مشخصات دكتر هوشنگ قمرنيا عضو هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه


مشخصات فردي

مشخصات فارسي English
نام هوشنگ Houshang
نام خانوادگي قمرنيا Ghamarnia
محل و سال تولد بيجار كردستان 1/1/1339
مرتبه علمي استاد تمام Full Professor
گروه مهندسي آب Water Resources Engineering
رشته تحصيلي دكتري مهندسي آبياري و منابع آب Ph.D in Irrigation and Water Resources Engineering
تلفن 38332542-83- 0098 0098-83-38323727
فكس 38323727-83- 0098 0098-83-38323727
ايميل hghamarnia@razi.ac.ir hghamarnia@yahoo.co.uk


تحصيلات دانشگاهي

رديف مدرك مرتبه علمي رشته تحصيلي گرايش دانشگاه محل تحصيل كشور شهر سال اخذ مدرك
1 مهندسي ليسانس ------ مهندسي آب ---------- شيراز ايران شيراز بهمن 1364
2 فوق ليسانس ------ آبياري و زهكشي آبياري و زهكشي تهران ايران تهران مهر 1370
3 دكتري ------ مهندسي آب مهندسي  آبياري نيوكاسل انگلستان نيوكاسل مرداد 1380


سابقه كار

مرتبه علمي دانشگاه محل خدمت از تاريخ تا تاريخ
مربي دانشگاه رازي 1/5/70 24/6/80
استاديار دانشگاه رازي 24/6/80 16/9/89
دانشيار دانشگاه رازي 16/9/89 17/9/93
استاد تمام(Full Professor) دانشگاه رازي 17/9/93 تا كنون
Ms.C Thesis Title: Hydraulic Evaluation of Water Measurement Structures in Irrigation and Drainage Networks of Iran
Ph.D Thesis Title: Effects of salinity on water extraction by roots under shallow groundwater table condition


مسئوليتهاي اجرايي

1. مديريت گروه مهندسي آب به مدت هشت سال
2. معاونت آموزشي دانشكده به مدت سه سال
3. عضو اصلي كميته فني دانشگاه رازي
4. مدير پروژه و ناظر عاليه ساخت گروه مهندسي آب دانشگاه رازي كرمانشاه در 1370
5. راه اندازي و اخذ مجوز تاسيس گروه مهندسي آب در مقطع كارشناسي در سال 1371
6. راه اندازي و اخذ مجوز مقطع كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي در سال 1383
7. راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه هاي هيدروليك، نقشه برداري، هواشناسي، اطاق رسم فني گروه مهندسي آب
8. راه اندازي و اجراي سيستمهاي تحت فشار گروه مهندسي آب
9. راه اندازي اطاق كامپيوتر دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد گروه مهندسي آب
10. مدير پروژه و ناظر عاليه ساخت خوابگاه 3000 متري دانشكده كشاورزي رانشگاه رازي
11. مدير پروژه و ناظر عاليه ساخت واحدهاي دامداري دانشگاه رازي كرمانشاه
12. مدير پروژه و ناظر عاليه ساخت واحدهاي آپارتماني مسكوني دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي
13. طراح، مدير پروژه و مجري ساخت محوطه سازي و فضاي سبز دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه
14. طراحي طرح تامين آب و خطوط انتقال تامين آب فضاي سبز و شرب پرديس باغ ابريشم دانشگاه رازي
15. نظارت ساختمان تعاوني اعضاي هيئت علمي دانشگاه رازي در خيابان ويلا به مساحت 2000 متر مربع
16. مسئول كميته آبياري و زهكشي غرب كشور
17. عضو اصلي كميته منتخب دانشكده
18. مسئول راه اندازي مزرعه تحقيقاتي دانشجويان كارشناسي ارشد
19. مسئول راه اندازي ايستگاه ليسيمتري تحقيقاتي دانشجويان كارشناسي ارشد
20. مسئول راه اندازي سايت كامپيوتر دانشجويان كارشناسي ارشد
21. عضو اصلي شوراي فني و عمراني دانشگاه رازي
22. عضو اصلي كميته تخصصي دانشگاه رازي كرمانشاه
23. مسئول راه اندازي دوره دكتري آبياري و زهكشي و راه اندازي و اخذ مجوز دكتري آبياري و زهكشي در شهريور 1390.
24. مسئول طراحي و راه اندازي اطاق رشد (Growth Room) گروه مهندسي آب
25. مسئول راه اندازي گلخانه گروه مهندسي آب
26. عضو هيئت نظارت و ارزشيابي دانشگاهها و موسسات آموزشي استان كرمانشاه


طرحهاي تحقيقاتي اجرا شده

1. بررسي روش هاي آبياري قطره اي (تيپ) و شياري از لحاظ عملكرد و كارآئي مصرف آب در زراعت سيب زميني در كرمانشاه
2. مقايسه روش هاي آبياري سطحي (جويچه اي) و قطره اي (تيپ) از نظر مصرف آب و عملكرد چغندر قند در كرمانشاه.
3. ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري (قطره اي تيپ سطحي، قطره اي تيپ زير سطحي و سطحي و اثرات تنش آبي بر كارآئي مصرف آب، عملكرد و اجزاي عملكرد گياه گلرنگ در شهرستان كرمانشاه
4. ارزيابي تأثير سطح ايستابي كم عمق و شور بركمك به تبخير و تعرق و عملكرد محصول گلرنگ در شرايط لايسي متري
5. تشكيل تعاوني آب بران جهت مشاركت فعال كشاورزان در بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي(مطالعه موردي شبكه گاوشان با آسيب شناسي چالشهاي فرارو)
6. بررسي امكان استفاده سبزيجات از سفره آب زيرزميني كم عمق
7. بررسي اثر تنش شوري بر عملكرد محصول گياه دارويي گشنيز


كتابهاي چاپ شده

1. كاربرد لوله هاي كم فشار و طراحي آنها در آبياري سطحي ،چاپ1374 ، ناشر دانشگاه رازي، تاليف دكتر هوشنگ قمرنيا.
2. اصول، كاربرد، بهره برداري، و مديريت سيستم هاي آبياري ميكرو ، چاپ1384، ناشر دانشگاه رازي ، تاليف دكتر هوشنگ قمرنيا.
3. اصول آبياري عمومي ، چاپ 1385، ناشر دانشگاه رازي ، مولفين: مهندس عليجان بافكار ، دكتر هوشنگ قمرنيا و دكتر عبدالله طاهري تيزرو.
4. تشريح مجموعه كامل سوالات كنكور كارشناسي ارشد (رشته مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي) همراه با حل و مباحث مربوطه (از سال 1383 الي 1386)، بهمراه حل آزمون سال 1387 و سه آزمون خود سنجي . چاپ 1387. چاپ خانه پيكان، مولفين: دكتر هوشنگ قمرنيا، مهندس سارا حسني اصفهاني، مهندس مهسا كتابي و مهندس مهسا رحماني.


مقالات چاپ شده در كنفرانسهاي داخلي و خارجي

1. جذب آب توسط ريشه گندم در حضور آب زيرزميني شور و كم عمق در شرايط ليسي متري ( ارائه شده در كنفرانس ليسي متر. هوشنگ قمرنيا. دانشگاه كرمان بهمن 1382)
2. ارزيابي روشهاي آماري در برآورد بار معلق رودخانه رازآور ، ارائه شده در سومين همايش ملي فرسايش و رسوب تهران شهريور1384 . فريبرز يوسفوند، سيد حسن گلمائي، هوشنگ قمرنيا ، مير خالق ضيائ تبار احمدي ، و عبدالعلي وحيدي.
3. اثر كلاسه بندي داده هاي رسوب بر اساس زمان اندازه گيري در برآورد بار معلق رودخانه ها ، ارائه شده در پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران آبان 1384. فريبرز يوسفوند، سيد حسن گلمائي، هوشنگ قمرنيا، مير خالق ضيائ تبار احمدي و عبدالعلي وحيدي
4. پتانسيل يابي سيستم هاي آبياري تحت فشار در مناطق مركزي استان كرمانشاه ارائه شده در همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي در دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده مهندسي علوم آب اردي بهشت 1385. حسين ميرزائي تختگاهي، سعيد برومند نسب، مجيد بهزاد و هوشنگ قمرنيا.
5. استفاده از تحليل سلسله مراتبي و مهندسي ارزش در تعيين اهميت شاخص هاي شاخص هاي ارزيابي عملكرد شبكه هاي آبياري پذيرفته شده براي چاپ در كنفرانس مديريت منابع آب بهمن 1385. جلال جليلي، هوشنگ قمرنيا، سيد جلال جبلي، و محمد جواد منعم
6. برآورد بار رسوب و تعيين ظرفيت برداشت شن و ماسه رودخانه راز آور ، چاپ شده در هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه در دانشگاه شهيد چمران اهواز، بهمن 1385. فريبرز يوسفوند، سيد حسن گلمائي، هوشنگ قمرنيا ، مير خالق ضيائ تبار احمدي، و عبدالعلي وحيدي.
7. برآورد باران موثر در رابطه با كشت گندم در كرمانشاه، چاپ شده در نهمين كنفرانس آبياري و كاهش تبخير و تعرق كرمان در بهمن ماه 1386 . هوشنگ قمرنيا، مريم جوادي بايگي
8. مقايسه روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق در استان لرستان، چاپ شده در نهمين كنفرانس آبياري و كاهش تبخير و تعرق كرمان در بهمن ماه 1386. هوشنگ قمرنيا ، اكبر مهري
9. نرم افزار مديريت و برنامه ريزي شبكه تحت فشار باباهادي قصرشيرين در استان كرمانشاه، چاپ شده در نهمين كنفرانس آبياري و كاهش تبخير و تعرق كرمان در بهمن ماه 1386. هوشنگ قمرنيا، علي چراغي، حميدرضا جليلي
10. برنامه رايانه اي برآورد هيدرمدول آبياري به زبان (سي) ، چاپ شده در نهمين كنفرانس آبياري و كاهش تبخير و تعرق كرمان در بهمن ماه 1386. هوشنگ قمرنيا ، حديث خسروي
11. بررسي خشكسالي و روند آن در استان كرمانشاه، چاپ شده در نهمين كنفرانس آبياري و كاهش تبخير و تعرق كرمان در بهمن ماه 1386. هوشنگ قمرنيا ، ، فخرالدين قاسمي صاحبي
12. تحليل فراواني نمونه ها ، آزمون نكوئي برازش داده ها و محاسبه دوره بازگشت پديده هاي هيدرولوژي و ترسيم هيستوگرام فراواني داده ها به توسط يك برنامه كامپيوتري، چاپ شده در نهمين كنفرانس آبياري و كاهش تبخير و تعرق كرمان در بهمن ماه 1386. هوشنگ قمرنيا ، سالومه سپهري، مهدي عيني.
13. برنامه رايانه اي طراحي سيستمهاي آبياري باراني كلاسيك و آبياري باراني با لوله هاي چرخدار (ويل مو ) به زبان سي ، چاپ شده در اولين كنفرانس علمي طرح ملي آبياري تحت فشار و توسعه پايدار در 2 اسفند 1386مكان موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج . هوشنگ قمرنيا ، حديث خسروي
14. بررسي سيستمهاي تحت فشار الگوئي و بارز اجرا شده در استان كرمانشاه، چاپ شده در كنفرانس در اولين كنفرانس علمي طرح ملي آبياري تحت فشار و توسعه پايدار در 2 اسفند 1386 ، مكان موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج . هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري ، علي فتحي
15. طراحي و اجراي سيستمهاي مختلف تحت فشار با استفاده از شيب زمين در شبكه آبياري و زهكشي باباهادي قصر شيرين، چاپ شده دراولين كنفرانس علمي طرح ملي آبياري تحت فشار و توسعه پايدار در 2 اسفند 1386 ، مكان موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج . هوشنگ قمرنيا ، علي چراغي، سياوش مرادي
16. بررسي تاثير آبياري قطره اي نواري (تيپ) بر عملكرد چغندر قند در شرايط اقليمي كرمانشا ه، چاپ شده در دومين كنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي سنندج، دانشگاه كردستان در تاريخهاي 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنيا ، مريم جوادي بايگي، حديث خسروي
17. طراحي و اجراي سيستمهاي مختلف آبياري تحت فشار با استفاده از شيب زمين در اراضي كيله سفيد ثلاث باباجاني واقع در استان كرمانشاه، چاپ شده در دومين كنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي سنندج، دانشگاه كردستان در تاريخهاي 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنيا ، علي چراغي، سياوش مرادي
18. اجراي سيستمهاي مختلف آبياري تحت فشار و بزرگترين سيستم فيلتراسيون ايران در نقاط مرزي شهرستان سومار در استان كرمانشاه، چاپ شده در دومين كنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي سنندج، دانشگاه كردستان در تاريخهاي 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنيا ، سياوش مرادي، محمد زضا محمدپور
19. اثر كسر آبياري بر كميت و كيفيت سيب گلدن دليشز در منطقه گهواره استان كرمانشاه، چاپ شده در دومين كنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي سنندج، دانشگاه كردستان در تاريخهاي 13 و 14 اسفند 1386. عيسي ارجي، هوشنگ قمرنيا و ،بنفشه حسني.
20. نرم افزار جديد محاسبه هيدرومدول در شبكه هاي آبياري و زهكشي ، چاپ شده در دومين كنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي سنندج، دانشگاه كردستان در تاريخهاي 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنيا ، عمار مرادوند و سيد احسان فاطمي
21. برنامه هاي جديد كاربردي تحت ويژوال بيسيك در مهندسي آب، چاپ شده در دومين كنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي سنندج، دانشگاه كردستان در تاريخهاي 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنيا ، پيام حسيني و سالومه سپهري
22. نرم افزار جديد طراحي خط لوله هاي كم فشار چاپ، چاپ شده در دومين كنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي سنندج، دانشگاه كردستان در تاريخهاي 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنيا ، حميد رضا جليلي، مهدي عيني.
23. نرم افزار محاسبه ضربه قوچ در خط لوله هاي آبرساني، چاپ شده در دومين كنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي سنندج، دانشگاه كردستان در تاريخهاي 13 و 14 اسفند 1386. هوشنگ قمرنيا حميد رضا جليلي
24. معرفي كاربرد سيستم هيدروپونيك در تصفيه فاضلاب، چاپ شده در اولين سمينار ملي جايگاه آبهاي بازيافتي و پساب در مديريت منابع آب – چالشها و راهكارهها در اول و دوم خرداد 1387 در مشهد. هوشنگ قمرنيا ، سالومه سپهري و سميرا نوروزپو
25. بررسي پساب تصفيه خانه فاضلاب كرمانشاه و امكان استفاده مجدد از آن براي مقاصد كشاورزي چاپ در دومين همايش ملي آب و فاضلاب در 16- 17 مهر 87 در دانشگاه تهران
26. مقايسه روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در استان لرستان، چاپ شده در كنفرانس برگذار شده توسط شركت آب منطقه اي لرستان در 22و 23 خرداد 1387 در خرم آباد. اكبر مهري، عباس ملكي، هوشنگ قمرنيا و حميد رضا متين فر
27. محدوديت هاي نظام اعتباري و تسهيلات مالي توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار در استان لرستان، چاپ شده در كنفرانس برگذار شده توسط شركت آب منطقه اي لرستان در 22و 23 خرداد 1387 در خرم آباد. اكبر مهري، عباس ملكي، هوشنگ قمرنيا و حميد رضا متين فر
28. مصرف بهينه آب كشاورزي ، چاپ شده در كنفرانس برگذار شده توسط شركت آب منطقه اي لرستان در 22و 23 خرداد 1387 در خرم آباد. اكبر مهري، عباس ملكي، هوشنگ قمرنيا و حميد رضا متين فر
29. ارزيابي كيفي فاضلاب تصفيه شده براي استفاده در آبياري زمين هاي كشاورزي با استفاده از يك برنامه كامپيوتري در سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران 23 الي 25 مهر ماه 1387، در دانشكده مهندسي عمران ، دانشگاه تبريز. هوشنگ قمر نيا و حسن مشايخي
30. كاربرد مهندسي ارزش دربهينه نمودن شبكه آبياري زهكشي بابا هادي قصرشيرين در سومين كنفرانس ملي مهندسي ارزش، 6 آذر 1387. هوشنگ قمرنيا ، علي چراغي و سالومه سپهري .
31. برآورد بارش مؤثر در رابطه با كشت گندم ديم (مطالعه موردي سنندج). سالومه سپهري ، هوشنگ قمرنيا و سميرا نوروزپور. دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي» دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده مهندسي علوم آب8 الي 10 بهمن 1387.
32. ارائه يك مدل جديد كامپيوتري براي محاسبه ميزان آب آبشويي، برآورد پارامترهاي شيميايي و تعيين گروه بندي خاك . حديث خسروي ، هوشنگ قمر نيا. دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي» دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده مهندسي علوم آب8 الي 10 بهمن 1387.
33. بررسي روش هاي آبياري قطره اي(تيپ) شياري از لحاظ عملكرد و كارايي مصرف و آب در زراعت سيب زميني در كرمانشاه. هوشنگ قمرنيا، عيسي ارجي، آرش آذري ، فخر الدين قاسمي ، سالومه سپهري. دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي» دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده مهندسي علوم آب8 الي 10 بهمن 1387.
34. مقايسه روش هاي آبياري سطحي (جويچه اي) و قطره اي (تيپ) از نظر مصرف آب و عملكرد چغندرقند در كرمانشاه. هوشنگ قمرنيا، عيسي ارجي، آرش آذري ، مريم جوادي بايگي. دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي» دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده مهندسي علوم آب8 الي 10 بهمن 1387.
35. طراحي و ارزيابي روشهاي مختلف آبياري سطحي توسط يك مدل كامپيوتري. كريم خدائي، هوشنگ قمرنيا. دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي» دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده مهندسي علوم آب8 الي 10 بهمن 1387.
36. ارائه يك مدل كامپيوتري جامع جهت مديريت كيفيت آب و تاثيرات آن بر روي ميزان محصول دهي گياهان مختلف. مجيد يعقوبي فشكي، هوشنگ قمرنيا. دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي» دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده مهندسي علوم آب8 الي 10 بهمن 1387.
37. ارزيابي معادلات يكنواختي توزيع آب در آبياري باراني. ارسلان فاريابي، عيسي معروف پور و هوشنگ قمرنيا. چاپ شده در سومين كنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي سنندج، دانشگاه كردستان در تاريخهاي 14 و 15 اسفند 1387.
38. بررسي طراحي و اجراي سيستم هاي زهكشي زمين هاي ورزشي، هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري ، سيد محسن غلاميان. چاپ شده در سومين كنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي سنندج، دانشگاه كردستان در تاريخهاي 14 و 15 اسفند 1387.
39. مقايسه روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در شهرستان بيجارمركز توليد غله (استان كردستان). هوشنگ قمرنيا، سيد محسن غلاميان سيد وحيد الدين رضواني، سالومه سپهري ،. چاپ شده در سومين كنفرانس منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي سنندج، دانشگاه كردستان در تاريخهاي 14 و 15 اسفند 1387.
40. تعيين خصوصيات هيدرولوژيك حوضه هاي آبريز توسط يك برنامه كامپيوتري، هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، پنجمين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم كشاورزي و منابع طبيعي سراسر كشور، ارديبهشت 1388، دانشگاه گيلان.
41. ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر كيفيت و كميت منابع آب. هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، پنجمين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم كشاورزي و منابع طبيعي سراسر كشور، ارديبهشت 1388، دانشگاه گيلان.
42. برآورد بارش مؤثر در ارتباط با كشت گندم ديم در غرب ايران (مطالعه موردي همدان). هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، پنجمين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم كشاورزي و منابع طبيعي سراسر كشور، ارديبهشت 1388، دانشگاه گيلان.
43. بررسي رفتار هيدرولوژيكي سراب كارستي نيلوفر در استان كرمانشاه نسبت به تغييرات بارش و خشكسالي سالهاي اخير، هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران ( مهندسي منابع آب و محيط زيست)، 21 تا 23 ارديبهشت سال 1388، دانشگاه شيراز.
44. محاسبه آب مورد نياز الگوي كشتهاي مختلف با روش پنمن مانتيث و مقايسه آن با نتايج سند ملي آب ايران ، هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران ( مهندسي منابع آب و محيط زيست)، 21 تا 23 ارديبهشت سال 1388، دانشگاه شيراز.
45. بررسي نوسانات ساليانه سطح آبخوان دشت چهاردولي در استان كردستان در اثر خشكسالي سالهاي اخير (سال 70- 78). هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن. 30 و 31 ارديبهشت ماه سال 1388، اصفهان.
46. بررسي رفتار هيدرولوژيكي سراب كارستي ياوري در استان كرمانشاه نسبت به تغييرات بارش و خشكسالي سالهاي اخير. هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن. 30 و 31 ارديبهشت ماه سال 1388، اصفهان.
47. اصلاح هيدرومدل الگوي كشت در شرايط كم آبياري. هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن. 30 و 31 ارديبهشت ماه سال 1388، اصفهان.
48. مقايسه روشهاي آبياري قطره اي( (tapeو سطحي در مصرف آب و عملكرد سياهدانه در شهر كرمانشاه. هوشنگ قمرنيا، حديث خسروي، دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن. 30 و 31 ارديبهشت ماه سال 1388، اصفهان.
49. مديريت و برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از پسابهاي توليدي در ايران: مطالعه موردي تصفيه خانه فاضلاب كامياران در استان كردستان. هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن. 30 و 31 ارديبهشت ماه سال 1388.
50. معرفي تكنيك¬هاي جديد در بهبود الگوهاي كشت موجود در كشورهاي مختلف. هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، كنفرانس هم انديشي الگوي كشت محصولات زراعي و باغي كشور 6 خرداد سال 1388.
51. اصلاح هيدرومدول الگوي كشت در شرايط مختلف كم آبياري به منظور استفاده بيشتر از منابع آب و خاك در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي. هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري، كنفرانس هم انديشي الگوي كشت محصولات زراعي و باغي كشور 6 خرداد سال 1388.
52. استفاده از برنامه‌ريزي خطي جهت تعيين اقتصادي‌ترين در صدهاي الگوي كشت در يك پروژه آبياري و زهكشي. هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري ، كنفرانس هم انديشي الگوي كشت محصولات زراعي و باغي كشور 6 خرداد سال 1388.
53. معرفي مصرف كنندگان استفاده از آب تصفيه شده فاضلاب در ايران ( مطالعه موردي شهر سقز در استان كردستان). هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري. كنفرانس بين المللي در دانشگاه صنعتي شاهرود.25 الي 27 امرداد سال 1388.
54. Irrigation system design for treated waste water use هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري. كنفرانس بين المللي در دانشگاه صنعتي شاهرود. 25 الي 27 امرداد سال 1388.
55. مسائل فني و اجرائي ايستگاه پمپاژ و شبكه هاي آبياري و زهكشي تحت فشار بانخوشاب 3 سومار، اردوبان سومار. كيله سفيد ثلاث باباجاني . هوشنگ قمرنيا، سياوش مرادي، علي چراغي، محمدرضا محمدپور و سالومه سپهري"زهكشي سومين كنفرانس ملي تجربه هاي ساخت تاسيسات آبي و شبكه هاي آبياري و" دانشگاه تهران گروه مهندسي آبياري و آباداني 29 و 30 مهرماه 1388.
56. تجربه هاي طراحي و نصب شير آلات، تجهيزات هيدرو مكانيك ايستگاههاي پمپاژ ، خط لوله ها و لوله راني. هوشنگ قمرنيا، سياوش مرادي، علي چراغي، محمدرضا محمدپور و سالومه سپهري"زهكشي سومين كنفرانس ملي تجربه هاي ساخت تاسيسات آبي و شبكه هاي آبياري و" دانشگاه تهران گروه مهندسي آبياري و آباداني 29 و 30 مهرماه 1388.
57. تجربه طراحي و ساخت سيستم فيلتراسيون پروژه ايستگاه پمپاژ اردوبان سومار با ظرفيت 300 ليتر در ثانيه . هوشنگ قمرنيا، سياوش مرادي، علي چراغي، محمدرضا محمدپور و سالومه سپهري"زهكشي سومين كنفرانس ملي تجربه هاي ساخت تاسيسات آبي و شبكه هاي آبياري و" دانشگاه تهران گروه مهندسي آبياري و آباداني 29 و 30 مهرماه 1388.
58. تخمين ضخامت لايه تغذيه شونده و عمق سطح آب زير زميني در دشت ماهيدشت با استفاده از (جي آي اس) حسن مشايخي، عبدالله طاهري تيزرو، هوشنگ قمرنيا و ناصر فرضي. نخستين كنفرانس سراسري آبهاي زير زميني 28/8/88 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان.
59. مدل رياضي تعيين اقليم به روشهاي مختلف به زبان ويژوال بيسيك. دهمين كنفرانس سراسري آبياري و كاهش تبخير 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهيد باهنر كرمان. هوشنگ قمرنيا، سيد وحيدالدين رضواني، سيد محسن غلاميان.
60. مقايسه روش پنمن مانتيث با نتايج سند ملي آب ايران در دو دشت نمونه در غرب ايران.. دهمين كنفرانس سراسري آبياري و كاهش تبخير 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهيد باهنر كرمان. هوشنگ قمرنيا، سيد وحيدالدين رضواني، سيد محسن غلاميان.
61. مقايسه روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در شهر همدان. . دهمين كنفرانس سراسري آبياري و كاهش تبخير 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهيد باهنر كرمان. هوشنگ قمرنيا، سيد محسن غلاميان سيد، وحيدالدين رضواني.
62. بررسي تغييرات اقليم در دو دشت نمونه در غرب ايران. دهمين كنفرانس سراسري آبياري و كاهش تبخير 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهيد باهنر كرمان. هوشنگ قمرنيا، سيد وحيدالدين رضواني، سيد محسن غلاميان.
63. واكنش عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ تحت روش ها و مديريت هاي مختلف آبياري. دهمين كنفرانس سراسري آبياري و كاهش تبخير 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهيد باهنر كرمان. سالومه سپهري، هوشنگ قمرنيا و سميرا نوروزپور.
64. بررسي توابع توزيع يكنواختي در سيستم هاي آبياري باراني دشت دهگلان.. دهمين كنفرانس سراسري آبياري و كاهش تبخير 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهيد باهنر كرمان. گوران يمين شريفي، عيسي معروف پور، هوشنگ قمرنيا و ارسلان فاريابي.
65. بررسي عملكرد سيستم هاي آبياري باراني كلاسيك ثابت دشت دهگلان . دهمين كنفرانس سراسري آبياري و كاهش تبخير 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهيد باهنر كرمان. ارسلان فاريابي، عيسي معروفپور، هوشنگ قمرنيا و گوران يمين شريفي.
66. بررسي روابط آب و عملكرد چغندر قند در منطقه كرمانشاه. دهمين كنفرانس سراسري آبياري و كاهش تبخير 19-21 بهمن ماه سال 1388 در دانشگاه شهيد باهنر كرمان. هوشنگ قمرنيا، سالومه سپهري و سميرا نوروزپور.
67. استفاده از مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت تعيين ضريب اصطكاك در داخل لوله ها، نخستين كنفرانس ملي پژو هشهاي كاربردي منابع آب ايران در كرمانشاه 21-23 ارديبهشت 1389، هوشنگ قمرنيا، محمد زارع.
68. محاسبه تبخير و تعرق گياه با استفاده از (روش سبال) در دشت ميان¬دربند كرمانشاه. نخستين كنفرانس ملي پژو هشهاي كاربردي منابع آب ايران در كرمانشاه 21-23 ارديبهشت 1389، هوشنگ قمرنيا،وحيد رضواني.
69. طراحي سيستمهاي مختلف آبياري سطحي با استفاده از يك برنامه جديد كامپيوتري. چهارمين همايش منطقه اي يا فته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور) 22-23 ارديبهشت 1389 واقع در دانشگاه كردستان. هوشنگ قمرنيا سالومه سپهري،وحيد رضواني، محسن غلاميان.
70. استفاده از آب تصفيه شده فاضلاب در ايران( مطالعه موردي شهر سنندج در استان كردستان)، دومين سمينار ملي جايگاه آبهاي باز يافتي و پساب در مديريت منابع آب، 28/7/89. برگذار شده در مشهد. هوشنگ قمرنيا، سيد محسن غلاميان، سيد وحيد الدين رضواني، عرفان خدايي.
71. بررسي عملكرد دانه ي گياه لوبيا چيتي در شرايط آبياري محدود، همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 28 آذر 1389، هوشنگ قمرنيا، عرفان خدايي، معصومه خلج، و ساحره گلزاري.
72. بررسي كيفي منابع آب سطحي و زير زميني دشتهاي مياندربند و بيلوار كرمانشاه، همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 28 آذر 1389، هوشنگ قمرنيا، عرفان خدايي، صبا دائي چين، ميلاد فرماني فرد، سمانه دباغ باقري، فاطمه روشندل، كبري جليلوند.
73. بهينه نمودن الگوي كشت با توجه به منابع آب موجود در دو دشت نمونه در استان كرمانشاه، همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 28 آذر 1389، هوشنگ قمرنيا، عرفان خدايي، سمانه دباغ باقري، صبا دائي چين، فاطمه روشندل، كبري جليلوند.
74. بررسي هيدروليكي و تغييرات دبي چشمه خضر زنده، همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 28 آذر 1389، هوشنگ قمرنيا، عرفان خدايي، كبري جليلوند، فاطمه روشندل، سمانه دباغ باقري، صبا دائي چين.
75. محاسبه آب مورد نياز چند الگوي كشت و مقايسه آن با سند ملي آب ايران در چهار پروژه نمونه، همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 28 آذر 1389، هوشنگ قمرنيا، فاطمه روشندل، كبري جليلوند، سمانه دباغ باقري، صبا دائي چي و عرفان خدائي.
76. مقايسه روش آبياري سطحي و قطره اي (نوارهاي نيپ سطحي) در كارآئي مصرف آب گشنيز، همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 28 آذر 1389، مريم بشي پور، هوشنگ قمرنيا و محمد اقبال قبادي.
77. اثر آبياري قطره اي (نوارهاي تيپ) در كارآئي مصرف آب و اجزاي عملكرد گشنيز، سومين سمينار ملي توسعه پايدار روش هاي آبياري تحت فشار، كرج، موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي، 27 بهمن 1389، هوشنگ قمرنيا، مريم بشي پور و محمد اقبال قبادي.
78. نياز آبي و كار آئي مصرف گشنيز در روش آبياري سطحي و قطره اي(نوارهاي تيپ سطحي)، سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز،دانشكده مهندسي علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنيا، مريم بشي پور و محمد اقبال قبادي.
79. محاسبه تبخير و تعرق گياه با استفاده از( روش سبال) در دشت بيلوار كرمانشاه، سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز،دانشكده مهندسي علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنيا، سيّد وحيدالدّين رضواني، گلاره مهدي آبادي و سيد محسن غلاميان.
80. تشكيل تعاونيهاي آب بران و برنامه كامپيوتري طراحي شده جهت سهولت مديريت بهره برداري و نگهداري در شبكه آبياري و زهكشي گاوشان، سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز،دانشكده مهندسي علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنيا، سعيد ابوقداره و ناصر پرواره.
81. ارائه يك مدل جديد كامپيوتري جهت برآورد نياز آبي يك الگوي كشت با هر تعداد محصول دلخواه، ، سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز،دانشكده مهندسي علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنيا،خديث خسروي،سيد محسن غلاميان، سيد وحيدالدين رضواني و عرفان خدائي.
82. برآورد نياز آبي و ضريب گياهي سياه دانه در مناطق خشك و نيمه خشك، ، سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز،دانشكده مهندسي علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنيا،مختار قبادي، الهام ميري و مريم جعفرزاده.
83. برآورد نياز آبي و ضريب گياهي گشنيز در مناطق خشك و نيمه خشك، سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز،دانشكده مهندسي علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنيا، مريم جعفرزاده و الهام ميري.
84. مهندسي ارزش شبكه آبياري و زهكشي قصر شيرين جنوبي و گيلانغرب، سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز،دانشكده مهندسي علوم آب، دهم اسفند 1389، هوشنگ قمرنيا، فاطمه روشندل، سمانه دباغ باقري، صبا دائي چين و عرفان خدائي.
85. بررسي آب زير زميني كم عمق بر كمك به تخير و تعرق گياه گلرنگ در شرايط مزرعه و ليسيمتر، چهارمين كنفرانس منابع آب ايران، دانشگاه ا مير كبير، 13-14 ارديبهشت 1390، هوشنگ قمرنيا، محسن غلاميان، ميلاد فرماني فرد، عرفان خدائي و سالومه سپهري.
86. طراحي، ساخت . كاربرد دستگاه چند منظوره سطح سنجي آب به وسيله امواج آلتراسونيك، چهارمين كنفرانس منابع آب ايران، دانشگاه ا مير كبير، 13-14 ارديبهشت 1390، محمد جواد مانشتي، هوشنگ قمرنيا، امير قدس مطهري، سهيلا اميريان و عرفان خدائي.
87. اثر سطوح مختلف آبياري بر شاخص هاي رشد و عملكرد ارقام عدس، پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور)، 28-29 ارديبهشت 1390، سنندج دانشگاه كردستان، هوشنگ قمرنيا، ميلاد فرماني فر ، عليرضا كريمي، مريم احمدي و عرفان خدائي
88. بررسي تاثير كم آبياري بر كيفيت محصول بدست آمده از گياه ذرت دانه اي در منطقه اسلام آباد غرب، پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور)، 28-29 ارديبهشت سنندج دانشگاه كردستان 1390، هوشنگ قمرنيا، و محمد امين پرندين.
89. بررسي معادله هارگريوز براي محاسبه تبخير و تعرق ماهيانه مطالعه موردي (استان كردستان)، پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور)، 28-29 ارديبهشت 1390، سنندج دانشگاه كردستان ،هوشنگ قمرنيا، ، محسن غلاميان، ميلاد فرماني فر، عرفان خدائي و سالومه سپهري.
90. طراحي و ساخت سامانه هشدار دهنده دما و رطوبت گلخانه، پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور)، 28-29 ارديبهشت 1390، سنندج دانشگاه كردستان ، محمد جواد مانشتي ، هوشنگ قمرنيا و سهيلا اميري
91. عملكرد كارآئي مصرف آب گياه ذرت در سيستم آبياري قطره اي تيپ در سطوح مختلف آبياري، سومين سمينار ملي توسعه پايدار روش هاي آبياري تحت فشار، 27 بهمن 1389، كرج، موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي، سالومه سپهري، هوشنگ قمرنيا.
92. مقايسه روش هاي آبياري قطره اي تيپ سطحي ، زير سطحي و شياري در شرايط مختلف كم آبياري از لحاظ عملكرد و كار آئي مصرف آب در زراعت گلرنگ سومين سمينار ملي توسعه پايدار روش هاي آبياري تحت فشار، 27 بهمن 1389، كرج، موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي، سالومه سپهري، هوشنگ قمرنيا.
93. اثر پساب مزارع پرورش ماهي قزل¬آلا بر كيفيت آب رودخانه ريجاب. ، همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنيا، رضا اسعدي.
94. اثر سطوح تنش آبي بر روي ميزان روغن و اسانس بذر گياه دارويي گشنيز. همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنيا ، مريم بشي پورمحمد اقبال قبادي.
95. مدل سازي روزانه تبخير و تعرق پتانسيل قصرشيرين و گيلان غرب با استفاده از سيستم تطبيقي عصبي – فازي. همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنيا ، مريم بشي پور ، پيام جوادي كي ، سميه سياكمري.
96. سامانه هوشمند آبياري لايسيمتري. همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنيا ، محمد جواد مانشتي، عرفان خدايي.
97. اثرات خشكسالي بر تغييرات سطح آب زيرزميني و حجم مخزن دشت مياندربند كرمانشاه. همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنيا ، فاطمه موسي بيگي.
98. بررسي فاضلاب شهري تصفيه شده شهر سقز براي مصارف كشاورزي در آبياري قطره اي و آبياري باراني. همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنيا، سجاد اميري.
99. بررسي كيفيت آب دشتهاي مياندربند و بيلوار كرمانشاه از لحاظ كلاس آبياري. همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنيا، داوود اميرخاني.
100. بررسي فاضلاب شهري تصفيه شده شهر سنندج براي مصارف كشاورزي. همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنيا، روژين فتحي.
101. نگرشي بر تجارت آب مجازي و نقش عوامل محيطي بر مقدار آب مجازي. همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 23 آذر 1390، هوشنگ قمرنيا، امير قدس مطهري، حسين رضايي، داود اميرخاني.
102. خشكسالي و تاثير آن بر منابع آب زيرزميني با استفاده از شاخصSPI مطالعه موردي شهرستانهاي كرمانشاه، صحنه و سنقر . اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي دانشگاه زنجان، 19 الي 21 شهريور1390. الهام ميري، مريم جعفري زاده ، هوشنگ قمرنيا.
103. ارائه برنامه اي براي بررسي نحوه پخش آب آبياري شور در پروفيل سه نوع خاك لومي ، رسي و سيلتي لومي. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساري، 20 و 21 شهريور 1391. هوشنگ قمرنيا، زهرا جليلي، صبا دائي چين.
104. بررسي اثر آبياري تكميلي بر عملكرد و كارائي مصرف آب سه رقم جديد گندم. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساري، 20 و 21 شهريور 1391. هوشنگ قمرنيا ، ميلاد فرماني فرد، صبا دائي چين و زهرا جليلي.
105. بررسي تاثير متقابل آبياري زير زميني و تكميلي بر كارائي مصرف آب و كمك به نياز تبخير و تعرق ارقام گندم. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساري، 20 و 21 شهريور 1391. هوشنگ قمرنيا، ميلاد فرماني فرد، علي فتاحي چقابگي و عرفان خدائي.
106. بررسي ضرايب گياهي گشنيز بر اساس درجه روز مورد نياز در طول فصل رشد. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب دردانشگاه مازندران ساري، 20 و 21 شهريور 1391. مريم جعفري زاده، الهام ميري، زهرا فولادي و هوشنگ قمرنيا.
107. مقايسه دو مدل جذب آب توسط ريشه گياه گوجه فرنگي و بدست آوردن تابع كاهش جذب آب بهينه. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساري، 20 و 21 شهريور 1391. هوشنگ قمرنيا ، زهرا جليلي ، صبا دائي چين و ميلاد فرماني فرد.
108. نقش سطوح ايستابي كم عمق بر تامين نياز آبي، كارائي مصرف آب و عملكرد سه رقم گندم. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساري، 20 و 21 شهريور 1391. هوشنگ قمرنيا، ميلاد فرماني فرد، علي فتاحي چقابگي، صبا دائي چين و زهرا جليلي.
109. استفاده از شاخص SPI و سيستم اطلاعات جغرافيائي در پايش و پهنه بندي خشكسالي و تاثير مقياس زماني در شدت آن. . سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساري، 20 و 21 شهريور 1391. مريم جعفري زاده، الهام ميري، زهرا فولادي و هوشنگ قمرنيا.
110. بررسي آب زير زميني كم عمق و شور بر عملكرد و كمك به تبخير و تعرق گياه داروئي سياهدانه در شرايط ليسيمتري. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساري، 20 و 21 شهريور 1391. هوشنگ قمرنيا ، زهرا جليلي ، صبا دائي چين و ميلاد فرماني فرد.
111. بررسي اثر آب زيرزميني كم عمق به تبخير و تعرق گياه داروئي گشنيز با استفاده از ليسيمتر. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساري، 20 و 21 شهريور 1391. هوشنگ قمرنيا ، صبا دائي چين ،زهرا جليلي و ميلاد فرماني فرد.
112. مقايسه روش هاي برآورد ضريب تشت تبخير به منظور محاسبه تبخير و تعرق گياه مرجع؛ مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيك زنجان. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساري، 20 و 21 شهريور 1391. هوشنگ قمرنيا، صبا دايي چين، زهرا جليلي،ميلاد فرماني فرد.
113. بررسي مقايسه اي وضعيت خشكسالي سي ساله استان كرمانشاه با استفاده از شاخصهاي مختلف خشكسالي. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساري، 20 و 21 شهريور 1391. هوشنگ قمرنيا،، فاطمه روشندل.
114. پهنه بندي فراواني نسبي وقوع وضعيت هاي مختلف خشكسالي استان كرمانشاه در محيط GIS با استفاده از شاخصهاي مختلف خشكسالي. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب در دانشگاه مازندران ساري، 20 و 21 شهريور 1391. هوشنگ قمرنيا،، فاطمه روشندل.
115. بررسي تاثير آب زيرزميني كم عمق بر عملكرد گياه دارويي سياهدانه در اقليم نيمه خشك، هوشنگ قمرنيا، زهرا جليلي، صبا دايي چي، سومين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 22 آذر 1391.
116. بررسي تاثير آب زيرزميني كم عمق با شوري 4 دسي زيمنس بر متر بر عملكرد گياه دارويي گشنيز با استفاده از لايسيمتر. هوشنگ قمرنيا، صبا دايي چين، زهرا جليلي. سومين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 22 آذر 1391.
117. طراحي، ساخت و كاربرد دستگاه چند منظوره سطح سنجي آب به وسيله¬ي امواج آلتراسونيك. هوشنگ قمرنيا، محمدجواد مانشتي،داود اميرخاني. سومين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 22 آذر 1391.
118. سيستم كنترل پيشرفته محيطي هيدروپونيك به صورت وايرلس توسط ARM11. هوشنگ قمرنيا، محمد جواد مانشتي، سهيلا اميريان، رامين محمد نژاد، احسان امجديان. سومين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 22 آذر 1391.
119. پتانسيل يابي انرژي خورشيدي در استان كرمانشاه. هوشنگ قمرنيا ، فاطمه موسي بيگي. سجاد اميري. سومين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 22 آذر 1391.
120. محاسبه وكاليبره نمودن ضريب گياهي گندم و ضريب تشت تبخير براي شهرستان كرمانشاه. هوشنگ قمرنيا، ميلاد فرماني فرد، علي فتاحي. سومين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 22 آذر 1391.
121. ارزيابي كارايي و كاليبره كردن مدل هارگريوز ساماني دربرآورد تبخيرتعرق روزانه (مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيك اراك). هوشنگ قمرنيا، هادي ورواني، ميلاد فرماني فرد، پريسا احمدي. سومين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 22 آذر 1391.
122. ارزيابي تأثير وجود آب زيرزميني كم عمق برعملكرد و كارائي مصرف آب گندم درشرايط آبياري تكميلي. هوشنگ قمرنيا، ميلاد فرماني فر. سومين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 22 آذر 1391.
123. ارزيابي دلايل عدم توجه وكاربرد آبياري شبانه درسامانه هاي آبياري. هوشنگ قمرنيا، هادي ورواني، ميلاد فرماني فرد، فاطمه ساساني. سومين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 22 آذر 1391
124. تأثير آبياري تكميلي برميزان پروتئين سه رقم نخود. هوشنگ قمرنيا، بينظير نظري ، پوران خلدي رضايي. چهارمين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 20 آذر 1392.
125. تخمين ميزان جذب آب زيرزميني كم عمق و شور توسط ريشه گياه دارويي سياهدانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي. هوشنگ قمرنيا، زهرا جليلي. چهارمين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 20 آذر 1392.
126. ارائه برنامه اي جهت محاسبه و مقايسه معادلات و مدلهاي تجربي برآورد نشت آب در كانالها. هوشنگ قمرنيا، داوود امير خاني. چهارمين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 20 آذر 1392.
127. تأثير آبياري تكميلي بر ميزان پروتئين سه رقم عدس. هوشنگ قمرنيا، پوران خلدي رضايي، بينظير نظري. چهارمين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 20 آذر 1392.
128. پيش بيني نوسانات سطح ايستابي آبخوان دشت اسلام آباد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي. هوشنگ قمرنيا، سهيلا اميريان ، جواد مانشتي. چهارمين همايش علمي ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، 20 آذر 1392.
129. بررسي تغيير اقليم حوضه قره سو و ارزيابي اثرات آن بر مشخصه هاي خشكسالي. هوشنگ قمرنيا، سيده آرينا مصطفوي و سينا يحيائي. اولين همايش ملي جغرافيا و پايداري محيط. دانشگاه رازي ، گروه جغرافيا دانشگاه رازي، 14 اسفند 1392.
130. بررسي كيفيت آب رودخانه قره سو و تصفيه خانه كرمانشاه و تعيين كاربري هاي مجاز آنها به توجه به استانداردهاي ملي و جهاني. هوشنگ قمرنيا، حسين ميرزائي و شكوفه برون. هفتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، 17-18 آذر 1393. دانشگاه تهران.


131. Ghamarnia, H and J.W Gowing. Water extraction by roots under different saline conditions (7th Agricultural seminar of Iranian student in Europe, Manchester, 1998, Uk).
132. Ghamarnia, H and J.W Gowing. Stomatal behavior and leaf water states of wheat under salinity stress conditions (7th Agricultural seminar of Iranian student in Europe, Manchester, 1998, Uk).
133. Ghamarnia, H and J.W Gowing.The use of time domain reflectrometry (Trime) to measure water content and bulk electrical conductivity under different salinity condition (7th Agricultural seminar of Iranian student in Europe, Manchester, 1999, Uk).
134. Ghamarnia, H and J.W Gowing.The Time Domain Refelectrometery (Trime-Fm) calibration in low and high different salinity conditions, Newcastle, 2000,Uk.
135. Ghamarnia, H and J.W Gowing. An inexpensive Mini-Rhizotron for in situ root growth studies in saline condition (7th Agricultural seminar of Iranian student in Europe, Manchester, 2000, Uk).
136. Ghamarnia, H and J.W Gowing. Effect of salinity on root water extraction by wheat under shallow water tables (AGENG conference in Warwick, 2000, Uk).
137. Ghamarnia, H and J.W Gowing. Can thirsty crops survive on salty water? Evidence from a Lysimeter investigation on wheat, Newcastle, 2000, Uk.
138. Ghamarnia, H and J.W Gowing. Wheat water use from shallow saline water table. Moscov, Sept 2004, Russia.
139. 139- Ghamarnia, H and J.W Gowing. Effects of water stress on three wheat cultivars.21th European ICID Conference, Frankfort Oder University, May 2005, Germany.
140. Ghamarnia, H. Evaluation of pressurized prrigation systems. Kolalampour, Sept 2006. Malysia.
141. Ghamarnia, H and J.W Gowing. Root water uptake modeling under presence of saline surface and shallow ground water table. Pavia University, Sept 2007. Italy.
142. Ghamarnia, H and S. Sepheri. Comparison between surface and subsurface tape drip and furrow irrigation, systems on water use efficiency and yield of Safflower(Carthamus tinctorius L.) in kermanshah province (west of Iran). Shanghay, 11-16 October, third interdrought conference, China.
143. Ghamarnia, H and S. Sepheri. Water stress management and its effects on water use efficiency and other yield prameters of potato in Kermanshah Province in the west of Iran. New Delhi, 6-11 December 2009, 5th Asian Regional Conference, India.
144. Ghamarnia, H; M, Golamian and S. Sepheri. Safflower (Carthamus tinctorius L.) water use from shallow good quality and saline water tables in lysimeteric experiment in a semiarid region of Iran. Québec, 13-17 June 2010, 17th Agricultural Engineering (CIGR), Canada.
145. Ghamarnia, H. Effect of water stress on water use efficiency and yield of Nigella Sativa in Kermanshah Province in the west of Iran. Québec, 13-17 June 2010, 17th Agricultural Engineering (CIGR), Canada.
146. Ghamarnia, H; Mohamad amin Parandin. A comparison of drip and conventional furrow Irrigation methods on maize in a semi-arid region. Tokyo, 19-23 September 2011, CIGR2011, Japan.
147. Ghamarnia, H,Vahid Rezvani, Erfan Khodaei, Hossein Mirzaei. Calibration of Hargreaves equation for estimating monthly reference evapotranspiration in the west of Iran. Bablyon University, 2-4 October 2011, IRAQ.
148. Ghamarnia, H. A brief overview of water resources and land management in Iran. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.
149. Ghamarnia, H, F.Mosabeygi. Determination of (Mentha Pipertia L) water requirement and single crop coefficient in a semi-arid climate. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.
150. Ghamarnia. H, F. Sasani. Water and soil challenges opportunities and strategies in Hamidiyeh region (a case study). 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.
151. Ghamarnia. H, S. Ameri, M. Kangory and M.Khorameivafa. Effects of saline irrigation water on different parameters of rosmary (Rosmarinus Officinalis L). 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.
152. Ghamarnia. H, M Gholamian, A. Dehghan, M. Farmanifard. Improvement of groundwater contribution modeling in a semi-arid region. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.
153. Ghamarnia. H, M.J. Manashti, K.Rostami, A.Karami, S.Amirian. Design of automatic control and measurement system for soil moisture pattern. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.
154. Mirzaei.H, H. Ghamarnia, S. Borumandnasab, M. Behzad, M. Farmanifard. Feasibility of pressurized irrigation systems in Kermanshah province located in the western part of Iran. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.
155. Ghamarnia.H, D. Amirkhani, F. Mosabeygi. Evaluation of different evapotranspiration models for a semi-arid climate using lysimeteric measurements. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.
156. Ghamarnia. H, M. Farmanifard, H.Mirzaei, M Gholamian. Analysis of Pan evaporation based estimating methods under median semi-arid climate. 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.
157. Ghamarnia. H, M.A.Azimi, S.Tahmasbi, S.Ghasemi, MiJ. Manashti. Representing an economical hydroponic system. . 25-26 December 2013, Kermanshah, Iran.


158. بررسي تغيير اقليم حوضه قره سو و ارزيابي اثرات آن بر مشخصه هاي خشكسالي. هوشنگ قمرنيا، سيده آرينا مصطفوي و سينا يحيائي.14/12/1392.گروه جغرافيا، دانشگاه رازي كرمانشاه.
159. بررسي كيفيت آب رودخانه قره سو و تصفيه خانه كرمانشاه و تعيين كاربري هاي مجاز آنها به توجه به استانداردهاي ملي و جهاني. هوشنگ قمرنيا، حسين ميرزائي و شكوفه برون. هفتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست.17/9/1393، دانشگاه تهران.


ISI) مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي داخلي و ژورنال هاي

1. مقايسه روش هاي مختلف برآورد بار معلق رودخانه ها ( مطالعات موردي ، رودخانه قره سو كرمانشاه )، پژوهشنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خزر، صفحات 52-65، شماره چهارم زمستان 1383، ف يوسفوند ، س. ح. گلمايي، هوشنگ قمرنيا .. ض. احمدي و ع وحيدي مجد.
2. مطالعه تطبيقي روش هاي برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در جلگه مازندران، چاپ در مجله علمي ترويجي نيوار، صفحات 77-78، ( شماره 54 و 55 پاييز و زمستان 1384 )، فيروز مجرد ، هوشنگ قمرنيا و شيدا نصيري.
3. برآورد بارش مؤثر و نياز آبي براي كشت برنج در جلگه مازندران، مجله علمي و پژوهشي ، پژوهش هاي جغرافيايي، صفحات59-76، ( شماره 54 زمستان 1384 )، فيروز مجرد، هوشنگ قمرنيا و شيدا نصيري.
4. ارزيابي شبكه هاي آبياري به روش (بنچ ماركينگ) با تعيين ارزش نسبي شاخص ها ، چاپ در مجله علمي پژوهشي تحقيقات مهندسي كشاورزي، صفحات 71-88 ، جلد 7 شماره 29 زمستان 1385، جلال جليلي، جلال جبلي، هوشنگ قمرنيا و محمد جواد منعم.
5. تعيين مناسب ترين تابع توزيع ضريب يكنواختي و يكنواختي توزيع سيستم هاي آبياري باراني دشت دهگلان، چاپ در مجله علمي پژوهشي، مجله پژوهش آب ، دانشگاه شهر كرد ، صفحات 95-97 ، سال چهارم، جلد ششم، بهار و تابستان 1389، گوران يمين مشرفي، عيسي معروف پور، هوشنگ قمرنيا و ارسلان فاريابي.
6. بررسي و ارزيابي سيستم هاي آبياري باراني كلاسيك در دشت دهگلان استان كردستان . ارسلان فاريابي عيسي معروف پور، هوشنگ قمرنيا. چاپ در مجله علمي پژوهشي، آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) سال چهاردهم، شماره پنجاه و چهارم، زمستان 1389.
7. ارزيابي سيستم هاي آبياري بار اني لوله چرخدار دشت دهگلان كردستان. گوران يمين مشرفي، عيسي معروف پور، هوشنگ قمرنيا. مجله علمي پژوهشي آبياري و زهكشي ايران ، شماره 1، جلد 5، بهار 1390ص 92-103.
8. برآورد ضريب گياهي گشنيز (Coriandrum sativum L.) در منطقه اي با اقليم نيمه خشك. چاپ در مجله علمي پژو هشي مديريت آب و آبياري ، دوره1، شماره 2، پاييز 1390 ، ص73-83 ، دانشگاه ابوريحان.جلد 2 پائيز 1390. هوشنگ قمرنيا، مريم جعفري زاده الهام ميري، ، محمد اقبال قبادي
9. تعيين ضرايب¬گياهي منفرد و دوگانه سياه¬دانه (Nigella sativa L.) در مراحل مختلف رشد.چاپ در مجله پژوهش آب در كشاورزي، ب/جلد 25/شماره 2/1390. ص 133 تا 146 . هوشنگ قمرنيا، الهام ميري، مريم جعفري زاده ، مختارقبادي
10. مقايسه روش¬هاي آبياري جويچه¬اي و قطره¬اي تيپ از نظر مصرف آب و عملكرد چغندرقند در شرق استان كرمانشاه چاپ در مجله پژوهش كشاورزي: آب، خاك و گياه در كشاورزي/ جلد هشتم/ شماره دوم (الف)/ تابستان 90 صفحه 135-145 . جلد هشتم شماره دوم الف تايستان 1390. هوشنگ قمرنيا، عيسي ارجي، مريم جوادي بيگي، سالومه سپهري.
11. مشاركت آب زير زميني براي سه رقم گندم در شرا يط آبياري تكميلي . هوشنگ قمرنيا، ميلاد فرماني فرد، شهريار ساساني. چاپ در مجله علمي و پژوهشي آبياري و زهكشي. شماره 4، جلد 6، زمستان 1391، 316-331
12. ارزيابي و واسنجي مدلهاي تبخير و تعرق مرجع با توجه به اثر دوره¬ي محاسباتي (در اقليم نيمه خشك سرد). هوشنگ قمرنيا، سيد وحيدالدين رضواني و پرويز فتحي . چاپ در مجله علمي و پژوهشي مديريت آب و آبياري، دوره 2، شماره 2، پاييز و زمستان 1391 ، صص 25-37.
13. اثر سطح ايستابي كم عمق بر تأمين نياز آبي،كارائي مصرف آب و عملكرد سه رقم گندم. هوشنگ قمرنيا، ميلاد فرماني فرد، شهريار ساساني. چاپ در مجله علمي و پژوهشي پژوهش آب در كشاورزي/ب/جلد 26/شماره 3، 1391.
14. تعيين نياز آبي گشنيز (Coriandrum sativum L.) به روش لايسيمتري در منطقه اي با اقليم نيمه خشك هوشنگ قمرنيا، مريم جعفري زاده الهام ميري، ، محمد اقبال قبادي. چاپ در مجله علمي پژوهشي، آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) سال هفدهم، شماره شصت و ششم، زمستان 1392.
15. تعيين نياز آبي گياه سياه دانه (Nigella sativa L.) به روش لايسيمتري دراقليم خشك و نيمه خشك. هوشنگ قمرنيا، الهام ميري، مريم جعفري زاده ، مختارقبادي در شرف چاپ در مجله علمي پژوهشي علوم و مهندسي آبياري دانشگاه شهيد چمران. ، جلد 35 ، شماره 4 ، زمستان 91 .
16. ارزيابي سطوح مختلف كم آبياري بر عملكرد بذر و كارايي مصرف آب گياه داروئي گشنيز در اقليم نيمه خشك هوشنگ قمرنيا، مريم بشي پور ، و محمد اقبال قبادي. مجله علمي و پژوهشي، مديريت آب و آبياري، دوره2، شماره 1، بهار 1391 ، صص 15-24 .
17. برآورد ضريب گياهي گشنيز ( (Coriandrum sativum L. منطقه¬اي با اقليم نيمه خشك. هوشنگ قمرنيا، مريم جعفري¬زاده، الهام ميري، محمد اقبال قبادي . مجله مديريت آب و آبياري، دوره1 ، شماره 2 ، پاييز 1390 ، ص 73-83.
18. تعيين ضرايب¬ گياهي منفرد و دوگانه سياه¬دانه (Nigella sativa L.) در مراحل مختلف رشد به روش لايسيمتري در اقليم نيمه خشك. هوشنگ قمرنيا، الهام ميري ، مريم جعفري زاده، مختار قبادي. مجله علمي و پژوهشي پژوهش آب در كشاورزي/ب/جلد 25/شماره 2 ، 1390. ص 133- 146.
19. بررسي تأثير آبياري زيرزميني و تكميلي بر كمك به نياز آبي سه رقم جديد گندم. هوشنگ قمرنيا، ميلاد فرماني فرد. مجله علمي و پژوهشي ، مديريت آب و آبياري، دوره 2، شماره2 ، پاييز و زمستان 1391 ، صص 69-83.
20. اثر سطح ايستابي كم عمق بر تأمين نياز آبي،كارائي مصرف آب و عملكرد سه رقم گندم. هوشنگ قمرنيا، ميلاد فرماني فرد و شهريار ساساني، مجله پژوهش آب در كشاورزي / ب / جلد 26 / شماره 3 سال 1391.ص 340-353.
21. ارزيابي استفاده از آب زيرزميني توسط سه رقم گندم در شرايط آبياري تكميلي. هوشنگ قمرنيا، ميلاد فرماني فرد و شهريار ساساني. مجله آبياري و زهكشي ايران. شماره 4 ، جلد6 ، زمستان 1391 ، ص 316-330.
22. ارزيابي تأثير آبياري زيرزميني و تكميلي بر عملكرد محصول و كمك به نياز آبي گندم . هوشنگ قمرنيا، ميلاد فرماني فرد. فصلنامه علمي پژوهشي "مهندسي آبياري و آب .سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان 1392 ، ص99-112 .
23. برآورد نياز آبي، ضرايب گياهي يك جزيي و دوجزيي نعناع فلفلي (Mentha pipertia L.) . هوشنگ قمرنيا، فاطمه موسي بيگي. مجله علمي پژوهشي "آب و خاك . جلد 28، شماره 4، مهر- آبان 1393، ص 1- 9.
24. برآورد نياز آبي و ضرايب گياهي يك جزيي و دو جزيي رزماري (.Rosmarinus officinalis L) در اقليم نيمه‌خشك . هوشنگ قمرنيا، سجاد اميري و محمود خرمي وفا. مجله علمي و پژوهشي مديريت آب و آبياري . دوره 4، بهار و تابستان 1393، شماره 1، ص 33-43.
25. محاسبه و پهنه¬بندي تبخير- تعرق با استفاده از الگوريتم سبال(SEBAL) در غرب ايران (دشت ميان¬دربند). هوشنگ قمرنيا، وحيد رضواني. مجله علمي پژوهشي آب و خاك . جلد 28 ، شماره 1، بهار سال 1393. صفحات72-81.
26. ارزيابي كارايي روش توابع متعامد تجربي نسبت به سيستم استنتاج فازي و شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني جريان . كريم خدائي، هوشنگ قمرنيا ، رسول قباديان. فصلنامه علمي پژوهشي "مهندسي آبياري و آب . سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان 1392 ، ص29-37 .
27. برآورد تبخير- تعرق با استفاده از الگوريتم سبال(SEBAL) و مقا يسه آن با روش پنمن مانتيث در غرب ايران (دشت بيله¬وار). هوشنگ قمرنيا، وحيد رضواني. مجله بين المللي و علمي پژوهشي منابع آب و توسعه. سال سوم ، شماره (1) پياپي (9)، بهار 1394.
28. بررسي روشهاي مختلف آبياري و مديريت آب بر عملكرد و كارايي مصرف آب سياهدانه. هوشنگ قمرنيا، حديث خسروي، زهرا جليلي، صحبت اله بهرامي نژاد. چاپ در مجله علمي و پژوهشي مديريت آب و آبياري. دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صص55-67.
29. ارزيابي مدل SIMDualKC با استفاده از داده¬هاي ليسيمتري جهت برآورد تبخير و تعرق روزانه گياه گشنيز (Coriandrum sativum L.). هوشنگ قمرنيا، فاطمه ساساني. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاك، سال نوزدهم / شماره هفتادودوم / تابستان 1394، ص11-20 .
30. برآورد نياز آبي و ضرايب گياهي يك جزيي و دوجزيي نخود رقم بيونيج (Cicer arietinum L.) در شرايط لايسيمتري و مقايسه با مدل.SIMDualKC هوشنگ قمرنيا، بينظير نظري، محمد اقبال قبادي (در حال بررسي جهت چاپ).
31. تعيين نياز آبي، ضرايب گياهي منفرد و دوگانه عدس و مقايسه با مدل SIMDualKc. هوشنگ قمرنيا، آزاده خلدي رضائي، مختار قبادي (پذيرش جهت چاپ).
32. بررسي كيفيت آب زيرزميني دشت چاردولي استان كردستان. هوشنگ قمرنيا، فاطمه روشندل (در حال بررسي جهت چاپ).
33. بررسي اثرات خشكسالي بر كميت منابع آب زيرزميني دشت چاردلي استان كردستان. هوشنگ قمرنيا، فاطمه روشندل (در حال بررسي جهت چاپ).
34. بررسي اثر آبياري تكميلي بر عملكرد و كارايي مصرف آب سه رقم عدس (Lens Culinaris L.). هوشنگ قمرنيا، آزاده خلدي رضايي، مختار قبادي (پذيرش نهائي جهت چاپ در مجله علمي و پژوهشي مديريت آب و آبياري).
35. بررسي اثر آبياري تكميلي بر عملكرد و كارايي مصرف آب سه رقم نخود (Cicer arietinum L.). هوشنگ قمرنيا، آزاده خلدي رضايي، محمد اقبال قبادي(پذيرش نهائي جهت چاپ).
36. ارزيابي اثرات آبياري بلندمدت با پساب شهري بر روي توزيع مكاني پارامترهاي شوري و سديمي خاكهاي كشاورزي. هوشنگ قمرنيا، فاطمه ساساني و بهمن يارقلي، (در حال بررسي جهت چاپ).


37. The effect of Salinity on water productivity of wheat under deficit irrigation above shallow groundwater. Journal of Agricultural water management, 96 (2009), 517-524, J.W Gowing, D. Rose and H. Ghamarnia. (hot top paper).
38. A comparison of private and public pressurized irrigation systems in different parts of the Kermanshah province, west Iran. Journal of Food Agriculture and Environment, Vol.8 (1), 2010, 132-136, Houshang Ghamarnia and Salomah Sepehri.
39. Different irrigation regimes affecting water use, yield and other yield - components of safflower crop (Carthamus Tinctorius L) in a semi-arid region of Iran. Journal of Food Agriculture and Environment, Vol.8 (2), 2010, 132-136, Houshang Ghamarnia and Salomah Sepehri.
40. Yield and water use efficiency of (Nigella sativa L.) under different irrigation treatments in a semi-arid region in the west of Iran. Journal of Medical Plant Research, Vol 4 (16), 2010, 1612- 1616, Houshang Ghamarnia, H. Khosravy and S. Sepehri.
41. Evaluation of Uniformity Coefficients for Sprinkler Irrigation Systems under Different Field Conditions in Kurdistan Province (Northwest of Iran). Journal of Soil and Water Research, Vol (4),2010, 139-145, Eisa Maroufpoor, Arsalan Faryabi, Houshang Ghamarnia and Goran Yamin Moshrefi.
42. Development and performance of wheat roots above shallow saline groundwater. Australian journal of Soil Research, 48(8),2010, 659-667, D.Rose , H. Ghamarnia and J.W. Gowing.
43. Shallow groundwater use by Safflower (Carthamus tinctorius L.) in a semi-arid region. Journal of Irrigation Science, Vol (29),2011, 147-156, Houshang Ghamarnia, Mohsen Golamian, Saloome Sepehri, and Issa Arji
44. Evaluation and comparison of drip and conventional irrigation methods on sugar beet in a semi-arid region. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 138(1),2012, 90-97, Houshang Ghamarnia, Issa Arji, Saloome Sepehri, Samera Norozpour and Erfan Khodaei.
45. Groundwater contribution by Safflower (Carthamus tinctorius L.) under high salinity, different water table levels, with and without irrigation. Houshang Ghamarnia, Mohsen Golamian, Salome Sepehri, Issa Arji, Vahid Rezvani.Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 138(2), 2012, 155-165.
46. Time and place calibration of the Hargreaves equation for estimating monthly reference evapotranspiration under different climate conditions. Houshang Ghamarnia, Vahid Rezvani, Erfan Khodaei and Hossein Mirzaei. Journal of Agricultural Science.Vol 4, No3, 2012, 111-122.
47. The contribution of shallow groundwater by safflower (Carthamus tinctorius L.) under high water table conditions, with and without supplementary irrigation. Houshang Ghamarnia, Mohsen Golamian, Saloome Sepehri, Issa Arji, Samera Norozpour. Journal of Irrigation Science (2013)، Vol 31, 285–299.
48. An evaluation and comparison of drip and conventional furrow irrigation methods on maize in a semi-arid region. Archives of Agronomy and soil science Journal. Houshang Ghamarnia, Mohammad Amin Parandyn, Issa Arji, Vahid Rezvani Vol. 59, No. 5, May 2013, 733–751.
49. Dispersivity of chlorine through medium and coarse grained soil Materials.. Hadi Moazed, Masoomeh Farasati and Houshang Ghamarnia. Res. on Crops 13(1):327-333 (2012).
50. Determination of water requirement, single and dual crop coefficients of black cumin (Nigella sativa L.) in a semi-arid climate. Houshang Ghamarnia, Elham Miri, , Mokhtar Ghobadei. journal of Irrigation Science. (2014) 32:67–76.
51. Lysimetric determination of (Coriandrum sativum L.) water requirement, single and dual crop coefficients in a semi-arid climate. Houshang Ghamarnia,Maryam Jafarizadeh, Elham Meri, Mohamad Aghbal Gobadei. Journal of Irrigation and Drainage Engineering (ASCE). 2013.139:447-455.
52. The effects of saline irrigation water on different components of Black cumin (Nigella Sativa L.). Houshang Ghamarnia , Zahra jalily and Saba Daechi. International journals of AgriScience vol. 2(10):915-922, October 2012.
53. Design GSM-SMS based system for old structured greenhouses with monitoring and logging network sensors. Mohammad Javad Manashti, Houshang Ghamarnia , Soheila Amirian , Ramin Mohammad Nezhad. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 3 (7), 1497-1507, 2012.
54. The effects of saline irrigation water on different components of Coriander (Coriander sativum L.) . Houshang Ghamarnia , Saba Daechi and Zahra jalily. International journal of Agricultural research and review (IJARR). Vol., 2 (6), 710-716, 2012.
55. The Effect of Saline Shallow Ground and Surface Water under Deficit Irrigation on (Carthamus tinctorius L.) in Semi Arid Condition. Houshang Ghamarnia, Mohsen Gholamian. Journal of Agricultural water management. Vol 118, Februry 2013, pages 29-37.
56. Batch and Column studies on the evaluation of micrometer and nanometer Phragmites australis for nitrate removal. Masoomeh Farasati, Saeed Boroomandnasab, Nemat. Jafarzadeh, Houshang Ghamarnia. Desalination and Water Treatment journal. 51 (2013) 5863–5872.
57. Water stress effects on different Black cumin (Nigella sativa L.) components in a semi-arid region. Houshang Ghamarnia, Zahra Jalily. International Journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 4 (4), 753- 762, 2013.
58. Effect of different water stress regimes on different Coriander (Coriander sativum L.) Parameters in a semi-arid climate. Houshang Ghamarnia, Saba Daichin. International Journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 4 (4), 822-832, 2013.
59. Shallow saline groundwater use by Black cumin (Nigella sativa L.) in the presence of surface water in a semi-arid region. Houshang Ghamarnia, Zahra jalili. Journal of Agricultural Water Management. Vol, 132, 89-100, 2014.
60. Effects of saline shallow groundwater stress on Coriander (Coriander sativum L.) water requirement and other plant parameters. Houshang Ghamarnia, Saba Daichin. Accepted for publication in Journal of Irrigation and Drainge Engineering (ASCE). Vol 141, Issue (7), July 2015.
61. An empirical root water uptake model under shallow saline groundwater conditions. Houshang Ghamarnia, Zahra jalili. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol, 3(22), 3107-3118, 2013.
62. Yield production and water-use efficiency of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars under shallow groundwater use in semi-arid region. Houshang Ghamarnia and Milad Farmanifard. Archives of Agronomy and Soil Science Journal.Vol. 60, Issue 12, pages 1677-1700, December 2014.
63. Lemon balm (Melissa officinalis L.) Water Requirement, Crop Coefficients Determination and SIMDualKc Model Implementing. Houshang Ghamarnia, Fatemah Mosabegi and Isa Arji. European Journal of Medicinal Plants. 5(3): 281-296, 2015.
64. Basil (Ocimumbasilicum L.) Water Use, Crop Coefficients and SIMDualKc Model Implementing in a Semi-arid Climate. Houshang Ghamarnia, Davod Amirkhani and Isa Arji. International journal of plant and Soil Science. 4(6): 535-547, 2015.
65. Evaluation of a Few Evapotranspiration Models using Lysimeteric Measurements in a Semi Arid Climate Region. Houshang Ghamarnia, Fatemah Mosabegi ,Davod Amirkhani, and Sajad Ameri. International journal of plant and Soil Science. 5(2): 100-109, 2015.
66. Artificial Network for Predicting Water Uptake under Shallow Saline Ground Water Conditions. Houshang Ghamarnia, and Zahra Jalili. Journal of Scientific Research & Reports. 7(5): 359-372, 2015.
67. Evidence on shallow groundwater use by edible green vegetables such as Solanum pseudoca psicum, Ocimum basilicum and Lepidium sativum in a semi-arid climate condition.Houshang Ghamarnia and Erfan Khodaei. Journal of Agricultural Water Management. (accepted for publication, DOI: 10.1016/j.agwat.2015.10.028).
68. Artificial Neural Networks Model Utilization for Estimating Saline Shallow Groundwater Contribution. Houshang Ghamarnia, Saba Daichin. Applied Artificial Intelligence Journal (under review).
69. The measurement, prediction, and control of soil wetting pattern by applying pulsed irrigation to the droppers using image processing and artificial neural network approach. Houshang Ghamarnia, Mohammad Javad Manashty. Archives of Agronomy and Soil Science (under review).دروس تدريس شده

الف: دروس تدريس شده در دوره كارشناسي
آبياري عمومي، مكانيك سيالات، هيدروليك، هواشناسي ، هيدرولوژي، نقشه برداري مقدماتي، نقشه برداري تكميلي، ساختمانهاي انتقال و توزيع (1) و ساختمانهاي انتقال و توزيع (2)، طراحي شبكه هاي آبرساني، اصول و مهندسي زهكشي و طراحي سيستمهاي آبياري.

ب: دروس تدريس شده در دوره كارشناسي ارشد
آبياري سطحي تكميلي، آبياري تحت فشار تكميلي، مهندسي زهكشي تكميلي، مهندسي منابع آب، طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي تكميلي ، مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي ، بهره برداري چند منظوره از منابع آب و سمينار

ب: دروس تدريس شده در دوره دكتري
تبخير و تعرق، استفاده از آبهاي نا متعارف ، مديريت آب در مزرعه و سمينارافتخارات كسب شده

1. دانشجوي برتر دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري
2. محقق برتر دانشگاه رازي در سال 1385
3. محقق برتر دانشگاه رازي در سال 1386
4. محقق برتر دانشگاه رازي در سال 1388
5. محقق برتر دانشگاه رازي در سال 1389
6. محقق برتر دانشگاه رازي در سال 1390
7. محقق برتر دانشگاه رازي در سال 1391
8. محقق برتر دانشگاه رازي در سال 1392
9. محقق برتر دانشگاه رازي در سال 1393
10. كسب درجه ممتاز از جامعه مهندسين مشاور ايرانآزمايشگاهها و مزارع تحقيقاتي راه اندازي شده

1. راه اندازي چهار مزرعه تحقيقاتي دانشجويان كارشناسي ارشد هر كدام به مساحت 500 متر مربع
2. راه اندازي ايستگاه ليسي متري شماره يك دانشجويان كارشناسي ارشد به مساحت 150 مترمربع
3. را ه اندازي اطاق كامپيوتر دانشجويان كارشناسي ارشد به مساحت 120 متر مربع
4. راه اندازي ايستگاه ليسي متري شماره دو دانشجويان كارشناسي ارشد به مساحت 150 مترمربع
5. راه اندازي ايستگاه ليسي متري زهكش دار شماره سه دانشجويان كارشناسي ارشد به مساحت به تعداد شش ليسيمتر با كليه تاسيسات مربوطه.
6. راه اندازي ايستگاه ليسي متري زهكش دار شماره چهار دانشجويان كارشناسي ارشد به تعداد شش ليسيمتر با كليه تاسيسات مربوطه.
7. طراحي ساخت و راه اندازي آزمايشگاه هيدروپونيك گروه به همراه تاسيسات مربوطه
8. طراحي و ساخت و راه اندازي مجموعه گلخانه گروه
9. طراحي و ساخت سيستمهاي تحت الفشار در داخل گلخانه دانشكده جهت انجام امور تحقيقاتي دانشجويان ارشد و دكتريپايان نامه هاي كارشناسي ارشد تحت راهنمائي و مشاوره

1. ارائه روشي به منظور بهبود برآورد بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردي رودخانه قره سو). اساتيد راهنما ، دكتر سيد حسين گلمائي و دكتر هوشنگ قمرنيا. تاريخ دقيق دفاع، 24/10/1382، نام دانشجو: فريبرز يوسفوند.
2. ارزيابي شبكه هاي آبياري بريموند و دينور به روش (بنچ ماركينگ) با تعيين ارزش نسبي شاخصها. اساتيد راهنما ، دكتر جلال جبلي و دكتر هوشنگ قمرنيا، استاد مشاور ، دكتر جواد منعم. تاريخ دقيق دفاع، 22/12/1383 ، نام دانشجو: جلال جليلي.
3. برآورد بارش موثر و نياز آبي براي كشت برنج در جلگه مازندران، استاد راهنما ، دكتر فيروز مجرد و استاد مشاور، دكتر هوشنگ قمرنيا، تاريخ دقيق دفاع، 12/2/1383، نام دانشجو: شيدا نصيري.
4. پتانسيل يابي سيستم هاي آبياري تحت فشار در مناطق مركزي استان كرمانشاه. اساتيد راهنما: دكتر سعيد برومند و دكتر مجيد بهزاد، استاد مشاور: دكتر هوشنگ قمرنيا ، تاريخ دقيق دفاع 10/7/ 1384، نام دانشجو: حسين ميرزائي.
5. اثر كسر آبياري بر كميت و كيفيت سيب گلدن دليشز در منطقه گهواره. استاد راهنما: دكتر عيسي ارجي، اساتيد مشاور: دكتر هوشنگ قمرنيا و دكتر احمد خليقي. تاريخ دقيق دفاع20/7/ 1385، نام دانشجو: بنفشه حسني.
6. پتانسيل يابي سيستم هاي آبياري تحت فشار در مناطق مختلف استان لرستان. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا. تاريخ دقيق دفاع 6/7/1386، نام دانشجو: اكبر مهري.
7. مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي تيپ از نظر مصرف عملكرد چغندر قند در كرمانشاه. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر عيسي ارجي. تاريخ دقيق دفاع 7/12/1386، نام دانشجو: مريم جوادي.
8. مقايسه روش هاي آبياري قطرهاي (تيپ) و شياري از لحاظ كارآئي مصرف آب و عملكرد محصول سيب زميني در شرق استان كرمانشاه. . استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر عيسي ارجي و مهندس آرش اذري. تاريخ دقيق دفاع 11/4/1387 ، نام دانشجو: فخرالدين قاسمي صاحبي.
9. مقايسه روشهاي آبياري قطره اي تيپ و سطحي در مصرف آب و عملكرد سياه دانه در شرق استان كرمانشاه. . استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر صحبت بهرامي نژاد و مهندس آرش اذري. تاريخ دقيق دفاع 11/4/1387 ، نام دانشجو: حديث خسروي.
10. بررسي و مقايسه روش هاي مختلف آبياري قطره اي (تيپ) و شياري بر روي خصوصيات كمي و كيفي ذرت در ايستگاه تحقيقاتي اسلام آباد. . استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر عيسي ارجي. تاريخ دقيق دفاع دفاع 27/4/ 1388 ، نام دانشجو: محمد امين پرندين
11. ارزيابي عملكرد سيستمهاي آبياري تيپ و سطحي و آبياري قطره اي زير سطحي و نيز بررسي اثرات تنش آبي روي كارآئي مصرف آب و عملكرد و اجزاي عملكرد گياه روغني - داروئي گلرنگ.در شرق استان كرمانشاه. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر عيسي ارجي. تاريخ دقيق دفاع 27/11/1387، نام دانشجو: سالومه سپهري
12. بررسي مشكلات بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي مدرن پائين دست سدها و بندهاي انحرافي و ارائه الگوي بهره برداري مناسب. استاد راهنما : دكتر سيامك نوري و استاد مشاور: دكتر هوشنگ قمرنيا. تاريخ دقيق دفاع26/9/78، نام دانشجو : محمد جعفر عبدالهي.
13. مكان يابي تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني با استفاده از جي آي اس . استاد راهنما : دكترعبدالله طاهري تيزرو و مهندس ناصر فرضي و استاد مشاور: دكتر هوشنگ قمرنيا. تاريخ دقيق دفاع 25/7/88، نام دانشجو : حسن مشايخي
14. كاربرد روش سبال در محاسبه تبخير و تعرق با استفاده از تصاوير ماهواره اي. استاد راهنما: دكتر رسول قباديان و استاد مشاور: دكتر هوشنگ قمرنيا. تاريخ دقيق دفاع 28/7/1388، نام دانشجو: مجيد يعقوبي فشي .
15. بررسي تاثير اصلاح و بهسازي مسير رودخانه قره سو بر خصوصيات هيـدروليكي سيـلاب در بازه شهر كرمانشاه با استفاده از مدل هيدروليكي . استاد راهنما: دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر رسول قباديان. تاريخ دقيق دفاع 28/7/88. نام دانشجو: زهرا كريمي.
16. بررسي و ارزيابي سيستم هاي آبياري باراني كلاسيك ثابت اجرا شده در دشت دهگلان. استاد راهنما: دكتر عيسي معروف پور و استاد مشاور: دكترهوشنگ قمرنيا. تاريخ دقيق دفاع 26/7/1388، نام دانشجو: ارسلان فاريابي.
17. ارزيابي فني سيستم هاي آبياري باراني چرخدار اجرا شده در دشت دهگلان كردستان.. استاد راهنما: دكتر عيسي معروف پور و استاد مشاور: دكترهوشنگ قمرنيا. تاريخ دقيق دفاع 26/7/1388. نام دانشجو: گوران يمين مشرفي
18. پيش بيني جريان ماهيانه ورودي به مخزن سد با استفاده از ثوابع متعامد تجربي و مقايسه آن با روشهاي ديگر پيش بيني . استاد راهنما: دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر رسول قباديان. تاريخ دقيق دفاع 13/11/88 ، نام دانشجو: كريم خدائي.
19. تهيه مدل رياضي روند يابي سيلاب در يك سيستم رودخانه اي به روش موج ديناميك، . استاتيد راهنما: دكتر هوشنگ قمرنيا و دكتر رسول قباديان. تاريخ دقيق دفاع 30/6/1389 ، نام دانشجو: سجاد نيكروش.
20. ارزيابي تأثير سطح ايستابي كم عمق و شور بركمك به تبخير و تعرق و عملكرد محصول گلرنگ در شرايط مزرعه با استفاده از لايسي متر. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر عيسي ارجي. تاريخ دقيق دفاع: 28/10/1389، نام دانشجو: سيد محسن غلاميان.
21. بررسي وضعيت خشكسالي و پهنه بندي آن در استان كرمانشاه بر اساس شاخص بارش استاندارد. استاد راهنما دكتر حسين باقر زاده خرازي و استاد مشاور دكتر هوشنگ قمرنيا. تاريخ دقيق دفاع: 15/11/ 1389، نام دانشجو: مرتضي اسماعيلي.
22. بررسي اثر فاضلاب تصفيه شده كرمانشاه بر روي تجمع فلزات سنگين و ارزش غذائي ريحان و تربچه (در شرايط ليسيمتري). استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر عيسي ارجي. تاريخ دقيق دفاع: 19/6/1390، نام دانشجو: مريم جليلي.
23. بررسي اثر فاضلاب تصفيه شده ايلام بر روي تجمع فلزات سنگين و ارزش غذائي ذرت خوشه اي. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر عيسي ارجي. تاريخ دقيق دفاع: 19/6/1390، نام دانشجو: مرجان مفتاحي.
24. شبيه سازي فرآيند بارش- رواناب در حوضه آبريز حلشي با استفاده از مدل Hec-GeoHMS. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر همايون حصادي. تاريخ دقيق دفاع: 23/8/1390، نام دانشجو: افشين اردلان خواه.
25. نياز آبي و كارائي مصرف آب گشنيز به دو روش آبياري سطحي و قطره اي (نوارهاي تيپ سطحي و زير سطحي). استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر محمد اقبال قبادي. تاريخ دقيق دفاع: 28/9/1390، نام دانشجو: مريم بشي پور.
26. تعيين نياز آبي سياه دانه و ضرايب گياهي سياه دانه در مراحل مخالف رشد در اقليم نيمه خشك كرمانشاه در شرايط مزرعه با استفاده از ليسيمتر زهكش دار. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر مختار قبادي. تاريخ دقيق دفاع: 28/9/1390، نام دانشجو: الهام ميري.
27. برآورد نياز آبي و ضرايب گياهي(Kc) گياه گژنيژ در مناطق نيمه خشك . استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر محمد اقبال. قبادي. تاريخ دقيق دفاع: 26/10/1390، نام دانشجو: مريم جعفري زاده.
28. ارزيابي تاثير سطوح ايستابي كم عمق و آبياري تكميلي بر كمك تبخير و تعرق و عملكرد محصول سه رقم گندم در شرايط مزرعه با استفاده از ليسيمتر. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر شهريار ساساني. دفاع: 26/10/1390، نام دانشجو: ميلاد فرماني فر
29. بررسي تاثير سطح ايستابي كم عمق شور بر عملكرد محصول سياه دانه و استخراج مدلي براي جذب آب توسط ريشه گياه. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر مختار قبادي دفاع: 10/7/1391، نام دانشجو: زهرا جليلي.
30. ارزيابي تاثير سطح ايستابي كم عمق و شور بر كمك به تبخير و عملكرد محصول گژنيژ در شرايط ليسيمتري و تخمين ميزان جذب آب توسط ريشه گياه از آب زير زميني توسط شبكه عصبي. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر محمد اقبال قبادي دفاع: 10/7/1391، نام دانشجو: صبا دائي چي.
31. بررسي اثرات خشكسالي سالهاي اخير بر بر كميت و كيفيت آب دشت چاردلي استان كردستان، استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا: 25/11/1391، نام دانشجو: فاطمه روشندل.
32. بررسي و ارزيابي عملكرد گياه داروئي رزماري در شرايط مختلف آبياري (نرمال ، خشكي و شوري). استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا، 8/07/1392:، استاد مشاور دكتر محمود خرمي وفا ، نام دانشجو: سجاد اميري.
33. بر آورد نياز آبي و ضرايب گياهي نعناع فلفلي و بادرنجوبيه با استفاده از ليسيمتر زهكشدار. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا: 8/07/1392، :، استاد مشاور دكتر عيسي ارجي ، نام دانشجو: فاطمه موسي بيگي.
34. مقايسه روشهاي مختلف بر آورد تبخير و تعرق با نتايج ليسيمتري تحت كاشت چمن و دو نوع محصولات سبزينه اي شاهي و ريحان و ااستخراج ضرايب مربوطه در اقليم نيمه خشك. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا: 15/07/1392، استاد مشاور دكتر عيسي ارجي نام دانشجو: داوود امير خاني.
35. بررسي تغييرات كمي و كيفي منابع كارست حوضه قره سو . استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا: 12/12/1392، نام دانشجو: سيده آرينا مصطفوي.
36. طراحي و راه اندازي سيستم كنترل وايرلس در كنترل آبياري و شرايط محيطي هيدروپونيك و گلخانه اي جهت ارتقائ و كارآئي سيستم. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا: 29/2/1393، نام دانشجو: محمد جواد مانشتي.
37. تعيين پارامترهاي مديريت آبياري سه رقم نخود در شرايط نرمال و آبياري تكميلي و بررسي و مقايسه نتايج با مدل SIMDualKc . استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر محمد اقبال قبادي دفاع: 13/11/1393، نام دانشجو: بينظير نظري
38. بررسي اثرات آبياري تكميلي سطحي و زير زميني بر روي كارآئي مصرف آب و ساير پارامترهاي سه رقم عدس و ارزيابي پارامترهاي مديريتي با مدل SIMDualKc. استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و استاد مشاور: دكتر مختار قبادي دفاع: 20/11/1393، نام دانشجو: آزاده خلد رضائي
39. پيش بيني نوسانات آب زير زميني دشت اسلام اباد غرب با استفاده از شبكه عصبي و عصبي فازي و پهنه بندي كمي آن در سيستم اطلاعات جغرافيائي (GIS). استاد راهنما : دكتر هوشنگ قمرنيا و دفاع در مورخه 4/12/1393. نام دانشجو : سهيلا اميريان.
40. اثر ماندابي بر عملكرد و اجزائ عملكرد نخود رقم ILC481 در مراحل مختلف رشد. استاد راهنما : دكتر محمد اقبال قبادي، استاد مشاور: دكتر هوشنگ قمرنيا و دفاع در مورخه 27/7/1394. نام دانشجو : كبري نوري.


دانشجويان دكتري تحت راهنمائي

1. فاطمه ساساني
2. حسين ميرزائي
3. ميلاد فرماني فرد
4. محسن غلاميان
5. زهرا جليليعضو اصلي و داور بررسي كننده علمي مقالات چاپ شده در ژورنال هاي ذيل:

Irigation and Drainage Engineering-1 (ASCE) (آمريكا)
Agricultural Water Management-2 ( آمريكا)
Irrigation Science-3 (آمريكا)
Archives of Agronomy and soil science-4 (انگلستان)
Water Resources Management-5(هلند)
Journal of Applied Research in Water and Wastewater -6
-7مجله علمي و پژوهشي مديريت آب و آبياري
-8مجله علمي و پژوهشي آب و خاك
-9 علمي و پژوهشي پژوهش آب در كشاورزي
-10مجله علمي و پژوهشي علوم آب و خاك
-11مجله علمي و پژوهشي آبياري و زهكشي
-12مجله علمي و پژوهشي علوم و مهندسي آبياري
-13مجله علمي و پژوهشي علوم و مهندسي آب
-14 مجله علمي و پژوهشي مهندسي آبياري و آب ايران
15- فعاليتها در شركتهاي مهندسين مشاور ايران
- داراي 30 سال سا بقه طراحي و نظارتي در مهندسين مشاور
- تعداد پروؤه هاي مهم و بزرگ طراحي و نظارت شده در زمينه هاي مختلف سد سازي، شبكه هاي آبياري و زهكشي، ايستگاههاي پمپاژ، سازه هاي مختلف انتقال و انحراف آب، پروژه هاي انتفال و تصفيه آب و فاضلاب، سيتمهاي تحت فشار، بندهاي انحرافي و ساير پروژه هاي وابسته به مهندسي منابع آب در سرتاسر كشور تا كنون معادل 160 پروژه ميباشند.Activities in Consulting Engineers Companies

1. Obtained position in Iranian Consulting Engineers Society: Excellent
2. Experience in Different Consulting Engineers Companies: 28year
3. The Name of Consulting Engineers Companies activities: Mahab Ghods, Ghamasiab and Bandab Gharb.
4. The number of Projects which have been designed: 150 projects
5. Different fields of activity in Consulting Engineers Companies are as below:
• Design of Reservoir Dams and related structures
• Design of Conveyance Tunnels
• Design of diversion dam and related structures
• Design of Irrigation and drainage Networks and related structures
• Design of Pump stations and well design of projects
• Design of Pipe networks and related structures
• Design of Sewerage networks and related structures
• Design of pressurized irrigation systems
• Design of Aquacultures systems
• Design of water collection and refinery structures
• Design of sewerage collection and refinery structures
• Water Resources study of projects
• Study of different water user of projects
• Climathology and Hydrology study of projects
• Performance supervision of different projects
• Value Engineering study of different projects
• River Engineering study of different projects
• Agricultural study of projects
• Reuse and waste water study of projects
• GIS and Remote Sensing study of projects
• Irrigation water management of projects
• Land leveling and Farm design
• Social and Economical study of projects
• Study and design of aquaculture projectsResearch interests

• Water Resources Management
• Water Stress Management
• Salinity Stress Management
• Water Quality
• Reuse and Waste Water Management
• Evapotranspiration
• Remote Sensing and GIS in water resource Engineering study
• Irrigation Systems and Irrigation Scheduling
• Soil and Water Development
• Hydraulic Structures
• Climate Changes
• Groundwater quality and Contribution
• Protection and Sustainable Management of Water Resources
• Water Uptake Modeling
• Hydrology
• Environmental Engineering
• Water Resources Optimization
• Value Engineering
• Pressurized Irrigation Design and Management
• New Energies Use
• River Engineering
• Crops Water Requirement and Coefficients
• Computer Modeling in Water Resources and Irrigation Drainage Engineering
• Project
• Renewable energy use for irrigation
• Irrigation Systems Automation
• Treated and untreated waste water use in irrigation
• Land use planning and management
• Economics of irrigation
• Modeling and information technologies V • Drought management
• Water demand model
• Water demand analysis
• Water resources distribution
• Water regulationاختراعات

1. طراحي و ساخت سامانه هوشمند آبياري ليسيمتر
2. تشت تبخير اتوماتيك
3. دستگاه چند منظوره سطح سنجي آب به وسيله امواج التراسونيكLast Modified:  November, 2015

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)