نام گروه آموزشي:منابع طبيعي
تاريخچه گروه:
گروه منابع طبيعي در دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي در سال 1387 تاسيس گرديد. اين گروه فعاليت خود را با راه اندازي رشته مهندسي منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداري در سال 1387 و رشته مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري در سال 1389 در مقطع كارشناسي آغاز نمود. البته اين رشته ها طي سال هاي 1383 تا 1387 در مركز آموزش عالي واحد قصرشيرين نيز داير بوده اند. در سال 1392 گروه منابع طبيعي موفق به اخذ مجوز راه اندازي رشته جنگلداري در مقطع كارشناسي ارشد گرديد و از مهرماه 1393 دانشجويان در اين رشته مشغول به تحصيل شدند.
 
نام و نام خانوادگي مدير گروه: احسان صياد
شماره تلفن: -
ايميل: e_sayad@razi.ac.ir ,ehsansaiad@yahoo.com
 
مقاطع تحصيلي:
كارشناسي
كارشناسي ارشد
 
كارشناسي:
نام رشته: مهندسي منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداري و رشته مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري
سال اولين پذيرش: به ترتيب سال 1387 و سال 1389
تعداد دانشجويان: مرتع و آبخيزداري 89 نفر و جنگلداري 102 نفر
كارشناسي ارشد:
نام رشته: جنگلداري
سال اولين پذيرش: 1392
تعداد دانشجويان: 12
اساتيد گروه:
اعضاي هيات علمي
مرتبه علمي
تخصص
ايميل
استاديار
بيومتري جنگل
rhhaidari@razi.ac.ir
استاديار
اكولوژي گياهي
Mirzaei.hd@gmail.com
استاديار
اكولوژي جنگل
Shaiestegholami@gmail.com
دانشيار
اكولوژي جنگل و جنگلكاري
ehsansaiad@yahoo.com
استاديار
هيدرواوژي و فرسايش و رسوب
saghabeigi@yahoo.com
مرتضي پور رضا
استاديار
اكولوژي و جنگلداري
P_morteza@yahoo.com
 
كارشناسان گروه:
نام و نام خانوادگي و ايميل كارشناس
1- مرتضي صدر morteza1252@yahoo.com
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)