ششمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس

ششمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس


ششمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس

محل برگزاری : دانشگاه رازی

تاریخ برگزاری :  آبان ماه ۱۳۹۹

 

محورهای همایش:

  • محتوا،روش و سنجش آموزش تاریخ در مدارس
  • آموزش تاریخ،ضرورت های پژوهشی و مهارت آموزی
  • تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمانشاه
  • آموزش تاریخ در مدارس از دیدگاه مخاطبان
  • مدرسه،جامعه،آموزش تاریخ و کارکرد مدنی