انتخاب آقای دکتر مجتبی شمسی پور در فدراسیون سرآمدان علمی ایران در سال 1399

انتخاب آقای دکتر مجتبی شمسی پور در فدراسیون سرآمدان علمی ایران در سال 1399


دانشگاه رازی

انتخاب آقای دکتر مجتبی شمسی پور در فدراسیون سرآمدان علمی ایران در سال 1399

آقای دکتر مجتبی شمسی پور عضو محترم هیات علمی گروه شیمی تجزیه دانشگاه رازی، از سوی فدراسیون سرآمدان علمی ایران، که تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، به عنوان سرآمد علمی کشور در سال 1399 انتخاب شده است.

در نامه ای که از سوی فدراسیون سرآمدان علمی ایران خطاب به آقای دکتر اعلمی آل­آقا ریاست محترم دانشگاه ارسال شده است، با اشاره به اینکه این فدراسیون 100 نفر از محققان کشور را درسال 1399 به عنوان سرآمد علمی انتخاب کرده است، اعلام شده که این فدراسیون به این افراد، با توجه به اعتبار علمی آنها، حمایت هایی شامل پژوهانه نقدی، اعتبار خدمات آزمایشگاهی، و امتیاز جذب محقق پسادکتری تعلق می گیرد.