صفحه اصلي پايان نامه ها تدريس دروس ارتباط با ما

 
 سوابق تحصلي:
 -ديپلم: (علوم تجربي)-استان كرمانشاه-هرسين-1371

 -كارداني:(زبان انگليسي)-استان كرمانشاه-1373

 - كارشناسي: پژوهشگري(جامعه شناسي)- دانشگاه تهران- 1382
 
 -كارشناسي ارشد: (جامعه شناسي)- دانشگاه تهران- 1384

- دكتري: جامعه شناسي(نظري-فرهنگي)- دانشگاه تهران- 1391


 

جوائز و تقدير نامه ها :                                                                                                                                                                                  

1-دانشجوي ممتاز دورة كارشناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 1382.


2-رتبه دوم كنكور سراسري در رشته جامعه‏شناسي دانشگاه تهران 1382 .

                                                                                                                            

3-رتبه اول آزمون دكتري دانشگاه تهران رشته جامعه شناسي نظري فرهنگي 1386 .

                                                    

 

پايان نامه ها:

1) فرهنگ خودشيفتگي، رساله كارشناسي 1382.


2)جهاني شدن و هويت فرهنگي (مطالعه موردي: قوم لك)، كارشناسي ارشد 1384. 
  

3)توليد اجتماعيِ فضاي شهري (مطالعه موردي: شهر كرمانشاه)، رساله دكتري تابستان 91

                                                                  

 
سوابق اجرايي:
1- معاون پزوهشي و اجرايي دانشكده علوم اجتماعي


سوابق حرفه اي:

 1- مدرس روش تحقيق دانشگاه علمي ـ كاربردي (واحد تربيت معلم) نيمسال 86 ـ 1385

2- مدرس حوزه هاي جامعه شناسي(شهري) اجتماعي در جهاد دانشگاهي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. (از سال 1384 تا 1389)


3- مدرس آمار و روش تحقيق در جهاد دانشگاهي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. (از سال 1384 تا 1389)

4مدرس SPSS در جهاد دانشگاهي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. (از سال 1384 تا 1389)

5- عضو كميته دين (نقش دين در مديريت شهر تهران)، 1387

6- مجري پروژه هاي اتاف

7- ناظر پروژه هاي اتاف

8- پژوهشگر جهاد دانشگاهيِ دانشكده علوم اجتماعي


9- عضو هيات علمي دانشگاه رازي

10- دبير آموزش و پرورش 1371 تا 1391كتب:
1- زندگي روزمره در شهرهاي جهاني ، انتشارات علمي فرهنگي. 1395


2- كرمانشاه: شهري در ايران، انتشارات دانشگاه رازي، 1395


3- شهر هوشمند وين، نشر شهر؛ زير چاپ 
                
                

4- توسعه، فضا و زندگي روزمره: تغييرات فضاي شهري در كرمانشاه، زير چاپ 


5-  استوارت هال و پروبلماتيك هويت هاي فرهنگي، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، گواهي پذيرش 1395


6- تحليلي بر وضعيت اجتماعي و فرهنگي دانشگاه رازي، پژوهشكده اجتماعي و فرهنگي وزارت علوم تحقيقات و فناوري.
مقالات ارائه شده در همايش ها:


 1) تغييرات فرهنگي و خودكشي، همايش خودكشي در ايلام ( پذيرش و ارائه )1388   

2) هرمنوتيك بازسازي به مثابه روش،ارائه شده در همايش روش شناسي مطالعات فرهنگي1386

3) جامعه شناسي معرفت در انديشه اين خلدون، همايش ساليانه دانشگاه رازي، 1392
 

4) هرمنوتيك بازسازي و نقش آن در ادبيات اجتماعي، همايش ساليانه دانشگاه رازي، 1392


5) سراي محله و اثرات اجتماعي و فرهنگي آن بر شهر (سراي محله يافت اباد)، همايش ساليانه دانشگاه رازي 1392


 


طرح هاي پژوهشي:


-نحوه خدمات رساني به جانبازان بر حسب نوع مجروحيت و ارائه راهكارهي مختلف، بنياد شهيد استان كرمانشاه، مجري طرح، 1393

-بررسي تاثير اجتماعي سراي محله يافت آباد، منطقه 17 تهران، مجري طرح، 1389


-بررسي تاثير اجتماعي سراي محله زهتابي، منطقه 17 تهران، مجري طرح، 1389


-بررسي تاثير اجتماعي پايانه اتوبوسراني برزو، منطقه 17 تهران، مجري طرح، 1389


-ارزيابي اجتماعي فرهنگي بوستان جهاد، منطقه 17 شهرداري تهران، مجري طرح،1392


-ارزيابي اجتماعي فرهنگي خط آهن تهران- تبريز، منطقه 17 شهرداري تهران، مجري طرح، 1392


-نحوه خدمات رساني به جانبازان برحسب نوع مجروحيت و ارائه راهكارهاي مختلف، بنياد شهيد كرمانشاه 1393


-بررسي تاثير اجتماعي سراي محله آذري، منطقه 17 تهران، ناظر طرح، 1389


-بررسي تاثير اجتماعي بازيكده ابوذر، منطقه 17 تهران، ناظر طرح، 1390


-بررسي تاثير اجتماعي پياده رو يافت آباد، منطقه 17 تهران، ناظر طرح،1390


-بررسي تاثير اجتماعي سراي محله زمزم، منطقه 17 تهران، ناظر طرح، 1389- بررسي تاثير اجتماعي زباله گير قلعه مرغي ، منطقه 17 تهران، ناظر طرح، 1390  - بررسي تاثير اجتماعي احداث معبر 30 متري شمال شهروند ، منطقه 22 تهران، ناظر طرح، 1389  - بررسي تاثير اجتماعي احداث خيابان تعاوني 110 هكتاري ، منطقه 22 تهران، ناظر طرح، 1389  - بررسي تاثير اجتماعي احداث معبر دسترسي شهرك قائم ، منطقه 22 تهران، ناظر طرح، 1389  - بررسي تاثير اجتماعي احداث معبر پارك انرژي ، منطقه 17 تهران، ناظر طرح، 1391  - بررسي تاثير اجتماعي نورپردازي پل 9دي ، منطقه 17 تهران، ناظر طرح، 1391- «ارزش و نگرش‏هاي ايرانيان»، دفتر طرح‏هاي ملي وزارت ارشاد، 1383(ناظر استاني)


-گزارش تحليلي «ارزيابي وضعيت فرهنگي كشور»، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1384(همكار)


-«بررسي وضعيت زنان و كودكان خياباني» در 5 استان محروم، يونيسف، 1382(همكار اصلي)


 -بررسي «سبك هاي فراغتي دانشجويان در شهر تهران»، جهاد دانشگاهي، دانشكده علوم اجتماعي(همكار)، 1386

 
 مقالات علمي-پژوهشي:

1- جهاني شدن و هويت فرهنگي، فصلنامه مجله جامعه‏شناسي ايران. (چاپ، 1386) 

 
2- جامعه شناسي و علايق انساني در ايران، فصلنامه مجله جامعه‏شناسي ايران. (چاپ، 1388)

 

3- بازنمايي شهر در سينماي بعد از انقلاب اسلامي 1357، گواهي پذيرش.


4- مدرنيته و خودكشي زنان و دخترانِ لك، نامه علوم اجتماعي(بررسي مسايل اجتماعي ايران). چاپ، 1387

 

5- فضاي اجتماعي شهر كرمانشاه در دوره قاجار، پژوهش هاي انسانشناسي ايران، چاپ شده، 1391


6- برنامه هاي توسعه دوم و سوم و فضاي شهري در كرمانشاه (1335 – 1345)، فصلنامه علوم اجتماعي، چاپ بهار 1392.


7-بازگشت طرد شدگان: ظهور سكونت گاه هاي غير رسمي در كرمانشاه، فصلنامه علوم اجتماعي، چاپ بهار 1393.


8-گسترش نامكان ها و زوال حيات شهري در كرمانشاه، فصلنامه علوم اجتماعي، چاپ زمستان 1394.


9-مواجه زنان با پدر سالاري، فصلنامه مجله جامعه‏شناسي ايران. (پذيرش)


10- خدمات رساني و كيفيت زندگي جانبازان، برنامه ريزي، رفاه و توسعه اجتماعي،(در دست داوري)


11- نوع مجروحيت و كيفيت زندگي  در ميان جانبازان استان كرمانشاه، پژوهشنامه مددكاري اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبايي


12-تكوين شهر كرمانشاه، مجله تحقيقات تاريخ فرهنگي.


13-سازماندهي فضاي شهري در دوره رضاخان، مجله جامعه‏شناسي ايران. در حال داوري.


13-زيست جهان زنانه، فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات،گواهي پذيرش.


14-تاملي بر سكونت كردن در كلانشهر تهران، مجله مطالعات جامعه شناسي ايران، در حال داوري


15-بررسي رابطه بين آگاهي و رفتار محيط‌زيستي دانشجويان دختر دانشگاه قم

 علايق آموزشي و پژوهشي:


1- فلسفه علوم اجتماعي و روش شناسي

2-نظريه هاي جامعه شناسي


3-جامعه شناسي شهري


4-جامعه شناسي تاريخي


5-جامعه شناسي علم و معرفت6-تغييرات فرهنگي

گزارش:
1-ارزيابي عملكرد سراي محلات در شهر تهران 1390

2- شناسايي ظرفيت هاي سرمايه اجتماعي 1390

3- شناسايي وضعيت و ابعاد هويت اجتماعي شهروندان تهراني و راهكاري ارتقا آن 1390

4- ارزيابي عمللكرد خانه هاي اسباب بازي مستقر در سراي محلات در شهر تهران 1390

5- طراحي الگوهاي مشاركتي جهت كارآمدي مديريت شهري 1390

6- بررسي نهادهاي مشاركتي شهرداري تهران 1390


سوابق تدريس:
1- فلسفه علوم اجتماعي

2- جامعه شناسي شهري

3-مباني جامعه شناسي 1 و2

4-نظريه هاي جامعه شناسي

5- روش تحقيق و تكنيك هاي خاص تحقيق

6-جامعه شناسي ارتباطات و رسانه هاي جمعي

7-جامعه شناسي معرفت

8-انسانشناسي فرهنگي

9-محيط شناسي انساني

10-جامعه شناسي علم و تكنولوژي

11-جامعه شناسي اوقات فراغت

12-ارتباط بين فرهنگي

13-جامعه شناسي سازمان ها

14-تغييرات فرهنگي

15-جامعه شناسي پزشكي
كارگاهها:
1-  آسيب هاي اجتماعي و رسانه ها، فرمانداري اسلام آباد غرب، 1393

2- فضاي شهري و جانبازان، بنياد شهيد كرمانشاه، 1393                                                                              
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)