دکتری تخصصی

دکتری تخصصی


دکتری تخصصی

مقطع دکتری

الف) پذیرش آزمونی: بخش اصلی پذیرش دانشجوی دکتری، از طریق شرکت در آزمون دکتری امکان‌پذیر است. آزمون دکتری دارای دو بخش آزمونی و مصاحبۀ علمی است. بخش آزمونی را هر سال سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌کند و متقاضیانی که کدمحل‌رشته‌های دانشگاه رازی را انتخاب نموده باشند، در صورت کسب امتیازات علمی لازم، توسط سازمان سنجش برای انجام مصاحبۀ علمی به دانشگاه رازی معرّفی خواهند شد. در نهایت سازمان سنجش با توجه به مجموع امتیازات کسب‌شدۀ داوطلبان، نفرات پذیرش‌شده را معرّفی می‌کند.

ب) پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان): بخشی از ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، به دانشجویان مستعد و نخبۀ مقطع کارشناسی ارشد اختصاص می‌یابد. ضوابط و میزان پذیرش از این طریق را هر سال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می‌کند.

ج) پذیرش دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج: دانشجویان ایرانی مقطع دکتری  شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور، در صورت دارابودن شرایط مندرج در آیین‌نامۀ مربوطه، می‌توانند با ثبت نام در سامانۀ سجاد و انتخاب دانشگاه رازی برای تحصیل، در صورت موافقت دانشگاه و معرّفی‌شدن از طرف وزارت عتف، در دانشگاه رازی تحصیل کنند.

2. داوطلبان غیر ایرانی:

الف) آزمون دکتری: اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و دارای اقامت قانونی، می‌توانند با توجّه به ضوابط مندرج در دفترچۀ ثبت نام آزمون دکتری، در آن آزمون شرکت و در صورت معرّفی‌شدن توسط سازمان سنجش و کسب نمرۀ علمی لازم در مصاحبۀ دکتری، در دانشگاه رازی تحصیل کنند.

ب) بورسیۀ تحصیلی: این دسته از دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه رازی معرّفی می‌شوند.

ج) پذیرش آزاد: داوطلبان غیر ایرانی می‌توانند با مراجعه به پورتال وزارت علوم (سامانۀ سجاد) و انتخاب دانشگاه رازی به عنوان محل پیشنهادی تحصیل، در صورت احراز شرایط تحصیل از سوی وزارت عتف و احراز صلاحیت علمی از سوی دانشگاه، در دانشگاه رازی تحصیل نمایند.