روانشناسی پیری

روانشناسی پیری


روانشناسی پیری

(نشریه علمی پژوهشی)

 

مدیر مسئول: دکتر جهانگیر کرمی

سردبیر: دکتر خدامراد مومنی

 

تاریخ شروع انتشار: تابستان 94

تاریخ مجوز علمی – علمی پژوهشی: زمستان 94

 

اهداف:

مجله روانشناسی پیری با هدف انعکاس نقش رو به گسترش پژوهش در حوزه سالمندی و پیری شناسی شکل گرفته است . این مجله به دنبال انتشار پژوهش های متنوع در حوزه روانشناسی و حوزه های مرتبط با آن به صورت بین رشته ای می باشد.

 

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://jap.razi.ac.ir/