي ييلاقي Alnus subcordata C.A.Mey.(1386). مجله علمي- پژوهشي محيط شناسي, سال سي و سوم, شماره­ 41, صفحه 77-84.

- شايسته غلامي, سيد محسن حسيني, جهانگرد محمدي, عبدالرسول سلمان ماهيني. تجزيه و تحليل تغييرات مكاني ماكروفون خاك در جنگل­هاي حاشيه رودخانه كرخه (1389). نشريه علمي – پژوهشي آب و خاك, جلد 24, شماره 6.

- شايسته غلامي, سيد محسن حسيني, جهانگرد محمدي, عبدالرسول سلمان ماهيني. تغييرات مكاني بايومس ماكروفون و ويژگي­هاي خاك در جنگل­هاي حاشيه رودخانه كرخه (1390). نشريه علمي – پژوهشي آب و خاك.  جلد 25.

- شايسته غلامي، عبدالرسول سلمان ماهيني، سيد محسن حسيني، جهانگرد محمدي، احسان صياد. بررسي رابطه ميان تراكم پوشش گياهي و جانوران خاكزي در جنگل هاي حاشيه رودخانه كرخه به منظور تعيين حاشيه امن يا ضربه گير رودخانه (1393). بوم­شناسي كاربردي، سال سوم، شماره هفتم.

- شايسته غلامي، هانيه شاه قبادي، احسان صياد. تنوع گونه هاي درختي در اندازه پلاتهاي مختلف در جنگلهاي زاگرس )مطالعه موردي: منطقه بانيلوان جوانرود( (1393). مجله تحقيقات جنگل­هاي زاگرس.

- شايسته غلامي، احسان صياد. توصيف فركتالي تاج پوشش درختان و وزن مخصوص ظاهري خاك در جنگل­هاي زاگرس، مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده بيستون  (1394). بوم­شناسي كاربردي،  سال چهارم، شماره دوازدهم.

- جواد ميرزايي، نيشتمان خسروپور، شايسته غلامي. كارايي روش كريجينگ در پهنه بندي تراكم، تاج پوشش و تنوع  گونه هاي درختي درجنگل هاي زاگرس(مطالعه موردي : تنگه ارغوان، استان ايلام). مجله اكوفيزيولوژي گياهي. پذيرش.

- احسان صياد، شايسته غلامي، محمدرضا عسكرپور. ارتباط تغييرات مكاني تنوع زيستي جانداران درشت خاكزي و تاج پوشش درختان در جنگل­هاي حاشيه رودخانه مارون. نشريه آب و خاك. پذيرش.

حديث دارابي، شايسته غلامي، احسان صياد. توزيع مكاني خشكيدگي درختان بلوط در ارتباط با ويژگي­هاي مورفولوژيك درختان در جنگل­هاي زاگرس، كرمانشاه. مجله پژوهش­هاي علوم و فناوري چوب و جنگل. پذيرش.

- Shaieste Gholami, Seied Mohsen Hosseini, Ehsan Sayad. Effect of Weed Competition, Planting Time and Depth on Pistacia atlantica Seedlings in a Mediterranean Nursery in Iran (2007).  Silva Lusitanam. 15(2): 189-199. ISSN 0870-6352

- Shaieste Gholami, Seied Mohsen Hosseini, Ehsan Sayad.  Effect of Soil, Sowing Depth and Sowing Date on Growth and Survival of Pistacia atlantica Seedlings (2007). Pakistan Journal of Biological Sciences. 10(2):245-249. ISSN 1028-8880

 -Shaieste Gholami, Seied Mohsen Hosseini, Jahangard Mohammadi, Abdolrasoul Salman Mahini. Evaluation of Spatial variability of soil quality in Wildlife Refugee of Karkhe in southwestern Iran  (2011) .International Journal of Environmental sciences. 1 (7): 1806-1812, 2011. ISSN: 0976-4402

- Ehsan Sayad, Vahid Hosseini, Shaieste Gholami,  Mohammad Hasan Salehe-Shooshtari.Different predictors determining litter decomposition rate in functional groups of the tree plantations in a common garden (2015). Trees.

- Shaieste Gholami, Ehsan Sayad, Robin Gebbers, Micheal Shirrmann, Monika Joschko, Jens Timmer. Spatial analysis of riparian forest soil macrofauna and its relation to abiotic soil properties: a regional scale study from Iran (2016). Pedobiologia

 

 

كنفرانس­ها:

- احسان صياد, سيد محسن حسيني, شايسته غلامي. تاثير اندازه بذر بر جوانه زني و روند زنده ماني نهال­هاي بلند مازو (1389). اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران. سنندج.

- زهرا عظيمي فشي، شايسته غلامي. تاثير اندازه پلات در بررسي تنوع زيستي گونه­هاي درختي (1393). سومين همايش تحقيقات منابع طبيعي ايران با محوريت محيط زيست. سنندج.

- Shaieste Gholami, Seied Mohsen Hosseini, Ehsan Sayad. The influence of Seed Sowing Depth on Performance of Pistacia atlantica Seedlings in nursery (2006). ISDEHS) International Symposium on Drylands Ecology and Human Security. Dubai.

- Shaieste Gholami, Seied Mohsen Hosseini, Jahangard Mohammadi, Abdolrasoul Salman Mahini. Spatial distribution of soil pH in Wildlife Refugee of Karkhe in southwestern Iran (2010).  International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. Turkey.

- Shaieste Gholami, Seied Mohsen Hosseini, Jahangard Mohammadi, Abdolrasoul Salman Mahini. Spatial pattern of soil macrofauna biodiversity in Wildlife Refugee of Karkhe, southwestern Iran (2010). IUFRO Landscape Ecology Working Group International Conference, Forest Landscapes and Global Change" New Frontiers in Management, Conservation and Restoration". Portugal.

- Shaieste Gholami, Seied Mohsen Hosseini, Jahangard Mohammadi, Abdolrasoul Salman Mahini, Monika Joschko. Spatial distribution of soil macrofauna richness in riparian forest of Karkhe, southwestern Iran (2010). International Conference on Biodiversity, Biodiversity and the UN Millennium Development Goals: Challenges for Research and Action. Germany.

- Shaieste Gholami, Seied Mohsen Hosseini, Jahangard Mohammadi, Abdolrasoul Salman Mahini. Vegetation density pattern affect the spatial variability of soil macrofauna biomass (2011). Landscape ecology for sustainable environment & culture.China.

- Shaieste Gholami, Ehsan Sayad. The relationship between Vegetation density pattern and soil macrofauna biodiversity (2014). Global Change Research Symposume. Italy.

- Ehsan Sayad, Shaieste Gholami. Using litter decomposition for predicting exotic trees effects on new ecosystems (2014). Global Change Research Symposume. Italy.

           

زمينه­هاي مورد علاقه:

اكولوژي جنگل، تنوع زيستي, الگوي پراكنش مكاني، ارزيابي توان اكولوژيك اكوسيستم­ها, خدمات اكوسيستم، آمايش سرزمين, سنجش از دور, اكولوژي سيماي سرزمين, آمار مكاني

 

جوايز

-دريافت Financial Award از هشتمين كنگره جهاني IALE (International Association of Landscape Ecology ) در كشور چين با عنوان: Landscape ecology for sustainable environment & culture

-دريافت Financial Award از IUFRO Landscape Ecology Working Group International Conference,  در كشور پرتغال با عنوان:

Forest Landscapes and Global Change" New Frontiers in Management, Conservation and Restoration"

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)