دانشگاه رازی در جمع دانشگاههای موثر در رتبه بندی لایدن(2019)

دانشگاه رازی در جمع دانشگاههای موثر در رتبه بندی لایدن(2019)


دانشگاه

دانشگاه رازی در جمع دانشگاههای موثر در رتبه بندی لایدن(2019)

دانشگاه رازی برای نخستین بار در ارزیابی نظام رتبه بندی لایدن(2019)، درجمع دانشگاه های موثر جهان قرار گرفت.

 

بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، و اطلاعات موجود در وب سایت نظام رتبه بندی لایدن، در جدیدترین ارزیابی های صورت گرفته در این نظام رتبه بندی، 26 دانشگاه از ایران موفق شده اند در این رتبه بندی قرار گیرند که دانشگاه رازی موفق شده برای نخستین بار دراین نظام حضورداشته باشد.

 نظام رتبه بندی لایدن که وابسته به دانشگاه لایدن هلند می باشد یکی از معتبر ترین نظام های ارزیابی دانشگاه ها وموسسات پژوهشی دنیاست که سالانه دانشگاه های جهان را بر مبنای شاخص های خود ارزیابی می کند و اطلاعات مورد نیاز خود را از پایگاه تامسون رویترز دریافت می کند. همچنین داده های ارزیابی شده مربوط به سه سال قبل یعنی بین سالهای 2014 تا 2017 هستند.

شاخص های نظام رتبه بندی لایدن در 4 دسته مرجعیت علمی، همکاری های بین المللی، دسترسی آزاد و تنوع جنسیتی قرار می گیرند، و شرط ورود در نظام رتبه بندی لایدن داشتن حداقل 1000 مدرک در پایگاه web of knowledge  است. دو شاخص مرجعیت علمی و همکاری های بین المللی عمده ترین شاخص های این نظام هستند و معیار دسترسی آزاد و تنوع جنسیتی برای نخستین بار در این نظام رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته اند.

دانشگاه رازی در بین  دانشگاه های جامع کشور، رتبه 12را درشاخص مرجعیت علمی، رتبه 10 را درشاخص همکاری علمی، رتبه 11را در شاخص دسترسی آزاد و رتبه 11را در شاخص تنوع جنسیتی کسب کرده است.

 

 

 

شاخص های نظام رتبه بندی لایدن

ردیف

شاخص

توضیح

 

1

 

 

مرجعیت علمی

 • تعداد ونسبت مقالات 1درصد برتر،
 •  تعداد ونسبت مقالات 5درصد برتر،
 • تعداد و نسبت مقالات 10 درصد برتر،
 •  تعداد ونسبت مقالات 50 درصد برتر،

 

 

2

 

 

 

 

همکاری های بین المللی

 

 • همکاری علمی دانشگاه با دانشگاه های دیگر،
 • همکاری بین المللی شامل همکاری دانشگاه با کشورهای دیگر،
 • همکاری صنعتی ،
 • همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از 100کیلومتر،
 • همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از 5000کیلومتر،

 

3

 

دسترسی آزاد

 • تعداد کل تولیدات علمی دانشگاه،
 • تعداد و نسبت تولیدات علمی دانشگاه که دسترسی آزاد هستند، 

 

4

 

تنوع جنسیتی

 • تعداد مالکیت تولیدات علمی برای هردانشگاه ،
 • تعداد تالیفات هردانشگاه بر مبنای جنسیت مولف ،
 • تعداد و نسبت تولیدات علمی بدون مشخص بودن جنسیت،
 

 

شاخص های نظام رتبه بندی لایدن اندکی متفاوت از شاخص های سایر نظام های رتبه بندی است. درنظام رتبه بندی لایدن، شاخص های پژوهشی عمده ترین و اصلی ترین شاخص های مورد بررسی هستند.

 

 

 

وضعیت دانشگاه رازی در شاخص های نظام رتبه بندی لایدن:

ردیف

نام شاخص

رتبه دانشگاه رازی در بین دانشگاه های جامع

رتبه دانشگاه رازی در بین دانشگاه های کشور

1

مرجعیت علمی

12

24

2

همکاری های علمی

11

23

3

دسترسی آزاد

11

23

4

تنوع جنسیتی

11

23

 

 

مقایسه وضعیت دانشگاه رازی با سایر دانشگاه های جامع در شاخص مرجعیت علمی

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه گیلان

9

دانشگاه کاشان

10

دانشگاه شهید باهنر کرمان

11

دانشگاه بوعلی سینا

12

دانشگاه رازی

13

دانشگاه سمنان

14

دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

مقایسه رتبه دانشگاه رازی در شاخص همکاری های علمی در بین دانشگاه های جامع

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه گیلان

9

دانشگاه پیام نور

10

دانشگاه کاشان

11

دانشگاه رازی

12

دانشگاه باهنر کرمان

13

دانشگاه بوعلی سینا

14

دانشگاه سمنان

 

 

مقایسه رتبه دانشگاه رازی در شاخص دسترسی آزاد در میان دانشگاه های جامع :

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه گیلان

9

دانشگاه پیام نور

10

دانشگاه کاشان

11

دانشگاه رازی

12

دانشگاه شهید باهنر کرمان

13

دانشگاه بوعلی سینا

14

دانشگاه سمنان

 

 

 

مقایسه وضعیت دانشگاه رازی در شاخص تنوع جنسیتی در میان دانشگاه های جامع

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه کاشان

 

9

دانشگاه گیلان

10

دانشگاه بوعلی سینا

11

دانشگاه رازی

12

دانشگاه پیام نور

13

دانشگاه شهید باهنر کرمان

14

دانشگاه سمنان

 

 

.