تحصيلات:

كارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه كردستان1382- 1379
كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه علامه طباطبايي1385-1383
دكتري مديريت آموزشي دانشگاه علامه طباطبايي  1392-1388عضويت در انجمن ها

انجمن مديريت آموزشي ايران
 


 

 

بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)