فرهنگی

فرهنگی


فرهنگی

لیست فعالیت های فرهنگی دانشگاه رازی

                                                        

عنوان فعالیت: اردوهای فرهنگی - دبیرخانه کمیسیون ماده 1

نام و نام خانوادگی: بهرام جلالی

آدرس الکترونیکی: bahram.jalali.1360@gmail.com

شماره تماس:  08334274578ـ 08334273540  (داخلی 14)

نشانی: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری، طبقه دوم، اتاق 301

 

 

عنوان فعالیت: کانون های فرهنگی و هنری خوابگاه های دانشجویی

نام و نام خانوادگی: ناهیدالسادات جعفری

آدرس الکترونیکی:  ________

شماره تماس:  08334274578ـ 08334273540  (داخلی 22)

نشانی: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری، طبقه دوم، اتاق 303

 

 

عنوان فعالیت: تشکل های اسلامی دانشجویان، فعالیت های قرآنی

نام و نام خانوادگی: قدسی موحدیان

آدرس الکترونیکی:  mgh95461@gmail.com

 

شماره تماس:  08334274578ـ 08334273540  (داخلی 19)

نشانی: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری، طبقه دوم، اتاق 303

 

 

عنوان فعالیت: انجمن های علمی دانشجویی

نام و نام خانوادگی: عابدین مرادی

سمت: کارشناس فرهنگی (انجمن های علمی دانشجویی)

آدرس الکترونیکی:  abedin1421@yahoo.com

شماره تماس:  08334274578ـ 08334273540  (داخلی 21)

نشانی: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری، طبقه دوم، اتاق 305

 

 

 عنوان فعالیت: نشریات دانشجویی

 نام و نام خانوادگی: هاشم پورمحمدی

آدرس الکترونیکی: Hashempormohamadi@yahoo.com

شماره تماس:  08334274578ـ 08334273540  (داخلی 17)

نشانی: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری، طبقه دوم، اتاق 305