اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی


10-11
تیر 99

 

تاریخ برگزاری : 11-10 تیر ماه 99

واحد برگزار کننده : معاونت پژوهش و فناوری

محل برگزاری : مجازی