آینده پژوهی: اهداف، ابعاد

آینده پژوهی: اهداف، ابعاد


آینده پژوهی: اهداف، ابعاد

تاریخ برگزاری : 13/12/1399

واحد برگزار کننده : معاونت پژوهش و فناوری

محل برگزاری : مجازی