چهارشنبه 30 خرداد 1397   09:41:06
:.
تاريخچه گروه
گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه رازي در سال 1373 و در محل گروه زراعت افتتاح و با پذيرش 32 دانشجو در رشته مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي (روزانه) و در مقطع كارشناسي فعاليت خود را آغاز كرد. سپس در سال 1374 با پذيرش 34 دانشجو گروه ترويج اقدام به جذب دانشجو در دوره¬ي شبانه رشته مذكور نمود. در سال 1376 گروه ترويج با تغيير مكان به محل فعلي (طبقه چهارم ساختمان اداري) منتقل گرديد. گروه ترويج در سال 1376 و براي اولين بار در كشور و با جذب 4 دانشجو از طريق آزمون تحصيلات تكميلي اقدام به تأسيس رشته مهندسي توسعه روستايي در مقطع كارشناسي ارشد كرد. گروه ترويج و آموزش كشاورزي در سال 1386 براي اولين بار در مقطع كارشناسي ارشد رشته ترويج و آموزش كشاورزي اقدام به جذب 9 نفر دانشجو (6 نفر روزانه و 3 نفر شبانه) نمود و در سال 1389 اقدام به جذب 4 نفر دانشجوي دكتري در رشته توسعه كشاورزي كرد. دكتراي ترويج كشاورزي نيز در سال تحصيلي 91 مصوب و براي بار اول 5 دانشجو در اين مقطع پذيرفته شد. گروه ترويج در حال حاضر داراي 8 نفر هيأت علمي ( 4 دانشيار و4استاديار مي باشد. گروه ترويج داراي سه كارشناس آموزشي نيز مي باشد.
بازديد از مراكز خدمات، مديريت ترويج و مشاركت مردمي جهاد كشاورزي، بازديد از واحدهاي سمعي و بصري سازمان صدا و سيما، انتخاب واحدهاي توليدي مجتمع و گسترده كشاورزي- روستايي و بررسي همه جانبه واحد، ارائه گزارش هاي مستند از فعاليت هاي تشكل هاي غير دولتي، اجراي پروژه هاي گوناگون به منظور افزايش مهارت هاي دانشجويان، شناسايي روستاها در زمينه وضعيت جغرافيايي و مرفولوژيك روستا، ساختار قدرت در روستا و ترسيم هرم قدرت در آنجا، شناسايي رهبران محلي و ويژگي هاي آنها، وضعيت روستاها به لحاظ دموگرافيك، بررسي وضعيت عمراني روستا و امكانات موجود در آن ونيازهاي عمراني روستا، جايگاه شوراي اسلامي روستا در بين مردم، رابطه ي اعضاي شوري اسلامي با مردم روستا، ارتباط شوراي اسلامي با نهادهاي خارج از روستا، ماهيت دهيار و عملكرد و جايگاه آن در بين مردم روستايي، شناسايي نظام هاي زمين داري حاكم بر روستا، سابقه تشكل و تعاوني در بين مردم روستا و تعيين نوع تعاوني ها و تشكل هاي فعال و غير فعال در روستا، بررسي نظام هاي توليدي در روستا و تعيين نظام غالب و ويژگي هاي آن، روش هاي كشاورزي و تعيين نوع محصولات غالب و رايج در روستا، مشكلات موجود در روستا در رابطه با كشاورزي (وضعيت آب، وضعيت خاك، وضعيت توپر گرافيك، الگوهاي كشت، وضعيت درآمدي كشاورزان، سطح دانش و مهارت هاي آنان و نيازهاي آموزشي كشاورزان)، شناخت ساير فعاليت هاي غير كشاورزي مردم روستا، وضعيت زنان روستا (درآمد، جايگاه اجتماعي، نوع فعاليت ها اعم از اجتماعي و توليدي)، وضعيت جوانان روستا و نوع فعاليت ها و چگونگي اشتغال آنان در روستا و ديدگاه هاي آنان نسبت به مهاجرت و يا حضور در روستا، بازديد از برنامه هاي ترويجي اجرا شده در منطقه و گزارش مستند از برنامه اجرايي آن فعاليت، آشنا ساختن دانشجويان با طرز تهيه اسلايد، عكس، ترانس پارنس آموزشي، نحوه تهيه فيلم هاي ويدئويي آموزشي، آشنا ساختن آنان با وسايل و تجهيزات كمك آموزشي الكترونيك و غير الكترونيك، ارزيابي كاربرد وسايل سمعي و بصري در موقعيت هاي آموزشي رسمي، غير رسمي و آزاد، ارزيابي فرآيندهاي كلي مديريتي واحدهاي اداري مرتبط به كشاورزي (مركز خدمات، مركز آموزشي، مركز ترويجي و ...). جمع آوري اطلاعات از بزرگسالان، نياز سنجي آموزشي و تهيه برنامه آموزشي براي همان گروه، بازديد از هنرستانها، مراكز و دبيرستان ها و آموزشكده هاي كشاورزي به منظور بررسي برنامه هاي آموزش كشاورزي، آشنايي با انواع منابع علمي، نحوه ي ويرايش مقالات و تهيه مقالات فني و ترويجي وتهيه برنامه هاي آموزشي براي مدارس كشاورزي و يا برنامه هاي كار و دانش، كلاس هاي آموزشي و ترويجي همچنين تشويق و ترغيب دانشجويان به انجام فعاليت هاي عملي و گنجاندن اين فعاليت ها به عنوان كار عملي در كنار دروس تئوري در قالب مقاله درسي و ... انجام بازديدهاي علمي و شركت دانشجويان در كلاس هاي ترويجي مراكز خدمات از جمله فعاليت هايي است كه گروه ترويج براي ارتقاء سطح دانش علمي و مهارت هاي عملي دانشجويان گروه انجام داده و مي دهد.
 
مدير گروه
نام و نام خانوادگي: كيومرث زرافشاني
تلفن: ٣٨٣٢٣٧٣٢ (83) 98+
ايميل: baygi1yahoocom
 
مقاطع تحصيلي
كارشناسي:ترويج و آموزش كشاورزي
كارشناسي ارشد:توسعه روستايي، ترويج و آموزش كشاورزي
دكتري:توسعه كشاورزي، ترويج كشاورزي
 
اعضاي هيات علمي
نام و نام خانوادگي
مرتبه علمي
ايميل :
Emails: =@, =DOT
دانشيار
baygi1yahoocom
دانشيار
Hosseinagahi_raziuniversityyahoocom
دانشيار
papzanabdolhamid89gmailcom
استاديار
Mirakzadeh_aliyahoocom
استاديار
Fr304yahoocom
دانشيار
Zarafshani2000yahoocom
استاديار
fariborzhamzeheeyahoocoin
استاديار
lsalehiutacir
استاديار
sh_geravandiyahoocom
استاديار
z.atharigmailcom
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)