دومین دوره مجموعه کارگاه¬های اخلاق در پژوهش های زیستی

دومین دوره مجموعه کارگاه¬های اخلاق در پژوهش های زیستی


دومین دوره مجموعه کارگاه¬های اخلاق در پژوهش های زیستی

تاریخ برگزاریسه شنبه ،31/4/99 ،  ساعت  12.30-9

واحد برگزار کننده : معاونت پژوهش و فناوری

محل برگزاری : مجازی

 

این کارگاه به منظور آشنایی اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه با اهداف و رسالت کمیته اخلاق در پژوهش­های زیستی و فرآیند فعالیت آن برگزار میگردد.

محورهای کارگاه عبارتند از:

تبیین فرآیند درخواست بررسی پیشنهاده و اخذ شناسه اخلاق در پژوهش­های زیستی

آشنایی با روش­های تعیین اندازه نمونه در پژوهش­های مبتنی بر نمونه­ گیری