صفحه اصلي سرفصل دروس پايان نامه ها ارتباط با ما
 
 سوابق تحصلي:

 

 علايق تخصصي وپژوهشي:
انگيزش تحصيلي، نيازهاي اساسي روانشناختي، فرهنگ و ادراك خود

 مقالات ارايه شده در همايش ها:

-اثربخشي آموزش جنسي به شيوه شناختي-رفتاري بر خودپنداره جنسي زوجين، اميني و مرادي، نخستين كنگره جامع روانشناسي، 1393
-نقش باورهاي غير منطقي در پيش بيني اعتياد به كار مديران دبيرستان، محمودي و مرادي، اولين كنفرانس بين المللي مديريت اقتصاد، اذر 1393
-اثربخشي تحريك مستقيم مغز بر درمان معتادان به مت امفتامين، كنفرانس يافته هاي نوين در روانشناسي و علوم تربيتي، همتي و مرادي، آذر 1394
-اثربخشي درمان اكت بر كاهش اضطراب دانشجويان، رحماني و مرادي، كنفرانس بين المللي علوم رفتاري و مطالعات اجتماعي، 1393
-درگيري مدرسه: معرفي سازه و رواسازي پرسشنامه، مرادي، همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، آذر 1392

 مقالات:
-حجازي و مرادي(1393). رابطه با معلمان و درگيري مدرسه: نقش واسطه اي نيازهاي اساسي روانشناختي، پژوهشهاي كاربردي روانشناختي، شماره 1.
-كهريزي، مومني و مرادي(1393). اثربخشي شن بازي درماني بر كاهش اختلال بيش فعالي-پرخاشگري، فرهنگ مشاوره و رواندرماني، چاپ نشده.
مرادي، آسيه(1392).درگيري مدرسه: معرفي سازه و رواسازي پرسشنامه، چهارمين همايش ساليانه دانشگاه رازي.
رحماني، مرادي و مومني(1393). اثر بخشي درمان اكت بر كاهش اضطراب دانشجويان. كنفرانس بين المللي علوم رفتاري و مطالعات اجتماعي.

محمودي، رشيدي و مرادي(1393). نقش باورهاي غير منطقي در پيش بيني اعتياد به كار در مديران دبيرستان، كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد.

 مقالات علمي-پژوهشي
- رابطه با معلمان و درگيري مدرسه: نقش واسطه اي نيازهاي اساسي روانشناختي(1393)، پژوهشهاي كاربردي روانشناختي، شماره 1.
- اثربخشي شن بازي درماني بر كاهش اختلال بيش فعالي-پرخاشگري(1393)، فرهنگ مشاوره و رواندرماني. شماره 18.
-اثربخشي شن بازي درماني بر كاهش اختلالات رفتاري كودكان(1393)، پژوهشهاي باليني مشهد، پذيرش چاپ.
-رابطه نشانگان وانمودگرايي با ترس از موفقيت و احساس شرم و گناه در دانشجويان دانشگاه رازي(1394)، مجله مطالعات اجتماعي-روانشناختي زنان، دوره 13، شماره 1.
-اثربخشي آموزش جنسي به شيوه شناختي-رفتاري بر خود پنداره جنسي زوجين(1393)، مجله انديشه و رفتار، پذيرش چاپ.


 شركت در كارگاه
-راهنماي گام به گام درمان اختلالات و مشكلات شايع خلقي دانشجويان، دي 1394
-كارگاه آموزشي مباني اخلاق و تربيت اسلامي، مرداد، 1391
-كارگاه آموزشي  روش تدريس ويژه اعضاي هيات علمي دانشگاهها، آبان 1391


همكاري در طرح پژوهشي
 -مطالعه و طراحي نظام برنامه ريزي درسي منطقه اي (گروه پژوهشي روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، 1384


فعاليت هاي آموزشي
 -آمار توصيفي و استنباطي و آمار استنباطي پيشرفته(كارشناسي و كارشناسي ارشد)
-روانسنجي، تهيه و كاربرد آزمونهاي رواني در مدرسه(كارشناسي و كارشناسي ارشد)
-روانشناسي انگيزش و هيجان(كارشناسي و كارشناسي ارشد)
-روانشناسي رشد و روانشناسي رشد پيشرفته(كارشناسي و كارشناسي ارشد)
-روانشناسي احساس و ادراك(كارشناسي و كارشناسي ارشد)
-روانشناسي تربيتي و روانشناسي عمومي(كارشناسي)
-سمينار و پروژه انفرادي(كارشناسي)
-روانشناسي يادگيري(دكتري)راهنمايي پايان نامه
 - اثربخشي شن بازي درماني بر كاهش اختلالات رفتاري كودكان
-اثربخشي قصه گويي بر رشد اجتماعي كودكان پيش دبستاني
-اثربخشي كتاب درماني بر عزت نفس دانش آموزان ابتدايي
-اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش گروهي بر اضطراب دانشجويان
-اثربخشي آموزش جنسي به شيوه شناختي-رفتاري بر خودپنداره جنسي زوجين
-بررسي رابطه نشانگان وانمودگرايي با ترس از موفقيت و احساس شرم و گناه در دانشجويان دختر
-اثربخشي آموزش معنادرماني بر افزايش تاب آوري معتادين شهر كرمانشاه
-مقايسه اثربخشي روش تحريك مغز از روي جمجمه با استفاده از جريان مستقيم الكتريكي و روش ماتريكس در كاهش ولع مصرف مت آمفتامين

 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)