تقدیر وزارت علوم از دو عضو هیات علمی دانشگاه رازی به عنوان اعضای هیات علمی برتر در ارتباط با صنعت

تقدیر وزارت علوم از دو عضو هیات علمی دانشگاه رازی به عنوان اعضای هیات علمی برتر در ارتباط با صنعت


دانشگاه رازی

تقدیر وزارت علوم از دو عضو هیات علمی دانشگاه رازی به عنوان اعضای هیات علمی برتر در ارتباط با صنعت

دو عضو هیات علمی دانشگاه رازی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان اعضای هیات علمی برتر در همکاری جامعه و صنعت معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.